CIVIL.Obligaţia de a face. Modificarea traseului instalaţiei de gaze

Hotărâre 13 din 12.03.2014


Obligaţia de a face. Modificarea traseului instalaţiei de gaze

naturale. Calitate procesuală pasivă a furnizorului de gaze naturale.

Prin sentinţa civilă nr. ......din........2013 pronunţată de Judecătoria Buzău  s-a respins  excepţia prescrierii dreptului la acţiune.

A fost admisă acţiunea formulată de reclamantul .......în contradictoriu cu pârâţii SC ........SNC, prin administrator .......şi GDF .......SA, având ca obiect obligaţia de a face.

Au fost obligate pârâtele la refacerea traseului conductei de gaze aferente locuinţei reclamatului, conform proiectului iniţial avizat de GDF .....SA, având în vedere răspunsul la obiective (D1)- pct.2, formulat de expert specialitatea construcţii ........în raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză.

Au fost obligate pârâtele să plătească în mod egal către reclamant cheltuielile de judecată, respectiv câte 535 lei fiecare, reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar, onorariu pentru avocat şi onorariu pentru expert.

................................................................................................

Împotriva sentinţei au declarat apel pârâtele SC GDF ........România S.A. şi SC ........SNC.

Apelanta SC GDF ......România S.A. a criticat sentinţa menţionând că nu are calitate procesuală pasivă întrucât obiectul său de activitate îl constituie activitate de furnizare a gazelor naturale. A arătat apelanta că prin art. 101 din Legea nr. 351/2004 a fost separată activitatea de distribuţe a gazelor naturale de activitatea de furnizare a gazelor naturale, dispoziţii în baza cărora au fost constituite două societăţi, respectiv SC .......Reţele SRL  care a preluat activitatea de distribuire a gazelor naturale şi SC .........Sud S.A.  (care a devenit SC GDF ........România S.A. ) care a preluat activitatea de furnizare a gazelor naturale . A mai menţionat apelanta că furnizorul de gaze naturale nu este răspunzător pentru modul în care a fost dusă la îndeplinire o activitate specifică distribuţiei gazelor naturale şi care este în afara licenţei sale de funcţionare.

În susţinerea apelului au fost depuse decizia nr. 1001/2009 şi Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr. 496/2005 emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Apelanta SC ......SNC  a criticat sentinţa sub următoarele aspecte:

Expertul ......nu are specialitatea cerută într-un asemenea litigiu , iar instanţa de fond s-a raportat la concluziile acestuia; traseul instalaţiei de alimentare a fost stabilit cu acordul proprietarului......, firma care a executat rebranşarea intimatului ........a fost trimisă de SC .......S.A. la cererea acestuia din urmă ; SC ......SNC  a cumpărat imobilul lipsit de sarcini ori servituţi iar pârâta SC GDF ......România S.A. a constatat că nu este posibilă revenirea pe traseul iniţial întrucât clădirea apelantei a suferit modificări consistente. A mai arătat apelanta că reclamantul  are reţea de alimentare cu gaze în strada Bistriţei dar nu a acceptat să fier branşat in acel punct deşi distanţa este de doar câţiva metri. De asemenea, s-a mai arătat că expertul a folosit în mod greşit normative din anii 2008-2012 fără să ia in calcul împrejurarea că branşarea reclamantului intimat pe actualul traseu s-a făcut în anul 2000.

Apelul declarat de SC GDF .....România S.A. este fondat  pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale a fost separată de activitatea de distribuire a gazelor naturale  prin art. 101 din Legea gazelor nr. 351/2004.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale a fost atribuită SC ......Sud S.A.  (în prezent SC GDF ......România S.A) conform licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. 496 din 19.05.2005 emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale cu toate obligaţiile aferente a intrat în obiectul de activizate al SC ........Sud Reţele SRL.

În prezent activitatea de furnizare şi distribuţie a gazelor naturale este reglementată prin Legea nr. 123/2012.

Potrivit art. 134 alin.1 pct. 1 , distribuţia gazelor naturale se realizează de către operatorul de distribuţie , care prestează serviciul de distribuţie pentru toţi utilizatorii sistemului de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant cu respectarea normelor şi standardelor de performanţă.

Conform art. 138 alin.1 pct.1 litd) din aceeaşi lege, distribuitorul de gaze naturale are obligaţia să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuţie şi să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gazelor naturale.

De asemenea, distribuitorul de  gazelor naturale are dreptul de acces la instalaţiile de utilizare ale clienţilor finali şi dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor şi instalaţiilor care nu respectă prevederile legale în vigoare şi acre pun în pericol securitatea persoanelor sau integritatea bunurilor.

Din examinarea prevederilor legale mai sus menţionate  şi văzând licenţa potrivit căreia pârâta SC GDF .......România S.A. îndeplineşte activitate de furnizare a gazelor naturale, tribunalul constată că apelul declarat de aceasta din urmă este fondat, motiv pentru care urmează a se admite şi va schimba sentinţa în parte, în sensul că va respinge acţiunea formulată împotriva sa ca fiind introdus în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Apelul declarat de către SC ......SNC  este nefondat.

Situaţia de fapt a fost în mod corect reţinută de către instanţa de fond.

Imobilul deţinut de către intimatul .......a fost alimentat cu gaze naturale cu ajutorul unei instalaţii executată în anul 1993, care era amplasată în parte  pe imobilul cumpărat de către apelanta SC .......SNC conform contractului autentificat sub nr. ......../1999.

După ce apelanta a achiziţionat imobilul a efectuat modificări constructive la acesta . Prin cererea de ordonanţă preşedinţială adresată Judecătoriei Buzău a solicitat obligarea pârâtului .........să-şi ridice pe cheltuiala proprie conducta de gaze fixată în console metalice pe imobilul proprietatea sa exclusivă din Buzău, str. Obor ,  nr......

Prin sentinţa civilă nr. .......din 16.05.2000 Judecătoria Buzău a respins cererea de ordonanţă preşedinţială.

Martorul......, care a fost diriginte de şantier, în privinţa lucrărilor executate la imobilul apelantei, a declarat că a demolat un perete pe care se afla instalaţia de gaze a reclamantului intimat, iar contorul acesteia se afla la stradă. Din contor , ţeava de gaze a reclamantului era pozată pe peretele construcţiei pârâtei , perete care a fost demolat. După dărâmarea peretelui ţeava a rămas parţial în aer. A precizat martorul că administratorul pârâtei a chemat salariaţii de la Distrigaz, iar devierea traseului instalaţiei s-a făcut în anul 2000 de către o firmă agreată de distribuitorul de gaze. 

Este nefondată critica conform căreia instanţa de fond s-a întemeiat pe concluziile eronate ale raportului de expertiză........, care nu are specialitatea cerută într-o asemenea cauză, deoarece obiectivul expertizei l-a constituit  faptul dacă au intervenit modificări al traseului instalaţiei de alimenatre cu gaze naturale faţă de proiectul  iniţial. Concluzia expertului , în sensul că s-a modificat traseul instalaţiei de gaze se coroborează cu declaraţia martorului  ......., în sensul în care au intervenit asemenea modificări ca urmare a modificărilor constructive efectuate de către apelantă la imobilul său.

De asemenea este nefondată critica în sensul în care intimatul..........a fost de acord cu modificarea traseului, rezultând în mod cert că acesta s-a opus unei asemenea modificări. Mai mult, cu toate că a fost respinsă cererea de ordonanţă preşedinţială , apelanta pârâtă a apelat la o firmă care a modificat traseul instalaţiei de gaze naturale care alimenta imobilul reclamantului. Pentru această modificare  nu există niciun proiect avizat de către societatea de distribuţie a gazelor naturale , după cum nu s-a făcut dovada că reclamantul este cel care a solicitat  ori a fost de acord cu modificarea traseului instalaţiei de gaze, împrejurare în care îi revenea obligaţia respectării normelor şi standardelor în vigoare.

În urma unei verificări efectuate la 15.02.2012 de către ........Sud Reţele  s-a constata că instalaţia de utilizare a gazelor naturale , care alimentează imobilul reclamantului intimat , nu întruneşte condiţiile de funcţionare în siguranţă, motiv pentru care s-a dispus sistarea furnizării gazelor naturale până la remedierea neregulilor constatate. A fost atenţionat reclamantul intimat ca lucrările de execuţie  şi remediere a defecţiunilor să fie realizate cu societăţi autorizate ANR.

Este nefondat şi motivul de apel potrivit căruia firma care a executat modificarea traseului instalaţiile de gaze naturale a fost trimisă la solicitarea reclamantului intimat.  Martorul a declarat în mod expres că administratorul pârâtei a chemat salariaţii de la Distrigaz iar devierea s-a făcut de către o firmă agreată de societatea de distribuire a gazelor.

De asemenea  nu este întemeiată critica conform căreia apelanta a cumpărat imobilul lipsit de sarcini sau servituţi, deoarece rezultă în mod neîndoielnic că instalaţia care alimenta cu gaze naturale proprietatea reclamantului era pozată pe peretele construcţiei acesteia , perete care a fost demolat şi s-a procedat la modificarea traseului conductei de gaze.

Raportul de expertiză  a stabilit că actuala configuraţie a reţelei de alimentare a imobilului reclamantului nu are proiect avizat de către operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor şi că, de asemenea, reţeaua poate reveni pe traseul iniţial . În consecinţă Tribunalul constată că prima instanţă de judecată a dat o justă apreciere şi interpretate mijloacelor de probă administrate,precum şi dispoziţiilor legale incidente, motiv pentru care va respinge apelul ca nefondat.

Ca parte căzută în pretenţie, va obliga apelanta SC .......SNC  să plătească intimatului ........suna de 800 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat la judecata în apel.