Contencios administrativ şi fiscal – contestaţie act administrativ-fiscal

Sentinţă civilă 443 din 26.01.2012


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA,  CONTENCIOS ADMINISTRATIV  SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR.443

Sedinta publica din data de 26 ianuarie 2012

T R I B U N A L U L  :

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 88/22 februarie 2011, contestatoarea S.C. "..." S.R.L. Tulcea prin Lichidator judiciar RomINSOL I.P.U.R.L. Tulcea în contradictoriu cu intimatele ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice  Tulcea si Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea si Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea - Activitatea de Inspectie Fiscala  a formulat plângere împotriva Deciziei nr. 17 din 3.03.2010, emisa de A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea privind solutionarea contestatiilor nr. ...din 06.11.2008 si nr. 7614/24.10.2009 prin care s-a dispus în  sensul respingerii contestatiilor, ca fiind neîntemeiate în privinta sumei de 33.670, reprezentând accize 16.719 lei, majorari 12.115 lei, TVA 3.177 lei, majorari TVA 1.659 lei, solicitând admiterea acesteia si anularea deciziei ca fiind netemeinica si nelegala.

În motivarea plângerii, contestatoarea a aratat ca a achizitionat si utilizat combustibil de la S.C. "..." S.R.L. Tulcea, furnizorul fiind antrepozitar fiscal, acest combustibil fiind utilizat de catre S.C. "..." S.R.L. Tulcea drept carburant pentru navigatia pe caile navigabile interioare si în scopuri comerciale, societatea furnizând servicii de turism în Delta Dunarii, cu cazare la bordul navelor apartinând societatii.

Sustine contestatoarea ca aceasta situatie de fapt, respectiv activitatea comerciala de navigatie în scopuri comerciale (turistice) pe caile navigabile interioare, a dovedit-o organelor fiscale cu documente justificative reprezentând facturi fiscale, confirmate de beneficiarii sai, iar carburantul a fost utilizat drept combustibil pentru nava BM "..." si la generatorul electric si încalzirea pontonului dormitor detinut si utilizat pentru servicii comerciale turistice.

În  opinia sa, contestatoarea considera ca situatia de fapt expusa se încadreaza în normele legale ale art. 201 alin. (1) lit. c din Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare.

Astfel, art. 201 alin. (1) lit. c din Codul fiscal  dispune ca sunt scutite de plata accizelor uleiurile minerale livrate în vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, altele decât navigatiile de agrement în scop privat.

Precizeaza contestatoarea ca prin navigatie de agrement în scop privat se întelege utilizarea oricarei ambarcatiuni, de catre proprietarul sau de catre persoana fizica sau juridica care detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si în special altele decât transportul de persoane sau de marfuri or prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice.

Arata în continuare contestatoarea ca, potrivit art. 23 (1) din Normele de aplicare, în toate situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda numai cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze direct de la un antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribuitor agreat prevazut la alin. (18), denumiti în continuare furnizori, iar potrivit alin. (2) scutirea se acorda direct pentru a) produsele prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. a) din acelasi articol si lit. b) uleiurile minerale achizitionate de distribuitori agreati si destinate scopurilor prevazute la art. 204 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal.

În consecinta, sustine  contestatoarea, dispozitiile legale ale Codului fiscal prevad ca este scutit de la plata accizelor carburantul utilizat pentru navigatia pe caile navigabile interioare, navigatie ce poate fi în scop comercial, ori prin prestare de servicii cu scop oneros, iar S.C. "..." S.R.L. Tulcea, asa cu a dovedit si organelor de control fiscal, a desfasurat activitate de transport pe caile navigabile interioare (în Delta Dunarii), prestând servicii turistice cu scop oneros, cu nava BM "..." si pontonul dormitor, iar dovada operatiunilor comerciale si a prestatiilor de servicii în scop oneros a facut-o cu facturi fiscale, documente justificative în întelesul legislatiei contabile si fiscale, precum si în întelesul dispozitiilor art. 46 din Codul comercial, care stipuleaza ca obligatiile comerciale se probeaza cu acte sub semnatura privata si cu facturi acceptate.

Totodata, sustine contestatoarea, singura conditie legala impusa de Codul fiscal privind acordarea scutirii directe si anume aprovizionarea sa se efectueze direct de la un antrepozit fiscal, a fost îndeplinita prin aprovizionarea realizata de la S.C. "..." S.R.L. Tulcea.

Considera contestatoarea ca prin respingerea contestatiilor depuse de S.C. "..." S.R.L. Tulcea, organele fiscale au apreciat ca societatea nu beneficiaza de scutirea prevazuta de art. 201 alin. (1) lit. c din Codul fiscal si normele metodologice, fara a fi facut dovada unei alte situatii de fapt decât cea aratata, însa în opinia sa, prin emiterea unei decizii în lipsa probelor care sa sustina afirmatiile ca S.C. "..." S.R.L. Tulcea nu a beneficiat de scutire de la plata accizelor, organele fiscale au încalcat dispozitiile Codului fiscal, decizia A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea fiind neprobata, si în consecinta nefondata.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (2) din Codul fiscal, organul fiscal are sarcina de a-si motiva decizia de impunere pe baza de  probe sau constatari proprii, având sarcina legala de a dovedi o alta situatie de fapt fiscala decât cea aratata si probata de contribuabilul S.C. "..." S.R.L. Tulcea, iar aceasta prevedere legala este coroborata cu modul legal de exercitare a dreptului de apreciere de catre organele fiscale, exercitarea acestui  drept fiind obligatoriu a se realiza pe baza unor constatari complete asupra tuturor împrejurarilor cauzei, asa cum dispune art. 6 din Codul fiscal.

Mai mult, sustine contestatoarea, normele metodologice de aplicare a art. 6 din Codul fiscal, prevad ca organul fiscal poate aprecia o situatie fiscala si sa adopte o decizie, doar daca determina starea de fapt prin  utilizarea mijloacelor de proba prevazute de lege, iar în speta, singurele mijloace de proba cu privire la situatia de fapt si fiscala au fost produse de contribuabilul S.C. "..." S.R.L. Tulcea, prin care a dovedit utilizarea carburantului în scopurile pentru care beneficia de scutirea de la plata accizelor.

Învedereaza contestatoarea ca în temeiul art. 64 din Codul fiscal, ce stipuleaza cu privire la forta probanta a documentelor, documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere, iar în cazul în care exista si alte acte doveditoare, acesta vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.

Considera contestatoarea ca potrivit art. 49 din Codul fiscal, organul fiscal ca sa determine daca situatia de fapt expusa de contribuabil este alta ce nu se încadra în scutirea de la plata accizelor, trebuia sa administreze un probatoriu prin care sa contrazica probele contribuabilului, probe ce puteau consta în: solicitarea informatiilor de orice fel, din partea contribuabilului si altor persoane; solicitarea de expertize; folosirea înscrisurilor; efectuarea de cercetari la fata locului.

Instanta de judecata putea contata ca organul fiscal nu a administrat nici un probatoriu din care sa rezulte o alta situatie de fapt decât cea expusa de contribuabilul S.C. "..." S.R.L. Tulcea, înlaturând  probele contribuabilului în mod abuziv, nelegal, fara sa fi realizat un probatoriu cu acte sau constatari directe privind o situatie fiscala ce excludea scutirea de la plata accizelor.

Concluzioneaza contestatoarea ca decizia nr. 17/03.03.2010 emisa de A.N.A.F. Directia Generala a Finantelor Tulcea privind solutionarea contestatiilor nr. .../06.11.2008 si nr. 7614/24.102009, nu este întemeiata pe constatarile si probele ce organul fiscal era obligat sa le administreze, prin care sa se fi determinat o alta situatie de fapt si fiscala decât cea expusa de  contribuabilul petent S.C. "..." S.R.L. Tulcea a, motiv pentru care solicita admiterea plângerii si anularea actului, ca fiind nelegal si netemeinic.

În drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art. 6, art. 49, art. 64 si art. 65 din Codul de procedura fiscala, precum si art. 201 alin. (1) lit. c din Codul fiscal si H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

La data de 10 martie 2011, intimata D.G.F.P. Tulcea a depus întâmpinare solicitând, pe cale de exceptie, respingerea, ca decazut din termen, a capatului de cerere privind suma de  12.115 lei reprezentând calcul majorari accize si suma de 1.659 lei, reprezentând majorari T.V.A. întrucât prin contestatia formulata împotriva actelor administrativ fiscale reclamanta nu a înteles sa conteste si aceste creante.

De asemenea, s-a solicitat introducerea în cauza a Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea, având în vedere faptul ca decizia de impunere nr. 3/26.09.2008, precum si raportul de inspectie fiscala partiala nr. 6981/26.09.2008, ce stau la baza Deciziei nr. 17/03.03.2010 privind solutionarea contestatiilor au fost întocmite de inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea cererii, ca nefondata.

Arata intimata ca organele fiscale din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea au efectuat inspectia fiscala partiala privind legalitatea si realitatea operatiunilor economice efectuate în calitate de utilizator final de produse energetice achizitionate în regim de scutire de accize la S.C. "..." S.R.L. Tulcea pentru perioada 01.01.2005-15.08.2008.

Având în vedere "calculul cantitatii de motorina pentru care se datoreaza acciza" si tinând cont de declaratia administratului societatii privind consumul de combustibil mediu pe ora al navei BM "...", organul fiscal a stabilit prin decizia nr. 3/26.09.2008, acciza datorata la bugetul de sat în suma de 17.361 lei plus majorari de întârziere în suma de 12.302 lei

Mai arata intimata ca prin decizia de impunere nr. 355/30.09.2009, privind obligatiile suplimentare la plata s-a stabilit de plata în sarcina reclamantei suma totala de 15.544 lei reprezentând T.V.A. în suma de 9.493 lei si majorari de întârziere de 6.051 lei aferente accizei determinate de catre inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea prin decizia de impunere nr. 3/26.09.2008. Din suma totala de 15.544 lei reclamanta întelege sa conteste doar suma de 4.987 lei

De asemenea, prin raportul de inspectie fiscala partiala s-a retinut ca S.C. "..." S.R.L. Tulcea  nu a înregistrat în evidentele contabile factura cu nr. .../03.12.2007 prin care "a achizitionat 182 litri de benzina si 470 litri de motorina marcata si clorata, în regim de scutire de la plata accizelor".

Pe cale de consecinta, organele de control fiscal au stabilit în conformitate cu prevederile legale, în sarcina S.C. "..." S.R.L. Tulcea obligatii fiscale suplimentare prin deciziile de impunere nr. 3/26.09.2008 si 355/30.09.2009 în suma totala de 33.670 lei reprezentând acciza în suma de 16.719 lei, majorari de întârziere aferente accizei de 12.115 lei si TVA în suma de 3.177 lei plus majorarile de întârziere de 1.659 lei, aferenta accizei în suma de 16.719 lei.

Cu privire la motivele contestatiei ce tin de încalcarea  prevederilor art. 6, art. 49, art. 64 si 5 din O.G. nr. 92/2003, precum si art. 201 alin. 1 lit. c) din Codul fiscal" sustine intimata ca acestea sunt nefondate din urmatoarele considerente:

Astfel, potrivit dispozitiilor Codului fiscal "(1) lit. b) sunt scutite de la plata accizelor produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor.

Precizeaza intimata ca prin ambarcatiune privata de agrement se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice, însa conform Normelor metodologice de aplicare a textului de lege citat: (...) "(9) Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumul efective de produse achizitionate în regim de scutire".

Mai mult, din anexa 3 la raportul de inspectie fiscala nr. 6981/26.09.2008 se retine ca organul fiscal a tinut cont, de facturile emise pentru prestarea serviciilor de turism, la calculul consumului de combustibil.

Arata intimata ca în raportul de inspectie fiscala partiala înregistrat la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea sub nr.  6981/26.09.2008, organul fiscal mentioneaza "pentru cantitatile de combustibil achizitionate în regim de scutire de la plata accizelor conform art. 201 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal societatea prezinta ca singura dovada a consumului de combustibil facturile emise pentru prestarea serviciilor de turism (cazare) conform tabelului din Anexa nr. 3 a raportului de inspectie fiscala

Mai arata intimata ca pentru lunile pentru care societatea a achizitionat combustibil pe care l-a  dat în consum, dar la sfârsitul lunii acesta figureaza, conform balantei de verificare lunara, cu stoc 0(zero) (Anexa nr. 3 din raport) nu exista nici un document din care sa rezulte  consumul de combustibil în scopurile prevazute de art. 201, alin. (1), lit. b) (fosta litera c) din Legea nr. 571/23003, motiv pentru care societatea datoreaza accize la bugetul de stat.

În concluzie, urmare inspectiei fiscale, inspectorii vamali au constatat ca reclamanta nu a înregistrat în evidentele contabile factura cu nr. .../03.12.2007 prin care a "achizitionat 182 litri de benzina si 470 litri de motorina marcata si colorata, în regim de scutire de la plata accizelor" si nici nu a prezentat documentele justificative ( nu a evidentiat în contabilitate) din care sa rezulte ca  benzina si motorina achizitionata prin factura respectiva a fost utilizata pentru desfasurarea activitatii de transport pe caile navigabile interioare în Delta Dunarii, prestând servicii turistice în scop oneros.

Pe cale de consecinta s-a solicitat de catre intimata respingerea actiunii în contencios fiscal promovata de S.C. "..." S.R.L. Tulcea ca fiind nefondata si mentinerea deciziei nr. 17/03.03.2010 a Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea privind solutionarea contestatiilor nr. ... din 06.11.2008 si nr. 7614/24.10.2009, ca temeinica si legala.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila coroborat cu  dispozitiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Totodata, D.G.F.P. Tulcea a depus în copie actele care au stat la baza emiterii actelor administrativ fiscale atacate: decizia de impunere nr. 3/26.09.2008, decizia de impunere nr. 355/30.09.2009, raportul de inspectie fiscala partiala nr. 25651/30.09.2009, decizia nr. 17/03.03.2010 privind solutionarea contestatiilor nr. .../06.11.2008 si nr. 7614/24.10.2009, precum si dovada comunicarii acesteia catre reclamanta.

La data de 4 mai 2011 a formulat întâmpinare si pârâta Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea solicitând respingerea plângerii ca nefondata.

La data de 11.08.2011, contestatoarea S.C. "..." S.R.L. Tulcea prin lichidator Judiciar RomINSOL I.P.U.R.L. Tulcea a formulat precizari la cererea initiala prin care a aratat ca îsi întregeste obiectul cererii în sensul ca a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 17/03.03.2010 emisa D.G.F.P. Tulcea în solutionarea contestatiilor formulate de S.C. "..." S.R.L. Tulcea si înregistrate la organele de control sub nr. .../06.11.2008 si nr. 7614/24.10.2009, a deciziei de impunere nr. 3/26.09.2008 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala în valoare de 29.663,00 lei, precum si împotriva raportului de inspectie fiscala partiala nr. 6981/26.09.2008, acte emise de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea, a deciziei de impunere nr. 355/30.09.2009 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala în cuantum de 4.987 lei, precum si împotriva raportului de inspectie fiscala partiala nr. 25651/30.09.2009, acte emise de D.G.F.P. Tulcea - Activitatea de inspectie fiscala.

Solicita contestatoarea anularea deciziei nr. 17/03.03.2010 emisa de D.G.F.P. Tulcea în solutionare contestatiilor formulate de S.C. "..." S.R.L. Tulcea, anulara deciziei de impunere nr. 3/26.09.2008 privind obligatiile fiscale suplimentare de  plata stabilite de inspectia fiscala în valoare de 29.663,00 lei si a raportului de inspectie fiscala partiala nr. 6981/26.09.2008 întocmit de D.J.A.O.V. Tulcea - Activitatea de inspectie fiscala si anularea deciziei de impunere nr. 355/30.09.2009 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala în cuantum de 4.987 lei si a raportului de inspectie fiscala partiala nr. 25651/30.09.2009 întocmit de D.G.F.P. Tulcea - Activitatea de inspectie fiscala.

Totodata, contestatoarea solicita încuviintarea probei cu expertiza contabila având ca obiective determinarea cantitatii de produse energetice (combustibili) achizitionata de S.C. ..." S.R.L. în scutire de accize, în perioada 01.01.2005 - 15.08.2008 si determinarea cantitatii de produse energetice (combustibil) consumata de navele din dotarea S.C. "..." S.R.L. Tulcea pentru prestarea serviciilor de turism facturate de societate în perioada 01.01.2005 - 15.08.2008, proba încuviintata de catre instanta

Examinând actele si lucrarile dosarului  si exceptia invocata,  instanta retine urmatoarele:

Asupra exceptiei decaderii din termen pentru capatul de cerere privind suma de 12.115 lei, reprezentând calcul majorari accize si suma de 1659 lei, reprezentând majorari T.V.A., instanta retine ca este neîntemeiata motivat de faptul ca prin cele doua contestatii formulate de catre S.C. "..." S.R.L Tulcea în temeiul O.G. nr. 92/2003, respectiv contestatia nr.  7614/24.10.2008 si contestatia nr. .../6.11.2009, aflate la file 122 si 124 din dosar, contestatii formulate împotriva deciziei de impunere nr. 3/26.09.2008 si nr. 355/30.09.2009 au fost contestate  atât obligatiile fiscale reprezentând impozite si taxe, contributii stabilite suplimentar de plata, cât si accesoriile reprezentând majorari si penalitati de întârziere calculate.

Pe fondul cauzei, se retin urmatoarele:

Organele fiscale din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea au efectuat inspectia fiscala partiala privind legalitatea si realitatea operatiunilor economice efectuate în calitate de utilizator final de produse energetice achizitionate în regim de scutire de accize la S.C. "..." S.R.L. Tulcea pentru perioada 01.01.2005-15.08.2008.

Efectuând calculul cantitatii de motorina pentru care se datoreaza acciza si în baza declaratiei administratorului societatii privind consumul de combustibil mediu pe ora al navei BM  "...", ca urmare a faptului ca S.C. "..." S.R.L. Tulcea nu a înregistrat în evidentele contabile factura cu nr. .../34.12.2007, prin care a achizitionat 182 litri benzina si 470 litri motorina, marcata si colorata, în regim de scutire de la plata accizelor,  organul fiscal a stabilit prin decizia de impunere nr. 3/26.09.2008 acciza datorata de catre contestatoare la bugetul de stat în suma de 17361 lei si pentru neplata accizei la termenele legale majorari de întârziere în suma de 12.302 lei.

Totodata, prin decizia de impunere nr. 355/30.09.2009, privind obligatiile suplimentare la plata s-a stabilit de plata în sarcina contestatoarei suma totala de 15.544 lei reprezentând T.V.A. în suma de 9.493 lei si majorari de întârziere de 6.051 lei aferente accizei determinate de catre inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea prin decizia de impunere nr. 3/26.09.2008.

Din suma totala de 15.544 lei, contestatoarea a înteles  sa conteste doar suma de 4.987 lei.

Pe cale de consecinta, organele de control fiscal au stabilit în conformitate cu prevederile legale, în sarcina S.C. "..." S.R.L. Tulcea obligatii fiscale suplimentare prin deciziile de impunere nr. 3/26.09.2008 si 355/30.09.2009 în suma totala de 33.670 lei reprezentând acciza în suma de 16.719 lei, majorari de întârziere aferente accizei de 12.115 lei si T.V.A. în suma de 3.177 lei plus majorarile de întârziere de 1.659 lei, aferenta accizei în suma de 16.719 lei.

Împotriva celor doua decizii de impunere, respectiv nr. 3/26.09.2008 si nr. 355/30.09.2009 S.C. "..." S.R.L. Tulcea a formulat contestatiile nr. 7614/24.10.2008 si  nr. .../6.11.2009, în temeiul O.G. nr. 92/2003, contestatii solutionate prin decizia nr. 17/3.03.2010, emisa de D.G.F.P. Tulcea,  prin care au fost respinse ca neîntemeiate cele doua contestatii pentru suma totala de 33.760 lei, respectiv accize 16.719 lei si majorari de întârziere 12.115 lei si TVA 3.177 lei plus majorari de întârziere 16.509 lei (art. 2 din decizia nr. 17/3.03.2010 emisa de D.G.F.P. Tulcea).

Art. 1 din decizia nr. 17/3.03.2010  se refera la alte  obligatii fiscale si care nu fac obiectul prezentei cauze.

Examinând legalitatea actelor administrativ fiscale atacate de catre contestatoare, se retin urmatoarele:

În ce priveste motivele contestatiei ce tin de încalcarea  prevederilor art. 6, art. 49, art. 64 si 65 din O.G. nr. 92/2003, precum si art. 201 alin. 1 lit. c) din Codul fiscal, se retine ca sunt nefondate din urmatoarele considerente:

Potrivit dispozitiilor Codului fiscal art.201 alin.1 lit.b, sunt scutite de la plata accizelor produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor.

Prin ambarcatiune privata de agrement se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice, însa conform Normelor metodologice de aplicare a textului de lege citat: (...) "(9) Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumul efective de produse achizitionate în regim de scutire".

Mai mult, din anexa 3 la raportul de inspectie fiscala nr. 6981/26.09.2008 se retine ca organul fiscal a tinut cont, de facturile emise pentru prestarea serviciilor de turism, la calculul consumului de combustibil.

În raportul de inspectie fiscala partiala înregistrat la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea sub nr.  6981/26.09.2008, organul fiscal mentioneaza "pentru cantitatile de combustibil achizitionate în regim de scutire de la plata accizelor conform art. 201 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal societatea prezinta ca singura dovada a consumului de combustibil facturile emise pentru prestarea serviciilor de turism (cazare) conform tabelului din Anexa nr. 3 a raportului de inspectie fiscala.

Pentru lunile pentru care contestatoarea a achizitionat combustibil pe care l-a  dat în consum, dar la sfârsitul lunii acesta figureaza, conform balantei de verificare lunara, cu stoc 0 (zero) (Anexa nr. 3 din raport) nu exista nici un document din care sa rezulte  consumul de combustibil în scopurile prevazute de art. 201, alin. (1), lit. b) (fosta litera c) din Legea nr. 571/23003, motiv pentru care contestatoarea datoreaza accize la bugetul de stat.

Inspectorii vamali au constatat ca, contestatoarea nu a înregistrat în evidentele contabile factura cu nr. .../03.12.2007 prin care a "achizitionat 182 litri de benzina si 470 litri de motorina marcata si colorata, în regim de scutire de la plata accizelor" si nici nu a prezentat documentele justificative ( nu a evidentiat în contabilitate) din care sa rezulte ca  benzina si motorina achizitionata prin factura respectiva a fost utilizata pentru desfasurarea activitatii de transport pe caile navigabile interioare în Delta Dunarii, prestând servicii turistice în scop oneros.

În acest sens sunt si concluziile raportului de expertiza contabila judiciara efectuata în cauza de expert Pavel Ivan,  si anume a concluzionat expertiza ca, cantitatea de combustibil (motorina si benzina) achizitionata în perioada 1.01.2005-15.08.2008 în regim de scutire de la plata accizelor este de  6.231 litri benzina si 4.255 litri benzina dar, dreptul de a beneficia de scutirea de la plata accizelor nu este justificat de actele depuse la antrepozitul fiscal de distributie a produselor energetice, respectiv S.C. "..." S.R.L. si S.C. "Petrom" S.A Tulcea

În acest sens, este si nota explicativa data de administratorul societatii contestatoare, care precizeaza ca nu detine documente de evidenta a consumului de benzina  si motorina achizitionata în regim de scutire  de la plata accizei, invocând ca singura dovada a consumului de benzina este oferta de pachet turistic (filele 151 - 153 din dosar).

Pentru aceste considerente actele administrativ fiscale atacate fiind temeinice si legale, urmeaza a respinge contestatia, ca nefondata.

8

Domenii speta