Contestaţie decizie de concediere

Sentinţă civilă 185 din 17.01.2012


Cod Operator 2443

Dosar nr. ………

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 185/2012

Şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……………

Asistent  judiciar ……………..

Asistent  judiciar ……………

Grefier …………………

Pe rol fiind judecarea contestaţiei formulată de petenta MN în contradictoriu cu intimata SC OP SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petenta MN asistată de avocat CA şi consilier juridic MM pentru intimata SC OP SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că s-a depus la dosarul cauzei prin serviciul registratură de către societatea intimată fişa postului de petentei MN, după care constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat s-a acordat cuvântul părţilor pe fond.

Avocat CA pentru petentă, a solicitat să se dispună anularea deciziei nr. 20/23.05.2011 emisă de SC OP SA, repunerea sa în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere şi reintegrarea pe postul deţinut anterior, plata drepturilor băneşti cuvenite indexate, majorate şi reactualizate cu indicele de inflaţie, începând cu data concedierii şi până la reintegrarea efectivă, efectuarea menţiunilor cuvenite în carnetul de muncă şi acordarea daunelor morale în cuantum de 20 000 lei, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic MM pentru intimata SC OP SA, a solicitat respingerea acţiunii conform motivelor invocate prin întâmpinare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. …….., petenta MN în contradictoriu cu intimata SC OP SA, a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 20/23.05.2011 emisă de SC OP SA, repunerea sa în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere şi reintegrarea pe postul deţinut anterior, plata drepturilor băneşti cuvenite indexate, majorate şi reactualizate cu indicele de inflaţie, începând cu data concedierii şi până la reintegrarea efectivă, efectuarea menţiunilor cuvenite în carnetul de muncă şi acordarea daunelor morale în cuantum de 20 000 lei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei petenta a arătat că a fost salariata SC P SA Bucureşti –GAP Tg Jiu din data de 01.07.1983, iar prin decizia contestată a fost concediată în temeiul art. 65-66 C.M.

S-a susţinut în esenţă de către petentă că  decizia emisă de către intimată este nelegală ca urmare a nerespectării art. 28 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul P SA pe anul 2009, dispoziţiile art. 69-71 ind. 1 din CM. şi a dispoziţiilor art.65-66  C.M.

În ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor art.28 din CCM încheiat la nivelul P SA pe anul 2009, s-a precizat de către petentă că în cazul în care P este în situaţia de a opera concedieri colective, administraţia va anunţa în scris sindicatul cu privire la numărul şi structura posturilor ce urmează a fi reduse, asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi, precum şi a posibilităţii de redistribuire a acestora cu 60 de zile înaintea emiterii deciziei de concediere în cazul reorganizării activităţii. De asemenea, administraţia este obligată să identifice şi să valorifice posibilităţile de redistribuire a salariaţilor într-un alt loc de muncă compatibil cu pregătirea profesională a salariatului, în cadrul aceleiaşi subunităţi sau la nivelul agentului economic iar dacă posturile identificate o necesită, va organiza cursuri de calificare sau recalificare profesională.

În acest sens, s-a invocat de către petentă că intimata nu a respectat dispoziţiile mai sus menţionate din CCM OP Bucureşti.

Cu privire la nerespectarea dispoziţiile art. 65-66 Codul Muncii, petenta a invocat că desfiinţarea locului  de muncă nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă.

În concret, petenta a arătat că în preambulul deciziei de concediere se motivează că aceasta a avut loc în urma unei analize efectuate în cadrul GAP Tg Jiu unde s-a ajuns la concluzia că unele activităţi pot fi reevaluate în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi dezvoltării pe termen lung, însă angajatorul nu justifică concedierea, în sensul că deşi efectuează disponibilizări sub pretextul eficientizării economice a societăţii, realizează profituri în creştere de la an la an.

S-a solicitat în acest sens de către petentă, ca angajatorul să demonstreze cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului prin depunerea la dosarul cauzei de bilanţuri contabile, a situaţiei contului de profit şi pierderi anterioare şi ulterioare desfiinţării postului, respectiv, dovedirea unor greutăţi reale din punct de vedere financiar, pe care nu le poate depăşi decât prin desfiinţarea postului.

Un alt motiv invocat de către petentă a fost nerespectarea procedurii prevăzută de lege conform dispoziţiilor art. 76 din Codul muncii la emiterea deciziei de concediere.

Cu privire la acest motiv s-a invocat de către petentă că persoanele care au semnat decizia de concediere nu au avut mandat din partea Directorului general executiv de a dispune concedieri raportat la dispoziţiile Legi nr. 31/1991 cu privire la societăţile comerciale.

Cu privire la solicitarea sumei de 20 000 lei reprezentând daune morale, petenta a apreciat că se impun a fi acordate pentru repararea prejudiciului moral suferit, prin încălcarea de către intimată a dreptului său la muncă, fiind întrunite condiţiile răspunderii delictuale a angajatorului, iar în ceea ce priveşte cuantumul sumei petenta a arătat că acesta corespunde unei juste şi integrale despăgubiri în temeiul art. 998 Cod civil.

În drept, şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile art. 78, 253, 269, 270 - 273 Codul Muncii.

În dovedirea contestaţiei petenta a solicitat obligarea intimatei de a depune la dosarul cauzei înscrisuri din care să rezulte modul în care s-a dispus concedierea, respectiv: Hotărârile CA P SA din 05.07.2005 şi 09.08.2005, Hotărârile Directorului P SA din 13.10.2010, procesele-verbale încheiate la consultările cu liderul de sindicat al GAP Tg Jiu, notificarea 158/14.10.2010, înştiinţarea privind salariaţii care urmau să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere şi tabelul nominal cuprinzând salariaţii ce urmau să primească preaviz înaintată la AJOFM Gorj, decizia Directorului P SA din 30.11.2010, bilanţuri contabile, situaţia contului de profit şi pierderi anterioare şi ulterioare desfiinţării postului şi organigrama înainte şi după desfiinţarea postului şi dovada aplicării art. 29 din CCM la nivel P prin care au fost stabilite condiţiile privind disponibilizarea sa.

S-au depus la dosarul cauzei decizia privind încetarea contractului individual de muncă nr. 20/23.05.2011, extras din CCM 2009 art. 29, copie carnet de muncă, adresa prin care a comunicat intimatei menţiunea pentru ocuparea postului vacant de magaziner nominalizat la poziţia 5 din anexa nr. 1 la decizie şi răspunsul intimatei, comunicat prin adresa înregistrată sub nr. 446/01.06.2011.

Intimata SC OP SA a formulat întâmpinare şi cerere - reconvenţională.

Prin întâmpinarea formulată, intimata a susţinut în esenţă că decizia de concediere este legală şi temeinică, fiind emisă cu respectarea dispoziţiilor legale – art. 65 şi următoarele C.M. şi cu respectarea dispoziţiilor din Contractul Colectiv de Muncă incident.

În concret, intimata a arătat că petentei i s-a oferit posibilitatea de a ocupa postul de macaragiu, fiind respinsă în urma concursului organizat la nivelul GAP Tg Jiu, i s-a oferit posibilitatea de a fi redistribuită pe postul de legator sarcina, aceasta refuzând redistribuirea, sens în care nu se poate reţine în sarcina intimatei nerespectarea art. 28 din CCM, în sensul că nu ar fi identificat şi valorificat posibilităţile de redistribuire a petentei pe alt loc de muncă în cadrul aceleaşi subunităţi.

Cât priveşte fondul cauzei, intimata a arătat că a respectat dispoziţiile legale prevăzute de art. 64 şi art. 74 din Codul muncii, transmiţând petentei lista locurilor de muncă disponibile la data concedierii, apreciind că s-a respectat dispoziţia legală cu privire la protecţia socială a salariatului privind comunicarea listei cu locurile vacante disponibile.

Referitor la solicitarea petentei de ai fi acordate daune morale, intimata a arătat că  în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 269 alin. 1 din Legea 53/2003 – Codul muncii.

S-a susţinut în esenţă de către intimată în acest sens că petenta reclamă încălcarea dreptului la muncă, în condiţiile în care în mod clar şi-a exprimat voinţa de a nu-şi exercitat acest drept, respectiv, refuzul acesteia de a ocupa postul de legator sarcină.

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115 şi următoarele Cod procedură civilă.

Sub aspect reconvenţional, intimata SC OP SA a solicitat ca în situaţia în care va fi admisă contestaţia petentei, să se dispună obligarea acesteia la restituirea indemnizaţiei de concediere acordată în sumă de 32.500 lei, în valoare actualizată cu dobânzile aferente.

S-a invocat în acest sens, că în situaţia în care se va dispune anularea actului de concediere, act ce a stat la baza acordării indemnizaţiei de concediere, efectele anulării presupun repunerea părţii în situaţia avută anterior sub toate aspectele, inclusiv în ceea ce priveşte compensaţia acordată în cazul concedierii colective.

În dovedirea celor susţinute prin întâmpinare şi reconvenţional s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, respectiv: notificare privind proiectul de concediere colectivă împreună cu anexa 1 la proiectul de concediere colectivă, proces-verbal încheiat între reprezentanţii Petrom şi sindicate cu ocazia semnării listelor nominale cu angajaţii ce urmează a fi concediaţi, anexa 2 la proiectul de concediere privind numărul şi categoriile de funcţii şi meserii afectate de măsura concedierii colective, procesul-verbal al şedinţei nr. 6 al Consiliului de Administraţie al SC P SA Bucureşti, Hotărârile Consiliului de Administraţie al SC P SA din data de 05 OP SA încheiat la 30.11.2010, rezultate concursului din data de 08.02.2011, lista posturilor vacante, anexa 2 – criteriile precizate la art. 29 din CCM P, contractul individual de muncă al petentei şi actul adiţional la contractul individual de muncă.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, la solicitarea instanţei intimata OP SA  a depus la dosarul cauzei lista de posturi din cadrul 10GAP Tg Jiu cu modificările aduse faţă de cea anterioară – aprobată prin hotărârea directoratului din data de 30.11.2011, organigrama 10 GAP Tg Jiu valabilă de la 01.10.2010, decizia nr. 79/28.03.2011 şi organigrama 10 GAP Tg Jiu valabilă de la 01.04.2011, anexa 2 la proiectul de concediere, ştate de funcţii pe perioada aprilie 2011 – august 2011, pontaje şi certificatele de concediu medical pe perioada aprilie 2011 – septembrie 2011 şi preavizul contestatoarei, cu precizarea că aceasta se află în perioada de preaviz, raporturile de muncă cu intimata urmând a înceta la data expirării termenului de preaviz.

Tribunalul analizând contestaţia de faţă, în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale în materie, reţine şi constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

În fapt, petenta a fost salariată la SC OP SA Bucureşti - GAP Tg.-Jiu, din data de 01.07.1983 fiind concediată prin decizia nr. 20 din 23.05.2011 în temeiul art. 65-66 Codul Muncii.

Cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 65-66 din Codul Muncii, instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile acestui articol, desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă, să aibă o cauză reală şi să fie serioasă.

Prin caracterul efectiv al desfiinţării locului de muncă trebuie să se înţeleagă respectarea cerinţei ca respectivul loc de muncă să fi fost suprimat din statul de funcţii.

Pentru ca o cauză să fie reală şi serioasă  este necesar să fie întrunite următoarele condiţii: să aibă caracter obiectiv, respectiv în temeiul Codului Muncii (art.65 alin.1), să fie impusă de dificultăţi economice, transformări tehnologice sau de o reorganizare a activităţii, cauza trebuind să fie independentă de factori subiectivi; să fie precisă (exactă), să constituie veritabilul motiv al concedierii, adică să nu disimuleze în alt temei (cum ar fi intenţia de a-l concedia cu orice chip pe un anumit salariat, prin susţinerea uneia dintre ipotezele  stabilite de art. 65 alin.1) şi să fie serioasă, în sensul că dificultăţile economice, transformările tehnologice sau o reorganizare a activităţii, după caz, să aibă o anumită gravitate care să impună cu adevărat reducerea unui loc de muncă sau unor locuri de muncă, respectiv să existe un raport proporţional între cauză şi efect.

În speţă, desfiinţarea locului de muncă, respectiv, a postului de primitor – distribuitor din cadrul GAP Tg Jiu, Divizia pentru exploatare şi producţie a fost desfiinţat efectiv, cum de altfel toate cele trei posturi de primitor – distribuitor din cadrul unităţii au fost desfiinţate, aspect ce rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Astfel, conform notificării OP nr. 164/2010 care cuprinde proiectul de concediere colectivă şi anexa la proiectul de concediere colectivă, postul ocupat de petentă, respectiv primitor – distribuitor  este nominalizat în aceste documente.

Reducerea reală a numărului de posturi rezultă din numărul de personal din schema activităţii GAP Tg Jiu, unde la poziţia de primitor – distribuitor cele trei posturi nu mai figurează în nou structură.

De altfel, desfiinţarea postului rezultă şi din refuzul petentei de a fi redistribuită pe postul de legator sarcină în care petenta a precizat “întrucât în structura GAP Tg Jiu - Departamentul Mentenanţă nu mai există postul de primitor – distribuitor, magaziner, gestionar, conform anexei 2, nu sunt de acord să trec legator sarcină, şi sunt de acord cu proiectul de concediere” (fila 107 la dosar).

Mai mult se reţine că la termenul din 18.10.2011, în răspunsul la interogatoriu, petenta a precizat că toate cele trei posture de primitor – distribuitor a fost afectată de măsura concedierii.

Referitor la cauza reală şi serioasă ce a determinat reorganizarea societăţii, instanţa reţine că desfiinţarea postului petentei a fost determinată de reorganizarea societăţii prin reorganizarea activităţii denumită AGAP într-o nouă structură GAP, în vederea creşterii eficienţei, adaptării la nivelul cerinţelor economice şi a eficientizării administraţiei activităţii în cadrul structurii organizatorice.

În concret, conducerea societăţii a decis, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei că se impune reorganizarea activităţii prin închiderea/desfiinţarea unor subunităţi ale Petrom reorganizarea altor subunităţi, în special, datorită lipsei de activitate, lipsei de eficienţă economică în anumite sectoare, eliminarea tuturor cheltuielilor neeconomicoase, diminuarea optimă a personalului atât ca structură cât şi numeric, precum şi externalizarea unor activităţi şi servicii.

Referitor la nerespectarea de către intimată a dispoziţiilor art. 69 – 72 Codul muncii, instanţa reţine din înscrisurile depuse la dosarul cauzei că aceasta a respectat obligaţia legală de informare a FSLI P, a Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă (notificarea nr. 164/2010).

În ceea ce priveşte neaplicarea criteriilor privind stabilirea ordinii de concediere instanţa reţine că, criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere au fost asumate de intimată prin proiectul de concediere colectivă, act ce a fost comunicat organizaţiilor sindicale, unde la punctual d din Proiect se precizează “la aplicarea efectivă a reducerii de personal, societatea va avea în vedere criteriile de prioritate menţionate în art. 29 alin. 1, criteriile sociale menţionate în art. 29 alin. 2, dispoziţia de principiu precizată la art. 29 alin. 3 precum şi reglementările specifice prevăzute la art. 30 şi art. 162 alin. 2 din CCM încheiat la nivelul OMV P”.

Raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Petenta nu a promovat testul de verificare a cunoştinţelor profesionale şi nu a acceptat varianta de post oferită de angajator, fiind de acord cu încetarea raporturilor de muncă cu intimata.

În concret, contestatoarei i s-a oferit posibilitatea ocupării unui alt post vacant în cadrul unităţii, post corespunzător pregătirii sale profesionale – postul de macaragiu.

Pentru acest post petenta nu a depus cerere în scris la unitate şi alături de alţi salariaţi din cadrul unităţii cărora li s-a desfiinţat postul, a participat la concursul organizat de unitate la data de 08.02.2011, însă a fost respinsă.

Cu acordul sindicatului petentei i s-a oferit posibilitatea de a fi redistribuită pe postul de lagator sarcină – post vacant în cadrul unităţii (adresa nr. 177/05.04.2011), însă aceasta a refuzat menţionând că întrucât în structura GAP Tg Jiu - Departamentul Mentenanţă nu mai există postul de primitor – distribuitor, magaziner, gestionar, conform anexei 2, nu sunt de acord să trec legator sarcină, şi sunt de acord cu proiectul de concediere” (fila 107 la dosar).

Odată cu decizia de concediere contestatoarei i-a fost comunicată lista posturilor vacante, sens în care prin adresa nr. 445/01.06.2011 petenta a comunicat GAP Tg Jiu că îşi exprimă opţiunea pentru ocuparea postului de magaziner – post nominalizat la poziţia 5 din anexa 1 la decizia de concediere.

Se reţine însă că postul vacant de magaziner nu era cuprins în structura GAP Tg Jiu şi mai mult modalitatea de aplicare pentru posturile vacante pe intranet implicând aplicarea pentru postul de magaziner, era cunoscută de către petentă, fiind utilizată anterior pentru postul de macaragiu.

Referitor la motivele de nulitate absolută a deciziei de concediere, raportat la lipsa semnăturii deciziei de către Directorul general executiv al P SA, instanţa le va înlătura cu motivarea că acesta nu reprezintă un motiv de nulitate a deciziei de concediere, existând posibilitatea delegării unor atribuţiuni cum este cea de activitate de resurse umane, către alţi salariaţi cu funcţii de conducere. În concret, pot fi împuternicite persoane care să ducă la îndeplinire dispoziţiile directorului general, iar actele lor produc efecte juridice în consecinţă.

Cu privire la daunele morale solicitate de către petentă, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 Codul Muncii, angajatorul este obligat în temeiul Normelor şi Principiilor răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat atât pentru prejudiciul material, cât şi pentru prejudiciul moral suferit de acesta din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

În speţă nu se impune acordarea daunelor morale solicitate de petentă câtă vreme petenta nu a făcut dovada în ce anume constă prejudiciul moral, a raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul moral şi a vinovăţiei angajatorului, răspunderea patrimonială a angajatorului fiind o răspundere specifică în baza căreia angajatorul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs salariatului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul printr-o faptă ilicită săvârşită cu vinovăţie şi în legătură cu munca sa.

Fiind vorba de desfacerea a contractului individual de muncă, acordarea daunelor morale, admisibilă în principiu, trebuie să-şi găsească însă suport în prejudicial moral suferit de salariat pe planul aprecierii sociale a conduitei sau a priceperii profesionale a acestuia în legătură cu munca.

În speţă, petenta reclamă încălcarea dreptului la muncă, în condiţiile în care şi-a exprimat voinţa de a nu-şi exercita acest drept, argumentul constând în refuzul postului de legatar sarcină, petenta menţionând: sunt de acord cu proiectul de concediere.

Pentru aceste considerente şi cu motivarea mai sus expusă, se va respinge contestaţia formulată de către petentă şi pe cale de consecinţă se va respinge cererea reconvenţională formulată de intimata SC OP SA, câtă vreme instanţa nu a dispus anularea actului de concediere, act ce a stat la baza acordării indemnizaţiei de concediere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de petenta MN, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Aurel Vlaicu, nr. 34, judeţul Gorj în contradictoriu cu intimata SC OP SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Respinge cererea reconvenţională formulată de intimata SC OP SA.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2012, la Tribunalul Gorj.