Lit.prof: Acţiune în constatarea nulităţii contractului de achiziţie publică a unor bunuri pentru folosul comunităţii, cu nerespectarea prevederilor oug nr.34/2006

Hotărâre 10 din 24.07.2013


LIT.PROF: Acţiune în constatarea nulităţii contractului de achiziţie publică a unor bunuri pentru folosul comunităţii, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006

1.)Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.7128/114/2012 din 26.11.2012 reclamanta Comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, prin primar, a chemat în judecată pe pârâta SC T. SRL/ Potcoava, judeţul Olt, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea contractului de vânzare cumpărare nr.22 din 14.09.2010 încheiat între părţi.

2.)Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt : reclamanta a susţinut că prin contractul de vânzare cumpărare nr.22 din 14.09.2010 încheiat între Primăria comunei Glodeanu Siliştea, prin fostul primar, şi societatea pârâtă s-a stabilit achiziţionarea unor produse : coşuri de gunoi stradale şi băncuţe parc la un preţ de peste 15.000 euro, încălcându-se astfel prevederile imperative ale OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

2.2.) – Concretizând motivele de critică, reclamanta a învederat că nu s-a întocmit un dosar de achiziţie publică şi nici raportul procedurii de atribuire, nu s-a adoptat o hotărâre a consiliului local cu privire la regulamentul de organizare a licitaţiei, preţul produselor nu a fost negociat, nu s-au respectat regulile de publicitate, iar contractul nu poartă ştampila autorităţii contractante.

2.3.) – În drept : reclamanta a invocat dispoziţiile art.286 şi art.27810 din OUG nr.34/2006 şi ale Legii nr.554/2004.

3.) Probe

În sprijinul susţinerilor formulate, reclamanta a depus la dosar contractul de vânzare cumpărare nr.22 din data de 14.09.2010 (filele 5-7).

4.)Întâmpinarea

4.1) – Pârâta a formulat întâmpinare în termen legal conform art.115-118 din Codul de procedură civilă, invocând pe cale de excepţie necompetenţa materială şi teritorială a Tribunalului Buzău şi respectiv inadmisibilitatea acţiunii, iar pe fond netemeinicia acţiunii (filele 19-25).

4.2.) – Referitor la excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Buzău, pârâta a invocat prevederile art.1 lit.b) din Codul de procedură civilă coroborat cu cele alte art.11.1 din contractul de vânzare cumpărare, în raport de care competenţa de soluţionare a cauzei revine Judecătoriei Slatina, judeţul Olt.

4.3.) – Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pârâta a invocat nerespectarea dispoziţiilor art.7201 Cod procedură civilă, în condiţiile în are anterior înregistrării acţiunii nu s-a efectuat procedura concilierii directe.

4.4.) – Pe fond, pârâta a susţinut că părţile în proces au încheiat un contract comercial de vânzare cumpărare produse, astfel cum rezultă neechivoc din cuprinsul acestuia, şi nicidecum un contract de achiziţie publică în temeiul prevederilor OUG nr.34/2006.

4.5.) – În sprijinul susţinerilor formulate, pârâta a depus la dosar sentinţa nr.1097 din 25.04.2012 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.6546/114/2011 (filele 39-40), o planşă fotografică a produselor contractate (fila 41), o adresa emisă de reclamantă, transmisă prin fax, datată la 09.08.2012 (filele 45-47), două facturi şi o notă de calcul al dobânzii legale (filele 48-49).

5.) Răspuns la întâmpinare

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat :

5.1.) – respingerea excepţiei necompetenţei Tribunalului Buzău, apreciind că Secţiei a II-a civilă din cadrul acestei instanţe, în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea contractantă, îi revine competenţa de soluţionare a cauzei, în raport de prevederile art.286 alin.1 din OUG nr.34/2006, în forma aplicabilă la data înregistrării acţiunii : 26.11.2012;

5.2.) – respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii în raport de prevederile art.286 alin.2 din OUG nr.34/2006 în forma aplicabilă la data înregistrării acţiunii, care vizează incidenţa în cauză doar a dispoziţiilor art.7202-7 şi art.7209 din Codul de procedură civilă ( mai puţin art.7208 privind procedura concilierii);

5.3.) – pe fond, admiterea acţiunii ca întemeiată astfel cum a fost motivată, precizând totodată că produsele nu au fost livrate în executarea contractului contestat.

6.) Pronunţarea instanţei  asupra excepţiilor

6.1.) – Prin încheierea de şedinţă din 02.04.2013 s-au respins : excepţia necompetenţei materiale a instanţei în raport de prevederile art.286 alin.1 din OUG nr.34/2006 în forma aplicabilă la data înregistrării acţiunii, excepţia necompetenţei teritoriale avându-se în vedere şi prevederile art.10 alin.3 din Legea nr.554/2004, precum şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii în temeiul prevederilor art.286 alin.2 din OUG nr.34/2006, motivaţia fiecărei dispoziţii regăsindu-se în cuprinsul încheierii (filele 50-51).

6.2.) – La acelaşi termen de judecată s-a administrat proba cu înscrisuri şi interogatorii, documentaţia fiind depusă la filele 52-63  şi  respectiv  la  filele 72-75, iar la termenul de judecată din 04.06.2013 s-a respins cererea formulată de pârâtă în sensul administrării probei testimoniale spre a se demonstra livrarea produselor contractate, apreciindu-se ca nerelevantă în raport de obiectul acţiunii (fila 77).

7.)  Note de concluzii scrise

La cererea instanţei părţile în proces au depus note de concluzii scrise, reclamanta la filele 82-89, iar pârâta la filele 78-81.

8.) Analiză. Constatări. Considerente

Examinând actele şi lucrările dosarului în raport de prevederile legale incidente cauzei, tribunalul reţine :

8.1.) – La data de 14.09.2010, între părţile în proces s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr.22, având drept obiect : ”vânzarea cumpărare de echipamente, obiecte de inventar şi alte bunuri necesare dotării unităţii cumpărătoare după cum urmează : coşuri gunoi stradale, băncuţe, etc. (art.2),  la un preţ ce depăşeşte echivalentul, în lei, a sumei de 15.000 euro, fără t.v.a. (art.5.1.) ”.

8.2.) – Deşi actul a fost încheiat de o autoritate contractantă ( Comuna Glodeanu Siliştea, prin primar) cu un operator economic (SC T.  SRL) şi priveşte furnizarea unor produse pentru folosul comunităţii : băncuţe parc şi coşuri stradale pentru gunoi, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro, fără t.v.a., nu s-a respectat procedura specială instituită prin OUG nr.34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică.

8.3.) – Se are în vedere în acest sens că actul încheiat între părţi fiind un contract de achiziţie publică astfel cum este definit la art.3 lit.f) din OUG nr.34/2006, este reglementat de dispoziţiile speciale ale actului normativ invocat, la art.28710 prevăzându-se competenţa instanţei judecătoreşti de constatare a nulităţii în cazuri concrete.

8.4.) – Faptul că la art.12.3 din contract s-a instituit o prevedere conform căruia actul respectiv se completează cu dispoziţiile Codului civil este nerelevant cauzei sub aspectul determinării naturii juridice a acestuia, în condiţiile în care dispoziţiile legii speciale se completează cu cele de drept comun în măsura compatibilităţii lor.

9.) Soluţia Tribunalului

9.1.) – Pentru considerentele în fapt şi în drept ce preced, prin sentinţa nr.2634 din 11.06.2013 s-a admis ca întemeiată acţiunea formulată de reclamanta Comuna Glodeanu Siliştea - prin primar, în contradictoriu cu  pârâta SC T. SRL / Potcoava, constatându-se nulitatea contractului de vânzare cumpărare  nr.22 din 14.09.2010 încheiat între părţile în proces.