Contracte, nulitatea actului juridic, dubla instrainare, efectul declarativ al inscrierii in c.f.

Sentinţă civilă 298 din 25.06.2015


SENTINŢA CIVILĂ NR.298/2015

Şedinţa publică din 25 iunie 2015

Preşedinte : …

Grefier : …

S-a luat în pronunţare cauza civilă privind cauza civilă privind acţiunea formulată de  reclamanta SC „R.”SRL împotriva pârâţilor M.M., M.G.A., M.G.A. şi A.T. SA, pentru constatare nulitate act juridic.

La apelul nominal lipsă părţile.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că dezbaterea în fond a avut loc la termenul din 16.05.2015, când a fost amânată pronunţarea hotărârii pentru termenul de azi.

Se constată că la data de 23 iunie 2015, respectiv 24 iunie 2015, reclamanta a depus la dosarul cauzei concluzii scrise.

S-au anexat concluziilor scrise în copii certificate copia antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între pârâtul M.M., în calitate de vânzător şi L.C.I., în calitate de cumpărător, copie adeverinţa  privind înscrierea reclamantei în registrul Agricol al comunei Tîrnova, cu parcelele de teren care fac obiectul acţiunii din anii 2008-2009, copia certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.1788/22.06.2015 emis de Comuna Tîrnova, extras de cont Banca Transilvania, copie factură nr.199/21.05.2014, copie declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice datorat în temeiul OG mr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, copia certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.1797/22.06.2015  emis de Comuna Tîrnova.

Acţiunea este legal timbrată potrivit art. 3 alin.2 lit.a din OUG nr.80/2013, dovada plăţii taxei judiciare de timbru fiind depusă la fila 58, respectiv 72 dosar.

 

J U D E C A T A,

Deliberând asupra cererii de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată  iniţial la această instanţă la data de 02.09.2014, legal timbrată, reclamanta societatea R. SRL, cu sediul social în …, cu sediul procesual ales la …, prin administrator …, în contradictoriu cu pârâţii, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună constatarea nulităţii absolute a certificatelor suplimentare de moştenitor nr.89/30.05.2012 eliberat în dosar nr.97/2012 la certificatul de moştenitor nr.93/2011 eliberat în dosar succesoral nr. 126/2011 de BNP L.F. din Ineu în favoarea pârâţilor M.G.A. şi M.M.; nr. 76/16.05.2012 eliberat în dosar nr. 98/2012 la Certificatul de moştenitor nr. 12/2012 eliberat de BNP L.F. din Ineu în dosar succesoral 14/2012 în favoarea paratei M.G.A.

A mai solicitat constatarea nulităţii absolute a Contractului de arendare nr.12345/30.05.2012 înregistrat la Primăria comunei Târnova sub nr. 559/30.05.2012 (arendator M.G.A.) în ceea ce priveşte terenul arendat înscris în CF nr…. Târnova, CF nr…. Târnava si CF nr…. Târnova şi a Contractului de arendare nr.12346/30.05.2012 înregistrat la Primăria comunei Târnova sub nr. 558/30.05.2012 (arendatori M.M. şi M.A.G.) în privinţa terenului arendat înscris în CF nr…. Târnova, CF nr…. Târnova, CF nr… Târnova, CF nr….Târnova si CF nr… Târnova, fiind încheiate strict formal, ca mijloc de încheiere în condiţii de legalitate aparenţă a Contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1529/22.10.2012 şi 1530/22.10.2012 de BNP B.F.E..

Prin aceiaşi acţiune a solicitat constatarea nulităţii absolute a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1529/22.10.2012 de BNP B.F.E. în ceea ce priveşte parcelele de teren extravilan înscrise în CF nr. … Târnova cu nr.cad. … în suprafaţa de 2900 mp, respectiv în CF nr.Târnova cu nr.cad. … in suprafaţa de 2500 mp, în CF nr…. Târnova cu nr.cad. …în suprafaţa de 4700 mp, de asemenea, în CF … Târnova cu nr.cad … în suprafaţa de 2100 mp, precum si în CF nr. … Târnova având nr.cad. …în suprafaţa de 2300 mp, şi respectiv a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1530/22.10.2012 de BNP B.F.E., în ceea ce priveşte vânzarea parcelelor de teren înscrise în CF nr….Târnova, cu nr.cad…. în suprafaţa de 2200 mp., înscrise în CF nr…. Târnova cu nr.cad…. în suprafaţa de 3200 mp, precum şi în CF nr…. Tarnova, având nr. cad. … in suprafaţa de 2300 mp.

Să se dispună efectuarea cuvenitelor menţiuni în cărţile funciare mai sus menţionate de către Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ineu din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad, respectiv radierea intabulărilor efectuate în baza înscrisurilor nule - certificatelor de moştenitor si contractelor de vânzare-cumpărare, pe cheltuiala paraţilor a căror acte nelegale au fost întabulate, în solidar.

Cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanta arată că a dobândit în proprietate prin cumpărare parcelele de teren extravilan înscrise în CF nr…. Târnova cu nr. cad. …în suprafaţa de 3200 mp, CF nr. … Tîrnova cu nr. cad. … în suprafaţa de 2300 mp, CF nr…. Târnava, cu nr. cad… în suprafaţa de 2200 mp, CF nr.Tîrnova cu nr. cad…. în suprafaţa de 2900 mp, CF nr….Târnova cu nr. cad. … în suprafaţa de 2500 mp, CF nr…. Târnova cu nr. cad. …în suprafaţa de 2100 mp, CF nr…. Târnova cu nr. cad. … în suprafaţa de 4700 mp si în CF nr…. Târnova cu nr.cad…. în suprafaţa de 2300 mp, neîntabulate la momentul respectiv în cartea funciara, în baza titlurilor de proprietate, de la succesoarea autorilor titlurilor de proprietate, pârâta M.G.A.

În vederea înscrierii terenului şi a dreptului de proprietate în CF, reclamanta a demarat două procese având ca obiect prestaţia tabulară, dreptul de proprietate fiind consfinţit prin Sentinţa civila nr.2616/10.12.2009 pronunţata de Judecătoria Ineu în dosar nr.2909/246/2009 în privinţa parcelelor de teren cu nr.top.397/33 din tarla 90/2, actualmente întabulată în CF nr…. Târnova, nr. top.918/20 din tarla 184, actualmente înscrisă în CF nr…. Târnova, nr.top.916/131 din tarla 184, în prezent întabulată în CF nr…. Târnova - toate înscrise iniţial în Titlul de proprietate 87014/30.08.1996 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Arad, obiect al Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1530/22.10.2012 întocmit de BNP B.F.E.; Sentinţa civila nr.2618/10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.2911/246/2009 pentru parcelele cu nr. top.365/33 din tarla 79  actualmente întabulată în CF … Târnova, nr.top.914/118 din tarla 183 în prezent întabulată în CF … Tarnova, parcela nr.top.914/122 din tarla 183 în prezent înscrisă în CF nr….Tarnova, parcela nr.top.914/138 din tarla 183 în prezent întabulată în CF nr… Tarnova, parcela nr.top.916/118 din tarla 184 - actualmente întabulată în CF nr. … Tarnova, toate înscrise iniţial în Titlul de proprietate nr. 87230/21.02.1997 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupraterenurilor Arad, obiect al Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1529/22.10.2012 de BNP B.F.

De la data dobândirii în proprietate a terenurilor respective, reclamanta a achitat toate taxele, respectiv impozitele datorate bugetului de stat aferente dreptului de proprietate, astfel cum rezultă din Declaraţia de impunere nr. 955/15.02.2011 şi 525/29.01.2010.

Reclamanta menţionează că de la data încheierii convenţiei de cumpărare a terenurilor respective, din anul 2008-2009, este în posesia acestora, reclamanta fiind înregistrată de la data dobândirii posesiei asupra terenurilor în registrul agricol al localităţii Tarnova, vol. I, tipul IV, în conformitate cu adeverinţa anexata eliberata de Primăria comunei Tarnova.

Mai mult, în anul 2012 a arendat terenul respectiv pe o durata de 5 ani, conform Contractului de arendare înregistrat la Primăria comunei Târnova sub nr. 438/09.05.2012 încheiat cu Întreprinderea Individuala D.C., care lucrează terenul şi în prezent.

Din ambele sentinţe de prestaţie tabulara rezultă faptul că instanţa a constatat calitatea paratei M.G.A. de moştenitoare după titularele titlurilor de proprietate nr. 87230/1997, respectiv 87014/2006, anume a defunctelor M.A.I. şi F.F., care, la rândul lor au dobândit titlurile de proprietate în calitate de succesoare ale autorilor acestora.

Ulterior însă, parata M.G.A. şi pârâţii M.M. şi M.G.A., în baza unor certificate suplimentare de moştenitori care vizează aceste terenuri, l-au vândut din nou, încheind următoarele contracte autentice: Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1529/22.10.2012 de BNP B.F.E. în ceea ce privesc parcelele de teren extravilan înscrise în CF nr. … Târnova cu nr.cad… în suprafaţa de 2900 mp, respectiv în CF nr. … Târnova cu nr.cad…. în suprafaţa de 2500 mp, în CF nr. … Târnova cu nr.cad. în suprafaţa de 4700 mp, de asemenea, în CF … Târnova cu nr.cad … în suprafaţa de 2100 mp, precum şi în CF nr…. Târnova având nr.cad. … în suprafaţa de 2300 mp şi Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1530/22.10.2012 de BNP B.F.E., în ceea ce priveşte vânzarea parcelelor de teren înscrise în CF nr… Tarnova, cu nr. cad. … în suprafaţa de 2200 mp., înscrise în CF nr…. Târnova cu nr.cad…. în suprafaţa de 3200 mp, precum şi în CF nr. …Târnova, având nr. cad. … în suprafaţa de 2300 mp.

În vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare autentice nr. 1529 şi 1530 în data de 22.10.2012, pârâţii vânzători au încheiat cu pârâţii cumpărători Contractul de arendare nr.12345/30.05.2012, astfel cum rezultă din cuprinsul Contractului de vânzare-cumpărare nr.1530/2012 şi Contractul de arendare nr. 12.346/30.05.2012, astfel cum rezulta din Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1529/2012.

Astfel, pârâţii M. dau dovada de evidentă rea-credinţă atât cu prilejul solicitării privind întocmirea certificatelor suplimentare de moştenitor, cât şi cu ocazia vinderii din nou a terenurilor şi încheierii contractelor de arendă în vederea încheierii contractelor de vânzare, neavând terenul în posesie.

Reaua-credinţă a cumpărătorilor este dovedită şi prin nesolicitarea predării terenului care şi în prezent este folosit de reclamantă, posesia nefiind tulburată în nici un fel.

Actele săvârşite de pârâţi sunt nule, făcând trimitere la prevederile art. 41 din Constituţia României, ale art. 480 ale Codului civil vechi,  art. 21 din Legea nr. 7/1996.

Neînscrierea în CF a dreptului de proprietate dobândit în anul 2009 nu este de natura a-l cenzura, efectul înscrierii dreptului în cartea funciara nefiind unul constitutiv, ci unul declarativ, pentru opozabilitatea faţă de terţi, la momentul respectiv. Or, pârâta M.G.A. şi rudele acesteia, succesori ai aceloraşi autori, pârâţii ,M.G.A. si M.M., nu sunt terţi faţă de convenţiile de vânzare-cumpărare încheiate şi faţă de sentinţele care ţin loc de act autentic de transmitere a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Cu privire la cauzele de nulitate ale certificatelor suplimentare de moştenitor, arată referitor la Certificatul suplimentar de moştenitor nr.89/30.05.2012 eliberat în dosar nr.97/2012 la certificatul de moştenitor nr.93/2011 eliberat în dosar succesoral nr.126/2011 de BNP L.F. din Ineu în favoarea paraţilor M.G.A. şi M.M., parte din obiectul acestuia nu mai era în masa succesorala, întrucât fusese deja moştenit şi înstrăinat de M.G.A.

 Pe de alta parte, reclamanta arată că dacă e vorba de venirea la moştenire în locul eventualei renunţătoare în persoana paratei M.G.A., aceasta din urma nu mai poate renunţa la moştenire din moment ce a efectuat acte de acceptare a moştenirii cum sunt actele de dispoziţie, înstrăinând terenul respectiv reclamantei, aceasta în virtutea caracterului de act irevocabil şi indivizibil al actului de opţiune succesorală. Dovada relei-credinţe cu care a fost solicitat acest certificat de moştenitor este scopul pentru care a fost solicitat, respectiv înregistrarea la Primăria Târnova în aceeaşi zi în care a fost obţinut, a contractelor de arendare formale privitoare la terenurile „moştenite suplimentar”, fără a fi arendate efectiv.

Cu privire la Certificatul suplimentar de moştenitor nr.76/16.05.2012 eliberat în dosar nr. 98/2012 la Certificatul de moştenitor nr. 12/2012 eliberat de BNP L.F. din Ineu în dosar succesoral 14/2012 în favoarea pârâtei M.G.A., bunul pentru care s-a solicitat întocmirea acestuia fusese înstrăinat cu 3 ani în urmă către reclamantă tocmai de către pârâta M.G.A.

Calitatea de succesoare a pârâtei M.G.A. a fost constatată prin sentinţele de prestaţie tabulara, definitive şi irevocabile.

Aşadar, arată că este evidentă reaua-credinţa cu care pârâta a solicitat suplimentarea masei succesorale pe care a dobândit-o în urma dezbaterii succesiunii.

În ceea ce priveşte nulitatea contractelor de arendare încheiate de pârâţii M.G.A., M.M. şi M.G.A. în anul 2012 se datorează lipsei bunului arendat din proprietatea arendatorilor sau din posesia acestuia (în situaţia în care ar fi avut un drept de uzufruct). Aceasta condiţie este esenţială pentru validitatea contractului de arendă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1225 alin. (2) Cod civil.

Cauza încheierii contractului nu corespunde cu cauza încheierii unui contract de arendare, ci este ilicită, în scopul de a frauda dispoziţiile legale imperative ale art. 1849 Cod civil, situaţie care atrage sancţiunea nulităţii absolute a contractelor de arendare respective, în conformitate cu prevederile art. 1237 Cod civil.

O altă condiţie de valabilitate a contractelor de arendare, de asemenea încălcata, este nerespectarea de către arendatori a obligaţiei de predare a bunurilor arendate, or bunurile nu au fost predate arendaşului nici până în prezent. De asemenea, arendatorii nu şi-au îndeplinit nici obligaţia de garantare împotriva viciilor bunului arendat, împotriva evicţiunii acestuia.

Arendaşul, pârâta A.T. S.A., nu a exploatat terenurile agricole arendate iniţial, iar ulterior cumpărate, niciodată, de la data încheierii contractului de arenda până în prezent, deci nu şi-a îndeplinit nici obligaţia de preluare şi exploatare ca un bun proprietar, poate chiar nici de plată a arendei. Este evident faptul că încheierea contractului de arenda a fost efectuata strict formal, fără intenţia de a exploata efectiv terenul agricol, obiect al contractului de arendare, iar cauza încheierii acestor contracte este ilicită, constând în crearea aparentei unui drept legal de preemţiune în fata autorităţilor la transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor arendare.

Prin urmare, reclamanta arată că, cauza pentru care au fost încheiate contractele de arendă este ilicită, în scopul de a frauda dispoziţiile legale imperative ale art. 1849 Cod civil, situaţie care atrage sancţiunea nulităţii absolute a contractelor de arendare respective, în conformitate cu prevederile art. 1237 Cod civil: „Cauza este ilicita şi atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative”.

În concluzie, desfiinţarea contractelor de arendare ca efect al nulităţii acestora, atrage şi desfiinţarea contractelor subsecvente de vânzare-cumpărare, în conformitate cu dispoziţiile art. 1254 alin. 2 Cod civil.

Referitor la nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare, reclamanta arată că acestea au fost încheiate cu încălcarea condiţiilor de valabilitate ale condiţiilor esenţiale pentru validitatea unui contract stabilite prin art. 1179 Cod civil.

În speţă, au fost încălcate aceleaşi dispoziţii imperative privitoare la obiectul contractului, astfel ca în cazul contractelor de arendare, raţiunea impunerii prevederilor art. 1254 alin. 2 Cod civil. Vânzătorul a vândut sub nume de proprietar, iar cumpărătorul a cumpărat ştiind ca bunul nu se (mai) afla în patrimoniul vânzătorului, nesolicitându-i predarea bunului. Prin încheierea acestor contracte s-a încălcat dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenurilor respective, ocrotit si garantat de Constituţia României.

 În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1179 alin.1 art.1225 alin. 2 şi art.1237, art. 1254 alin. 2 din Noul c.civil, art. 21, din Legea nr. 7/1996, art. 480, art. 1860 Cod civil 1864, art. 41 din Constituţia României.

În probaţiune reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri : copie contract de vânzare-cumpăraref.10-14, copie încheierea de autentificare nr.1529/ 22.10.2012 de BNP B.F.E. f.15, copie titlu de proprietate nr.87230/21.02.1997 emis de Comisia judeţeană Arad f.16, copie sentinţa civilă nr.2618/10.12.2009 pronunţată în dosar nr.2911/246/2009 al Judecătoriei Ineu f.17-18, copiI extras de CF, copie contract de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr.1530/22.10.2012 de BNP B.F.E. Bihor f.40, copie Titlu de proprietate nr.87014/ 30.08.1996 de Comisia Judeţeană Arad f.39, copie sentinţa civilă nr.2616/10.12.2009 pronunţată în dosar nr.2909/246/2009 al Judecătoriei Ineu f.40-41, copii CF, copie contract de arendare f.50-51, copie tabel f.52-55, copie adeverinţa –registrul agricol f.56-57, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.58, 72, împuternicire avocaţială f.59, înscris f.66, răspuns la întâmpinare f.90-93, copie adresa nr.63/26.01.2015 emisă de BNP L.F. Ineu f.111, copie certificat suplimentar de moştenitor nr.89/30.05.2012 –dosar nr.97/2012 a BNP L.F. Ineu f.112, copie certificat suplimentar de moştenitor nr.76/16.05.2012-dosar 98/2012 a BNP L.F. Ineu f.113, copie adresa nr.318/23.03.2015 emisă de BNP L.F. Ineu f.152, copie certificat suplimentar de moştenitor nr.93/05.05.2011 –BNP L.F. Ineu f.153, copie certificat de moştenitor nr.12/26.01.2012-dosar nr.14/2012-BNP L.F. Ineu f.154, declaraţie autentificată prin încheierea nr.871/16.04.2015 de BNP B.E.H. f.159, copie adresa nr.467/23.04.2015 a BNP L.F. Ineu f.165, copie certificat suplimentar de moştenitor nr.176/22.04.2004-dosar 247,248 249/2004 a BNP L.F. Ineu f.165 verso,copie certificat de naştere M.G.A. f.166 verso, copie certificat de naştere M.M. f.167, copie certificat de căsătorie privind pe M.T.G. şi F.G.A. f.167 verso,copie certificat de moştenitor nr.541/08.03.2001 din dosar nr.57/2001 a BNP L.F. Ineu f.178, copia deciziei civile nr.429/02.04.2014 pronunţată în dosar nr.1898/246/2013 al Tribunalului Arad f.179-182, concluzii scrise f.185-201, copia antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între pârâtul M.M., în calitate de vânzător şi L.C.I., în calitate de cumpărător f.202, copie adeverinţa  privind înscrierea reclamantei în registrul Agricol al comunei Tîrnova, cu parcelele de teren care fac obiectul acţiunii din anii 2008-2009 f.203-204, copia certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.1788/22.06.2015 emis de Comuna Tîrnova f.205-208, extras de cont B.T. f.209, copie factură nr.199/21.05.2014 f.210, copie declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice datorat în temeiul OG mr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată f.211-217, copia certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.1797/22.06.2015 emis de Comuna Tîrnova f.218-221 dosar şi a fost audiat martorul L.C.I. f.144 dosar.

Au fost ataşate dosarele civile nr.2911/246/2019 şi nr. 2909/246/2009 ambele ale Judecătoriei Ineu.

Prin întâmpinarea depusă la fila 82 dosar, pârâtul M.M. a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanta SC R. SRL .

În fapt, arată că la data de 8 aprilie 2009, a vândut numitului L.C.I., conform antecontractului de vânzare-cumpărare mai multe suprafeţe de teren printre care şi parcela 365/33 tarla 79 în suprafaţă de 2900 mp, parcela 397/33 în suprafaţa de 3200, parcela 914/138 în suprafaţă de 4700 mp, 914/122 în suprafaţă de 123 m.p., la care se face referire în acţiunea formulată de către reclamantă.

Conform antecontractului de vânzare-cumpărare, pârâtul nu a vândut niciodată teren reclamantei SC R. SRL, iar la capitolul 5 din antecontract se stipulează clar că „ părţile stabilesc de comun acord ca maxim în 30 de zile de la semnarea prezentului antecontract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată să perfecteze transmiterea dreptului de proprietate printr-un contract definitiv încheiat în formă autentică de către un notar public. ”

De asemenea la capitolul 7 art. 2 se prevede că” în situaţia în care cumpărătorul se răzgândeşte sau nu respectă termenul va pierde arvuna (avansul plătit),,.

De la data încheierii antecontractului de vânzare cumpărare până în prezent L.C.I. nu a făcut demersuri pentru încheierea contractului autentic de vânzare cumpărare.

Referitor la sentinţele civile nr.2616/10.12.2009 şi 2618/10.12.2009, pârâtul arată că între acesta sau ceilalţi pârâţi să fi existat încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a terenului, ori, aşa cum rezultă din sentinţele civile menţionate pârâtul nu a fost în proces, deşi se cunoştea faptul că deţinătoarea titlului de proprietate este decedată, că numita M.G. este mama acestuia, iar aceasta niciodată nu a vândut teren reclamantei.

Mai mult, pârâtul consideră că reclamanta nu are calitate procesuală activă pentru a putea solicita anularea certificatelor de moştenitor, întrucât nici odată între pârâţi şi reclamanta din prezentul dosar nu au existat rapoarte juridice.

De asemenea, solicită a se observa incidenţa art. 891 Cod civil.

Pârâtul a solicitat  judecarea cauzei şi în lipsă.

În probaţiune, pârâtul a depus la dosarul cauzei  copia antecontractului de vânzare-cumpărare, fila 83 dosar.

Excepţia lipsei calităţii procesual active a fost unită cu fondul cauzei, potrivit considerentelor încheierii de şedinţă din data de 19.01.2015. 

Prin întâmpinarea depusă la fila 84-85 dosar, pârâta SC „A.T.”SA a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată,cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

În susţinerea poziţiei arată că nici unul dintre textele legale invocate ca temei de drept nu au aplicabilitate în cauză, din cuprinsul acţiuni nerezultând care prevederi legale ar fi fost fraudate prin acte juridice a căror nulitate se solicită şi nici lipsa obiectului, obiectul fiind foarte clar determinat şi este identificat de însăşi reclamanta ca fiind terenul în litigiu.

În ce priveşte certificatele suplimentare de moştenitor, apreciază ca acestea nu sunt lovite de nici un motiv de nulitate absolută deoarece notarul public în mod corect si cu respectarea întocmai a legislaţiei succesorale, a stabilit numărul, calitatea moştenitorilor precum si întinderea masei succesorale. Contractele de vânzare-cumpărare şi de arendare încheiate subsecvent certificatelor de moştenitor nu s-au încheiat cu vreo frauda la lege ci, de asemenea notarul public în mod legal a stabilit identitatea proprietarului terenului şi a consfinţit intenţia sa de înstrăinare.

Contractelor nu le lipsesc astfel nici unul dintre elementele de validitate prevăzute de art. 1079 N.c.civ. sub sancţiunea nulităţii, elemente a căror lipsă reclamanta nu a fost în stare nici măcar să o precizeze,cu atât mai mult să o motiveze si sa o dovedească.

Mai mult, în ce priveşte contractele de arendă, se invocă drept temei faptic al constatării nulităţii neîndeplinirea obligaţiilor de predare a terenului, de exploatare a acestuia şi de plata a arendei. Exceptând faptul că reclamanta nu are cum sa cunoască aceste aspecte, legate de executarea unui contract în care nu este parte, pârâta învederează că face o inexplicabilă confuzie între sancţiunile actului juridic.

Astfel, neexecutarea vreunei obligaţii contractuale, precum cea invocată de către reclamantă, nu este de natură să atragă nulitatea absolută ci doar rezilierea, ca sancţiune prevăzută alternativ cu dreptul de a cere executarea silită a obligaţiei neexecutate,conform art. 1549 C.civ.

Dar aceste sancţiuni, atât în noul cât şi în vechiul cod civil ,au fost prevăzute de către legiuitor doar în beneficiul părţilor contractante, terţii neavând nici o calitate şi posibilitatea legală de a interveni în executarea unui contract.

Singura sancţiune prevăzută de lege în beneficiul terţilor este nulitatea care, în cazul acestor contracte de arendă este inoperantă, tocmai prin prisma motivelor invocate de către reclamantă.

În opinia pârâtei, reclamanta care are şi ea un drept de proprietate asupra terenurilor, dobândit prin sentinţă judecătorească, face din nou o confuzie între modalităţile de a-si repara prejudiciul suferit.

Deci, sancţiunea în cazul înstrăinării de două sau mai multe ori a aceluiaşi bun nu este nulitatea absolută a actelor anterioare sau ulterioare, ci angajarea răspunderii contractuale a vânzătorului bazată pe garanţia legală contra evicţiunii.

Modalitatea de recuperare a prejudiciului în cazul angajării răspunderii este prevăzută extrem de clar de art. 1700, art.1701 C.civ respectiv rezoluţiunea contractului urmată de restituirea preţului şi eventuale daune interese.

În consecinţă,  pârâta arată că singura posibilitate de reparare a prejudiciului pe care nu contestă reclamantei, o reprezintă antrenarea acestei răspunderi a proprietarului de la care a achiziţionat terenul.

În probaţiune, pârâta a depus la dosar împuternicire avocaţială f.103,copie contract de arendare nr.12345/30.05.2012 f.115-118, copie anexa 1 f.118, copie contract de arendare f.119-121, copie Anexa 1 f.122,copie certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.1237/12.02.2016 emis de Comuna Tîrnova f.123-124, copie contract de arendare cu garanţie personală f.125—128, copie anexa f.129-138,delegaţie de substituire f.158, cerere de amânare f.176

Prin răspunsul la întâmpinările formulate de pârâţii M.M. şi SC „A.T.”SA, reclamanta a solicitat respingerea apărărilor acestora, acestea fiind nefondate.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active  invocată prin întâmpinare de către pârâtul M.M., raportat la petitul privind constatarea nulităţii absolute a certificatelor suplimentare de moştenitor „întrucât niciodată între noi pârâţii şi reclamanta din prezentul dosar nu au existat rapoarte juridice”, arată că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâta M.G.A. şi reclamantă, în temeiul căruia au fost pronunţate Sentinţa civilă nr.2618/10.12.2009 de Judecătoria Ineu în dosar nr.2911/246/2009 şi Sentinţa civilă nr.2616/10.12.2009 a Judecătoriei Ineu în dosar nr.2909/246/2009, definitive şi irevocabile reclamanta  justifică atât calitate procesuală cât şi interes, întrucât pârâţii au revândut parcelele achiziţionate de reclamantă, care a achitat preţul integral al terenurilor, parte din acestea ulterior moştenirii acestora de către fiii vânzătoarei M.G.A.. Or, în contextul acceptării moştenirii de către aceasta, chiar şi tacită, şi ieşirii parcelelor respective de teren din patrimoniul acesteia prin vânzarea lor către reclamantă, succesiunea cu privire la aceste parcele de teren este nelegală, bunurile respective nemaiputând face obiectul moştenirii.

Pe de altă parte, a invocat nulitatea absolută a certificatelor suplimentare de moştenitor atacate, obiectul acestora (bunurile constând în terenuri) făcând obiectul moştenirii tacite de către mama vânzătorilor M., care l-a şi înstrăinat reclamantei, iar opţiunea succesorală odată exprimată, deşi tacit, prin înstrăinarea bunului moştenit nu mai poate fi retractată. Aşadar, invocând nulitatea absolută a certificatelor respective, nu poate fi admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Referitor la celelalte susţineri, reclamanta arată că întradevăr, numitul L.C.I. a încheiat cu pârâtul M.M. în mod provizoriu antecontractul de vânzare-cumpărare depus de pârât, s-a achitat preţul integral al terenului achiziţionat, din sume de bani provenite de la reprezentantul reclamantei chiar la solicitarea pârâtului M.M., care avea nevoie de bani, urmând a încheie antecontractul cu reclamanta, după prezentarea tuturor actelor doveditoare ale dreptului de proprietate.

La momentul prezentării actelor de proprietate, constatând faptul că proprietar al terenurilor este mama în viaţă a pârâtului M.M., respectiv pârâta M.G.A., s-a încheiat antecontractul între proprietatea de drept a terenului, M.G.A. şi reclamantă, prin reprezentant legal.

Prin urmare, pârâtul M.M. invocă cu rea-credinţă inexistenţa antecontractului de vânzare-cumpărare a aceloraşi parcele de teren dintre reclamantă şi mama acestuia, cu toate că a primit de două ori preţul integral al terenurilor respective, aspect care rezultă din antecontractul depus chiar de pârât la dosarul cauzei, precum şi din contractele autentice de vânzare-cumpărare încheiate cu pârâta A.T. SA.

Cu privire la inaplicabilitatea în speţă a disp.art.891 c.civil, reclamanta arată că  dobândirea de către reclamantă a dreptului de proprietate asupra terenurilor prin prestaţie tabulare, consfinţite de Sentinţa civilă nr.2618/10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.2911/246/2009, şi de Sentinţa civilă nr. 2616/ 10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.2909/246/2009, definitive şi irevocabile, este guvernată de dispoziţiile Legii nr.7/1996. Aşa fiind, articolul 891 Cod civil nou, în vigoare din octombrie 2011, nu îşi găseşte aplicabilitatea în speţă. Prin urmare, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară nu conferă caracterul intangibil şi inalienabil al dreptului respectiv, ci reflecta reaua credinţă a pârâţilor, având în vedere cunoaşterea situaţiei juridice a terenurilor.

Actele de transfer de proprietate nu au fost încheiate cu acelaşi autor, respectiv actul de dobândire al subscrisei are caracter prioritar, fiind încheiat cu proprietarul de drept al terenurilor, acesta acceptând tacit moştenirea, contractele ulterioare de vânzare-cumpărare fiind încheiate cu un neproprietar.

Referitor la întâmpinarea pârâtei A.T. S.A., cu privire la apărările aduse în ceea ce priveşte nulitatea certificatelor suplimentare de moştenitor, reclamanta arată că este adevărat că notarul public verifică calitatea şi numărul moştenitorilor, însă în baza declaraţiilor, înscrisurilor puse la dispoziţie de către parţi. Or, este evident faptul că notarul nu a fost încunoştinţat de către pârâţii M. de înstrăinarea terenurilor în discuţie, de faptul acceptării moştenirii prin încheierea actelor de înstrăinare de către pârâta M.G.A. Aşadar, actele notariale sunt supuse la rândul lor controlului de legalitate al instanţei de judecata, nepunând la îndoiala conduita notarului public, ci a părţilor care au sesizat notarul public cu întocmirea actelor nelegale.

În ceea ce priveşte nulitatea contractelor de arendă, astfel cum a arătat şi în motivarea acţiunii introductive, sancţiunea nulităţii acestora este atrasă de scopul ilicit în vederea căruia acestea au fost încheiate, respectiv pentru aparenţa respectării dreptului de preemţiune al arendaşului consfinţit prin prevederile art.1849 Cod civil, caracterul ilicit al acestei practici fiind determinat prin dispoziţiile art.1237 Cod civil. În acest sens, în probarea acestui scop ilicit este şi dezinteresul manifestat de arendaş, pârâta  A.T. SA, în preluarea terenului arendat.

Referitor la nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare, pentru lipsurile menţionate pe larg în acţiune, în speţă nu poate fi vorba de angajarea unei răspunderi contractuale ca urmare a rezoluţiunii contractului, cu restituirea prestaţiilor executate în vederea repunerii părţilor în situaţia anterioara. În speţă se impune compararea titlurilor de proprietate, transferul dreptului de proprietate fiind efectuat de vânzători diferiţi, unii neproprietari. Răspunderea contractuală în temeiul garanţiei contra evicţiunii îşi găseşte aplicabilitatea la ulterior desfiinţării contractelor încheiate de neproprietari, faţă de cumpărătorul A.T. S.A.

Prin urmare, solicită respingerea apărărilor nefondate ale pârâţilor, şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, pe baza probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele:

Asupra imobilului înscris în CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2900 mp, apare înscris ca si proprietar tabular parata SC A.T. SA, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1529/22.10.2012 emis de BNP B.F.E., fila 22 dosar.

Aceeaşi pârâtă apare ca şi proprietar tabular asupra imobilului înscris în CF nr… Tîrnova, teren de 4700 mp, in baza aceluiaşi contract de vânzare-cumpărare, fila 25 dosar.

Potrivit extraselor de CF de la fila 28,31, respectiv 34 dosar,parata SC A.T. este înscrisă ca şi proprietar tabular si asupra imobilelor terenuri  din CF … Tîrnova, în suprafaţa de 2300 mp, CF … in suprafaţa de 2100 mp, respectiv CF nr…. în suprafaţa de 2500 mp, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1529/22.10.2012 emis de BNP B.F.E..

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1529 din 22.10.2012, la BNP B.F.E., fila 10-15 dosar, se reţine că, pârâţii M.G.A. şi M.M. au transmis dreptul de proprietate în favoarea pârâtei SC A.T. cu privire la imobilele înscris în CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2900 mp, din tarla 79 parcela cu nr.top.365/33 dobândit în baza  certificatului de moştenitor suplimentar nr.89 din 30.05.2012 dosar succesoral 97/2012 la BNP L.F..

Prin acelaşi contract pârâţii au transmis dreptul de proprietate în favoarea pârâtei SC A.T. şi asupra imobilelor înscrise în CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2500 mp, din tarla 183,  parcela cu nr.top.914/118; CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2100 mp, din tarla 183,  parcela cu nr.top.914/122; CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 4700 mp, din tarla 183  parcela cu nr.top.914/138 şi respectiv CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2300 mp, din tarla 184,  parcela cu nr.top.916/118, imobile dobândite în baza certificatului de moştenitor suplimentar nr.89 din 30.05.2012 dosar succesoral 97/2012 la BNP L.F..

De asemenea, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1530 din 22.10.2012, la BNP B.F.E., fila 37-38 dosar, se reţine că, pârâta M.G.A. a transmis dreptul de proprietate în favoarea pârâtei SC A.T. cu privire la imobilele înscris în CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 3200 mp, din tarla 90/2 parcela cu nr.top.397/33, CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2300 mp, din tarla 184 parcela cu nr.top.918/20,  şi CF … Tîrnova, teren în suprafaţă de 2200 mp, provenită din tarla 184 parcela cu nr.top.916/131,dobândit în baza  certificatului de moştenitor suplimentar nr.76 din 16.05.2012 dosar succesoral 98/2012 la BNP L.F., la certificatul de moştenitor nr.12/2012 la BNP L.F..

Prin sentinţa civilă nr.2616/10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.2909/246/2009 a fost admisă acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta M.G.A. constatându-se ca reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor identificate cu nr.top.397/33, tarla 90/2, actualmente înscrisă în CF … Târnova, nr.top.918/20,  tarla 184, în prezent înscrisă în CF … Târnova şi nr.top.916/131, tarla 184, în prezent întabulată în CF … Târnova,imobile înscrise iniţial în Titlul de proprietate nr.87014/30.08.1996 eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, hotărârea pronunţată ţinând loc de act autentic de vânzare-cumpărare, fila 40 dosar.

De asemenea, prin sentinţa civilă nr.2618/10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.2911/246/2009 a fost admisă acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta M.G.A. constatându-se că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor identificate cu nr.top.365/33, tarla 79 actualmente înscrisă în CF … Tirnova, nr.top.914/118  tarla 183, în prezent înscrisă în CF … Târnova şi nr.top.914/122, tarla 183, în prezent întabulată în CF … Târnova, nr.top.914/138, tarla 183, în prezent întabulată în CF … Târnova,  şi parcela cu nr.top.916/118, tarla 184, în prezent întabulată în CF … Târnova, imobile înscrise iniţial în Titlul de proprietate nr.87230/21.02.1997 eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, hotărârea pronunţată ţinând loc de act autentic de vânzare-cumpărare, fila 17 dosar.

Din titlul de proprietate nr.87230/21.02.1997 eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor fila 16 dosar, rezultă că s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea autoarei M.A.I. pentru suprafaţa totală de 6,49 ha.

Din titlul de proprietate nr.87014/30.08.1996 eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor fila 39 dosar, rezultă că s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea autoarei F.F. pentru suprafaţa totală de 4,16  ha.

În ceea ce priveşte pe autoarea M.A.I., decedată la data de 04 mai 2002, potrivit certificatul de moştenitor nr.176/22.04.2004 eliberat în dosar succesoral 247-248-249 /2004 de BNP L.F., fila 165 dosar, rezultă că s-a stabilit calitatea de moştenitori legali în favoarea pârâţilor M.G.A., respectiv M.M. în cote egale, ambii în calitate de nepot de fiu, respectiv după autorul M.T.G., fiul al autoarei M.A.I., respectiv M.T.

După aceeaşi autoare s-au eliberat şi certificatele de moştenitor suplimentare cu nr.93 din 05.05.2011 la BNP L.F., fila 153 dosar, precum şi certificatul de moştenitor suplimentar nr.89/30.05.2012 la BNP L.F., fila 112 dosar, certificat în care sunt cuprinse şi imobilele terenuri înscrise în Titlul de proprietate nr.87230.

După defuncta F.F., decedată la 05.10.2003 s-a dezbătut succesiunea în dosar succesoral nr.14/2012 la BNP L.F.,  fiind eliberat certificat de moştenitor nr.12 din 26.01.2012, fila 154 dosar, prin care s-a stabilit calitatea de moştenitor legal în cota de 1/1 părţi în favoarea pârâtei M.G.A.,  în calitate de fiică.

După aceeaşi autoare s-a eliberat şi certificatul de moştenitor suplimentar nr.76 din 16.05.2012, dosar succesoral nr.98/2012, fila 113 dosar, cuprinzând imobilele terenuri înscrise în Titlul de proprietate nr.87014.

Prin acţiune, reclamanta a solicitat să se constate nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.89/2012, şi respectiv nr.93/2001, cu privire la care, aşa cum s-a reţinut mai sus, s-a stabilit calitatea de moştenitori în favoarea pârâţilor M.G.A. şi M.M., ambii în calitate de fii ai autorului M.G.T., fiu al autoarei M.A.I. (fiu predecedat).

Din cuprinsul certificatului de moştenitor nr.176/22.04.2004, dosar succesoral 247-248-1249/2004 al BNP F.L., rezultă că, după autoarea M.A.I., sunt moştenitori pârâţii M.G.A. şi M.M., ca nepoţi de fiu, pârâta M.G.A., neavând vocaţie succesorală după aceasta.

Astfel, prin certificatul de moştenitor nr.41/2001 emis în dosar succesoral nr.57/2001 la BNP L.F., fila 178 dosar, s-a stabilit calitatea de unic moştenitor după autorul M.T.G., decedat la 26.10.2001, în favoarea acestei pârâte, ca soţie  supravieţuitoare.

Fiul autoarei M.A.I., defunctul M.T.G. a predecedat acesteia, la deschiderea succesiunii defunctei M.A.I., vocaţie succesorală având pârâţii  M.G.A. şi M.M..

Potrivit considerentelor de fapt menţionate de reclamantă în susţinerea acţiunii şi anume că certificatele de moştenitor vizând succesiunea autoarei M.A.I. sunt lovite de nulitate, parte din obiectul acestora fiind înstrăinat de pârâta M.G.A., care şi-a manifestat în acest mod calitatea de acceptant al succesiunii, aceste susţineri ce nu pot fi reţinute din simplu motiv că atât calitatea de moştenitori ai autoarei M.A.I. cât şi numărul acestora a fost stabilit prin certificatul de moştenitor nr.176/22.04.2004 eliberat de BNP în dosar succesoral 247-248-249/2004, deci cu mult timp înainte de a se încheia vreun act de vânzare-cumpărare, ca act de dispoziţie circumscriu actelor de acceptare a succesiunii, considerent pentru care susţinerile reclamantei sunt acest aspect sunt neîntemeiate.

Totodată, pârâta M.G.A. nu se circumscrie categoriei moştenitorilor legali în raport de aceiaşi autoare, fiind nora acesteia.

În drept prev.art.76-88 din Legea nr.36/1995, text în vigoare la data eliberării Certificatului de moştenitor nr.176/2004.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că în cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

 Calitatea de moştenitor şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă şi cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau orice ale mijloace de probă admise de lege.

 În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale,  în baza căreia  se redactează certificatul de moştenitor ce cuprinde constatările din această încheiere referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte.

Or, pârâta M.G.A. nu avea vocaţie succesorală la succesiunea autoarei M.A.I., autorul M.T.G., predecedând mamei sale, defuncta M.A.I., rezultând deci că înstrăinarea unor terenuri din patrimonial autoarei M.A.I. s-a făcut de către un neproprietar.

Pe de altă parte, antecontractele de vânzare cumpărare-înscrisuri sub semnătură privat valorificare de reclamantă în dosarele nr.2909/246/2009 şi nr.2911/246/2009  ambele ale Judecătoriei Ineu, dau naştere unei obligaţii de a face şi anume de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare, apt să transmită în mod valid dreptul de proprietate cumpărătorului, înscrisuri ce nu constituie temei de anulare a certificatului de moştenitor suplimentar nr.89/2012 şi nr.93/2011, certificate emise în completarea certificatului de moştenitor nr.176/2004.

Certificatul de moştenitor nu are natura juridică a unui titlu de proprie¬tate, un astfel de act nefăcând dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor înscrise ca făcând parte din moştenire şi nici nu dă naştere unui astfel de drept în favoarea moştenitorilor înscrişi în certificat, făcând dovada doar a calităţii de moştenitor şi a cotelor ce se cuvin moştenitorilor, aşa cum se arată la art.76 din Legea nr. 36/1995.

Totodată, aşa cum rezultă din cuprinsul art. 88 din Legea nr. 36/1995  calitatea procesuală activă în anularea unui certificat de moştenitor nu  este rezervată doar moştenitorilor care au participat la eliberarea certificatului ori persoanelor care se pretind moştenitori şi nu au fost chemate la dezbaterea succesorală, ci şi terţul care nu este moştenitor şi nu se pretinde moştenitor, poate cere anularea unui certificat de moştenitor, dacă se consideră vătămat în drepturile sale prin emiterea certificatului. 

Deoarece terţul nu invocă vreun drept în calitate de moştenitor, rezultă că singura vătămare pe care o poate invoca un terţ este, cuprinderea unui bun în masa succesorală reţinută în certificatul de moştenitor, bun care îi aparţine, această ipoteză fiind incidentă în speţă, art. 88 din Legea nr. 36/1995 indicând în acest sens o singură condiţie:  terţul să dove¬dească vătămarea drepturilor sale.

În fine, aşa s a arătat în literatura de specialitate  o astfel de acţiune promovată de un terţ este guvernată de regulile aplicabile acţiu¬nilor reale, procedându-se, pe fondul cererii, la o comparare a titlurilor invocate de moştenitori, respectiv terţ.

Ori, prin sentinţele civile nr.2618/10.12.2009 respectiv nr.2616/10.12.2009 ambele pronunţate de Judecătoria Ineu, reclamanta a obţinut o hotărâre judecătorească prin care s-au validat antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate între reclamantă şi pârâta M.G.A..

Totodată, reclamanta are şi interes procesual deoarece dreptul de proprietate cu privire la imobilele dobândite de reclamantă în baza celor două hotărâri judecătoreşti, s-au înscris în CF pe titlul de cumpărare în favoarea unor terţi.

 Reclamanta justifică deci calitatea procesuală activă cu privire la anularea certificatului de moştenitor nr.89/2012 şi 93/2011, în cuprinsul cărora s-au inclus imobilele menţionate în sentinţa civilă nr.2618/2009 din dosar nr.2911/246/2009, însă, câtă vreme această hotărâre judecătorească nu a fost pronunţată în  contradictoriu cu pârâţii M.G.A. şi M.M., ca succesori ai autoarei M.A.I., nu se poate reţine  transmiterii valide a dreptului de proprietate către reclamantă, în baza antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâta M.G.A., urmând a se respinge excepţia lipsei calităţii procesual active ridicată de pârâtul M.M..

 De altfel, martorul L.C., arată că s-au purtat discuţii cu pârâtul M.M. privitor la înstrăinarea unor imobile-terenuri aparţinând autoarei M.A.I., aspect confirmat chiar de pârât prin întâmpinarea depusă la dosar prin care arată că a vândut teren martorului, sens în care a depus şi înscrisul încheiat în acest sens(fila 83 dosar), iar pârâta M.G.A. a vândut aceleaşi terenuri reclamantei, fiind în mod indubitabil, în prezenţa a două operaţiuni juridice diferite.

Cu privire la anularea certificatului de moştenitor nr.76/2012 şi respectiv certificatului de moştenitor nr.12/2012 eliberat de BNP L.F. privind  pe autoarea F.F., decedată la data de 05.10.2003 situaţia este diferită, deoarece şi în acest caz reclamanta are calitatea procesuală activă, invocând nulitatea celor două certificate de moştenitor pentru lipsa obiectului, respectiv cu privire la imobilele terenuri menţionate în sentinţa civilă nr.2616/2009 din dosar nr.2909/246/2009, mai precis că aceste imobile nu se mai regăseau în patrimoniul defunctei F.F., fiind înstrăinate de pârâta M.G.A..

Din cuprinsul certificatelor de moştenitor depuse la filele 113 şi 154 dosar, rezultă că pârâta M.G.A. are calitatea de unic succesor al autoarei F.F., decedată la data de 05.10.2003, în cuprinsul masei succesorale stabilite după aceasta fiind incluse şi imobilele terenuri înscrise în Titlul de proprietate nr.87014/1996.

 La data de 30.05.2012, pârâta M.G.A. a încheiat cu pârâta A.T., contractul de arendare cu nr.12345/30.05.2012, înregistrat la Primăria comunei Tîrnova, cu nr.559/2012, privind suprafaţa de 1 ha şi 3700 mp., identificat cu  nr.top.397/33, tarla 90/2, nr.top.918/20, tarla 184, şi nr.top.916/131, tarla 184, fila 115-118  dosar.

Prin contractul de arendă nr.12346/30.05.2012, înregistrat la Primăria Tîrnova, cu nr.558/30.05.2012, încheiat între pârâtul M.G.A. şi SC A.T. SA, s-a arendat  suprafaţa de 3,56 ha.teren identificat în nr.top.365/33, tarla 79, nr.top.914/118, tarla 183, nr.top.914/122, tarla 183 şi respectiv nr.top.916/118, tarla 184, fila 119-122 dosar.

Din examinarea acestor contracte sun aspectul cerinţelor de validitate, respectiv al incidentei art.1225 alin.2, art.1237 c.civil, instanţa reţine că susţinerile reclamantei nu sunt întemeiate, întrucât nu se face dovada lipsei obiectului, în condiţiile în care art.1225 c.civil obiectul este determinat şi licit.

Referitor la lipsa cauzei, art.1238 alin.2 c.civil, arată că în ipoteza existenţei unei cauze ilicite, sancţiunea este nulitatea absolută, însă în speţă nu s-a făcut dovada ilicităţii cauzei, cel puţin din partea arendaşului A.T..

În fine, predarea bunului arendat, ţine de esenţa contractului de arendare, însă nepredarea obiectului contractului de arendare nu este de natură să atragă nulitatea contractului de arendă, părţile contractante putând solicita  rezilierea, sancţiune prevăzută alternativ cu aceea a executării silite a obligaţiei neexecutate, conform art.1549 c.civil.

Cu privire la anularea contractelor de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1529 din 22.10.2012, fila 10-15 dosar, respectiv sub nr.1530 din 22.10.2012,ambele la BNP B.F.E., fila 37-38 dosar, potrivit art. 891 Cod civil, privind conflictul dintre terţii dobânditori de la un autor comun:„În cazul în care două sau mai multe persoane au fost îndreptăţite să dobândească, prin acte încheiate cu acelaşi autor, drepturi asupra aceluiaşi imobil care se exclud reciproc, cel care şi-a înscris primul dreptul va fi socotit titularul dreptului tabular, indiferent de data titlului în temeiul căruia s-a săvârşit înscrierea în cartea funciară”.

Conform art.892 Cod civil, cu privire la situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă:„Cel care a fost îndreptăţit, printr-un act juridic valabil încheiat, să înscrie un drept real în folosul său poate cere radierea din cartea funciară a unui drept concurent sau, după caz, acordarea de rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată de altă persoană, însă numai dacă sunt întrunite următoarele 3 condiţii: a) actul juridic în temeiul căruia se solicită radierea sau acordarea rangului preferenţial să fie anterior aceluia în baza căruia terţul şi-a înscris dreptul;b) dreptul reclamantului şi cel al terţului dobânditor să provină de la un autor comun;c) înscrierea dreptului în folosul reclamantului să fi fost împiedicată de terţul dobânditor prin violenţă sau viclenie, după caz.

Radierea sau acordarea rangului preferenţial poate fi cerută şi dacă violenţa ori viclenia a provenit de la o altă persoană decât terţul dobânditor, dar numai dacă acesta din urmă a cunoscut sau, după caz, trebuia să cunoască această împrejurare la data încheierii contractului în baza căruia a dobândit dreptul intabulat în folosul său.

Dreptul la acţiune se prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii de către terţ a dreptului în folosul său”.

În fiind, art.901 Cod civil, privind dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular arată următoarele:„ Sub rezerva unor dispoziţii legale contrare, oricine a dobândit cu bună-credinţă vreun drept real înscris în cartea funciară, în temeiul unui act juridic cu titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului înscris în folosul său, chiar dacă, la cererea adevăratului titular, dreptul autorului său este radiat din cartea funciară.

Terţul dobânditor este considerat de bună-credinţă numai dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) nu a fost înregistrată nici o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare;b) din cuprinsul cărţii funciare nu rezultă nici o cauză care să justifice rectificarea acesteia în favoarea altei persoane; şic) nu a cunoscut, pe altă cale, inexactitatea cuprinsului cărţii funciare.

Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi terţului care a dobândit cu bună-credinţă un drept de ipotecă în temeiul unui act juridic încheiat cu titularul de carte funciară ori cu succesorul său în drepturi, după caz.

Dispoziţiile prezentului articol nu pot fi însă opuse de o parte contractantă celeilalte şi nici de succesorii lor universali sau cu titlu universal, după caz.”

Analizând întregul material probator, înscrisurile depuse la dosar şi declaraţia martorului L.C., fila 144 dosar, instanţa constată că nu s-a înlăturat prezumţia de bună-credinţă a terţului dobânditor, reclamanta neprezentând nici o probă din care să rezulte că această pârâtă ar fi cunoscut la data înregistrării cererii de înscriere în cartea funciară existenţa sentinţei civile pronunţată în favoarea reclamantei, dar neîntabulată în cartea funciară.

Astfel, atât reclamanta cât şi pârâta Societatea A.T. au încheiate contracte de arendare cu privite la aceste imobile, respectiv figurează în evidenţele fiscale al Primăriei Tîrnova şi au achitat impozitele aferente, însă în cazul pârâtei Societatea A.T. arendarea s-a făcut cu titularii dreptului de proprietate, în cazul reclamantei arendarea s-a făcut în baza antecontractelor de vânzare cumpărare validate printr-o hotărâre judecătorească neînscrisă în CF.

În consecinţă, întrucât reclamantul nu şi-a întabulat dreptul în cartea funciară, în absenţa unui suport probator, instanţa nu poate reţine reaua-credinţă a terţului înscris în cartea funciară, cu consecinţa nulităţii convenţiei în sensul pretins de reclamantă.

 Văzând prevederile legale citate mai sus, instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de reclamantă.

Nefiind solicitate cheltuieli de judecată de către pârâţii M.M., M.G.A. şi M.G.A. în temeiul prevederilor art.453 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

 Cu privire la pîrîta Societatea A.T., deşi a solicita acordarea cheltuielilor de judecată, fără a indica cuantumul acestora şi a fără a le justifica potrivit prevederilor art.452, c.pr.civilă, nu se vor acorda.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia lipsei calităţii procesual active ridicată de pîrîtul M.M..

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamanta societatea R. SRL, cu sediul social în…, în contradictoriu cu pârâţii M.M., M.G.A., M.G.A., pentru constatare nulitate certificat de moştenitor, constatare nulitate contract de arendă, constatare nulitate contract de vânzare cumpărare, radiere drept din CF.

Fără cheltuieli de judecată.

 Cu drept de apel  în termen de 30 de zile de la comunicare. În caz de exercitare, apelul se depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată în şedinţă publică din 25.06.2015.

Preşedinte,Grefier