Pretenţii

Sentinţă civilă 1039 din 09.02.2011


Obiect: pretenţii

Asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâta SC O.R. SRL, înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de …, sub nr. de dosar …. s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei, la plata sumei de 889,92 RON reprezentând contravaloare telefon mobil, reactualizată în funcţie de rata inflaţiei şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că a achiziţionat de la pârâtă un telefon mobil marca …. potrivit facturii fiscale nr. …. La scurt timp de la achiziţionare telefonul s-a oprit şi nu a mai putut fi folosit, motivul fiind lipsa de conformitate a softului acestui telefon mobil. Arată reclamanta că s-a deplasat de 4 ori la service-ul …., fără ca lucrătorii …. să reuşească să repare definitiv acest terminal. În prezent acest telefon este în posesia salariaţilor …, care nu îl pot repara.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar înscrisuri: notificarea de conciliere (fl. 5-7 ds.), corespondenţa comercială (fl. 8-10 ds.), factura fiscală (fl. 11 ds.), proces verbal de predare primire telefon defect (fl. 12-13 ds.).

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.11 alin. 4 din Legea nr. 449/2003, art. 3 lit. d) şi art. 7 lit. b) din OG nr. 21/1992.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 83 lei şi timbru judiciar de 1,5 lei.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Bacău, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată întrucât reclamanta este o societate comercială şi prin urmare dispoziţiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţia asociate acestora, se aplică consumatorilor, iar consumator este o persoană fizică sau grup de persoane fizice, or reclamanta este persoană juridică. Telefonul ar fi putut fi înlocuit în situaţia în care nu s-ar fi putut repara sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute depăşeşte 10% din termenul de garanţie, în cazul de faţă termenul de garanţie era de 24 de luni, iar pentru înlocuire trebuiau 72 zile de service.

În drept întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 115 C.pr.civ.

Prin încheierea din …. au fost respinse în şedinţă publică excepţia excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Bacău cu motivarea arătată în practicaua acelei încheieri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma probelor administrate în cauză, instanţa reţine că acţiunea formulată de creditoare este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

În fapt, între SC A. SRL, în calitate de cumpărătoare şi SC O.R. SRL, în calitate de vânzătoare s-au încheiat raporturi comerciale având ca obiect vânzarea cumpărarea unui telefon marca …. În derularea contractului de vânzare cumpărare, care nu s-a încheiat decât în forma simplificată a facturii, s-a emis factura fiscală nr. …. în cuantum de ….  RON, achitată de către reclamantă. Factura fiscală este un formular tipizat privind activitatea financiară şi contabilă exercitată de comercianţi. În fapt, factura fiscală este un contract de vânzare cumpărare în formă simplificată, pentru accelerarea relaţiilor între comercianţi. Semnând un astfel de formular, cumpărătorul se obligă la ceea ce în mod obişnuit cuprinde un astfel de contract simplificat, şi anume la cantitatea stabilită şi la preţul practicat de vânzător. În speţă, părţile s-au înţeles la ceea ce cuprinde în mod legal un contract de vânzare cumpărare încheiat în forma simplificată a unei facturi, şi anume la telefonul facturat şi la preţul acestuia.

Reclamanta a încercat soluţionarea litigiului prin conciliere directă, în temeiul dispoziţiilor art. 7201 C.pr. civ, însă conflictul ivit nu a fost soluţionat.

Din motivarea în fapt şi în drept a cererii de chemare în judecată instanţa reţine faptul că reclamanta solicită contravaloarea telefonului mobil, ca urmare a imposibilităţii de folosire a acestuia, temeiul de drept fiind dispoziţiile art. art.11 alin. 4 din Legea nr. 449/2003, art. 3 lit. d) şi art. 7 lit. b) din OG nr. 21/1992.

Din lecturarea dispoziţiilor legale invocate de reclamantă, instanţa reţine că potrivit Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora :  ,,Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului’’ – art. 11 alin.4. Însă din acelaşi act normativ reţine şi faptul că articolul 1 prevede faptul că: ,,Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului’’, iar art.2, lit. a) defineşte termenul de consumator ca fiind: ,,orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în cadrul contractelor care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale’’.

Reclamanta a invocat ca şi temei de drept al cererii de chemare în judecată şi dispoziţiile Ordonanţei nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, ordonanţă care se aplică consumatorului aşa cum este definit la art. 2 pct.2: ,,orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale’’

Din interpretarea logică a dispoziţiilor legale invocate de către reclamantă în cererea de chemare în judecată, instanţa reţine că acestea sunt aplicabile persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice constituite în asociaţii, însă în prezenta cauză reclamanta care invocă în beneficiul său dispoziţiile legale menţionate este un comerciant, persoană juridică, drept pentru care dispoziţiile invocate nu sunt aplicabile acesteia.

Dispoziţiile art. 6 din CEDO reglementează dreptul la un proces echitabil, stabilind în materie civilă că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanţă care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil. Temeinicia pretenţiilor reclamantei se analizează de instanţă pe baza probelor administrate. Proba constituie un instrument de cunoaştere prin intermediul căruia organul judiciar află adevărul; lipsa probelor echivalează cu lipsa faptei, instanţa formându-şi convingerea doar pe baza probelor. În conformitate cu dispoziţiile articolului 1169 C cv, „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”. În materie civilă, principiul care guvernează desfăşurarea procesului civil este principiul disponibilităţii. Modul cum este condusă apărarea rămâne atributul celui interesat, fiind aplicabil principiul conform căruia cel ce acuză este obligat să probeze. După cum s-a arătat, în cauză, reclamanta a înţeles să îşi probeze cererea cu factura fiscală  şi procesul verbal de primire predare a unui telefon ….. defect.

Din actele depuse la dosarul cauzei instanţa apreciază că nu s-a făcut dovada temeiului juridic în baza căruia se solicită restituirea contravalorii telefonului marca …..

Având în vedere faptul că reclamanta nu a probat susţinerile prezentate în cerere, instanţa, faţă de dispoziţiile art.1169 C.cv şi art 46 Cod comercial, va respinge cererea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

Instanţa nu a avut în vedere la pronunţarea hotărârii aspectele invocate prin concluziile scrise depuse prin avocat la data de ….., referitoare la repunerea în situaţia anterioară şi răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse cât şi cele aparente, întrucât aceste aspecte au fost invocate după închiderea dezbaterilor, neputând fi puse în discuţia părţilor pentru respectarea principiului contradictorialităţii.