Litigiu de muncă. Concediere individuală întemeiată pe dispoziţiile art. 65 din Codul muncii. Condiţii

Decizie 265/R din 18.04.2006


Conform dispozitiilor art. 65 din Codul muncii concedierea individuala pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi dispusa numai ca urmare a desfiintarii locului de munca ocupat de salariat, determinata de dificultati economice, transformari tehnologice sau reorganizarea activitatii. Totodata desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

În contextul în care pârâta a dovedit ca se confrunta cu greutati financiare , având datorii neonorate catre bugetul de stat, iar prin hotarârea adunarii generale a actionarilor s-a decis desfiintarea postului ocupat de reclamant si reorganizarea societatii, aprobându-se o noua organigrama sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 65 din Codul muncii pentru a se dispune concedierea reclamantului. 

Prin Sentinta civila nr. 1500 din 24 noiembrie 2005 a Tribunalului Mures, s-a admis în parte actiunea civila formulata de reclamantul P. T.S, în contradictoriu cu pârâta SC E. T. SRL.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen legal pârâta SC E. T. SRL, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a sentintei civile atacate si rejudecând pe fond cauza sa se respinga contestatia formulata de catre intimatul P. T.S. împotriva deciziei de concediere nr. 327 din 22.08.2005, mentinând aceasta decizie ca fiind temeinica si legala, cu cheltuieli de judecata.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat ca recursul declarat este fondat, din urmatoarele considerente:

Dupa cum s-a vazut, reclamantul a fost angajatul pârâtei în functia de director general, iar prin Decizia nr. 278/24.09.2004 pârâta a dispus concedierea sa, în temeiul art. 65 alin.1 Codul muncii.

Aceasta decizie a fost anulata prin sentinta civila nr. 85 din 20.01.2005 a Tribunalului Mures, ramasa irevocabila prin Decizia nr. 398/R/17.05.2005 a Curtii de Apel Târgu Mures.

În cursul judecarii recursului, s-a luat de catre SC E. T. SRL, hotarârea AGA nr. 9 din 28 martie 2005, prin care s-a aprobat, printre altele, desfiintarea postului de director general si noua organigrama a societatii.

Conform procesului-verbal depus la fila 9 dosar fond, s-a propus desfiintarea unor posturi, printre care si cel de director general, pentru reducerea cheltuielilor si sporirea veniturilor precum si eliminarea unor presiuni salariale.

S-a apreciat de catre AGA ca postul de director general nu se mai justifica în organigrama societatii, întrucât atributiile directorului general au fost preluate integral de administrator ca organ executiv subordonat AGA.

Asa cum rezulta din adresa înregistrata sub nr. 131 din 27 iulie 2005 la ITM Mures, pârâta a solicitat operarea modificarilor intervenite ca urmare a hotarârilor judecatoresti pronuntate, mai sus aratate, în cartea de munca a reclamantului, ceea ce s-a si efectuat .

În aceste conditii, societatea pârâta a propus reclamantului, posibilitatea continuarii activitatii în cadrul societatii pe postul de casier, ceea ce nu a fost acceptat de catre acesta.

În aceasta situatie, la data de 22.08.2005, dupa acordarea termenului de preaviz, prin Decizia nr. 327 s-a dispus concedierea d-lui P. T.S., în temeiul prevederilor art. 65 pct.1 raportat la art. 73 pct.1 din Codul muncii.

Motivele concedierii sunt Hotarârea AGA nr. 9 din 28.03.2005 prin care s-a hotarât desfiintarea postului de director general si s-a aprobat noua organigrama a societatii, determinata de dificultatile economice si restructurarea activitatii societatii precum si refuzul reclamantului de a ocupa postul de casier.

Potrivit dispozitiilor art. 65 alin.1 Codul muncii, decizia de concediere individuala luata pentru motive ce nu tin de persoana salariatului putea fi emisa numai ca urmare a desfiintarii locului de munca ocupat de catre salariat, determinat de dificultatile economice, transferuri tehnologice sau neorganizarea activitatii.

Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiv si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Din actele dosarului rezulta fara echivoc ca pârâta se confrunta cu datorii neonorate catre DGFP Mures, deci întâmpina greutati financiare daca acest datorii au fost neesalonate prin conventia r. 31602/16550/2002, 4896/1297/2004.

Dificultatile economice sunt dovedite prin prisma acestor înscrisuri depuse la dosar, astfel încât profitul rezultat din bilantul contabil pe anul 2004 trebuie privit prin prisma datoriilor pe care le are societatea la bugetul de stat si în acest conditii profitul este denaturat deoarece trebuie avut în vedere întregul activ si pasiv al acesteia si nu doar profitul scriptic evidentiat în contabilitate.

Pe de alta parte, prin Hotarârea AGA din 28.03.2005, asa cum s-a vazut, asociatii societatii au aprobat o noua organigrama. Deci au avut în vedere reorganizarea societatii pentru reducerea cheltuielilor prin preluarea atributiilor directorului general de catre administrator.

Rezulta ca desfiintarea locului de munca a fost efectiva, având cauze reale si serioase respectiv dificultatile economice si reorganizarea activitatii.

Apoi adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale, exprima vointa sociala, care decide în toate problemele esentiale ale activitatii societatii.

Hotarârea nr. 9 din 28.03.2005 exprima acea vointa sociala, este obligatorie si executorie atât pentru asociati cât si pentru terti, hotarârea fiind înregistrata în Registrul Comertului.

Aceasta îsi produce toate efectele juridice inclusiv referitor la desfiintarea postului de director general pentru dificultatile economice si reorganizarea activitatii.

Angajatorul a apreciat ca nu mai este oportuna mentinerea locului de munca supus desfiintarii.

Având în vedere cele mai sus, ne aflam în prezenta celor doua situatii prevazute de art. 65 alin.1 din Legea nr. 53/2003 respectiv în situatia dificultatilor economice si reorganizarea societatii care conduc la concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului la care se adauga vointa sociala exprimata prin Hotarârea AGA nr. 9/2005.

Concedierea nu este lipsita de obiect din moment ce dispozitiile hotarârilor judecatoresti au fost operate în cartea de munca a reclamantului si s-a realizat si prima etapa a procedurii concedierii potrivit art. 74 alin.1 lit.d Codul muncii.

Asa fiind în baza art. 312 Cod procedura civila s-a admis recursul declarat de pârâta, s-a modificat în tot hotarârea atacata si s-a respins actiunea formulata de reclamantul P. T S. împotriva pârâtei SC E. T. SRL.