Comercial : Tardivitatea introducerii recursului. Cerere de repunere în termen. Incidenţa dispoziţiilor art. 301 raportat la art. 103 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Decizie 7587 din 29.04.2011


1.) – Obiectul acţiunii

Prin acţiunea  înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.7587/200/2010 din 01.06.2010 reclamanta  RAM Buzău a chemat în judecată pe pârâtul  C. D., solicitând ca prin  hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 2.647, 62 lei -contravaloare servicii de furnizare agent termic pentru consum şi încălzire şi 2.448,66 lei- penalizare, cu 422 lei cheltuieli de judecată.

2.) –Motivarea acţiunii

2.1 – În fapt, reclamanta  a susţinut că deşi, în executarea contractului nr.31-05/2002 cu act adiţional, a furnizat pârâtului servicii de utilităţi publice:  agentul termic pentru prepararea apei calde şi încălzire, acesta nu a achitat preţul datorat în sumă de 2.647,62 lei, la perioada 31.10.2008 - 7.01.2010, la care se adaugă şi penalităţi de întârziere aferente în sumă de 2448,66 lei.

2.2.) – În drept, reclamanta invocat dispoziţiile Legii nr.325/2006, Legii nr.51/2006 şi Legii nr.241/2006.

3.) –Întâmpinarea

Pârâtul  formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă,prin care a solicitat  respingerea acţiunii ca neîntemeiată, apreciind că se impune refacerea  calculului  pretinsei datorii, în limitele distribuţiilor reale  şi legale, în raport de  obiecţiunile formulate punctual ( filele 76 – 77).

4.) - Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin acţiunea introductivă şi prin întâmpinare, părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 5 – 73 ), 78 – 95, 101 – 176).

5.) – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa nr.7802 din 30.11.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău, s-a admis acţiunea ca întemeiată, pârâtul fiind obligat să plătească reclamantei suma de 2.647, 62 lei – contravaloare servicii prestate la perioada 31.01.2008 – 7.01.2010, suma de 2.448, 66 lei – penalităţi aferente la aceeaşi perioadă şi suma de 422 lei cheltuieli judiciare – taxa timbru.

5.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâtul datorează reclamantei preţul serviciilor prestate la perioada 31.01.2008 – 7.01.2010, în cuantum de 2.647,62 lei, la care se adaugă penalităţi de întârziere în sumă de 2.448,66 lei, sens în care a invocat drept temei legal: dispoziţiile art. 42 pct.9 şi 10 din Legea nr.51/2006.

5.3.) – Instanţa fondului a înlăturat punctual apărările formulate de pârât prin întâmpinare, reţinând că în cauză, nu s-a făcut dovada unei contorizări defectuoase de natură să determine o evidenţă greşită a consumului pentru serviciile prestate.

6.) –Recursul

6.1.) –Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

6.2.) –În expunerea motivelor de recurs, pârâtul a invocat  greşita admitere a acţiunii fără a se administra o expertiză, astfel cum s-a recomandat la nivelul Curţii de Apel Ploieşti şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul altor procese; aprecierea greşită a contractului de prestări servicii nr.31 – 05/2002, în condiţiile în carte nu s-a încheiat nici un act adiţional pentru recuperarea debitelor restante începând cu data  de 1.02.2005; înlăturarea injustă a apărărilor sale formulate la fond sub aspectul contorizării agentului economic, neluându-se în considerare diferenţele foarte  mari înregistrate inclusiv în iarna anului 2010.

6.3.) – Prin memoriul depus la filele 12 – 14 dosar, pârâtul a dezvoltat motivele de recurs invocate, solicitând  să se dispună modificarea sentinţei atacate în sensul constatării nulităţii contractelor menţionate în cererea introductivă şi a facturilor prezentate în susţinerea cauzei şi respectiv în sensul respingerii acţiunii.

6.4.) – În susţinerea recursului declarat, petentul a depus la dosar un înscris nou şi anume adresa nr.5500/19.07.2010 emisă de Institutul Naţional de  Metrologie ( fila 15) .

7. ) –Întâmpinare la recurs

Prin întâmpinarea depusă la filele 22 , intimata reclamantă a invocat excepţia tardivităţii recursului declarat de petent, în raport de dispoziţiile imperative ale art. 301 din Codul de procedură civilă.

8.) –Cererea de prelungire a termenului de recurs

Prin cererea depusă la fila 24 dosar, recurentul a solicitat repunerea sa  în termenul legal de înregistrare a recursului, susţinând că, la perioada de referinţă, a fost nevoit să formuleze şi o cerere distinctă  de acordare a asistenţei judiciare gratuită, la recomandarea judecătorului de serviciu, astfel că a întârziat în introducerea recursului.

9.) –Constatări

Examinând sentinţa atacată, în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale, incidente cauzei, de criticile formulate, precum şi din oficiu conform art. 304/1 din Codul de procedură civilă, tribunalul a constatat:

9.1.) –Conform prevederilor art.301 din Codul de procedură civilă, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

9.2.) –În cauza dedusă judecăţii, deşi pârâtului i s-a comunicat sentinţa nr.7802/30.11.2010 la data de 25.01.2011,acesta  a înregistrat recursul la data de 14.02.2011, depăşind astfel termenul legal din 10.02.2011.

9.3.) – Referitor la cererea formulată de recurentul pârât în sensul repunerii în termenul legal de exercitare a căii de atac, tribunalul apreciază, în raport de prevederile art.103 alin.1 din Codul de procedură civilă, că  acesta nu  a dovedit că a fost împiedicat să exercite recursul în termen printr-o împrejurare mai presus de  voinţa sa.

10.) –Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art.312 alin.1 prin raportare la art. 301 din Codul de procedură civilă, s-a respins ca tardiv introdus recursul declarat de pârâtul C. D., împotriva sentinţei civile nr.7802 din 30.11.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în contradictoriu cu reclamanta RAM Buzău.