Contestatie

Sentinţă civilă 4706 din 31.10.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 4706/2013

Şedinţa publică de la 31 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulate de reclamanta K. M.M.  împotriva pârâtei A. J. O. F. de M.G.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat M. M. pentru reclamanta K.M.-M. şi consilier juridic M. C. pentru pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj şi martorul H C propus de reclamantă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,după care, s-a audiat martorul prezent, sub prestare de jurământ  declaraţia acestuia fiind consemnată, semnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Totodată, instanţa văzând că nu mai are alte cereri de formulat şi probatorii de administrat, cercetarea judecătorească fiind terminată şi cauza în stare de judecată,  s-a acordat cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat M. M. pentru reclamanta K. M.-M. a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic M. C. pentru pârâta pârâtei A. J. O. F. de M.G. a solicitat respingerea acţiunii conform motivelor invocate în întâmpinare şi în recursul formulat.

INSTANŢA

Prin acţiunea  înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamanta K.M.M a chemat în judecată pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. solicitând ca prin sentinţa ce va pronunţa să fie anulată dispoziţia nr.20497/25.10.2012 emisă de pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G.

În motivare, reclamanta a arătat că s-a adresat cu cerere la pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G.  în vederea obţinerii primei de instalare, comunicându-i-se dispoziţia pe care a contestat-o şi pe care o consideră nelegală şi netemeinică. A mai arătat reclamanta că, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea 76/2002, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează potrivit legii într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Reclamanta a menţionat că înainte de a se angaja la SC A.-K. P. SRL M. avea domiciliul în sat S., comuna S. nr. .., judeţ Gorj şi din momentul în care a fost angajată şi-a schimbat domiciliul în municipiul M, fiind astfel îndreptăţită să beneficieze de primă de instalare conform art. 75 din Legea 76/2002.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 75 din Legea nr.76/2002.

 Reclamanta a depus la dosar, în copie: dispoziţia nr.20497/25.10.2012 (1200059) emisă de pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. ,  plic poştal şi cărţile de identitate cu ambele domicilii.

La rândul său, pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. a formulat întâmpinare (filele 17-18) prin care a solicitat respingerea cererii formulate de reclamantă şi menţinerea dispoziţiei emisă de unitatea pârâtă ca fiind temeinică şi legală.

 În motivare s-a arătat că stabilirea şi plata drepturilor reprezentând prima prevăzută de art.75 din Legea 76/2002 referitoare la stimularea mobilităţii forţei de muncă se face de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ocuparea forţei de muncă, H.G. nr.174/2002, normele de aplicare a legii asigurărilor pentru şomaj, precum şi H.G. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocupării forţei de munca, modalităţile de finanţare si instrucţiunile de implementare a acestora, acte normative ce reglementează. în principal, sistemul contributiv al asigurărilor de şomaj.

În conformitate cu art.75 din Legea 76/2002. "persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării".

În această ordine de idei, prima de instalare prevăzuta de art. 75 din Legea 76/2002 se acordă persoanelor care în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul''.

Din analiza acestor prevederi legale, a mai învederat pârâta, reiese distinct faptul că, pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută de art.75 din Legea nr.76/2002, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie beneficiar al dreptului reprezentând indemnizaţia de şomaj, încadrarea în muncă într-o altă localitate să intervină în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a încadrării în muncă persoana respectivă să îşi schimbe domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, schimbarea domiciliului să intervină din localitatea în care solicitantul îşi are domiciliul în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Referitor la situaţia reclamantei, conform Dispoziţiei nr. 1200219/2012 i s-a stabilit dreptul la indemnizaţie la şomaj începând cu data de 01.02.2012, dată la care avea domiciliul în localitatea M, strada T. nr. , bloc , scara , apartament , judeţ Gorj. Ulterior, la data de 21.07.2012, acesteia i-a încetat indemnizaţia de şomaj ca urmare a încadrării în muncă la SC A. K. P. SRL, iar după momentul încheierii contractului individual de muncă, petiţionara şi-a schimbat din nou domiciliul din localitatea S, sat S. nr. , judeţ G. în localitatea M., aleea  nr. , bloc , scara , etaj , apartament , judeţ G., fapt pentru care a solicitat acordarea primei de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002.

In urma verificărilor efectuate, pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. a constatat faptul că reclamanta nu a îndeplinit condiţia cerută de art. 75 din Legea nr. 76/2002 şi, în consecinţă, a emis dispoziţia nr. 1200030/2012, prin care s-a respins acordarea dreptului mai sus menţionat, pe motiv ca schimbarea domiciliului din localitatea M., strada T. nr. , bloc , scara , apartament , judeţ G. în localitatea S., sat S., judeţ G. a fost efectuată în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, în mod vădit pentru a putea solicita prima de instalare prevăzută de Legea 76/2002. Acest lucru este întărit şi de faptul că, în anul 2009, reclamanta a mai beneficiat de o primă de instalare conform Dispoziţiei nr. 900012/2009 ca urmare a angajării şi schimbării domiciliului în localitatea S., sat S. nr. , judeţ G., încadrarea în muncă la SC A. K. P. SRL a survenit înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj. De asemenea a mai precizat pârâta că schimbarea domiciliului, după încadrarea în muncă a fost efectuată tot în localitatea M., judeţ G., unde i s-a stabilit indemnizaţia de şomaj conform Dispoziţiei 1200219/2012.

Pârâta a depus la dosar, în copie: dispoziţia nr.1200059 (20497/25.10.2012), dispoziţia nr. 1200783 privind încetarea indemnizaţiei de şomaj, Dispoziţia nr. 1200219 privind stabilirea dreptului la indemnizaţia de şomaj, Dispoziţia nr. 900012 privind  acordarea primei conform art. 75 din Legea 76/2002 emise de pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. , angajamentul nr. 19206/08.10.2012, cererea formulată de reclamantă şi înregistrată sub nr. 321/08.10.2012, înştiinţarea privind încadrarea în muncă nr. 60/08.10.2012, adresa nr. 61/08.10.2012 emise de SC A K P SRL, copii CI, contractul individual de muncă nr. 50/20.07.2012

Prin sentinţa civilă nr. 1160/05.02.2013,  T. G. a admis contestaţia formulată de reclamantă, a fost anulată Dispoziţia nr. 1200059/2012 (nr. 20497/25.10.2012) emisă de pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G.  privind respingerea primei conform art. 75 din Legea 76/2002, iar pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. a fost obligată să emită o nouă dispoziţie prin care să-i fie acordată reclamantei prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002.

Împotriva acestei sentinţe, pârâta a formulat recurs, iar prin decizia nr. 5012/14.05/2013 a C. de A. C. a fost admis recursul formulat de pârâtă , fiind casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă, cu menţiunea de a se analiza de instanţa de fond dacă măsura angajării şi mutările de domiciliu au fost efective, cauzate de necesitatea obţinerii unui loc de muncă sau au fost efectuate , cu rea credinţă, în scopul exclusiv al abţinerii dreptului la prima de instalare.

Cauza  a fost reînregistrată  pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. , iar ca urmare a îndrumărilor C. de A. C., prin încheierea de şedinţă din data 19.09.2013 a fost încuviinţată reclamantei proba testimonială,  în cadrul căreia au fost adiaţii martorii K. G. şi H. C., dar şi proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar, în copie, contractul individual de muncă nr. 50/20.07.2012, foi colective de prezenţă, state de plată, decizia nr. 1/01.03.2013.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa constată că acţiunea reclamantei este întemeiată pentru următoarele considerente:

Reclamanta K. M.-M. beneficia la data de 20.07.2012 de dreptul reprezentând indemnizaţia de şomaj; la această dată,  s-a angajat pe durata nedeterminată la SC A. K. P SRL,  in baza contractului de munca nr. 50/20.07.2012(fila 29 din dosar).

În temeiul dispoziţiilor  art. 75 din Legea nr.76/2002, reclamanta a solicitat pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G.  acordarea primei de instalare, ca urmare a faptului că si-a schimbat domiciliul  din localitatea S, judeţ G. în localitatea M., judeţ G.,  în urma  angajării sale.

Prin dispoziţia nr. 20497/25.10.2012 (1200059) emisă de pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. a fost respinsă acordarea primei de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002,  motivat de faptul că schimbarea s-a făcut la acelaşi domiciliu (fila 5 din dosar).

Instanţa urmează astfel să stabilească dacă schimbările de domiciliu ale reclamantei au fost efective, în condiţiile în care, susţine pârâta, şi în anul 2009 reclamanta şi-a schimbat domiciliul în localitatea S.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă faptul că în anul 2012 între reclamantă şi soţul acesteia au existat neînţelegeri, acesta fiind motivul pentru care reclamanta a ales să locuiască în localitatea S., unde are rude. Câteva luni a locuit în această localitate.

La data de 20 iulie 2012 a încheiat un contract individual de muncă cu SC A. K. P. SRL, reclamanta urmând să îndeplinească funcţia de gestionar. O perioadă chiar a făcut naveta de la S. în oraşul M, aspect ce rezultă din declaraţia martorului H. C., iar după normalizarea relaţiilor de familie, împreună cu soţul ei au s-au mutat în M, aici fiind şi locul ei de muncă.

La dosar (filele 38-52) au fost depuse foile colective de prezenţă şi statele de plată din perioada iulie 2012-februarie 2013, din aceste înscrisuri rezultând faptul că reclamanta a lucrat în cadrul SC A.  K. P. SRL şi a primit salariul pentru munca prestată.

Potrivit  art. 75 din Legea nr.76/2002, persoanele care  în  perioada in care beneficiază de indemnizaţia de şomaj  se încadrează, potrivit legii, intr-o alta localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimba domiciliul, primesc o primă de instalare, acordata din bugetul  asigurărilor pentru şomaj, egala cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării”.

Pentru a beneficia de prima de instalare, solicitantul trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ  următoarele condiţii: să se încadreze în muncă în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj; încadrarea în muncă  să aibă loc  intr-o alta localitate  decât cea de domiciliu; ca urmare a angajării,  persoana respectiva sa îşi schimbe domiciliul în  localitatea în care îşi desfăşoară activitate.

Instanţa constată că reclamanta îndeplineşte toate aceste condiţii. În timp ce beneficia de indemnizaţia de şomaj, s-a  angajat  la societatea  SC A. K. P. SRL, începând cu data de 20.07.2012,  în baza contractului individual de muncă nr. 50/20.07.2012, locul de muncă al reclamantei fiind situat în localitatea M., judeţ G., în timp ce în perioada acordării indemnizaţiei de şomaj, inclusiv la data începerii activităţii, domiciliul său a fost în localitatea S., judeţul G., aspect ce rezultă atât din cartea de identitate seria GZ  , cât şi din declaraţiile martorilor ce au fost audiaţi în cauză. După angajare, începând cu data de 20.09.2012, reclamanta si-a stabilit domiciliul in  M., strada nr. , bloc  scara , etaj, apartament , judeţ G  (conform cărţii de identitate seria GZ nr. – fila 3 din dosarul nr. 1), localitate unde se afla locul sau de muncă. Schimbările de domiciliu au fost efective şi au avut la bază cauze obiective, cum ar fi neînţelegeri apărute în viaţa de cuplu, astfel că  argumentul pârâtei că şi anterior reclamanta şi-a schimbat domiciliul tot în localitatea S. nu convinge instanţa că ar fi exercitat în mod abuziv acest drept.. În situaţia unor neînţelegeri familiale, în mod firesc o persoană îşi caută refugiu la persoane apropiate care îi pot oferi sprijinul, cel mai adesea apelând la rude.

Având în vedere starea de fapt expusă mai sus, instanţa urmează să admită contestaţia formulată de reclamanta K. M.-M:, să anuleze Dispoziţia 20497/25.10.2012 (nr. 1200059) emisă de pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. şi să oblige pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. să emită o nouă dispoziţie prin care să-i fie acordată reclamantei prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002.

În temeiul art. 274 Cod de procedură civilă, pârâta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamantei, în cuantum de 1100 lei, reprezentând contravaloarea onorariului de avocat achitat cu prilejul soluţionării recursului (500 lei, conform chitanţei aflată  la fila 7 din dosarul de recurs), dar şi la rejudecare (600 lei, conform chitanţei  aflată la fila 61 din dosar).

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de reclamanta K. M.-M.,  domiciliată în M., Aleea C, nr., bl. sc., ap., jud. G., în contradictoriu  pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. , cu sediul în Tg-Jiu, str.  nr., jud. .

Anulează Dispoziţia nr. 1200059/2012 (nr. 20497/25.10.2012) emisă de pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G.

Obligă pârâta pârâtei A. J. pentru O. F. de M.G. să emită o nouă dispoziţie prin care să-i fie acordată reclamantei prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 31.10.2013, la Tribunalul Gorj.