Anulare act

Sentinţă civilă 8457 din 08.10.2010


Obiect: anulare act

 Deliberând asupra cauzei civile de fa constat?:

 Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de ….. sub nr. ….., reclamantul CP au solicitat instan?ei ca, în contradictoriu cu pârâ?ii GCC, GEM, JI, SC, SC, BIROUL NOTARULUI PUBLIC AS s? se constate nulitatea absolut? a declara?iei autentificate sub nr. …. de c?tre B.N.P. AS, a procurii autentificate sub nr. …. de c?tre B.N.P. …., a  contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. …. de c?tre B.N.P. …, precum ?i a contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. … de c?tre B.N.P. …..

 Pe parcursul procesului, la data de …., a decedat reclamantul CP , judecata cauzei fiind continuat? de c?tre mo?tenitorii acestuia, respectiv CP, CV, CPM, CM, DL ?i ML.

 În motivare, reclamantul a ar?tat c? este proprietar al imobilului compus din cas? din paiant?, cu dou? camere, dou? buc?t?rii ?i verand?, ?i teren în suprafa de 800 mp, situat în… (devenit ulterior nr. …), jud. …, conform Contractului de vânzare-cump?rare nr. … ?i Deciziei nr. … a Prefecturii Bac?u, ?i c?, în septembrie 2008 a primit de la BEJ … soma?ia nr. … prin care i s aducea la cuno?tin c? SC ?i SC solicit? evacuarea sa din imobilul sus-men?ionat, în temeiul SC nr. …. pronun?at? de c?tre Judec?toria Bac?u. Cu aceast? ocazie a aflat c? în anul 2007 s-ar fi deplasat la B.N.P. AS unde a declarat c? a primit suma de 60000 lei cu titlu de pre? al casei ?i l-ar fi împuternicit pe JI, ca în numele ?i pe seama sa s?-i vând? imobilul sus-men?ionat. A precizat c? nu a inten?ionat niciodat? s?-?i vând? imobilul ?i nu s-a prezentat la B.N.P. AS pentru a da declara?ia ?i mandatul anterior men?ionate, semn?tura s-a de pe aceste înscrisuri fiind false. De asemenea, a ar?tat c? a formulat plângere la Parchetul de pe lâng? Judec?toria Bac?u ?i a precizat c? nu cunoa?te nici pe JI, nici pe primii cump?r?tori ai imobilului s?u, respectiv pârâ?ii GCC ?i GEM, ?i pe cei de care au cump?rat de la ace?tia, respectiv pârâ?ii SC ?i SC.

 În drept, cererea nu a fost întemeiat?.

 În sus?inerea cererii de chemare în judecat?, reclamantul a solicitat ?i s-a încuviin?at proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu pârâtului SC, r?spunsurile date de c?tre ace?tia la întreb?rile formulate de c?tre reclamant fiind consemnate ?i ata?ate la filele 183-184 dosar, ?i proba cu expertiz? grafic? criminalistic?, raportul efectuat în cauz? de c?tre expert criminalist CF, din cadrul INEC, Laboratorul Jude?ean de Expertize Criminalistice, Ia?i, fiind ata?at la filele 287-302 dosar.

 Ac?iunea a fost timbrat? cu tax? judiciar? de timbru de 120 lei ?i timbru judiciar de 0,30 lei.

 Pârâ?ii SC ?i SC au formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii.

 În motivare, au ar?tat sunt proprietari de bun?-credin ai imobilului situat în SSSS, conform contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. SSS de c?tre B.N.P. SSS, c?, din cauza plec?rii pârâtului în str?in?tate, abia în martie 2008 au trecut imobilul pe numele lor, s-au înregistrat la rol ?i au solicitat evacuarea reclamantului din acesta

 În drept, au invocat Art. 115-118 C.proc.civ.

 În combaterea cererii de chemare în judecat?, au solicitat ?i s-a încuviin?at proba cu înscrisuri ?i proba cu interogatoriu reclamantei CM, r?spunsurile date de c?tre aceasta la întreb?rile formulate de c?tre pârâ?i fiind consemnate ?i ata?ate la fila 185 dosar.

 Pârâta B.N.P. AS a formulat întâmpinare, prin care a ar?tat c? reclamantul ?i JI s-au prezentat la sediul BNP, ocazie cu care au fost legitima?i, constatându-se c? sunt una ?i aceea?i persoan? cu cele din actul de identitate, iar reclamantul a dat declara?ia ?i împuternicirea a c?ror nulitate se solicit? în prezenta cauz?.

 De?i legal cita?i, pârâ?ii GCC, GEM ?i JI nu s-a prezentat în fa?a instan?ei ?i nu a formulat întâmpinare.

 La dosarul cauzei s-a depus de c?tre B.N.P. AS, B.N.P. EC, B.N.P. VV copii ale dosarelor care au stat la baza înscrisurilor a c?ror nulitate s-a solicitat a fi constat? prin cererea de chemare în judecat?.

 Analizând actele dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

 Prin nulitate se în?elege acea sanc?iune de drept civil care const? în lipsirea unui act, în tot sau în parte, de efectele juridice în vederea c?rora el a fost f?cut, din cauza nesocotirii dispozi?iilor legale edictate pentru încheierea sa valabil?.

 Potrivit Art. 948 pct. 2 C.civ.:

 „Condi?iile esen?iale pentru validitatea unei conven?ii sunt:

 ...........

 2. consimmântul valabil al p?r?ii ce se oblig?;”

lipsa acestuia la încheierea unui act juridic civil fiind sanc?ionat? cu nulitatea absolut? a actului respectiv.

 O condi?ie pentru valabilitatea unui contract de vânzare-cump?rare este ca lucrul vândut s? fie proprietatea vânz?torului, c?ci nemo dat quod non habet sau nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet, iar în cazul în care vânzarea-cump?rarea lucrului altuia se efectueaz? în cuno?tin de cauz? aceasta reprezint? o opera?iune speculativ?, având o cauz? ilicit? ?i fiind deci nul? absolut în baza Art 948 C.civ. (cu eventuala excep?ie a s?vâr?irii actului în cadrul execit?rii legele a comer?ului).

 În cazul aplic?rii sanc?iunii nulitii cu privire la un act juridic civil, se produc urm?toarele efecte:

- principiul retroactivitii nulitii;

- principiul restabilirii situa?iei anterioare (restitutio in integrum);

- principiul desfiinrii actului subsecvent ca urmare a desfiinrii actului ini?ial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis).

 De la acest din urm? principiu, Art. 36 din Legea nr. 7/1996, prevede o excep?ie, respectuiv cazul subdobânditorului de bun?-credin cu titlu oneros al unui drept real imobiliar înscris în cartea funciar?, în cazul în care ac?iunea în rectificare nu a fost pornit? în termen de 3 ani de la data înregistr?rii cererii a c?rei rectificare se cere.

 Astfel, potrivit Art. 36 din Legea nr. 7/1996:

 „Ac?iunea în rectificare, întemeiat? pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gre?ita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta ?i împotriva ter?elor persoane care ?i-au înscris un drept real, dobândit cu bun?-credin ?i prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul c?r?ii funciare, în termen de trei ani de la data înregistr?rii cererii de înscriere formulat? de dobânditorul nemijlocit al dreptului a c?rui rectificare se cere, afar? de cazul când dreptul material la ac?iunea de fond nu s-a prescris.”

 ***

 În cauz?, având în vedere concluziile raportului de expertiz? grafic? criminalistic?, potrivit c?rora:

- cererea de autentificare nr. …. dat? la B.N.P. AS, din B., nu a fost completat?, datat? ?i nici semnat? de c?tre numitul CP;

- semn?tura aferent? pozi?iei „mandant” de pe procura special? autentificat? sub nr. ,,,, de c?tre B.N.P. AS, din Bac?u, nu a fost executat? de c?tre numitul CP;

- semn?tura aferent? pozi?iei „declarant” de pe declara?ia autentificat? sub nr. ,,,,, de c?tre B.N.P. AS, din Bac?u, nu a fost de c?tre numitul CP;

instan?a constat? c? declara?ia dat? de c?tre CP (privind primirea sumei de 60000 lei de la JI), a c?rui semn?tur? a fost legalizat? sub nr. … de c?tre B.N.P. AS, din Bac?u, precum ?i procura special? dat? de c?tre CP mandatarului JI autentificat? sub nr. ….. de c?tre B.N.P. AS, din Bac?u, sunt lovite de nulitate absolut? pentru lipsa consimmântului declarantului, respectiv al mandantului, motiv pentru care urmeaz? s? le anuleze ca atare.

 Cu privire la contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ….. de c?tre B.N.P. EC, din Bac?u, încheiat între CP, prin mandatar JI, în calitate de vânz?tor, ?i GCC, c?s?torit cu GE, în calitate de cump?r?tor, având ca obiect imobilul situat în ,,,,,,, ?i pre?ul de 60000 lei, în temeiul principiului quod nullum est, nullum producit efectum, precum ?i al principiului retroactivitii efectelor nulitii actului juridic civil, având în vedere c? acest contract a fost încheiat de c?tre un mandatar a c?rei procur? este lovit? de nulitate absolut?, instan?a constat? c? contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ,,,,, sus-men?ionat este lovit de nulitate absolut?, motiv pentru care urmeaz? a-l anula ca atare.

 Cu privire la contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ,,,,, de c?tre B.N.P. ML, din Bac?u, încheiat între GCC ?i GE, în calitate de vânz?tori, ?i SC c?s?torit cu SC, în calitate de cump?r?tor, având ca obiect imobilul situat în …., ?i pre?ul de 75000 lei, instan?a re?ine urm?toarele:

- prezenta cerere de chemare în judecat? prin care s-a solicitat anularea unor contracte de vânzare-cump?rere care au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil înscris în cartea funciar?, are efect suspensiv cu privire la termenul de trei ani în care se poate formula ac?iunea în rectificare a c?r?ii funciare întemeiat? pe nevalabilitatea titlului ce a stat la baza acesteia;

- prezenta cerere de chemare în judecat? prin care s-a solicitat ?i constatarea nulitii absolute a titlului subdobânditorilor dreptului de proprietate asupra bunului imobil înscris în cartea funciar? (respectiv contractului de vânzare-cump?rare prin care SC ?i SC au devenit proprietari asupra imobilului situat în …) a fost promovat? de c?tre reclamant la mai pu?in de un an de la data înscrierii înm carte funciar? a dreptului de proprietate a acestor ter?i subdobânditori (astfel cum rezult? din înscrisul aflat la fila 93 dosar, dreptul de proprietate al pârâ?ilor S a fost înscris în cartea funciar? la data de ….., iar cererea reclamantului a fost introdus? pe rolul Judec?toriei Bac?u la data de …), fiind formulat? în?untrul termenul de trei ani prev?zut la Art. 36 din Legea nr. 7/1996. Prin urmare, pârâ?ii SC ?i SC, în calitate de ter?i subdobânditori ai imobilului situat în …., nu pot invoca în prezenta cauz? excep?ia de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, întrucât nu este îndeplinit? prima condi?ie pentru valabila învocare a acesteia – respectiv condi?ia privind termenul de 3 ani. În aceast? situa?ie, analizarea celei de-a doua condi?ii referitoare la buna-credin a ter?ului subdobânditor cu titlu oneror devine superflu?.

 Prin urmare, având în vedere aceste considerente, în temeiul principiului quod nullum est, nullum producit efectum, precum ?i al principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, instan?a constat? c? contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. … sus-men?ionat este lovit de nulitate absolut?, motiv pentru care urmeaz? a-l anula ca atare.

 Cu privire la cheltuielile de judecat? solicitate de c?tre reclamant, instan?a având în vedere dispozi?iile Art. 274 C.proc.civ. ?i având în vedere c? reaua-credin a pârâ?ilor S, nu a fost constatat? în litigiu de fa, urmeaz? a obliga pârâ?ii  GCC ?i GEM la plata c?tre reclaman?i a sumei de 2439 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?, ?i a obliga pârâtul JI la plata c?tre reclaman?i a sumei de 1219,50 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?.

 De asemenea, va dispune restituirea c?tre reclaman?i ?i c?tre autoriti a înscrisurile originale care ne-au fost înaintate de c?te ace?tia.

1