Infracţiunea de tâlhărie

Sentinţă penală 45 din 17.01.2012


Obiect: infracţiune de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.,

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău  nr.7564/P/2011 din 05.10.2011 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului BB, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen., faptă constând în aceea că:  în data de 10.09.2011, orele 11,00, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe str. X, a deposedat-o prin violenţă , prin smulgere, pe partea vătămată MM de un lanţ de aur cu cruciuliţă pe care îl purta la gât .

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de 05.10.2011 sub numărul 15657/180/2011.

La data de 10.10.2011, s-a făcut verificarea stării de arest, în baza art.300/1 C.p.p., instanţa menţinând starea de arest preventiv. Prin Decizia Tribunalului Bacău din data de 12.10.2011, în recursul inculpatului, s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu prevederile art.323 C.p.p. şi art.69-art.74 C.p.p., la termenul de judecată din data de 22.11.2011, s-a procedat la audierea inculpatului care a precizat că nu este vinovat de comiterea vreunei infracţiuni.

Partea vătămată MM, audiată fiind, la termenul de judecată din data de 22.11.2011, a declarat că nu mai are pretenţii civile în procesul penal, potrivit art.326 C.p.p. şi art.15 C.p.p.

La termenul de judecată din data de 22.11.2011, s-a procedat la audierea martorilor din lucrări, iar în data de 10.01.2012, a martorilor în apărare /circumstanţiere propuşi de către inculpat.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 10.09.2011, orele 11,00, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe str. X, inculpatul BB a deposedat-o prin violenţă, anume prin smulgere, pe partea vătămată MM de un lanţ de aur cu cruciuliţă pe care îl purta la gât.

După comiterea faptei, inculpatul a amanetat lanţul de aur la S.C. ., prin interemediul martorului B, obţinând suma de 300 lei.

Fapta, astfel cum a fost reţinută de către instanţă este dovedită prin coroborarea  următoarelor mijloace de probă:

proces-verbal de cercetare la faţa locului , declaraţiile inculpatului ,

declaraţii parte vătămată .declaraţii martori ,procese- verbale de identificare a inculpatului după planşe foto-, procese- verbal de recunoaştere a bicicletei, a lanţului de aur, a obiectelor de îmbrăcăminte purtate de inculpat în momentul comiterii faptei-.

Inculpatul,  prin declaraţiile sale, nu recunoaşte comiterea faptei de care este acuzat. Poziţia procesuală constantă a inculpatului de negare a comiterii vreunei fapte penale va fi considerată ca fiind nesinceră, necorespunzând adevărului obiectiv, reprezentând o încercare a acestuia de eludare a răspunderii penale. Or, din coroborarea tuturor celorlalte mijloace de probă (declaraţii parte vătămată, date în ambele faze procesuale, coroborate cu declaraţia martorului ocular, dată în faza de urmărire penală, procese- verbal de recunoaştere a bicicletei, a lanţului de aur, a obiectelor de îmbrăcăminte purtate de inculpat în momentul comiterii faptei) rezultă cu certitudine că inculpatul a comis infracţiunea de tâlhărie de care este acuzat.

Instanţa reţine că mijloacele de probă din prezenta cauză au fost administrate, în ambele faze procesuale, cu respectarea principiilor admisibilităţii/legalităţii, loialităţii şi fiabilităţii. Însă, raportat la informaţiile cuprinse în declaraţiile martorului ocular, instanţa reţine că poziţia procesuală a acestuia manifestată în faţa instanţei este relativ nesinceră, iar declaraţia acestuia nu este fidelă, cele relatate necorespunzând evenimentelor petrecute în realitatea obiectivă.

Astfel, în aprecierea nesincerităţii acestei martore, care afirmă că nu l-a văzut la faţă pe inculpat,  manifestată în faza de judecată, instanţa are în vedere faptul că iniţial, martora a dat o declaraţie în faţa organelor de poliţie în momentele imediat următoare comiterii faptei de către inculpat (condiţii care asigură reproducerea în condiţii fidele a celor percepute nemijlocit de acest martor), iar partea vătămată, mama martorei, afirmă în faţa instanţei că fiica sa, anume martora  i-a relatat despre faptul că l-a văzut pe inculpat la faţă în momentul comiterii faptei de tâlhărie.

În drept, fapta inculpatului BB care, în data de 10.09.2011, orele 11,00, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe str. X, a deposedat-o prin violenţă, anume prin smulgere, pe partea vătămată MM de un lanţ de aur cu cruciuliţă pe care îl purta la gât, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.

Astfel, întrucât fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpatul BB, în  temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii  de tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.

  La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului  prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.( patrimoniul şi integritatea corporală/sănătatea persoanei ). Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.Instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa judiciară atenuantă, prevăzută de art.74 alin.1 lit.a C.pen.,  dată fiind conduita corectă în societate a acestuia înainte de comiterea prezentei infracţiuni, şi va da eficienţă juridică acestei circumstanţe, conform art. 76 alin.1 lit. b C.pen.

 Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicând o pedeapsă de  1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 lit.c C.pen.,  această pedeapsă va  avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, se reţine că natura faptei săvârşite conduce la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen. , cu excepţia dreptului de a alege.

Instanţa apreciază, date fiind cele expuse anterior, dar şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale, că reeducarea inculpatului şi reinserţia sa socială poate fi realizată şi fără executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea. Astfel,  conform art.81 C.pen., se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni.

Conform art.71 al. 5 din C.p. se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de  3 ani şi 6 luni.

În temeiul art. 350 alin. 1 C.proc.pen. se va  dispune revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu,  măsură astfel cum a fost  dispusă prin Decizia Tribunalului Bacău din data de 12.10.2011.

În baza art.88 C.pen., se va scădea din pedeapsa principală de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, perioada deja executată prin reţinere şi arest preventiv din data de  16.09.2011  până în data de 12.10.2011  inclusiv.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 83 din C.pen. referitoare la revocarea beneficiului suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În baza art.7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul BB, urmând ca, în temeiul art.5 alin.5 din Legea nr. 76/2008, inculpatul să fie informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

Cu privire la acţiunea civilă, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte răspunderea inculpatului pentru prejudiciul material produs părţii vătămate, aceasta nu poate fi decât delictuală, izvorul acesteia fiind în speţă infracţiunea comisă de acesta.

Prin urmare răspunderea civilă a inculpatului este guvernată de principiul înscris în art. 998 Cod civil conform căruia „orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeala s-a ocazionat a-l repara.”

În baza art.14 C.p.p., art.346 C.p.p., art.998 C.civ., se va lua act că partea vătămată MM a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză.

În baza art.14 C.p.p., art.346 C.p.p., art.998 C.civ. se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. .. şi va obliga pe inculpatul BB la plata sumei de 300 lei către partea civilă S.C. .., sumă de bani reprezentând despăgubiri materiale.

Se va dispune restituirea către martorul SC a unei biciclete marca Kreativ Dinamic Sport, bun aflat la Camera de Corpuri delicte a I.P.J. Bacău.

Stabilindu-se culpa procesuală a inculpatului prin darea unei soluţii de condamnare, instanţa, în  temeiul art.191 alin.1 C.proc.pen., îl va  obliga pe  acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cauză, anume 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat .

Se va lua act că inculpatul  a fost asistat de apărători aleşi în cursul judecăţii şi a urmăririi penale.