Recurs civil-partaj succesoral;

Decizie 40 din 19.01.2012


 .

 R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA nr.40

Sedinta publica din data de 19 ianuarie  2012

T R I B U N A L U L:

Asupra recursului civil de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 13.11.2007 sub nr. .../327/2007 reclamantele ...si ...au chemat în judecata pe pârâtul ..., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se stabileasca calitatea de mostenitori a partilor la mostenirea defunctilor bunici ... si ..., sa se stabileasca cotele succesorale, masa succesorala, urmând a se dispune iesirea din indiviziune.

Pârâtul ..., prin înscrisul aflat la fila 30 din dosarul cauzei (volumul 1), a solicitat introducerea în cauza a numitilor ...(sotia supravietuitoare a tatalui sau ...) si ..., caruia el i-a vândut cota sa ideala din imobilul ce formeaza masa de partaj ramasa de pe urma bunicii ...... si a tatalui sau ....

La termenul de judecata din data de 07.09.2010, instanta a calificat ca numitul ... are calitatea de intervenient în interes propriu în raport de cererea formulata de catre pârâtul ..., în conformitate cu art. 57 Cod procedura civila, neimpunându-se discutii cu privire la admiterea în principiu pe aceasta cerere.

Prin înscrisul aflat la fila 39 din dosar (volumul 1), ...(fosta ...) ...a formulat cerere de interventie în nume propriu prin care a solicitat sa se constate ca 6,25/16 parti, respectiv 32,8 m.p. din casa si 9,37 m.p. din teren îi revin conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 713/23.04.1981 de Notariatul de Stat Judetean Tulcea si certificatului de mostenitor nr. 365/01.07.1986.

La termenul din data de 07.09.2010 instanta a admis în principiu cererea de interventie în nume propriu a numitei .......

Prin înscrisul aflat la fila 80 din dosar (volumul 1 dosar fond), intervenienta ...a depus precizari cu privire la cotele ce-i revin, iar prin înscrisul aflat la fila 95 din dosar (volumul 1 dosar fond), pârâtul ... si intervenientul ... au depus si ei precizari cu privire la cotele ce le revin.

Prin sentinta civila nr. 2434 din 12.07.2011 Judecatoria Tulcea a admis actiunea si a constatat ca partile detin în coproprietate în cote parti de 1/12 ......, 5/12 ..., 3/12 ..., 3/12 ..., imobilul teren în suprafata de 292 m.p. situat în municipiul Tulcea, str. ... nr. ..., judetul Tulcea, având ca vecinatati la Nord - ..., proprietate de stat, la Est - ..., ..., la Sud - str. ..., la V - ..., ....

S-a mai constat ca asupra imobilului casa de locuit situata pe terenul mai sus individualizat sunt coproprietari ......cu o cota parte de 27/64, ... cu o cota parte de 25/64, ...cu o cota parte de 6/64 si ...cu o cota parte de 6/64 si s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor cu formarea si atribuirea loturilor asa cum au fost evidentiate prin completarea la raportul de expertiza tehnica întocmita de expert Cojoaca Horia, ultima varianta (filele 126-130 din dosarul cauzei).

A fost atribuit lotul nr. 1 din completarea la raportul de expertiza tehnica întocmita de expert Cojoaca Horia, ultima varianta, compus din camerele 1 si 2 împreuna cu terenul aferent acestora, situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., judetul Tulcea, intervenientei în interes propriu ......, iar lotul nr. 2 din completarea la raportul de expertiza tehnica întocmita de expert Cojoaca Horia, ultima varianta, compus din camerele 3, 4 si 5 împreuna cu terenul aferent acestora precum si terenul în suprafata de 121,6 m.p., situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., judetul Tulcea,  a fost atribuit intervenientului în interes propriu ....

Instanta a constatat ca intervenientii în interes propriu ......si ..., ramân în coproprietate în cote parti de 1/2 fiecare asupra terenului în suprafata de 105,14 m.p. situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., judetul Tulcea, evidentiat pe schita anexa la completarea raportului de expertiza tehnica efectuata de expert Cojoaca Horia, ultima varianta.

S-a dispus obligarea intervenientei în interes propriu ......la p... sumei de 1.718,0 lei catre intervenientul în interes propriu ..., a sumei de 5.474,3 lei catre reclamanta ...si a sumei de 5.474,3 lei catre reclamanta ..., cu titlu de sulta, iar intervenientul în interes propriu ...  a fost obligat la p... sumei de 6.273,4 lei catre reclamanta ...si a sumei de 6.273,4 lei catre reclamanta ..., cu titlu de sulta.

Instanta a luat act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca la a data de 13.09.1977, a survenit decesul numitei ......, iar potrivit certificatului de mostenitor nr. 499/1977/12.12.1977, eliberat de Notariatul de Stat Tulcea, de pe urma acesteia a ramas ca masa succesorala o cota indiviza de jumatate din suprafata de teren de 300 m.p. si jumatate din casa construita pe acesta, imobil situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., cumparat în baza înscrisului sub semnatura privata transcris sub nr. 1208/1949 la grefa Tribunalului Tulcea, de pe urma ei ramânând ca mostenitori ... în calitate de sot cu o cota de 1/4 si trei copii respectiv, ..., ... si .......

A mai retinut instanta de fond ca, din masa succesorala ramasa de pe urma bunicii cu privire la casa, a ramas o cota de 1/2, sotului supravietuitor ... revenindu-i  o patrime din masa succesorala respectiv 1/8 la care se adauga 1/2 cota sa proprie în calitate de proprietar devalmas, acesta având în totalitate din imobilul casa de locuit o cota indiviza de 5/8, iar cei trei copii din certificatul de mostenitor luau 3/4 din masa succesorala respectiv 3/8 împreuna, revenind fiecaruia 1/8 din masa succesorala.

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 713/23.04.1981 de Notariatul de Stat Judetean Tulcea, sotul supravietuitor al lui ......, ... (fila 32 volumul 1 dosar fond), a vândut cota sa indiviza de 5/8 din casa de locuit situata în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., fiului sau ... si sotiei acestuia ..., astfel încât cota indiviza de 5/8 a devenit bun comun. Potrivit mentiunilor din acest contract de vânzare-cumparare, terenul aferent cotei, respectiv 187,5 m.p. din suprafata de 300 m.p., a trecut în proprietatea statului în baza art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974.

S-a retinut în continuare  de catre prima instanta ca la data de 03.06.1986, a intervenit decesul lui ..., fiul lui ... si ... si tatal pârâtului ..., fiind eliberat certificatul de mostenitor nr. 365/01.07.1986 de Notariatul de Stat Tulcea (fila 32 volumul 1), acesta lasând ca mostenitori pe ......în calitate de sotie supravietuitoare si ... în calitate de fiu.

Referitor la masa succesorala cu privire la imobilul casa de locuit de pe urma defunctului ..., instanta de fond a retinut ca aceasta era de 7/16, cota compusa din 1/8, partea ce-i revenea de la defuncta sa mama, ...... si jumatate din cota de 5/8, cumparata cu sotia supravietuitoare ...prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 713/23.04.1981 de Notariatul de Stat Judetean Tulcea. Astfel,  s-a constatat ca sotia supravietuitoare are cu privire la casa o cota de 1/4 din masa succesorala de 7/16, respectiv 7/64, la care se adauga cota proprie în calitate de codevalmas de jumatate din 5/8, rezultând în final o cota de 27/64 din imobilul casa de locuit.

S-a mai retinut ca fiul ... are cu privire la imobilul casa de locuit cota de 3/4 din masa succesorala de 7/16 ramasa de pe urma tatalui sau, respectiv 21/64.

A mai rezultat faptul ca una dintre descendentele autorilor comuni ... si ..., respectiv ......, casatorita ..., a decedat la data de 16.05.1999 fara mostenitori, ea preluând cu privire la casa o cota de 1/8 ce-i revenea de pe urma mostenirii mamei sale ....... S-a retinut ca fratii sai ... si ......, casatorita ..., au decedat înaintea acesteia la data de 03.06.1986 (...) si la data de 22.05.1995 (......), astfel încât copii acestora vin la mostenirea lui ...... prin reprezentarea parintilor lor predecedati. Pe cale de consecinta, se formeaza doua tulpini ... preluând jumatate din cota de 1/8 ce-i revenea lui ......, prin reprezentarea tatalui sau ..., iar reclamantele împreuna preiau jumatate din cota de 1/8 pe care o detinea ...... cu privire la casa, respectiv 1/16 împreuna, astfel încât reclamantelor le va reveni câte 1/32 fiecare, din acest imobil.

În ceea ce-l priveste pe ...,  instanta a retinut în ceea ce priveste cota sa finala din imobilul casa ca aceasta este formata din 21/64 cota dobândita de la tata si 1/16 ca urmare a mostenirii matusii ......, prin reprezentare ca descendent al unui frate predecedat, rezultând în final cota de 25/64.

La data de 22.05.1995, a survenit decesul lui ......, casatorita ..., aceasta lasând ca masa succesorala din imobilul casa o cota de 1/8 dobândita de la defuncta mama ..., astfel încât fiicele sale ...si ...au din masa succesorala fiecare câte 1/2 din cota de 1/8, respectiv 1/16. La cota dobândita de la mama de 1/16, fiecare dintre reclamante mai preia si cota de 1/32, dobândita prin mostenire de la matusa lor ......, la mostenirea careia au venit prin reprezentarea mamei lor predecedate, astfel încât fiecare are o cota de 3/32.

Din înscrisul aflat la fila 31 din dosar (volumul 1 dosar fond), a rezultat ca ..., prin declaratia autentificata sub nr. 1652/06.09.2007 de B.N. Gâlca, a primit de la intervenientul în interes propriu ... suma de 15.000 lei, reprezentând pretul total pentru cota sa de proprietate din imobilul situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., cota dobândita prin mostenire legala de la defunctul sau tata ..., conform certificatului de mostenitor nr. 365/1986.

Prin urmare,  a considerat instanta de fond ca aceasta declaratie în forma autentica echivaleaza cu o vânzare a drepturilor succesorale pe care ... le avea de la defunctul sau tata, astfel încât cota sa din imobilul casa de 25/64 îi va reveni intervenientului în interes propriu ..., vânzarea de drepturi succesorale nefiind supusa vreunei conditii de forma.

În consecinta, asupra casei cotele indivize ale partilor sunt de 27/64 pentru ......, 25/64 pentru ..., 6/64 pentru ...si 6/64 pentru ....

Prima instanta a retinut defalcat cote indivize pe casa si respectiv teren întrucât asupra terenului defunctii ... si ... au dobândit dreptul de proprietate prin înscrisul sub semnatura privata transcris sub nr. 1208/1949 (fila 225 volumul 1), dreptul de proprietate privata asupra terenului trecând în proprietatea statului asa cum rezulta din actele ce au stat la baza emiterii ordinului prefectului nr. 410/2009, în conformitate cu Legea nr. 58/1974, actualmente coproprietari pe teren fiind cei nominalizati în acest act, ce valoreaza titlul de proprietate, atribuirea facându-se în conformitate cu art. 36 alin. 3 si 4 din Legea nr. 18/1991.

Pe cale de consecinta, a apreciat instanta ca nu poate intra în valabilitatea ordinului prefectului în sensul de a-l include pe ... ca si coproprietar în conditiile în care actul este valabil, iar la momentul atribuirii terenul se afla în proprietatea statului facând parte din categoria acelor terenuri ce intra sub incidenta art. 36 al 3 si 4 din Legea nr. 18/1991, la momentul vânzarii drepturilor succesorale ... neavând titlu de proprietate pe teren.

Pentru aceste considerente în ceea ce priveste imobilul teren individualizat în ordinul prefectului, s-a retine ca dupa decesul bunicilor ... si ... a revenit celor trei copii câte o cota de 1/3 din imobil (pentru ......, ...... si ...). Fiul decedat ... lasa ca masa succesorala din teren 1/3 cota dobândita de la parinti, astfel încât sotia supravietuitoare ...(fosta ...) a dobândit 1/4 din 1/3, respectiv 1/12 iar fiul ... 3/4 din 1/3, respectiv 3/12.

S-a mai retinut ca, la decesul defunctei ...... vin prin reprezentare nepotii de frati si surori ..., ...si ... ..., pe doua tulpini prin reprezentarea parintilor lor predecedati în raport cu ......, astfel ca ceea ce i s-ar fi cuvenit acesteia din teren, cota de 1/3 preluata de la parinti, urmare a împartirii pe doua tulpini, ar rezulta o cota de 1/6 pe care o preia ... prin reprezentarea tatalui sau predecedat ... iar cealalta cota de 1/6 este preluata de reclamante prin reprezentarea mamei lor predecedate ......, revenind fiecareia cota de 1/12 din teren.

În ceea ce-l priveste pe ...,  instanta a apreciat ca asupra terenului, acesta are o cota de 3/12 dobândita de la tata, la care se adauga cota de 1/6 dobândita prin mostenirea matusii sale ......, în urma reprezentarii tatalui sau predecedat, rezultând în final o cota indiviza a acestuia asupra terenului de 5/12.

A retinut instanta ca si defuncta ...... a preluat 1/3 din teren prin mostenirea parintilor sai ... si ..., astfel încât fiicele sale ...si ...vor prelua fiecare jumatate din 1/3, respectiv 1/6, la care se adauga cota de 1/12 de pe urma defunctei ...... la mostenirea careia au venit prin reprezentarea mamei lor predecedate, rezultând în final o cota indiviza pentru fiecare dintre reclamante de 3/12 asupra terenului.

Având în vedere dispozitiile art. 728 Cod civil potrivit carora nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune, la termenul de judecata din data de 08.09.2010, instanta de fond a admis în principiu actiunea formulata de catre reclamante si a constatat ca partile detin în coproprietate în cote de 1/12 ......, 5/12 ..., 3/12 ..., 3/12 ..., imobilul teren în suprafata de 292 m.p. situat în municipiul Tulcea, str. ..., nr. ..., judetul Tulcea, având ca vecinatati la Nord-..., proprietate de stat, la Est-..., ..., la Sud-str. ..., la V-..., ....

S-a constatat ca asupra imobilului casa de locuit situata pe terenul mai sus individualizat sunt coproprietari ......cu o cota de 27/64, ... cu o cota de 25/64, ...cu o cota de 6/64 si ...cu o cota de 6/64.

Totodata, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice imobiliare având ca obiect individualizarea imobilului teren si casa de locuit, stabilirea valorii de circulatie separat teren - casa, daca sunt comod partajabile în natura si în caz afirmativ cu efectuarea propunerilor de lotizare si stabilirea sultelor.

Lucrarea a fost efectuata de catre expert tehnic Cojoaca Horia, fiind depusa la fila 74-89, fiind delimitate mai multe loturi pentru fiecare dintre partile în cauza asa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat în cauza. De asemenea, s-au mai întocmit completari la raportul de expertiza depuse la fila 101 si respectiv 126-130 din dosar  fond (volumul 2).

A mai retinut instanta de fond ca, în sedinta publica din data de 06.07.2011, intervenientii au precizat ca accepta lotizarea efectuata de expert în ultima varianta, aceasta fiind învoiala partilor si fiind de acord cu achitarea sultelor.

Împotriva acestei sentinte civile, în termen legal au formulat recurs reclamantele ...si ..., criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala.

Arata recurentele-reclamante ca motivele de recurs privesc lotizarea efectuata de catre instanta de judecata, instanta care tinând cont de propunerile expertului desemnat în cauza Cojoaca Horia a dispus iesirea lor din indiviziune, prejudiciindu-le drepturile succesorale.

Sustin recurentele-reclamante ca variantele de lotizare propuse de expert si omologate de catre instanta de judecata nu le-a avut în vedere pe ele, desi si-au exprimat optiunea ca împreuna sa fie beneficiare ale atribuirii în natura atât  a terenului, cât si a constructiei si obligarea lor la sulte, având în vedere cota ce o detin împreuna de 6/12 mai mare decât a celorlalte parti si considera ca sultele ce le-au fost acordate sunt mult prea  mici în raport de valorile de piata ale bunurilor imobile.

Examinând hotarârea atacata sub aspectul motivelor de recurs invocate, se retine ca recursul este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Critica hotarârii atacate se refera în esenta la lotizarea efectuata de catre prima instanta, în senul ca recurentele-reclamante solicita sa li se atribuie în natura atât teren, cât si constructie si, de asemenea, valoarea sultelor pe care le apreciaza ca fiind mici în raport de valoarea de piata a bunurilor, critica neîntemeiata.

Se retine faptul ca, prin actiunea formulata, reclamantele nu au solicitat atribuirea în natura a unei parti din teren si constructie corespunzator cotelor, însa ulterior prin obiectiunile la expertiza au solicitat ca variantele de lotizare sa le aiba în vedere si pe ele.

Obiectiunile au fost admise de catre prima instanta, iar expertul tehnic Cojoaca Horia a raspuns în sensul ca propunerea de lotizare a imobilului casa nu este posibila din cauza imposibilitatii accesului la camera nr. 2, iar o  împartire a terenului conform propunerii facuta de catre reclamante  ar însemna o farâmitare a cestuia, care ar face-o neutilizabila si neatractiva.

Ulterior, pentru termenul din data de 14.04.2011, expertul a efectuat o completare la raportul de expertiza, realizând doua loturi pentru imobilul casa si imobilul teren conform solicitarii partilor prezente, respectiv intimatii ... si ..., iar împotriva acestui din urma raport de expertiza avut în vedere de catre instanta de fond la pronuntarea hotarârii, recurentele reclamante nu au mai formulat obiectiuni, fiind de acord cu lotizarea facuta de expert

Instanta de fond a avut în vedre la pronuntarea hotarârii completarea la raportul de expertiza  si cotele detinute de  parti, precum si faptul ca intervenientii - intimati prezenti în sedinta publica din data de 6.07.2011 au precizat ca accepta lotizarea efectuata de expert în ultima varianta.

Relativ la marimea sultelor, aceste sunt acordate recurentelor reclamante în raport de cotele pe care le detin asupra imobilelor, precum si de valoarea stabilita de expertiza contabila asupra celor doua imobile, respectiv casa de locuit si teren.

Pentru aceste considerente, hotarârea instantei de fond fiind temeinica si legala, vazând si dispozitiile art. 312 Cod pr. civila va fi respins recursul, ca nefondat.

6