Comercial : Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată privind preţul lucrărilor executate conform contractului încheiat. Incidenţa dispoziţiilor oug nr. 119/2007

Sentinţă comercială 4021 din 29.07.2011


 1.)- Obiectul cererii

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 4021/114/2011 din 16.05.2011 creditorul SC L.C. SRL  a solicitat emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată a sumei de 148.579 lei reprezentând diferenţă preţ al lucrărilor executate în derularea contractului nr. 1362 /17.04.2008 , împotriva debitorului Primăria comunei Xi şi a Comunei X prin Primar , judeţul Buzău.

 2.) – Motivarea cererii

2.1.)- În fapt, creditorul a învederat instanţei că în derularea contractului nr. 1362 /17.04.2008 încheiat cu pârâta, deşi a executat obiectivul ”pietruire drum comunal  DC 152 şi drumuri săteşti în sat Y , comuna X , drum comunal – 1500 m.l., drumuri săteşti – 2260 m.l.”, conform procesului verbal de recepţie nr. 1681/29.05.2008 încheiat la finalizarea lucrărilor , pârâta nu i-a plătit diferenţa de preţ în sumă de 148.579 lei consemnată în factura fiscală seria Bz PSI nr. 0000034 din 29.05.2008.

2.2.) – În drept , creditorul a invocat prevederile OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

 3.) – Întâmpinarea

Debitorul Primăria comunei X a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din Codul de procedură civilă , invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii sale procesual pasive ( întrucât nu are personalitate juridică în raport de dispoziţiile art. 20 alin. 1 şi 2 şi art. 77 din Legea nr. 215/2001 şi respectiv art. 33 raportat la art. 28 din Decretul nr. 31/1954 ) , iar pe fond netemeinicia cererii întrucât nu dispune de resurse financiare , la momentul de faţă , pentru efectuarea plăţii datorate ( filele 36-38 ) .

 4.) - Probe

4.1.) – În sprijinul susţinerilor formulate , creditorul a depus la dosar următoarele înscrisuri : contractul de execuţie lucrări nr. 1362 /17.04.2008 încheiat între părţile în proces ( filele 6-19 ) , procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ( filele 20-21 ) , situaţii de plată în referire la devize de lucrări individualizate pe categorii ( filele 23 – 28 ) , centralizatorul situaţiilor de plată (fila 22 ) şi factura seria Bz PSI nr. 0000034 /22.05.2008 (fila 29) .

4.2.) – Debitorul nu a depus la dosar nici un înscris şi nici alte probe în sprijinul susţinerilor formulate prin întâmpinare.

 5.) – Analiză . Constatări

5.1.) – Prin contractul nr. 1362 din 17.04.2008 încheiat între părţile în proces  sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2006 , creditorul SC L.C. SRL s-a obligat să execute obiectivul ”pietruire drum comunal  DC 152 şi drumuri săteşti în sat Yi , comuna X , drum comunal – 1500 m.l., drumuri săteşti – 2260 m.l.” , la preţul de 129.722,78 lei cu tva 24.647,33 lei (conform art. 51.1 din contract ) , iar achizitorul să efectueze plata contravalorii lucrărilor pe categorii şi etape de execuţie , în baza documentelor justificative , cu ordin de plată  în cel mult 15 zile de la data confirmării situaţiilor de lucrări (conform  art. 19 alin. 1 din contract ).

5.2.) – Deşi constructorul şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale asumate în sensul că a finalizat obiectivul contractat , dovadă în acest sens fiind procesul verbal de recepţie nr. 1681/29.05.2008 , la care nu s-au formulat obiecţiuni , achizitorul nu şi-a respectat obligaţia de plată a diferenţei de preţ datorate în sumă de 148.579 lei  conform facturii fiscale seria Bz PSI nr. 0000034 din 22.05.2008.

5.3.) – Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de achizitorul Primăria Comunei Vipereşti  instanţa apreciază că este neîntemeiată , având în vedere faptul că acesta a încheiat cu executantul şi a semnat contractul de lucrări nr. 1362 din 17.04.2008 , beneficiind la momentul de faţă de obiectivul realizat . De altfel, spre a paraliza excepţia invocată de primărie , creditorul a solicitat introducerea în proces şi a Comunei X, prin primar , entitate ce a dobândit calitatea de parte în litigiul dedus astăzi judecăţii , alături de achizitorul – debitor.

 6.) – Soluţia tribunalului

6.1) – În raport de considerentele în fapt şi în drept ce preced , tribunalul a apreciat că cererea este întemeiată , creanţa pretinsă de creditor fiind certă , lichidă şi exigibilă în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 , de altfel necontestată , creditorul fiind îndreptăţit la primirea diferenţei de preţ în sumă de 148.579 lei pentru lucrările executate în derularea contractului încheiat cu achizitorul.

6.2.) – Prin consecinţă  , se va admite cererea şi se va ordona ca debitorul Primăria Comunei X precum şi Comuna X prin primar să plătească în solidar creditorului SC L.C. SRL până la data de 4.08.2011 , suma de 148.579 lei reprezentând diferenţă de preţ cuvenită pentru lucrările executate în derularea contractului nr. 1362 din 17.04.2008.