Contestaţie decizie medicală

Sentinţă civilă 642 din 10.04.2013


Prin contestaţia înregistrată sub nr.3131/110/2011 contestatorul P.R. a solicitat în contradictoriu cu C.J.P. Bacău anularea deciziei nr. 58041/115290/20.05.2011 emisă ca urmare a deciziei nr. 1904/13.04.2011, motivat de faptul că decizia a fost emisă superficial, fără a se ţine seama de toate datele medicale.

La termenul de judecată din 12.10.2011 contestatorul şi-a precizat oral contestaţia, arătând că înţelege să conteste atât decizia medicului expert nr. 1904/13.04.2011, cât şi decizia nr.5804/115290 emisă de către intimată.

Prin întâmpinarea depusă la 21.03.2012 la dosar, intimata C.J.P. Bacău a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive raportat la capătul de cerere privind anularea deciziei asupra capacităţii de muncă.

La termenul din 02.05.2012 contestatorul a depus în scris modificări şi precizări la acţiune, solicitând introducerea în cauză în calitate de intimat a I.N.E.M.R.C.M. Bucureşti în ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea deciziei asupra capacităţii de muncă. A arătat contestatorul că a atacat decizia nr.1904/ 13.04.2011 conform art. 71 al. 6 din Legea 263/2010. Aceleaşi precizări au fost făcute de către contestator prin cererea depusă la data de 05.09.2012.

Prin întâmpinarea depusă la data de 04.10.2012, intimatul I.N.E.M.R.C.M. Bucureşti a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei introduse împotriva deciziei nr.1904/ 13.04.2011, arătând că s-a contestat direct în instanţă decizia menţionată, fără a se urma procedura prealabilă prevăzută de art. 71 din Legea 263/2010. În subsidiar, intimatul a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât decizia contestată respectă toate condiţiile cerute pentru validitatea sa.

Anexat la întâmpinare, intimatul a depus documentaţia care a stat la baza deciziei nr. 1904/13.04.2011, precum şi avizul Comisiei Superioare nr. 442/29.06.2011.

Prin notele depuse la dosar la 17.10.2012 intimatul a arătat că excepţia inadmisibilităţii a rămas fără obiect, întrucât contestatorul a curmat procedura prealabilă.

Prin cererea depusă la data de 28.11.2012, contestatorul şi-a completat contestaţia, solicitând şi anularea avizul Comisiei Superioare nr.442/ 29.06.2011, arătând că a luat cunoştinţă de acest aviz de la dosar, intimatul necomunicându-i-l niciodată.

În cauză s-a efectuat proba cu înscrisuri şi expertiză asupra capacităţii de muncă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin decizia nr. 1904/13.04.2011 emisă de Comisia de Avizare şi Control din cadrul INEMRCM (fl. 35), s-a constatat că reclamantul are capacitatea de muncă păstrată, în condiţiile în care acesta fusese anterior diagnosticat cu următoarele afecţiuni: hepatită cronică persistentă de etiologie mixtă, LES în remisiune clinică şi biologică, sechele fibro-nodulare bilaterale post TBC.

Împotriva acestei decizii, contestatorul a formulat contestaţie conform art. 71 al. 6 raportat la art. 78 al. 6 din Legea 263/2010.

În urma contestaţiei, dosarul medical al contestatorului întocmit în urma internării la INEMRCM a fost reanalizat de Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă din cadrul institutului, conform art. 7 ind. 2 al. 2 lit. c din Anexa la HG nr. 1229/2005 şi art. 99 din HG nr. 257/2011. Prin avizul nr. 442/29.06.2011 (fl. 111) această comisie a constatat că decizia nr. 1904/13.04.2011 respectă criteriile de evaluare a capacităţii de muncă.

În urma deciziei nr. 1904/13.04.2011 emisă de Comisia de Avizare şi Control din cadrul INEMRCM, intimata C.J.P. Bacău a emis decizia nr. 58041/115290/20.05.2011 (fl. 3) prin care a dispus încetarea plăţii pensiei către contestator.

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie conform art. 149 din Legea 263/2010 la Comisia Centrală de Contestaţii, această instituţie nesoluţionând până la data pronunţării prezentei sentinţe contestaţia. Prin decizia nr. 956/2012 Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nesoluţionarea contestaţiilor şi necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul M.A.N., M.A.I. şi S.R.I. nu împiedică accesul la justiţie. Pe cale de consecinţă, în mod corect contestatorul a formulat direct la instanţă contestaţie împotriva deciziei prin care a fost încetată plata pensiei. De altfel, prin încheierea de şedinţă din 25.01.2012 Tribunalul a respins excepţia lipsei procedurii prealabile invocată de către C.J.P. Bacău.

Cu privire la temeinicia deciziei nr. 1904/13.04.2011 emisă de Comisia de Avizare şi Control din cadrul INEMRCM, din concluziile cuprinse în raportul de expertiză medicală efectuat în cauză de către INEMRCM instanţa reţine că la data emiterii deciziei menţionate, contestatorul ar fi fost încadrabil în gradul III de invaliditate conform HG 155/2011, capacitatea de muncă fiind redusă cel puţin pe jumătate.

Faţă de această situaţie, instanţa urmează să anuleze atât decizia asupra capacităţii de muncă nr. 1904/13.04.2011, cât şi avizul  nr.442/29.06.2011, iar, pe cale de consecinţă, va anula şi decizia nr.5804/115290/20.05.2011 emisă de intimata C.J.P. Bacău.

În temeiul art. 274 CPC 1865 , intimatul I.N.E.M.R.C.M. va fi obligat să plătească contestatorului cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expertiză, onorariu avocat şi cheltuieli de transport, conform înscrisurilor depuse la dosar.