Cont.adm: Convenţie încheiată cu ajofm buzău sub incidenţa prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Sentinţă comercială 2 din 24.07.2013


CONT.ADM: Convenţie încheiată cu AJOFM BUZĂU sub incidenţa prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea ocupării forţei de muncă

1. )– Obiectul acţiunii

Prin cererea  înregistrată la această instanţă  sub nr. 564/114/2013  din 23.01.2013,  reclamanta Arh. BZ/VN a chemat în judecată  pe pârâta AJFOM Buzău , solicitând ca  prin  hotărârea ce se  va  pronunţa  să se dispună : a) - anularea procesului verbal  de control nr. X/2012 întocmit de Compartimentul  Control Măsuri  Active , şi b) – a deciziei nr.X/2013 emisă de Comisia  de soluţionare a contestaţiilor , precum şi  c ) – suspendarea  executării măsurilor dispuse  prin procesul verbal  de control  prin care s-a instituit în sarcina sa  obligaţia de plată  a sumei de 11.416,47 lei , până la soluţionarea irevocabilă a litigiului .

2. ) – Motivarea cererii

2.1. ) – În fapt : reclamanta a susţinut că potrivit  convenţiei nr.124 din 2.09.2008  a beneficiat de subvenţie  în baza dispoziţiilor  art. 80 din  Legea  nr. 76/2002, urmare a angajării  licenţiatului în teologie D.G., acesta  fiind hirotonit ca diacon la atedrala  Arh. BZ  cu contract de  muncă  pe perioadă nedeterminată , înregistrat  sub nr. 5629/2008. Întrucât diaconia este  prima treaptă în hirotonia  de  preot , la data de 1.04.2010 a fost  promovat  şi hirotonit preot  repartizat  la Parohia Poieni, Protoieria Pătârlagele , unitate  subordonată  direct Arh.BZ/VN.

2.2.) – Cu  prilejul raportării  către ITM  a schimbării locului  de muncă începând cu data de 1.04.2010,  pin promovarea  din postul de  diacon  în cadrul Cat.  Arh.  BZ. în postul de preot  la Parohia  Poieni Protoieria Pătârlagele ,  s-a  menţionat în mod greşit  ca temei legal ” art. 55 lit b)  din Codul muncii ” (desfacerea  contractului individual de muncă ) , în loc de  promovare  prin transfer  în cadrul  aceleeaşi  instituţii de cult  ( ce s-ar  regăsi  ca temei legal  la art. 41 alin. 1  şi alin. 3  lit b)  din Codul muncii  ).

2.3) – Sesizând  AJOFM Buzău , cu adresa nr. 4227/21.08.2012 , asupra raportării eronate în baza de date Revisal  a situaţiei  preotului  respectiv , cu precizarea că nu a  intervenit o  încetare a  raporturilor de muncă , ci o promovare  în cadrul aceleeasi instituţii  de cult : Arhiepiscopia , cu subunităţile  sale : Protoieria  şi Parohia , aceasta a  iniţiat efectuarea unui  control ce s-a  soldat  cu  încheierea  procesului  verbal nr. X/2012/29.11.2012 .

2.4. ) -  Apreciindu-se  că s-au  încălcat  prevederile  convenţiei  în sensul desfacerii contractului  de muncă persoanei  angajate  în condiţiile  expuse , mai  înainte de  împlinirea termenului de 3 ani  de  la angajare , i s-a  impus  prin  actul  de control respectiv  să restituie suma încasată  cu titlu de  subvenţie , la care se adaugă  şi dobânda aferentă,  în valoare  totală  de 11.416,47 lei ,  context  în care  s-a emis  şi titlul executoriu  nr. 1 /14.01.2013 .

2.5. ) – Prin decizia nr.Y/2013 s-a respins contestaţia  formulată  împotriva procesului  verbal  de control , neluându-se în considerare  că raporturile  de  muncă  dintre  personalul  clerical  şi Biserica Ortodoxă  Română  sunt reglementate  prin  legi speciale , astfel cum  s-a  apreciat şi prin  adresa  nr.5409/16.05.2011 emisă  de Ministerul Muncii  prin Inspecţia Muncii, Curtea Constituţională  statuând  în acelaşi sens  prin Decizia  nr. 640/2008.

2.5.) -  În drept :  reclamanta a invocat  dispoziţiile  art. 1 şi art. 14 din  Legea nr. 554/2004 ,  prevederile Legii  nr. 489/2009  privind  libertatea  religioasă  şi regimul  general al  cultelor , precum şi ale  Statutului  pentru organizarea  şi  funcţionarea  Bisericii Ortodoxe  Române  şi ale HG nr. 53/2008, privind  recunoaşterea  statutului.

3. ) – Probe

În sprijinul cererii , reclamanta a depus  la dosar  : procesul verbal  de control nr. X/2012/29.11.2012  ( filele 6-7)  nota de calcul a debitului (  fila 8 ), decizia  nr. Y/20013 ( fila 9 ) , adresa  nr. 4227/21.08.2012 ( filele 10-11), contestaţia  formulată  împotriva  procesului  verbal de  control /procedura  prealabilă  ( filele 12-13 ) ,  mărturisire – angajament  diacon  D.G. ( fila 14 ) , adresa  nr. 754/8.03.2010 (  fila 16 ) , somaţia  şi titlul  executoriu nr. 1 /14.01.2013 ( filele  17-18 ) , adresa nr. 969/2013 emisă de ITM  Buzău (  fila 19) , procesul  verbal  de control  nr. 627/1.03.2011( filele 34-35 ) , adresa  nr. 5409/16.05.2011  emisă  de Ministerul Muncii /Inspecţia Muncii  ( filele 39-40 ) şi adresa  nr. 1438/1.02.2013 emisă de  Cancelaria  Sfântului Sinod  ( fila 41) .

4. ) Întâmpinarea

4.1. ) – Pârâta AJOFM  Buzău a formulat  întâmpinare  conform art 114-118 din Codul de procedură  civilă , prin  care a solicitat  respingerea  acţiunii  în anulare  ca  neîntemeiată  ( filele 28-29 ) .

4.2. ) -  Prin întâmpinare  ,pârâta  şi-a menţinut  punctul de  vedere  exprimat  prin  procesul verbal de control  contestat , în sensul  că reclamanta a  încălcat  prevederile  art. 83 din Legea 76/2002 ,  întrucât a desfăcut contractul de  muncă  al  persoanei D.G.  : angajat în condiţiile  art. 80, anterior  împlinirii  termenului de 3 ani  socotit  de  la data angajării.

4.2. ) – În sprijinul  susţinerilor  formulate  prin întâmpinare , pârâta a depus  la dosar  adresa  nr. 20722/25.10.2012  emisă de ITM Buzău ( fila 30).

5. )  Cererea de suspendare a executării  măsurii dispuse 

5.1.) -  Prin cererea  depusă  la filele 47-48 dosar , astfel cum  a fost  corectată  prin adresa  depusă la fila 55, reclamanta  a  motivat  oportunitatea  suspendării  măsurii  dispuse  prin actul  de control  în sensul  instituirii  în sarcina sa  a obligaţiei de  plată  a sumei de 11.416,47 lei , apreciind că  sunt  îndeplinite  cerinţele art. 14 din  Legea nr. 554/2004 .

5.2. ) – În replică, prin adresa  nr. 630/2013 depusă la fila 44 dosar , pârâta  a solicitat  instanţei să  ia act de  prevederile  art 215 din Codul de  procedură fiscală sub aspectul  obligativităţii  depunerii  unei cauţiuni  de până la 20 %  din cuantumul  sumei contestate , în vederea  pronunţării  asupra cererii  de suspendare  a executării  actului administrativ  contestat.

6. Analiză. Constatări. Considerente

6.1. )  Circumstanţele  în fapt şi în drept  ale  cauzei

Examinând acţiunea  în anulare  formulată  de reclamantă în raport  de actele şi lucrările  dosarului , precum şi  de  prevederile legale  incidente  în cauză , tribunalul  constată :

6.1.1) -  Reclamanta Arh.BZ/VN  a încheiat  cu  pârâta  AJFMO Buzău o convenţie înregistrată sub  nr. 124 din 2.09.2008  în baza căreia  a beneficiat de subvenţia  stipulată  la art. 80 alin 1 lit c ) din Legea nr. 76/2002  privind  sistemul asigurărilor pentru  şomaj pentru stimularea  ocupării forţei de  muncă , drept consecinţă  a angajării  unei  persoane  : D.G,  începând cu data  de 2.09.2008.

6.1.2 ) – Conform prevederilor  art. 83 alin 1 din legea  invocată , angajatorii  care încadrează  absolvenţi în condiţiile art. 80  sunt  obligaţi  să menţină  raporturile de  muncă  sau de serviciu  ale absolvenţilor  cel puţin 3 ani  de  la data angajării .

6.1.3) – La art. 83 al. 2  lit a)  din lege se dispune  în sensul că angajatorii  care  încetează  raporturile de  muncă  sau de serviciu  ale absolvenţilor  anterior  termenului  prevăzut  la alin. 1  sunt  obligaţi să restituie în totalitate agenţiilor  judeţene  pentru ocuparea  forţei de  muncă  sumele  încasate  pentru  fiecare  absolvent  plus  dobânda  de referinţă a BNR în vigoare  la data  încetării raporturilor  de  muncă  sau de serviciu , dacă  încetarea  raporturilor de muncă  sau de serviciu  s-a  produs  în temeiul art. 55  lit b)  din  Codul Muncii .

6.1.4 ) -  Pe parcursul derulării convenţiei  şi anume  la data de 1.03.2011, AJOFM Buzău , prin compartimentul  său de  specialitate ,  a efectuat  un control  ce a avut drept obiect , în principal , verificarea respectării  obligaţiilor  legale  cu  privire la încadrarea în muncă  şi menţinerea  raporturilor de  muncă  de către  angajatorii  care au beneficiat de  subvenţii  din bugetul asigurărilor  pentru şomaj , la perioada  2.09.2008-1.03.2011.

6.1.5 ) -  Controlul s-a finalizat prin  încheierea  procesului  verbal  nr. 627/1.03.2011, prin care s-a concluzionat  că reclamanta  ” menţine  raporturile  de  muncă  cu absolventul  încadrat  în condiţiile  art. 80  din Legea 76/2002, neconstatându-se  încălcări ale  legii  ” ( filele 34-35).

6.1.6 ) -  Pe parcursul derulării convenţiei  , din proprie  iniţiativă,  cu adresa  nr.  4227/21.08.2012 reclamanta a solicitat  pârâtei  să ia act  de faptul  că s-a înregistrat  în baza de date Revisal  a ITM Buzău  cu o menţiune eronată  sub aspectul  temeiului legal  privind schimbarea  locului  de  muncă al  licenţiatului  în teologie  D.G. ca fiind ” art. 55  lit b )  Codul muncii”  ( desfacerea  contractului de  muncă ) , în loc de  promovare  prin transfer  în cadrul  aceleeaşi  instituţii de cult  ( ce s-ar  regăsi  ca temei legal  la art. 41 alin. 1  şi alin. 3  lit b)  din Codul muncii  ) : filele 10-11.

6.1.7. ) -  Urmare adresei invocate la paragraful anterior , pârâta a  chestionat  ITM , solicitându-i  să comunice situaţia  contractului de  muncă  referitor la  angajatul D.G.( adresa  nr.6259/17.10.2012 ) .

6.1.8 ) – Cu adresa  nr. 20722 din 26.10.2012 , ITM  Buzău  a comunicat  pârâtei  în raport de  informaţiile  oferite  de baza  de date  organizată la nivelul  Inspecţiei Muncii a  Registrului  General de Evidenţă a  Salariaţilor ( REVISAL, în prescurtare),  că : ”Referitor  la D.G., contractul de  muncă  încheiat cu  Ep. BZ/VN , figurează  ca  încetat  de la  data de 1.04.2010, conform art 55  lit b) din Codul muncii ” ( fila 30 ).

6.1.9) -  Pe acest  fond , pârâta  a iniţiat  cel de al doilea  control la data  de 29.11.2012, având aceleaşi obiective  cu cel  efectuat  la data  de 1.03.2011, finalizat  prin  procesul  verbal nr. 627/2011, prilej cu care  s-a încheiat  procesul verbal nr.  X/2012 din 29.11.2012 a cărui  anulare  se solicită  prin acţiunea  pendinte  judecăţii .

6.1.10 ) – Prin procesul  verbal nr.  X/2012/2012 ( încheiat cu prilejul celui de-al doilea control )  , s-a reţinut  în  contradicţie cu procesul verbal  nr.  627/2011 ( încheiat cu prilejul primului control , având aceleaşi obiective), că reclamanta a  încălcat convenţia  nr. 124/2.09.2008 întrucât a  desfăcut  contractul de  muncă  al persoanei angajate  în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 : D.G.  ” în temeiul  art. 55 lit . b)  din Codul muncii  ”  , anterior  împlinirii  termenului de 3 ani  stipulat  la art.  83 alin. 1  din lege.

6.2. ) – Considerentele instanţei

În baza  probatoriului administrat , tribunalul reţine  că procesul verbal  de control contestat  întocmit  de compartimentul de  specialitate  din  cadrul AJOFM  Buzău , înregistrat  sub nr. X/2012 din 29.11.2012 , ca  şi decizia  nr. 61 din 17.01.2013  prin care s-a respins  contestaţia  formulată  de reclamantă  împotriva actului  de control , sunt  afectate de  nelegalitate  şi netemeinicie .

În acest sens  se are  în vedere  :

6.2.1. ) -  Încheind  convenţia  nr. 124 din 2.09.2008  cu pârâta , Arh.BZ/VN a beneficiat  de facilităţile  instituite  la art. 80 alin. 1  lit c)  din Legea nr. 76/2002 , drept consecinţă  a angajării  la data de  2.09.2008  a licenţiatului  în teologie : D.G., hirotonit  ca diacon  la Cat. Arh. BZ , cu  contractul  individual de  muncă  pe perioadă  nedeterminată  înregistrat  sub nr.  5629/2008.

6.2.2. ) – La data de 1.04.2010 , D.G.  a fost  hirotonit  preot, repartizat  la  Parohia  Poieni, Protoieria  Pătârlagele , unităţi subordonate  aceleeaşi  instituţii:  Arh.BZ/VN, păstrându-se  calitatea de  cleric .

6.2.3 ) – În raport de  normele speciale stipulate  punctual la art. 124 alin.4  din Statutul  BOR, potrivit  cărora  ” în situaţiile misionare  urgente  din mediul urban  sau rural  , Episcopul  poate  numi  sau transfera , fără concurs , un preot  într-un post  vacant ” ,  tribunalul apreciază că prin trecerea angajatului  Dascălu Gheorghe  în postul de  preot  la Parohia Poieni , Protoieria Pătârlagele , în cadrul aceluiaşi  angajator : Arh.BZ/VN, nu s-au  întrerupt  raporturile de muncă.

6.2.4 )- Dimpotrivă , în contextul  expus  a intervenit  o promovare a  angajatului , drept  consecinţă  a modificării  contractului de  muncă  sub aspectul  locului de  muncă , cu corepondenţă la  art 41  alin. 1  şi 3 lit. b)  din Legea nr. 53/2003  privind Codul muncii , ce se plasează  înnăuntrul  termenului de 3 ani  instituit de  lege  şi convenţie : 2.09.2008-2.09.2011 .

6.2.5. ) – Relevanţă pentru cauză  prezintă  şi dispoziţiile  art. 23 al. 1  din Legea nr.  489/2006 privind  libertatea  religioasă  şi regimul  general al cultelor, potrivit cărora  ”Cultele îşi aleg, numesc , angajează sau  revocă  personalul potrivit  propriilor statute , coduri  canonice  sau reglementări ” .

6.2.6 ) – De asemenea ,  conform art 86 alin. 2 Cap. B, secţiunea  a  V-a  din Statutul  pentru  organizarea  şi funcţionarea  Bisericii Ortodoxe  Române , recunoscut prin HG nr. 53/2008, ”Chiriarhul  ( Episcopul)  îşi exercită dreptul  de a conduce  Eparhia …”, iar  potrivit  art. 88 lit. n) ” Episcopul numeşte, , transferă şi  revocă personalul bisericesc  clerical  şi neclerical  în şedinţe ale Permanenţei  Consiliului  Eparhial  cu  respectarea  prevederilor  statutare şi reglementărilor  bisericeşti în vigoare ”  .

6.2.7. ) – Semnificative sub aspectul menţinerii angajatorului , sunt  şi dispoziţiile art. 69 alin. 1 Cap. A , secţiunea a II-a  din Statut  , potrivit  cărora ” Protopopiatul ( Protoieria )  este  o unitate  bisericească  administrativă  care  cuprinde  parohii arondate  pe teritoriul aceleiaşi Eparhii (  Episcopii ) ” .

6.2.8 ) -  În fundamentarea  modului de interpretare  a normei speciale , prin raportare la cea  generală, se invocă şi adresa  nr. 5409/16.05.2011 emisă  de Ministerul Muncii  / Inspecţia Muncii , prin care s-a  comunicat  un punct de  vedere asupra  chestiunii dezbătute , în sensul că  raporturile de  muncă dintre personalul  clerical  şi Biserica Ortodoxă Română  sunt reglementate  prin legi speciale  în înţelesul  art. 1 alin. 2  din Codul muncii, iar  prevederile  acestuia  nu sunt aplicabile  ( filele 39-40 ).

6.2.9 ) – Prin aceiaşi adresă s-a invocat  şi Decizia  nr. 640/2008 pronunţată de Curtea  Constituţională  prin care ” se constată  că personalul  clerical  din cadrul unor  culte se află  în situaţii  diferite faţă de cetăţenii  laici , în sensul  că primii se supun  normelor juridice  şi canonice  speciale , iar  ceilalţi se supun  normelor  juridice cu caracter  general de aplicabilitate ” .

6.2.10. ) – De remarcat  este şi faptul  că însuşi  ITM Buzău  care administrează  baza de date  organizată la nivelul  Inspecţiei Muncii  a Registrului General de  Evidenţă  a Salariaţilor  şi-a exprimat  prin adresa  nr.  969/7.01.2013  punctul de  vedere  în sensul  că încetarea  contractului  de muncă  intervenită  cu prilejul  transferării  preotului  D.G.  în cadrul  aceleiaşi  instituţii  s-a înregistrat  în mod  eronat  în baza de date , sub aspectul temeiului legal  ( fila 19 ) .

6.2.11) -  Demn  de  luat  în  seamă  sunt  şi consideraţiunile  Cancelariei  Sfăntului Sinod /Patriarhia  Română , ce fac  obiectul  adresei nr.  1438/1.02.2013, prin care se concluzionează  motivat că prevederile din Codul  muncii  privitor  la demisie , la care  face trimitere  pârâta, nu sunt  aplicabile  personalului clerical , neavând  corespondent  canonic ( fila 41 ) .

6.2.12 ) -  Nu pot  fi trecute  cu vederea , în final , nici adresa  nr.754/10.03.2010 prin care Ep.BZ/VN comunică  Protoeriei Pătârlagele  şi Centrului  Eparhial  Buzău, transferul  angajatului D.G. , căruia  i-a stabilit şi  retribuţia  ( fila 15 )  şi respectiv adresa  nr. 754/8.03.2010  prin care  Arhiepiscopul  comunică  Secretariatului de stat  pentru Culte  vacantarea postului de  diacon de  la centrul Eparhial  Buzău prin  transferul  în postul de  preot  la Parohia  Poeni , Protoieria Pâtârlagele  judeţul Buzău , Pc. Diac. D.G. (fila 16 ) .

7. ) -  Soluţia tribunalului

7.1. ) -  În raport de considerentele  în fapt şi în drept  ce  preced,  reţinându-se  înregistrarea eronată în baza de date  Revisal  administrată de  ITM  Buzău  a modificării locului  de muncă, prin transfer  în cadrul aceluiaşi  anagajator , privind  pe D.G. , în sensul  că s-a menţionat  un text de  lege  fără  corespondent  canonic : art 55 lit b) din Codul muncii , în condiţiile în care  în cauză sunt  incidente reglementări speciale , astfel  cum s-a  precizat  la  paragraful 6) al  prezentei sentinţe, prin sentinţa nr.1764/12.04.2013  s-a admis  ca  întemeiată  acţiunea  dedusă judecăţii .

7.2. ) – Prin consecinţă ,  s-a dispus  anularea  procesului  verbal de  control nr. X/2012  întocmit de pârâta  AJOFM  Buzău  prin care s-a stabilit  în sarcina  reclamantei Arh.BZ/VN obligaţia de  plată  a sumei de 11.416,47 lei  reprezentând 9.041  lei debit  pretins  provenit din  nerespectarea  Legii  nr. 76/2002  şi a Convenţiei nr.  124/2.09.2008  şi respectiv  2.375,47 lei  reprezentând  dobânda  de referinţă  a BNR  calculată la data de 1.04.2010.

7.3. ) – Dispunând anularea procesului  verbal de  control contestat, instanţa a dispus  pentru aceleaşi considerente  şi anularea  deciziei  nr. Y/2013  prin care s-a respins  contestaţia  formulată de  reclamantă împotriva  actului  de control .

7.4. ) - Pronunţându-se  în sensul anulării  actelor  administrative  contestate , pentru  nelegalitate  şi netemeinicie , tribunalul a constatat ca fiind  rămas fără obiect  capătul de cerere  formulat de  reclamantă în sensul suspendării  executării măsurilor dispuse  prin procesul verbal de  control nr.X/2012/2012 , menţinut de  pârâtă  în contestaţia  administrativă  soluţionată prin  decizia nr. Y/2013.