Fond funciar

Sentinţă civilă 2256 din 16.03.2011


Obiect: fond funciar

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr. ….., reclamanta PD a chemat în judecată pe pârâtele COMISIA LOCALĂ B. PENTRU APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi COMISIA JUDEŢEANĂ B. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR, solicitând obligarea Comisiei Locale B. să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate şi să înainteze Comisiei Judeţene B. documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 10000 m.p., teren arabil, situat în …. învecinat cu: ….., precum şi obligarea Comisiei Judeţene B. să elibereze titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren menţionată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este nepoata de fiu ulterior decedat a defunctului CGG, bunicul său. Acesta a fost proprietarul terenului menţionat, pentru care s-au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu numerele …. din ….., respectiv ….., la care nu s-a primit nici până la această dată vreun răspuns. A întocmit documentaţia depusă la dosar, conform dispoziţiilor legale în materie, aspect recunoscut de reprezentanţii Primăriei B., a întocmit plan de situaţia şi a depus la dosarul cauzei toate actele necesare. Cu toate acestea, nici până la această dată dosarul nu a fost înaintat Comisiei Judeţene pentru a i se elibera titlu de proprietate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr.18/1991.

Cererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta Comisia Judeţeană B. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia prematurităţii acţiunii formulate de reclamantă, motivat de faptul că cele două cereri de reconstituire a dreptului de proprietate sunt condiţionat de înaintarea propunerii Comisiei Locale, care trebuie să se pronunţe asupra întinderii suprafeţei, asupra amplasamentului şi să întocmească documentaţia necesară completării titlului de proprietate. Totodată, s-a invocat excepţia depăşirii atribuţiilor puterii judecătoreşti, întrucât stabilirea suprafeţei pentru care se face reconstituirea este atributul comisiei locale. Instanţa se poate pronunţa asupra obligării comisiei locale de a se pronunţa asupra cererii adresate acesteia.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.115-118 C.p.c., art.1075 Cod civil, art.12 şi urm. din Legea nr.18/1991, art.5, 9, 33 din HG nr.890/2005.

Pârâta Comisia Locală B. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia prematurităţii acţiunii, întrucât se ocoleşte pe calea unei acţiuni judecătoreşti procedura administrativă stabilită de dispoziţiile legale în materie de fond funciar. Prevederile HG nr.890/2005, precum şi acţiunea reclamantei susţin opinia în sensul că până la soluţionarea cererii nr….. solicitările privind reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate sunt nefondate şi premature, deoarece punctul de plecare al procedurii de reconstituire este soluţionarea cererii. La data de ….., s-a formulat cererea înregistrată cu nr. …. prin care CD şi BM, în calitate de moştenitori ai defunctului CG, solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru 2 ha. La această cerere, s-a anexat certificatul nr….., în care se menţionează că în anii ….. a fost împroprietărit GCC, iar faţă de această situaţie pârâta apreciază că petenţii nu au făcut dovada dreptului de proprietate, întrucât certificatul în discuţie nu a fost niciodată întărit de evidenţe de rol agricol sau de vreo preluare abuzivă a statului sau prin includere în CAP. Mai mult decât atât nu există nici un înscris care să stabilească calitatea de moştenitori a petenţilor după autorul acestora.

Pârâta Comisia Locală B. a depus documentaţia aferentă cererilor de reconstituire nr…….

La termenul de judecată din data de ….., reclamanta a precizat că înţelege să renunţe la  judecata capătului nr. 2 de cerere având ca obiect obligarea pârâtei  Comisia Judeţeană B. la eliberarea titlului de proprietate, îşi rezumă acţiunea doar la capătul nr. 1 de cerere, solicitând obligarea Comisiei Locale B. să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

La acelaşi termen de judecată, instanţa a constatat că excepţia depăşirii atribuţiilor puterii judecătoreşti nu constituie o excepţie procesuală şi a dispus unirea excepţiilor prematurităţii, invocate de pârâtele Comisia Judeţeană B. şi Comisia Locală B. cu fondul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Având în vedere poziţia procesuală exprimată de reclamantă la termenul din data de ….., în temeiul art.246 alin.1 C.p.c., instanţa va lua act de renunţarea reclamantei la judecata capătului nr. 2 de cerere, având ca obiect  obligarea pârâtei  Comisia Judeţeană B. la eliberarea titlului de proprietate.

Ţinând seama de aceste aspecte, câtă vreme nu se mai solicită obligarea Comisiei Judeţene B. la emiterea titlului de proprietare, instanţa va respinge excepţia  prematurităţii,  invocată de pârâta  Comisia Judeţeană B., ca rămasă fără obiect.

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii acţiunii, invocată de pârâta Comisia Locală B., instanţa reţine că la data de …, numiţii CD, CG şi NC au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în calitate de moştenitori ai defunctului CGG, înregistrată sub nr….. la Primăria Municipiului B., referitoare la suprafaţa de teren de 1 ha, situată în punctul denumit „C.”, în temeiul Legii nr.169/1997.

La data de …., numiţii CD şi BM, în calitate de moştenitori ai defunctului CG, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2 ha teren agricol, situat 1 ha din moşia ……. Cererea a fost înregistrată la Primăria Municipiului B sub nr……

În susţinerea cererilor de reconstituire, solicitanţii au depus acte de stare civilă, copia certificatului nr…. eliberat de Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Filiala B., din care reiese faptul că autorul solicitanţilor a fost împroprietărit cu suprafaţa de 2 ha teren, în 2 loturi: 1 ha din moşia …. şi 1 ha din moşia ……, trupul H.

Din actele de stare civilă depuse la dosar, precum şi din certificatul de moştenitor nr……., rezultă că reclamanta este fiica lui CD, semnatar al ambelor cereri de reconstituire.

Reclamanta a efectuat în cursul anului 2007 demersuri în vederea soluţionării cererilor de reconstituire, astfel cum rezultă din adresele înregistrate la Primăria Municipiului B. sub nr. …. din ….. şi …. din ……(filele 4-5).

În acest context, instanţa reţine că prezenta cerere de chemare în judecată reprezintă un act de administrare, astfel încât deşi este formulată doar de reclamantă, în calitate de moştenitoare a defunctului CD, este admisibilă.

Aşa cum reiese şi din cuprinsul întâmpinării Comisiei Locale Bacău, până în prezent nu au fost soluţionate cele două cereri de reconstituire.

Deşi în cuprinsul întâmpinării, pârâta Comisia Locală B. arată că nu există nici un înscris care să stabilească calitatea de moştenitori a petenţilor după autorul lor, Comisia Locală B. nu a dovedit faptul că ar fi solicitat autorilor cererilor de reconstituire a face această dovadă, în condiţiile în care aceştia au depus în susţinerea cererilor de reconstituire acte de stare civilă.

De asemenea, tot în întâmpinare se arată că petenţii nu au făcut dovada dreptului de proprietate, însă nici sub acest aspect nu li s-a solicitat a face această probă.

Mai mult, deşi apreciază ca fiind neîntemeiate cererile de reconstituire în cauză, pârâta Comisia Locală B. nu a emis o soluţie în sensul respingerii cererilor, pe care eventual să o fi adus şi la cunoştinţa petenţilor, pentru ca aceştia să poată urma etapele ulterioare prevăzute de HG nr.890/2005, astfel cum chiar pârâta indică în cuprinsul întâmpinării.

În aceste condiţii, în mod justificat reclamanta s-a adresat în mod direct instanţei judecătoreşti, în vederea realizării efective a dreptului său de proprietate.

Pentru aceste considerente, ţinând seama de termenul excesiv de soluţionare a cererii şi având în vedere jurisprudenţa CEDO, instanţa va respinge excepţia prematurităţii acţiunii, invocată de pârâta Comisia Locală Bacău, ca neîntemeiată.

Conform art.5 din HG nr.890/2005, „comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale:

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;

c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;

e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;

g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;

h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii”.

Din aceste prevederi legale rezultă obligaţia Comisiilor locale de a analiza şi de a înainta Comisiilor judeţene documentaţiile aferente cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

Ţinând seama de faptul că deşi au trecut 13 ani de la formularea cererii nr. ….., respectiv 6 ani de la formularea cererii nr. ….. pârâta Comisia Locală B. nu le-a soluţionat, instanţa va admite cererea reclamantei, astfel cum a fost precizată şi va dispune obligarea pârâtei Comisia Locală B. să soluţioneze  cererile de reconstituire a dreptului de proprietate  înregistrate sub nr. …. şi nr. …… la Primăria Municipiului B., în sensul de a  formula şi transmite  Comisiei Judeţene B. propuneri, conform art. 5 din HG nr. 890/2005.

În temeiul art.274 C.p.c., va obliga pârâta Comisia Locală B. să achite reclamantei suma de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu de avocat, conform chitanţei nr……

Domenii speta