Acţiune comercială

Sentinţă comercială 35 din 27.03.2012


Cod Operator 2443

Dosar nr. 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa  Nr. 35/2012

Şedinţa publică de la 27 Martie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Grefier.....

  Pe rol fiind  judecarea acţiunii comerciale formulată de reclamanta Primăria …. împotriva pârâtei  SC ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat  avocat …. pentru reclamantă, lipsă fiind pârâta  .

Procedura completă.

S-a  făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care  dosarul fiind in stare de judecată, s-a  acordat cuvântul .

Av. … pentru  reclamantă , a solicitat admiterea acţiunii , aşa cum a fost formulată ,efectuând demersuri pentru obţinerea de sume in vederea achitării datoriei ,depunând la dosarul cauzei  în acest sens adresă in copie către Consiliul Jud. Gorj in vederea primirii de sprijin pentru achitarea  sumelor restante către pârâtă şi către Ministerul Transporturilor,

După strigarea cauzei  dar nu înainte de închiderea dezbaterilor ,s-a prezentat din partea pârâtei administrator … , care depune la dosarul cauzei concluzii scrise solicitând respingerea acţiunii .

TRIBUNALUL

Asupra acţiunii de faţă,

Prin  cererea înregistrată la data …. pe rolul acestei instanţe, reclmanta Primăria .. , a chemat in judecată pe pârâta SC …, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună acordarea unui termen de graţie de 6 luni sau stabilirea unor termene de plată eşalonată a datoriei de 235.943,80 lei.

In motivarea cererii s-a  aratat că suma de 235.943,80 lei  provine din suma de 221.009,80 lei ce rezultă din titlul executoriu - sentinţa nr. 73 din 05  aprilie 2011  pronunţată de …. în dosarul nr. …/2011  si suma de 14.934 lei – cheltuieli de executare silită stabilită prin procesul verbal de cheltuieli nr. …

S-a mai solicitat suspendarea continuării executării silite dispusă de …. prin înfiinţarea popririi asupra conturilor de disponibilităţi , până la soluţionarea  prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a cererii privind acordarea termenului de graţie şi stabilirea unor termene de plată eşalonată a sumei datorate .

A arătat reclamanta că, prin sentinţa nr. ….. 2011 rămasă definitivă şi irevocabilă a fost obligată la plata sumei de 110.504,90 lei reprezentând c.valoarea lucrării conform facturii 171 din … in sumă de 38.733,20 lei şi facturii nr…. din 01 sept.. 2009 pentru suma de 71.771,70 lei, respectiv suma de 110.504,90 lei penalităţi de întârziere calculate in baza contractului de lucrări nr. … din 21 martie 2008 .

A susţinut că , lucrările efectuate de SC …. SRL au avut ca obiect  amenajarea drumului comunal 75 din com. … iar finanţarea acestei lucrări  s-a stabilit prin HG nr. …1997 prin care Consiliul Jud. Gorj  se obliga la achitarea sumelor pentru modernizarea drumurilor de interes local.

Că, datorită întârzierii în decontarea  de către Consiliul Jud.Gorj a sumelor de bani  a fost în imposibilitate de a plăti datoria la care s-au calculat penalităţi în sumă de 110.504,90 lei .

Împotriva Primăriei .., BEJ ….. a dispus executarea silită a titlului executoriu, fiind emisă  somaţia de plată nr. ../2011  din …. 2011 , dispunându-se înfiinţarea popririi asupra conturilor instituţiei pentru suma totală de 220.009,80 lei şi indisponibilizarea tuturor conturilor pentru sumele prezentate şi viitoare ale Primăriei … până la recuperarea sumei .

A arătat reclamanta că, această indisponibilizare a sumelor prezente şi viitoare ar face imposibilă desfăşuraea activităţii unităţii cu privire la organizarea şi funcţionarea ei , fiind in imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile şi obiectivele ce-i revin şi nu s-ar mai putea face plăţi prioritare pentru energie electrică, combustibil solid şi lichid , cheltuieli de personal.

De aceea se solicită acordarea unei perioade de graţie de 6 luni pentru a putea reuşi plata titlului executoriu sau  termene  de plată eşalonată a datoriei .

In drept  cererea a fost întemeiată pe dispoz. OUG 22/2002 republicată, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii , modificată şi completată prin OUG 4/2001 , invocându-se ca stare de facto imposibilitatea obiectivă de plată a sumei de 220.009,80 lei.

In dovedirea cererii s-au depus la dosarul cauzei în copie : înfiinţarea popririi, încheierea … 2011 de încuviinţare executare silită.

Pârâta  , a depus la dosar,  după strigarea cauzei dar nu înainte de închiderea dezbaterilor concluzii scrise, prin care a solicitat respingere a acţiunii , cu motivarea în esenţă că , de la momentul emiterii facturilor pentru lucrările executate de  aceasta , a achitat la bugetul statului TVA-ul şi impozitele  aferente acestei sume, iar reclamanta nu a făcut minime demersuri pentru achitarea debitelor restante din anul 2009.

A susţinut de asemenea că , de la momentul efectuării lucrărilor şi până la data promovării cererii deduse judecăţii au trecut trei ani, iar solicitarea reclamantei de acordare a unui nou teren de graţie , în afara celui de care  a beneficiat de la data emiterii somaţiei de plată , nu este altceva decât un abuz din partea acesteia. 

Tribunalul, analizând  actele şi lucrările dosarului in raport de susţinerile părţilor şi actele ataşate cauzei,constată că  cererea este  nefondată, urmând a o respinge cu următoarea  motivare : Între cele două părţi din proces  s-a încheiat contractul de lucrări nr. …. 2008, urmând ca pârâta să execute lucrări de  amenajarea drumului comunal 76 din com. .. , fiind  emise facturile … 2009  in sumă de … după ce în prealabil lucrarea a fost definitivată şi recepţionată de beneficiar – Primăria ...

Această sumă nu a fost achitată la termenul stabilit prin contract , fiind calculate  penalităţi de întârziere  in sumă de … lei, şi ulterior procedându-se la  acţionarea în judecată a reclamantei .

Prin sentinţa nr…2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul .. rămasă irevocabilă reclamanta a fost obligată la plata sumei de .. lei c/val lucrări şi .. lei penalităţi de întârziere .

Întrucât reclamanta nu a executat de bunăvoie acest titlu, la data de …2011 s-a înfiinţat poprirea  în mâinile terţului poprit Trezoreria municipiului .., iar prin încheierea din …2011 a fost încuviinţată de către Judecătoria … executarea silită a acestui titlu.

În conformitate cu dispoziţiile art.2 din Ordonanţa nr.22/30.01.2002 actualizată, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, dacă executarea creanţei nu începe sau continuă din cauza lipsei de foduri,debitoarea este obligată ca , în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru aşi îndeplini obligaţia de plată.

Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Din lecturarea somaţiei executorului judecătoresc …, rezultă că aceasta a fost emisă la data  de …2011, iar de la această dată şi până la momentul soluţuionării acestei cereri, reclamanta nu a făcut nici un demers în vederea obţinerii fondurilor necesare îndeplinirii obligaţiei de plată.

Cele două adrese depuse la dosar de către reclamantă, nu fac dovada demersurilor impuse de art.2 din Ordonanţa nr.22/30.01.2002, ci mai degrabă a indiferenţei manifestate de aceasta în îndeplinirea obligaţiilor ce-i reveneau ,în vederea executării titlului de creanţă reprezentat de hotărârea judecătorească anterior menţionată.

Astfel, adresele cu numerele…11  transmise fără nici o formalitate către Ministerul Transporturilor şi respectiv Consiliul Judeţean Gorj ,  neconfirmate de primire, fac dovada că au fost transmise pe fax la destinatarii indicaţi în acestea, abia la data de …..2012, după promovarea cererii de acordare  a termenului de graţie în prezenta cauză.

Constatând aşadar că reclamanta este în culpă , ca urmare a neefectuării demersurilor necesare în vederea obţinerii fondurilor necesare efectuării plăţilor, deşi aceasta a beneficiat de un termen mai mult decât rezonabil de la data efectuării lucrărilor de către pârâtă, respectiv septembrie …, precum şi de termenul de 6 luni de la data la care a primit somaţia de plată , cererea acesteia de acordare a unui termen de graţie de 6 luni sau de eşalonare la plată a datoriei ,va fi respinsă ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată  cererea de acordare a termenului de graţie de 6 luni sau de eşalonare de plată  formulată de reclamanta Primăria …, judş. Gorj  împotriva pârâtei  SC …l cu sediul în .., jud. Gorj .

Cu recurs .

Pronunţată în şedinţa publică din .. la Tribunalul Gorj  .

.

 .