Despăgubiri

Hotărâre 169 din 23.05.2013


Prin sentinţa penală NR.266/11.02.2004 a Judecătoriei Moineşti pronunţată în dosar 5016/2003, în  baza art. 12 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13 C.pen.,prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C.pr.pen., din art. 12 Legea nr. 87/994, cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., M.I., fost administrator la S.C. „N. Com” SRL Comăneşti, la 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13, C.pen., prin schimbarea încadrării juridice, conform art. 334, C.pr.pen. din art. 13 Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin2 C.pen. şi art. 13 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 4 ani închisoare.

Conform art. 33 lit a  - art. 34 lit b C.pen., au fost contopite pedepsele şi a aplicat inculpatului 4 ani închisoare.

Au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 C.pen., în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 C.pen.

În baza art. 112 lit c C.pen. coroborat cu art 115 C.pen.  a fost interzis inculpatului dreptul de a mai avea ocupaţia de administrator.

A fost dispusă înregistrarea în contabilitatea S.C. „N. Com” SRL a următoarelor facturi: BCACA 2494284/24.11.1999, beneficiar „S.C. M.F.” SA DARMANESTI, BC ACA 4665360/25.12.1999, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665380/14.01.2000, beneficiar S.C. M.F. , BC ACA 4665365 / 25.01.2000, acelasi beneficiar, BC ACA 4665368 / 29.01.2000, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665387 / 25.02.2000 , beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665391 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 4665392 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 5249291 / 19.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249292 / 22.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249295 / 23.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249298 / 25.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 3838421/28.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838422/29.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838423/5.07.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6465381/27.09.2000, beneficiar A.  S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6920376/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 6920377/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 7523461/15.11.2000, beneficiar G. ONESTI, BC ACA 6920419/30.11.2000, beneficiar M. COMĂNEŞTI, BC ACA 7328844/2.12.2000, beneficiar T. S.R.L. HUSI, BC ACA 7328832/20.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC ACA 7328833/27.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC AAA 3526937/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 6920400/23.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526941/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 33526954/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526955/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 7523455/10.11.2000, BC ACA 7523458/13.11.2000, BC ACA 7523460/15.11.2000, BC ACA 6465397/24.11.2000, BC ACA 7523456/20.11.2000, BC ACA 6920418/2.12.2000, BC ACA 6920422/7.12.2000, BC ACA 6920429/19.12.2000, BC ACA 6920432/22.12.2000, BC ACA 6920442/28.12.2000, beneficiar S.C. „A.T.S.” S.A. FETEŞTI-IALOMIŢA.

În baza art. 14, 346 C.pr.pen., cu aplicarea art. 998 C.civ şi art. 1000 alin 3 C.civ, a fost obligat inculpatul M.I., în solidar cu partea responsabilă civilmente „S.C. N. Com”SRL Comăneşti, către partea civilă la plata sumei de 3.219.408.049 lei, reprezentând contravaloare prejudiciu.

A fost dispusă plata onorariului apărător desemnat din oficiu 400.000 lei către Zafiu Tatiana, din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 191 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente la 800.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 400.000 lei onorariu apărător oficiu.

Susnumitul a fost judecat în lipsă iar hotărârea a rămas definitivă prin neapelare, mandatul de executare a pedepsei închisorii  nr. 549/01.03.2004 neputând să fie pus în executare pentru că M.I. nu a fost găsit pe teritoriul ţării noastre.

Pe numele condamnatului M.I.  la data de 23.06.2008 s-a emis  mandat european de arestare.

Scopul acestuia fiind ca susnumitul să execute pedeapsa aplicată.

În baza mandatului de mai sus, condamnatul  M.I. a fost arestat în vederea predării în România, pe teritoriul Spaniei la data de 13.03.2011-10.10.2011 când a fost trimis în ţară.

În speţă sunt într-adevăr aplicabile prevederile art. 522/1 cod procedură penală privind rejudecarea cauzei în caz de extrădare.

Potrivit art. 522/1 al. 2 cod procedură penală în procedura de rejudecare a cauzei după extrădare, dispoziţiile art. 405-408 cod procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Din interpretarea dispoziţiilor art. 405 al. 1 cod procedură penală care face referire la rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire, dispoziţii care se aplică în mod corespunzător în procedura rejudecării cauzei după extrădare, rezultă existenţa unei faze de admitere în principiu şi în cazul acestei proceduri.

Din verificările prealabile referitoare la caracterul definitiv al hotărârii pronunţate în cauză, la scopul extrădării condamnatului, la modul cum a avut loc judecata iniţială, instanţa constată că cererea este admisibilă în principiu.

 Având în vedere să ulterior condamnării, s-a modificat competenţa materială a judecătoriilor şi a tribunalelor, prin Legea nr. 202/2010, în mod corect Judecătoria Moineşti, a dispus declinarea cauzei – de rejudecare după extrădare pe care inc. M. a formulat-o iniţial la prima instanţă care a dispus şi condamnarea sa iniţială, către Tribunalul Bacău, prin sent.pen. 562/28.11.2011.

În vederea rejudecării cauzei s-a procedat mai întâi la audierea inculpatului, ocazie cu care a solicitat instanţei aplicarea procedurii simplificate, prevăzute de art. 320 ind.1 C.pr.pen. în sensul că recunoaşte învinuirile ce i se aduc prin rechizitoriu, are cunoştinţă de materialul probator acumulat la urmărirea penală, şi prin urmare doreşte obţinerea unei hotărâri în procedură rapidă, cu recunoaşterea învinuirii. A avut de formulat unele obiecţiuni cu privire la valoarea prejudiciu, la modul de calcul a acestuia.

Cu privire la acest aspect instanţa a apreciat că pentru buna soluţionare a cauzei, s-a impus disjungerea laturii penale de cea civile, de soluţionare cu prioritate a laturii penale .

 Aşa se face că, la data de 10.09.2012, Tribunalul Bacău, prin sentinţa penală nr. 218/D/10.09.2012 a dispus: 

 În temeiul art. 522 ind.1 C.pr.pen. cu art. 406 C.pr.pen. a fost admisă cererea de rejudecare după extrădare formulată de inculpatul M.I. împotriva sentinţei penale nr.266/11.02.2004 pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul nr. 5016/2003 şi în consecinţă:

 A anulat sentinţa penală nr. 266/11.02.2004 pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul nr. 5016/2003, numai în ceea ce priveşte latura penală a cauzei.

 În temeiul  art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu art. 41 alin.2 C.pen, cu art. 13 C.pen.,  cu art. 320 ind.1 C.pr.pen., pentru săvârşirea  infracţiunii  “omisiunea în parte de a evidenţia în actele contabile a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor realizate”,  a condamnat  inculpatul M.I., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi  2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a, teza a II-a , b şi c C.pen.

În temeiul art.71 alin.2 C.pen. a aplicat  inculpatului M.I.  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a şi lit.b,c C.pen.

În temeiul art. 81, 82 C.pen. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare pe durata termenului de încercare de patru ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C.pr.pen. a atras atenţia inculpatului M.I. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În temeiul art. 71 alin.5 C.pen. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii.

 În temeiul art. 350 alin.3 lit.b C.pr.pen. a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului.

A constatat că,  prin punerea în executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 549/01.03.2004 emis de Judecătoria Moineşti, a executat  perioada de la 13.03.2011-10.10.2011, pe teritoriul Spaniei şi de la 11.10.2011 când a intrat pe teritoriul României, la zi .

A anulat vechile forme de executare emise în baza sentinţei penale nr.266/11.02.2004 pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul nr. 5016/2003 şi dispune emiterea de noi forme de executare în baza prezentei hotărâri.

În temeiul art. 320 ind.1 alin.5 C.pr.pen. coroborat cu art. 38 C.pr.pen. a dispus disjungerea laturii civile a cauzei în vederea efectuării de probatorii. A fixat termen pentru data de 04.10.2012, pentru când se vor cita părţile şi apărătorul ales al inculpatului.

În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 a dispus ca la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, o copie a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti definitive.

A constatat că inculpatul a avut apărător ales.

 În temeiul art.191 alin.1 C.pr.pen. a obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 RON către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care s-au inclus cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală .

În continuarea cercetării judecătoreşti, s-a dispus efectuarea expertizei contabile cu obiectivele: stabilirea prejudiciului cauzat prin producerea în contabilitate a facturilor care se află la dosarul cauzei, şi după stabilirea bazei de impozitare, stabilirea TVA-ului şi impozitului aferent acestui prejudiciu.

Expertiza contabilă a fost ataşată dosarului, rezultând în concluziile sale că obligaţia de plata rezultată din neînregistrarea în contabilitate a facturilor din dosarul cauzei, corespunzătoare bazei de impozitare de 4.296.445.348 lei vechi (429.644 RON), este în sumă totală de 1.936.252.633 lei vechi, respectiv 193.625 RON şi se compune din;

-81.717 RON – taxa pe valoare adăugată

-111.908 RON – impozitul pe profit.

Împotriva acestora concluzii, inculpatul, prin apărătorul ales, a formulat obiecţiuni, arătând că în mod greşit s-a considerat că bază de impozitare valoarea facturilor ce nu au fost introduse în contabilitate, ca şi cum societatea nu ar fi avut activitate în acea perioadă; că s-a apreciat că în condiţiile în care societatea a avut într-adevăr activitate, modalitatea de calcul ar fi trebuit să fie prin majorarea fictivă a veniturilor societăţii, prin introducerea facturilor neînregistrate în contabilitate, urmată de scăderea cheltuielilor societăţii şi abia apoi, la această sumă finală, să se calculeze impozitul şi respectiv TVA-ul.

Doamna expert, a arătat în răspunsul său că a fost contactată de inculpatul M.I. cu al cărui punct de vedere a fost de acord în condiţiile în care va depune la dosar, cu încuviinţarea avocatului şi acceptul Preşedintelui de şedinţă, documente care să ateste tranzacţii similare din aceleaşi perioade fisale, de a căror veridicitate să nu fie trasă la răspundere.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, nr.142/P/2001 din 15.09.2003 s-a dispus  punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev de art. 12 şi art 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 33 lit. a, art. 41 alin 2 şi art. 13 C.pen.

În actul de sesizare se reţine că M.I., a fost administrator la SC N. Com SRL Comăneşti, calitate în care a efectuat diverse tranzacţii comerciale vânzând combustibil (păcură CLU), piese auto şi alte bunuri. Pentru a se sustrage obligaţiilor fiscale care îi reveneau,M.I. a hotărât să nu ţină evidenţă contabilă corespunzătoare şi să nu înregistreze facturile fiscale întocmite cu ocazia livrării unor mărfuri.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, inculpatul, în perioada noiembrie 1999- decembrie 2000 a emis către SC M.F. SA Dărmăneşti, A.L.D.P. SA Bacău, A. SA Slobozia, G. SRL Oneşti, L.C. SRL Bacău, C.M. M. Comăneşti, un număr de 26 facturi fiscale în valoare de 3.794.587.000 lei care nu au fost înregistrate în contabilitate.

Ulterior, în anul 2002 SC N. Com SRL Comăneşti a livrat către SC A.T.S. SA Feteşti comustibil CLU tip 3 neînregistrând în contabilitate cele 10 facturi fiscale întocmite, în valoare de 1.437.853.108 lei.

Garda Financiară Bacău, în urma controalelor efectuate a întocmit procesele verbale nr. 1561 din 30.04.2001, 2308 din 25.06.2001 şi 5214 din 6.12.2002 constatând că prejudiciul total produs de M.I. este de 3.219.408.049 lei şi se compune din :

-1.232.824.093 lei impozit pe profit neînregistrat;

-926.978.009 lei taxa pe valoare adăugată neînregistrată;

-577.931.212 lei majorări de întârziere pentru nevirarea în termen a impozitului pe profit;

-461.684.735 lei majorări de întârziere pentru nevirarea în termen a TVA.

Cererea de rejudecare, după extrădare,  a fost înregistrată la Judecătoria Moineşti,  la nr.7883/260/2011 la data de 19.10.2011.

Inculpatul M.I. – a solicitat instanţei – la primul termen de judecată şi înainte de citirea actului de sesizare al instanţei- aplicarea procedurii simplificat de judecare a cauzei, solicitând aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 C.pr.pen., în sensul că recunosc în întregime faptele imputate, este de acord, are cunoştinţă de întreg materialul probator acumulat la urmărirea penală, şi pe care şi-l însuşesc, doar în privinţa cuantumului despăgubirilor, a modalităţii de calcul a prejudiciului , nu poate fi de acord, solicitând efectuarea unei expertize contabile.

Reţinem ca situaţie de fapt, cea arătată în rechizitoriu ,- mai puţin perioada a doua reţinută acolo, ca fiind vorba de cele 10 facturi fiscale emise de solictatea SC N. Com SRL Comăneşti (adminsitrată de inculpat) către SC A.T.S. SA Feteşti ca fiind întocmite în cursul anului 2002, apreciind că este o eroare de dactilografiere, deoarece aceste facturi de care se vorbeşti, sunt ataşate la dosar iar din lecturarea lor se deduce clar că toate au fost emise în cursul anului 2000 (filele 66-71 dosar urmărire penală)

În drept, faptele comise de inculpatul M.I. de nu ţine evidenţa contabilă în mod corespunzător şi de a nu înregistra în contabilitate mai multe facturi fiscale constituie infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 12 şi 13 din Legea nr. 87/1994,  pentru aceasta urmează a fi angajată răspunderea penală.

Situaţia de fapt reţinută, se bazează pe materialul probator acumulat, respectiv:

-procesele verbale întocmite de Garda Financiară Bacău ( f. 44, 54, 61);

-adresa nr. 5234 din 9.12.2002 (f.7);

-nota explicativă dată de M.I. (f 37, copia declaraţiei dată de inculpat la Poliţia Mun. Râmnicu Sărat (f. 130);

-declaraţiile lui U.G. (f.142), T.A. (f 146);

precum şi expertiza contabilă efectuată cu prilejul rejudecării cauzei, potrivit art. 522 ind.1 C.pr.pen.

Din concluziile acestei din urmă expertize, înţelegem că inculpatul datorează 1.936.252.633 lei vechi, respectiv 193.625 RON  şi se compune din :

-81.717 RON – taxa pe valoare adăugată;

-111.908 RON – impozitul pe profit.

Apărătorul ales  al inc. M.  a solicitat instanţei să admită pretenţiile civile în măsura în care au fost dovedite, conform dispoziţiilor legale în materie. Însă modalitatea de calcul nu a fost corect stabilită, din aprecierile sale impozitul şi TVA-ul ar trebui să fie calculat în minus cu aproximativ 10%. Se aştepta ca expertul, studiind dosarul de urmărire penală, să facă o singură constatare, că nu sunt facturile de intrare pe activităţile societăţii şi astfel nu are cum să calculeze baza de impozitare pentru că nu există datele din acea perioadă şi atunci trebuiau solicitate inculpatului, ca administrator facturile, pentru că legea stabileşte ca mod de calcul obligativitatea de a se face o medie din bilanţurile societăţii care se află la A.N.A.F. şi să se introducă facturile în speţă ca şi cum s-ar face o rectificativă, fiind o chestiune cât se poate de simplă.

În consecinţă, a sugerat că instanţa de judecată ar trebui să cenzureze pretenţiile de constituire de parte civilă, prin argumentele susţinute de apărare şi cele arătate de d-na expert contabil.

Arată că expertul nu a stabilit baza de impozitare, baza de impozitare stabilindu-se de expert ca fiind valoarea facturilor neintroduse în contabilitate şi nu baza de impozitare, trebuind ca această valoare să fie introdusă în veniturile societăţii de atunci, obţinându-se astfel venituri mai mari şi automat TVA şi impozitul creştea însă aceste facturi nu au reprezentat singurele venituri ale societăţii de atunci. Ca urmare, a solicitat instanţei introducerea în contabilitatea societăţii a facturilor neinserate la acea vreme. A mai arătat că chiar dacă ar fi depuse la acest termen de judecată înscrisuri doveditoare, ar fi de prisos, având în vedere că nu au fost inserate în contabilitatea societăţii.

Cu prilejul primului termen de judecată ce a urmat, după depunerea raportului de expertiză contabilă,  inculpatul, fiind întrebat, a răspuns că nu poate pune la dispoziţia instanţei acele facturi de care face vorbire  doamna expert contabil. Apărătorul ales al inculpatului arătat că, de fapt, nici nu este de datoria să prezinte acele facturi.

Instanţa de judecată, nu poate fi de acord cu apărarea formulată, întrucât ne raportăm, sub aspectul laturii civile, sub imperiul normelor substanţiale şi procedurale normelor civile.

Potrivit art. 1169 C.civ. (aplicabil la data sesizării instanţei cu soluţionarea cauzei) „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească” .

 Şi asupra laturii civile a cauzei, considerăm că, planează în continuare principiul neagravării în propria cale de atac, astfel că la momentul soluţionării laturi civile a cauzei, inculpatului nu i se poate crea o situaţie mai grea prin obligarea sa la nişte despăgubiri civile  mai mari decât cele la care a fost iniţial obligat. 

Aşadar, respectând principiul neagravării cauzei în propria cale de atac, tribunalul consideră că inculpatul nu poate fi obligat la o plată a sumei mai mare decât a rezultat din expertiză, aceea de 193.625 RON, sumă ce include TVA şi impozitul pe profit, faţă de suma de 3.219.408.049 ROL rezultată din calculele efectuate pe parcursul urmăririi penale şi la prima judecată a cauzei, la Judecătoria Moineşti.

Prin urmare, constatându-se întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa, urmează ca în baza art. 14, 346 C.pr.pen. raportat la art. 9987 C.civ-. (aplicabil la momentul sesizării instanţei, înainte de 15.02.2013) să oblige pe inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC N.  SRL Comăneşti  la  plata sumei de 193.625 lei RON către partea civilă Ministerul Fiananţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de D.G,F.P.S.Bacău.

Se va dispune înregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale BCACA 2494284/24.11.1999, beneficiar „S.C. M.F.” SA DARMANESTI, BC ACA 4665360/25.12.1999, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665380/14.01.2000, beneficiar S.C. M.F. , BC ACA 4665365 / 25.01.2000, acelasi beneficiar, BC ACA 4665368 / 29.01.2000, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665387 / 25.02.2000 , beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665391 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 4665392 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 5249291 / 19.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249292 / 22.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249295 / 23.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249298 / 25.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 3838421/28.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838422/29.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838423/5.07.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6465381/27.09.2000, beneficiar A.  S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6920376/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 6920377/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 7523461/15.11.2000, beneficiar G. ONESTI, BC ACA 6920419/30.11.2000, beneficiar M. COMĂNEŞTI, BC ACA 7328844/2.12.2000, beneficiar T. S.R.L. HUSI, BC ACA 7328832/20.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC ACA 7328833/27.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC AAA 3526937/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 6920400/23.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526941/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 33526954/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526955/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 7523455/10.11.2000, BC ACA 7523458/13.11.2000, BC ACA 7523460/15.11.2000, BC ACA 6465397/24.11.2000, BC ACA 7523456/20.11.2000, BC ACA 6920418/2.12.2000, BC ACA 6920422/7.12.2000, BC ACA 6920429/19.12.2000, BC ACA 6920432/22.12.2000, BC ACA 6920442/28.12.2000, beneficiar S.C. „A.T.S.” S.A. FETEŞTI-IALOMIŢA.

Vom constata că inculpatul a avut apărător ales.

 Potrivit art.191 alin.1 C.pr.pen. inculpatul va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente  la plata sumei de 500 RON către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care s-au inclus cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală

În temeiul art. 14, 346 C.pr.pen, art. 998 C.Civ. admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Fiananţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de D.G,F.P.S.Bacău şi în consecinţă:

 Obligă pe inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC N. SRL  Comăneşti la plata sumei de 193.625lei RON cu dobânzile şi penalităţile aferente creanţei bugetare principale, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a debitului, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de D.G.F.P.S.Bacău.

Dispune înregistrarea în contabilitatea S.C. „N. COM” S.R.L. a următoarelor facturi: BCACA 2494284/24.11.1999, beneficiar „S.C. M.F.” SA DARMANESTI, BC ACA 4665360/25.12.1999, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665380/14.01.2000, beneficiar S.C. M.F. , BC ACA 4665365 / 25.01.2000, acelasi beneficiar, BC ACA 4665368 / 29.01.2000, beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665387 / 25.02.2000 , beneficiar S.C. M.F., BC ACA 4665391 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 4665392 / 8.03.2000 , beneficiar „S.C. M.F.”, BC ACA 5249291 / 19.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249292 / 22.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249295 / 23.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 5249298 / 25.05.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 3838421/28.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838422/29.06.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 3838423/5.07.2000, beneficiar A. S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6465381/27.09.2000, beneficiar A.  S.A. SLOBOZIA, BC ACA 6920376/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 6920377/31.10.2000, beneficiar A.L.D.P. S.A. Bacau, BC ACA 7523461/15.11.2000, beneficiar G. ONESTI, BC ACA 6920419/30.11.2000, beneficiar M. COMĂNEŞTI, BC ACA 7328844/2.12.2000, beneficiar T. S.R.L. HUSI, BC ACA 7328832/20.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC ACA 7328833/27.12.2000, beneficiar „S.C. M.F.” SA, BC AAA 3526937/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 6920400/23.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526941/24.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 33526954/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC AAA 3526955/26.10.2000, beneficiar S.C. “M. COM” SRL BUCUREŞTI, BC ACA 7523455/10.11.2000, BC ACA 7523458/13.11.2000, BC ACA 7523460/15.11.2000, BC ACA 6465397/24.11.2000, BC ACA 7523456/20.11.2000, BC ACA 6920418/2.12.2000, BC ACA 6920422/7.12.2000, BC ACA 6920429/19.12.2000, BC ACA 6920432/22.12.2000, BC ACA 6920442/28.12.2000, beneficiar S.C. „A.T.S.” S.A. FETEŞTI-IALOMIŢA.

Constată că inculpatul a avut apărător ales.

În temeiul art.191 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente,  la plata sumei de 500 RON către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care s-au inclus cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală .

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă şi partea responsabilă civilmente.