Somaţie de plată

Sentinţă civilă 9867 din 19.11.2010


Deliberând asupra cauzei civile de fa, instan?a constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de … sub nr….. creditoarea UA, cu domiciliul în …., jude?ul …., a solicitat ,pe calea soma?iei de plat?, obligarea debitoarei … , cu sediul în …. la plata sumei de 7900 lei reprezentând contravaloare chirie.

În motivarea ac?iunii, creditoarea a ar?tat c? debitoarea este proprietara unui imobil cu destina?ie spa?iu comercial, în suprafa de 20,21 mp, situat în …. ?i edificat pe terenul proprietatea sa , în suprafa de 395 mp, situat în …., a?a cum rezult? din sentin?a civil? nr…. a Tribunalului Bac?u, r?mas? definitiv? ?i irevocabil?.

Între creditoare ?i debitoare a intervenit contractul de loca?iune nr….., potrivit c?ruia a dat în loca?iune suprafa?a de 21 mp teren, situat? la adresa mai sus men?ionat?, pentru o perioad? de 1 an, începând cu …., cu o chirie lunar? de 700 lei.

Aceasta a mai ar?tat c? pân? în prezent debitoarea nu a achitat chiria pe nici lun? de la data încheierii contractului de loca?iune.

S-a apreciat de c?tre creditoare c? sunt îndeplinite condi?iile procedurii speciale ale soma?iei de plat? , crean?a fiind cert?, lichid? ?i exigibil?.

În drept,cererea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.1 ?i art.5 din OG 5/2001, art.969 C.Civ.

În dovedire, creditoarea a anexat cererii de chemare în judecat?, în conformitate cu art.112 C.proc.civ., urm?toarele înscrisuri: sentin?a civil? nr…. (filele 7-9), contractul de loca?iune din data de … (fila 10), încheiere de dat? cert? nr…. (fila 11), notificare din data de … (fila 18). Ulterior, la solicitarea instan?ei, s-au depus copii certificate conform cu originalul de pe aceste înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrat? cu suma de 39 lei reprezentând tax? judiciar? de timbru ?i 3 lei timbru judiciar.

La termenul din data de 15.10.2010, creditoarea ?i-a precizat cererea, ar?tând c? prin sentin?a civil? nr…. a Judec?toriei Bac?u, r?mas? definitiv? ?i irevocabil? la …, se anuleaz? contractul de concesiune nr….997 încheiat între Prim?ria Bac?u ?i …, iar debitoarea a fost obligat? s?-?i ridice pe propria cheltuial? parte de construc?ie ce afecteaz? terenul creditoarei. De?i i s-a propus în nenum?rate rânduri debitoarei de a încheia un contract de loca?iune pentru terenul ce îl ocup? cu spa?iul comercial, din rea-voin, … nu a r?spuns acestei propuneri decât la data de …. Debitoarea mai arat? c? pân? la data de …. nu a achitat decât 500 RON, iar spa?iul a fost subînchiriat la …. de?i în contract nu figura aceast? posibilitate. Aceasta i-a trimis o notificare prin executorul judec?toresc în sensul de a elibera terenul, ridicându-?i construc?ia, îns? ?i aceasta f?r? nici un rezultat.

Debitoarea, legal citat?, nu a depus întâmpinare ?i nici nu a participat la judecata pricinii.

 Instan?a a încuviin?at pentru creditoare, în temeiul art. 167 Cod proc. civ., proba cu înscrisuri apreciind c? este pertinent?, concludent? ?i util? solu?ion?rii cauzei.

 Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instan?a re?ine urm?toarele:

În fapt, la data de ….., între p?r?i a intervenit un contract de loca?iune, prin care creditoarea s-a obligat de a asigura debitoarei folosin?a  terenului în suprafa de  21 mp situat în …., iar debitoarea s-a obligat de a pl?ti chiria lunar, durata contractului astfel încheiat fiind de 1 an, astfel cum rezult? din înscrisul depus în copie certificat? conform cu originalul de la fila 22 din dosar.

În drept, instan?a re?ine c? cererea prin care se declan?eaz? procedura soma?iei de plat?, reglementat? de OG 2/2001, cu modific?rile ulterioare, trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele prev?zute de acest act normativ special, respectiv art.1 alin.1.

 Astfel, în primul rând, creditorul trebuie s? aib? o crean a c?rei obliga?ie corelativ? const? în îndatorirea debitorului de a pl?ti o sum? de bani, f?r? a prezenta relevan, în principiu, izvorul acestei obliga?ii, fiind îns? necesar ca obliga?ia s? fie asumat? prin contract constatat printr-un înscris ori determinant? potrivit unui statut, regulament sau a altui înscris , însu?it de p?r?i prin semn?tur? sau în alt mod admis de lege.

 În al doilea rând, crean?a trebuie s? fie cert?, lichid? ?i exigibil?, respectiv existen?a ei s? fie neîndoielnic?, s? rezulte din chiar înscrisul constatator al crean?ei, conform art.379 alin.3 C.proc.civ, cuantumul acesteia s? fie determinat prin înscrisul care o constat? sau, cel pu?in, s? fie determinabil prin înscrisul respectiv sau prin alte înscrisuri ce eman?, sunt recunoscute sau, dup? caz, sunt opozabile debitorului, conform art.379 alin.4 C.proc.civ., iar termenul prev?zut în favoarea sau ?i în favoarea debitorului s-a împlinit ori, în condi?iile legii ( art.263 ?i art.382 C.proc.civ.), debitorul este dec?zut din beneficiul termenului.

Analizând prezenta cerere de emitere a soma?iei de plat? în raport de cerin?ele enun?ate mai sus, instan?a constat? existen?a unei crean?e în favoarea creditoarei, ?i obliga?ia corelativ? a debitoarei de a pl?ti chiria în baza contractului încheiat de c?tre p?r?i.

Crean?a este cert?, existen?a ei rezultând neîndoielnic din contractul de loca?iune nr.…din data de ….. ce reprezint? înscris sub semn?tur? privat?, semnat de c?tre ambele p?r?i.

Crean?a este lichid?, pre?ul folosin?ei terenului fiind stabilit la un cuantum de 700 RON , pl?tibil lunar.

În ceea ce prive?te exigibilitatea, instan?a constat? c? ?i aceast? condi?ie de admisibilitate este îndeplinit?, dreptul creditoarei de a solicita obligarea debitoarei la plata datoriei n?scându-se succesiv  la data de 20 a fiec?rei luni pe parcursul perioadei …….

Pentru toate aceste considerente expuse, în temeiul art.6 alin.2 din OG 5/2001, instan?a va admite cererea ?i va soma debitoarea s? pl?teasc? creditoarei suma de 7900 lei , reprezentând contravaloare chirie neachitat? .

Având în vedere ?i dispozi?iile art.6 alin.3 din aceea?i ordonan, se va stabili termenul de 20 zile pentru efectuarea plii de la data comunic?rii hot?rârii de fa.

În temeiul art.274 alin.1 C.proc.civ. ?i în virtutea principiului disponibilitii care guverneaz? procesul civil, instan?a va lua act de faptul c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

Ordonan?a va fi comunicat? p?r?ilor de îndat?, prin scrisoare recomandat?, cu confirmare de primire, potrivit art.6 alin.4 din OG 5/2001.

1