Pretenţii

Sentinţă civilă 8376 din 06.10.2010


Obiect: preten?ii

Asupra cauzei comerciale deduse judecii, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr. ….. din ….., primarul Municipiului B… în calitate de reprezentant al Unitii Administrativ Teritoriale ( Municipiul B.) a chemat în judecat? pe pârâta S.C. LP S.R.L., solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 677 lei reprezentând debit conform contractului de concesionare nr. ….. din care 193 lei dobânzi ?i penaliti.

În motivarea ac?iunii reclamanta arat? c? între aceasta în calitate de concedent ?i pârât? în calitate de concesionar s-a încheiat contractul de concesiune nr….. având ca obiect preluarea folosin?ei suprafe?ei de 15,38 mp teren situat în B …..  Arat? reclamanta c? pârâta nu ?i-a îndeplinit principala obliga?ie contractual?, aceea de plat? taxei de folosin. Se mai arat? c? pârâta a fost convocat? la conciliere potrivit dispozi?iilor art.720 indice 1 C. pr. civ. îns? aceasta nu a dat curs invita?iei.

În drept cererea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art. 969, art.1073, art.1430 , art. 1431 C. civ. ?i a clauzelor din contract.

În temeiul dispozi?iilor art.242 C. pr. civ., reclamanta a solicitat judecarea cauzei ?i în lips?.

La cerere au fost ata?ate în copie, urm?toarele înscrisuri: nota intern? nr……, list? cu modul de calcul al major?rilor ?i penalitilor, extras ORC, convocare la conciliere ?i dovada comunic?rii acesteia, proces-verbal de îndeplinire a procedurii concilierii prealabile, contract de concesionare nr….., proces-verbal de predare-primire.

Legal citat? fiind, pârâta nu s-a prezentat în instan ?i nici nu a depus în termen legal întâmpinare.

Instan?a a admis pentru p?r?ile prezentei cauze proba cu înscrisurile deja existente la dosar.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

În fapt, între Consiliul Local al Municipiului B., în calitate de concedent ?i pârâta S.C. LP S.R.L. în calitate de concesionar, s-au stabilit raporturi contractuale, având ca obiect cedarea folosin?ei terenului proprietate privat? a Municipiului B. în suprafa de 15,38 mp situat în B… Contractul încheiat între pi la data de ….., f?când dovada deplin? a raporturilor stabilite între p?r?i ?i a asum?rii obliga?iei de plat? de c?tre pârâta debitoare.

Potrivit notei interne nr……, pentru anul 2007, pârâta datora suma total? de 677 lei din care 193 lei cu titlu de major?ri de întârziere calculate pân? la data de ….

În conformitate cu dispozi?iile art. 1361 C.civ principala obliga?ie a pârâtei, în calitate de beneficiar? al serviciilor furnizate de reclamant?, este aceea de plat? a pre?ului la ziua ?i locul determinat în contract. Fa de aceste prevederi coroborate cu dispozi?iile articolului 969 C.Civ. care stipuleaz? faptul c? toate conven?iile legal f?cute au putere de lege între p?r?ile contractante, instan?a constat? faptul c? pârâta nu ?i-a îndeplinit obliga?ia asumat? prin contract, prin acordul s?u de voin.

Având în vedere dreptul creditorului de a ob?ine îndeplinirea exact? a obliga?iei, în conformitate cu dispozi?iile articolului 1073 C.cv, instan?a consider? temeinic? ac?iunea reclamantei cu privire la obligarea pârâtei la achitarea debitului ?i a major?rilor de întârziere ce vor fi calculate pân? la data plii efective.

1