Civila II.Contract de furnizarea servicii. Clauză penală. Anulare. Interes născut şi actual.

Sentinţă civilă 25 din 01.03.2012


Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. ..../114/2011 la 22.08.2011, reclamantul ........a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu SC ......SRL să se constate nulitatea absolută a cauzei penale prevăzute la art.3 alin.4 din Contractul de furnizare servicii dedicate internet nr. ......./17.07.2009 încheiat între părţi.

În motivarea în fapt, se arată că la data de 17.07.2009 a fost încheiat între părţi Contractul de furnizare servicii dedicate internet nr. ......ce conţine la art. 3 alin.4 clauza conform căreia: „Neplata la termen a sumelor datorate de către beneficiar duce la perceperea unor penalităţi de 0,5 % pe zi de întârziere, cu titlu de daune moratorii, până la data achitării integrale a sumelor restante şi suspendarea serviciilor până la data când obligaţiile beneficiarului au fost achitate.” Mai arată că acordul debitorului exprimat prin semnarea contractului nu poate reprezenta cauza juridică a unei clauze penale abuzive, iar dreptul creditorului de a solicita penalităţi nu poate să depăşească orice limită rezonabilă.

Principiul echităţii prevăzut de art. 970 alin.2 Cod civil dă posibilitatea judecătorului să aprecieze cu privire la existenţa echilibrului contractual nu numai sub aspect legal, ci şi sub aspect moral, iar acolo unde constată un dezechilibru al obligaţiilor, poate să intervină în raportul contractual şi să-l reevalueze pentru a asigura echitatea între părţile contractante.

Atunci când creditorul nu mai poate beneficia de clauza penală întrucât ea este extrem de oneroasă pentru debitor şi acesta nu o poate executa, clauza penală nu mai e este utilă. În speţă, clauza penală stipulată în contractul nr. 2237/17.07.2009, care atrage o dobândă de 182,5% pe an, nu numai că este inutilă, dar are un vădit caracter abuziv, fiind total lipsit de echitate.

Dispoziţia art. 1087 Cod civil care consacră ireductibilitatea clauzei penale, trebuie raportată obligatoriu la prevederile art.5 Cod civil, în sensul că nici o prevedere contractuală nu poate deroga de la ordinea publică şi bunele moravuri, iar contractul nu poate fi transformat prin clauze abuzive într-un instrument de îmbogăţire fără just temei a unei părţi în dauna celeilalte.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.5, art.966 şi art.968 Cod civil.

În susţinere, au fost depuse la dosar, în copie, înscrisuri.

Pârâta SC ......SRL a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 Cod procedură civilă în cuprinsul căreia a invocat excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii.

În motivarea excepţiei lipsei de interes a reclamantului, pârâta a arătat că  contractul a fost încheiat între părţi la data de 17.07.2009 şi a avut o valabilitate de 12 luni, astfel încât interesul nu mai este actual.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, pârâta a arătat că odată pierdut dreptul ( fiind izvorât dintr-un contract ajuns la termen), reclamantul şi-a pierdut calitatea procesuală.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii întrucât cauzele din contractul încheiat între părţi sunt echitabile, instituind mijloace de constrângere pentru executarea contractului, în sarcina ambelor părţi.

Pe parcursul derulării contractului reclamantul nu a dat dovadă de bună credinţă întrucât nu a achitat decât o singură lună de abonament din cele 12 asumate la încheierea contractului, nu a notificat societatea în privinţa caracterului abuziv al penalităţilor şi nici în privinţa denunţării unilaterale a contractului şi nu a răspuns notificării primite în data de 28.09.2010 cu privire la rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului.

În ceea ce priveşte clauza penală, definită ca fiind acea convenţie accesorie prin care părţile determină anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei de către debitorul său, jurisprudenţa europeană prevede ca fiind rezonabilă posibilitatea reducerii penalităţilor, minim până la valoarea debitului principal, însă în nici un caz anularea clauzei penale din contract.

Potrivit art. 137 Cod procedură civilă instanţa va analiza mai întâi excepţiile care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pe fond a cauzei.

În acest sens instanţa are în vedere faptul că  excepţia privind lipsa de interes a reclamantului în promovarea prezentei acţiuni invocată de către pârâta SC .......SRL  este întemeiată.

Conform Codului de procedură civilă, folosul urmărit de către reclamant trebuie să fie născut şi actual .

Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, respectiv contractul încheiat între părţi, la data de 17.07.2009, a avut o valabilitate de 12 luni.

La data introducerii acţiunii, respectiv  22.08.2011,  contractul încheiat între părţi nu mai era de mult timp în vigoare , astfel încât interesul  reclamantei în anularea respectivei clauze penale prevăzută  la art. 3 alin.4 din contractul de furnizare servicii nu mai era actual  şi nici nu a fost justificat un alt interes în cauză de către reclamantă.

Faţă de cele reţinute mai sus urmează ca instanţa să respingă acţiunea formulată de către reclamantă.

1