Plangere contraventionala

Decizie 41 din 16.01.2009


Dosar nr. 3939/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 41

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea formulată la data de 18.08.2008 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. 3939/327/2008, petentul (...) în calitate de administrator al SC (...)SRL a  solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului - verbal seria 37 nr. 4936 din 28.07.2008 încheiat de intimata  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.2749/24 octombrie 2008 Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională formulată de petent.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal seria seria 37 nr. 4936 din 28.07.2008 SC (...)SRL a fost sancţionată contravenţional de către intimata INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 276 alin. 1 lit e din Legea nr. 53/ 2003 deoarece în data de 03.07.2008 a primit-o la muncă pe numita (...) care a început activitatea de la data de 01.07.2008 fără a se încheia contract individual de muncă.

Din interpretarea sistematică a art. 16 si 34 din OG 2/ 2001 rezultă că procesul verbal de contravenţie face dovada situaţiei de fapt până la proba contrară, proba care trebuie făcută de petent.

În art. 16 se prevede că procesul verbal trebuie să cuprindă menţiuni privind descrierea faptei contravenţionale cu arătarea datei, orei şi locului unde a fost săvarşită, precum şi arătarea tuturor împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptei.

Art. 34 precizează faptul că instanţa ascultă pe cel care a făcut plângerea şi celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului verbal.

Din aceste texte legale rezultă că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei face prin el însuşi dovada situaţiei de fapt reţinute de agentul constatator şi nu mai trebuie completat cu alt mijloc de probă extrinseci, iar instanţa de judecată este abilitată de lege să verifice legalitatea şi temeinicia acestuia.

Faptul că procesul verbal, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator constituie o dovadă suficientă a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta nu face proba contrarie, nu constituie  o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie, ci o modalitate de  stabilire legală a vinovăţiei în raport cu art. 6 alin. 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Petentul are posibilitatea de a răstoarne cele constatate în procesul verbal.

La cererea petentului a fost încuviinţată proba testimonială fiind audiată în calitate de martor (...), persoana despre care se spune în procesul verbal că a fost primită la muncă fără a se încheia un contract individual de muncă.

Instanţa nu poate reţine declaraţia acesteia în care afirmă că i s-a dictat de către inspectorii care au întocmit procesul verbal de contravenţie ce să scrie în declaraţie.

În declaraţia dată aceasta afirmă că nu intenţionează să se angajeze decât după terminarea liceului, afirmaţie care vine în contradicţie cu ceea ce afirmă petentul prin plângerea făcută instanţei, că era a doua zi când venise pentru a învăţa produsele şi a vedea condiţiile de muncă pentru o eventuală angajare.

De asemenea din declaraţia dată de martora (...) (f.9) în faţa inspectorilor intimatei, rezultă că aceasta se angajase începând cu data de 01.07.2008 în calitate de ospătar - barman la SC (...)SRL.

Văzând şi dispoziţiile art. 1169 - Cod Civil în conformitate cu care cel care face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o şi dovedească, or în speţă, petentul nu a făcut dovada că situaţia de fapt reţinută în procesul - verbal nu corespunde realităţii, instanţa a reţinut că acesta a savârşit contraventia prevăzută de art. 276 alin. 1 lit e din Legea nr. 53/ 2003 deoarece în data de 03.07.2008 a primit-o la muncă pe numita (...) care a început activitatea de la data de 01.07.2008 fără a se încheia contract individual de muncă.

În ceea ce priveşte  individualizarea sancţiunii contravenţionale, văzând dispoziţiile art. 276 alin. 1 lit e din Legea nr. 53/ 2003 ce reglementează sancţiunile pentru contravenţia reţinută în sarcina  petentului, faţă de împrejurările savârşirii acesteia, de gradul de pericol social a acesteia şi de circumstanţele personale ale petentului  instanţa a considerat că aplicarea sancţiunii amenzii în cuantum de 1500 lei, reprezentând minimul special prevăzut de lege pentru săvârşirea acestei contravenţii, reprezintă o corectă individulizare a faptelor săvârşite de petent.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a formulat recurs petentul (...),criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea orală a recursului, recurentul arată că, din declaraţia dată de (...), a  rezultat că aceasta nu a fost niciodată angajată la firma recurentului şi nu a lucrat niciodată.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivului de recurs invocat, a probatoriului administrat, cât şi din oficiu, se constată că recursul este întemeiat, potrivit următoarelor considerente.

Prin procesul verbal de contravenţie seria 37 nr.4936 din 28 iulie 2008, recurenta a fost sancţionată contravenţional de către I.T.M. Tulcea, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prev.de art.276 al.1 lit-„e” din Codul muncii – Legea nr.53/2003, deoarece în data de 3 iulie 2008 a primit-o la muncă pe numita (...) care a început activitatea la data de 1 iulie 2008 fără a se încheia contract individual de muncă.

Din probele administrate în cauză de către instanţa de fond, cu referire la declaraţia martorei (...), rezultă că aceasta nu era încă angajată, ci venise la recurentă în vederea angajării, pentru a învăţa produsele şi a vedea condiţiile de muncă.

Arată martora (...) că a relatat inspectorului de la ITM că nu este angajată şi că doar priveşte,  dar acesta i-a dictat o declaraţie care nu corespunde adevărului.

De reţinut în cauză este şi conţinutul întâmpinării depuse de către UTM la plângerea contravenţională şi în care se arată că petenta a primit la muncă fără a avea contract individual de muncă pe numita (...), iar în procesul verbal de contravenţie se reţine că numita (...) a fost primită la muncă fără a avea formele legale pentru angajare.

Faţă de aceste considerente, urmează a admite recursul şi a modifica în totalitate sentinţa civilă nr.2749 din 24 oct.2008 a Judecătoriei Tulcea, în sensul că va admite plângerea şi va dispune anularea procesului verbal seria 37 nr.4936 întocmit la 28 iulie 2008 de I.T.M.Tulcea, ca netemeinic şi nelegal.

Domenii speta