Cont. adm. : Contravenţie prevăzută la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991. Tardivitatea introducerii plângerii. Modificarea soluţiei fondului în sensul respingerii plângerii contravenţionale

Decizie 895/2010 din 20.01.2011


Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă constată :

Prin plîngerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 2029/287/2010 din 2.07.2010 , petentul M M a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu I.P.J. Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 1473830 din 13.05.2010 în baza căruia a fost sancţionat cu 500 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

În motivarea plângerii petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat , în sensul că la data de 13.05.2010 , fiind chemat la sediul Postului de Poliţie al comunei X, judeţul Buzău, urmare acuzaţiei consătencei sale C C, că i-ar fi sustras o drujbă din locuinţă, ar fi proferat la adresa acesteia cuvinte jignitoare şi vulgare, precum şi ameninţări cu violenţă.

Recunoaşte că în contextul expus a avut loc un schimb de replici intre el şi C C, pe fondul apărărilor sale, fără să adreseze insă acesteia cuvinte sau expresii jignitoare ori ameninţări.

Prin întâmpinarea formulată în temeiul art. 115 din Codul de procedură civilă, intimatul a solicitat motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă  nr. 1639 din 4.10.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat, s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie.

Pentru a hotări astfel, instanţa fondului a apreciat în baza probatoriului administrat că procesul verbal contestat, în baza căruia petentul, a fost sancţionat pentru fapta prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 întrucât la data de 13.05.2010 , în jurul orei 12, ar fi adresat expresii jignitoare şi vulgare precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva C C, este afectat de nelegalitate.

Reţinând astfel nelegalitatea procesului verbal de contravenţie, instanţa a avut în vedere că agentul constatator nu a precizat locul comiterii faptei, menţionând generic “localitatea Toropăleşti” şi că persoanele audiate descriu desfăşurarea conflictului într-un alt loc decât cel menţionat în întîmpinare, prezentând o altă situaţia de fapt.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen , legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat excepţia tardivităţii introducerii plângerii la instanţă, in condiţiile în care procedura de comunicare a procesului verbal de contravenţie a fost îndeplinită la data de 15.05.2010 , iar petentul a depus plângerea la instanţa de judecată la data de 2.07.2010, depăşind termenul legal de 15 zile.

In sprjinul cererii de recurs, intimatul a depus procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului verbal, act ce se regăseşte şi la fila 6 dosar fond.

Prin decizia nr. 895 din 6.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul respingerii plângerii contravenţionale ca fiind tardiv introdusă la Judecătoria Rm. Sărat.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform prevederilor art. 27 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, comunicarea procesului verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului, operaţiunea de afişare consemnându-se într-un proces verbal semnat de cel puţin un martor.

În cauza dedusă judecăţii, în condiţiile în care petentul a refuzat să semneze procesul verbal, aspect confirmat şi prin plângerea introductivă, intimatul a efectuat procedura de comunicare a actului prin afişare la domiciliul acestuia , sens în care a încheiat procesul verbal din 15.05.2010 semnat de martorul A I din comuna X, satul Y, judeţul Buzău (depus la fila 6 dosar fond şi respectiv la fila 5 dosar recurs).

Or, avându-se în vedere faptul că deşi procesul verbal de contravenţie a fost comunicat petentului la data de 15.05.2010, acesta a depus plângerea contravenţională la Judecătoria Rm. Sărat la data de 2.07.2010 , tribunalul a constatat că s-a depăşit termenul de inregistrare a plângerii la instanţă, de 15 zile de la comunicare .

Pentru considerentele ce preced, în baza art. 312 alin. 2 raportat la art. 304 pct 9 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 895 din 6.12.2010 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul respingerii plângerii contravenţionale ca fiind tardiv introdusă la Judecătoria Rm. Sărat.