Contestaţie la executare - contestaţie decizie

Sentinţă civilă 4513 din 03.10.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 4513/2013

Şedinţa publică de la 03 Octombrie 2013

Completul compus din:

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul N.E. împotriva pârâtei C JP, având ca obiect contestaţie la executare contestaţie decizie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul iar pentru pârâtă a răspuns consilier juridic S.C.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, anularea deciziei de debit nr.170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, returnarea sumelor reţinute drept debit în lunile iulie, august, septembrie 2013 precum şi returnarea cauţiunii în sumă de 209 lei achitată conform chitanţei nr. 3807696/1 din data de 03.09.2013. Depune concluzii scrise reiterând aceleiaşi aspecte.

Consilier juridic S.C.,pentru pârâtă,solicită respingerea  acţiunii iar în ceea ce priveşte restituirea cauţiunii lasă soluţionarea cererii la aprecierea instanţei.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, sub nr…., reclamantul a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în sumă de 2084 lei emisă de CJP.

În motivarea contestaţiei, reclamantul a arătat că a desfăşurat activitate de secretar de obşte şi agent de asigurare online iar veniturile realizate în lunile septembrie şi decembrie 2010 sunt provenite din activităţi neprofesionale  respectiv din mandatul dat de adunarea generală a proprietarilor de păduri.

A mai arătat reclamantul că activităţile de secretar de obşte şi agent de asigurare online nu pot constitui activitate profesională deoarece nu au caracter permanent, nu se desfăşoară în baza unei pregătiri, nu există contract de muncă, nu există subordonare între părţi.

În drept, a invocat prevederile Legii 19/2000 actualizată.

În dovedirea acţiunii, a depus la dosarul cauzei: decizia contestată, buletin de calcul al sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, adeverinţa nr. 16 din data de 02.06.2013 emisă de Asociaţia O.M.

Prin serviciul registratură a fost depusă la data de 27.08.2013 o cerere formulată de reclamant prin care solicită suspendarea executării efectelor deciziei contestate până la rezolvarea contestaţiei la executare.

În motivarea cererii, a arătat reclamantul că pârâta CJP a pornit executarea respectiv reţinerea unei sume din pensia lunară iar decizia nr.170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în sumă de 2084 lei emisă de CJP a fost contestată în termen şi ca urmare nu este definitivă.

În drept, a invocat art. 718 NCPC.

Pârâta CJP a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii reclamantului, ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la cererea formulată de reclamant de suspendare a efectelor deciziei nr.170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, tribunalul a respins această cerere ca fiind neîntemeiată întrucât în speţă nu au fost întrunite cerinţa urgenţei şi a preîntâmpinării unor prejudicii care nu se pot repara, executarea purtând asupra unei sume de bani de o valoare relativ redusă care nu a afectat în mod iremediabil patrimoniul reclamantului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată şi reţine următoarele:

Reclamantul a fost înscris la pensie pentru invaliditate gradul II, prin decizia nr. 170066/04.12.2009, iar urmare a verificărilor efectuate asupra dosarelor de invaliditate s-a constatat că reclamantul în lunile septembrie şi decembrie 2010 a încasat venituri din desfăşurarea unor activităţi profesionale, motiv pentru care pârâta a  emis decizia  nr. 170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit  cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în sumă totală de 2084 lei.

Potrivit art. 94/ (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective: a) copiii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, până la vârstele prevăzute la art. 66 lit. a) şi b); b) nevăzătorii; c) pensionarii pentru limită de vârstă;  d) pensionarii de invaliditate de gradul III; e) beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean;f) pensionarii de invaliditate care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean.

În raport de aceste prevederi tribunalul reţine că, în mod corect pârâta a emis decizia nr. 170066 din data de 13.06.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţi de asigurări sociale în sumă de 2.084 lei deoarece reclamantul este pensionar de gradul II conform deciziei depuse la dosarul cauzei,fiind exceptat potrivit acestor prevederi de la cumulul pensiei cu alte venituri obţinute dintr-o activitate profesională.

În schimb, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 16 din data de 02.06.2013 emisă de Asociaţia O.M. , reclamantul , în cursul anului 2010 a îndeplinit funcţia de secretar al Consiliului de Administraţie în baza mandatului dat de Adunarea Generală a proprietarilor de păduri din Asociaţia O.M., realizând venituri reprezentând indemnizaţia de şedinţă, rezultând astfel că reclamantul a îndeplinit o activitate salarizată pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale. Astfel, s-a probat de către CJP că reclamantul, în paralel a beneficiat şi de pensia prevăzută de art. 94 dar şi de venituri din activităţi pentru care datorează contribuţii de asigurări sociale, cele două venituri nefiind compatibile.

Sunt îndeplinite astfel, prevederile legale care stabilesc că pe durata în care reclamantul a beneficiat de aceste venituri se suspendă plata pensiei de invaliditate.

În ceea ce priveşte cererea formulată de reclamant prin care solicită restituirea cauţiunii în sumă de 209 lei achitată conform chitanţei nr. 3807696/1 din data de 03.09.2013, tribunalul va respinge această cerere cu următoarea motivare:

Potrivit art. 719 alin. 6 Cod procedură civilă, ” atunci când contestaţia a fost respinsă, suma reprezentând cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanţelor arătate la alin.3 sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, situaţie în care se va comunica executorului şi recipisa de consemnare a acestei sume.

Faţă de considerentele mai sus expuse, tribunalul va respinge contestaţia la executare precum şi cererea de restituire a cauţiunii formulată de reclamant .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de reclamantul N.E., împotriva pârâtei CJP.

Respinge cererea de restituire a cauţiunii formulată de reclamantul N.E.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 03.10.2013, la Tribunalul Gorj.