Violare de domiciliu, distrugere şi tâlhărie

Sentinţă penală 94 din 24.01.2011


Obiect:  de violare de domiciliu, distrugere ?i tâlh?rie, fapte prev. ?i ped. de art. 192 al. 1, 2 Cp, art. 217 al. 1 Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp, . 211 al. 1, al. 2 lit. c Cp.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Bac?u  nr.7927/P/2010 din 20.10.2010 s-a dispus trimiterea în judecat? în stare de arest preventiv a inculpatului AA  ,  pentru s?vâr?irea infrac?iunilor  de violare de domiciliu, distrugere ?i tâlh?rie, fapte prev. ?i ped. De art. 192 al. 1, 2 Cp, art. 217 al. 1 Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp (parte v?t?mat? VF), art. 217 al. 1 Cp (parte v?t?mat? VA) ?i art. 211 al. 1, al. 2 lit. c Cp (parte v?t?mat? GS), totul cu aplicarea art. 33 lit.a a Cp  constând în aceea c? în noaptea de 01/02.10.2010, în jurul orelor 01.00, în timp ce se afla pe drumul public de pe raza satului L. jud. Bac?u, prin escaladare a p?truns f?r? drept în curtea locuin?ei p?r?ii v?t?mate VF, apoi s-a urcat pe acoperi?ul casei acestuia ?i folosindu-se de un topor a distrus mai multe pl?ci de azbociment, provocând un prejudiciu de aproximativ 700 lei, nerecuperat; în nopatea de 01/02.10.2010, în jurul orelor 01.00, în timp ce se afla pe raza satului L, , folosindu-se de un topor, a distrus por?ile de acces în curtea locuin?ei p?r?ii v?t?mate VA; în ziua de 02.10.2010, în jurul orelor 11.00, în timp ce se afla pe str. ., , prin violen a deposedat partea v?t?mat? GS de suma de 50 lei, prejudiciu recuperat.

Înaintea citirii actului de sesizare  inculpatul  AA  a recunoscut comiterea faptelor pentru acre a fost trimis în judecat? a?a cum s-a re?inut în rechizitoriu , fiind de acord ca judecata sa se fac? în baza probelor administrate în timpul urm?ririi penale  , aplicându-se procedura simplificat? prev?zut? de art.3201 din C.p.p. 

 Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauz? , în ambele faze ale procesului penal, instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt: în noaptea de 01/02.10.2010 în jurul orelor 01.00 partea v?t?mat? VF se afla la domiciliul s?u din sat L., împreun? cu concubina ZO, doi copii minori ?i tat?l s?u VF. La un moment dat a auzit zgomote pe acoperi?ul casei ca ?i cum cineva lovea în pl?cile de azbociment. A ie?it afar? din cas? împreun? cu tat?l s?u ?i l-a v?zut  pe inculpatul AA, lovind cu un topor în acoperi?ul casei distrugându-l. L-a interpelat  întrebându-l ce face, iar acesta i-a r?spuns c? are chef s? sparg? ceva, dup? care a s?rit de pe cas?, a intrat în curtea vecinului MP ?i a p?r?sit zona; în aceea?i noapte ?i în acelea?i împrejur?ri, trecând pe lâng? locuin?a p?r?ii v?t?mate VA, inculpatul a lovit de mai multe ori cu acela?i topor în por?ile de acces în curtea acesteia, provocându-i distrugeri; în data de 02.10.2010, în jurul orei 11.00, inculpatul se afla pe strada P, ?i la un moment dat a v?zut pe partea v?t?mat? G? care este v?carul satului ?i s-a deplasat pân? la acesta cerându-i împrumut suma de 50 de lei. Fiind refuzat, inculpatul  a trântit partea v?t?mat? la p?mânt, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona fe?ei, apoi l-a c?utat prin buzunare ?i i-a sustras suma de 50 lei, dup? care a p?r?sit locul s?vâr?irii faptei.

Situa?ia de fapt expus? a rezultat în urma corobor?rii probelor eviden?iate prin: procese verbale de cercetare la fa?a locului ?i plan?e foto ,declara?iile p?r?ilor v?t?mate GS, Amariei Virginia , Fodor Vasilica, declara?iile martorilor IB , …

În drept , faptele inculpatului  AA  de a p?trunde f?r? drept în  locuin?a p?r?ii v?t?mate VF ?i de a distruge cu un topor mai multe pl?ci de azbociment de la acoperi?ul acesteia ,  pe timp de noapte, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor  de violare de domiciliu ?i distrugere prev. de art. 192 al.2 ?i art.217 al.1 din C.p.

Fapta inc. AA  de a lovi ?i degrada cu ajutorul unui topor por?ile de acces în curtea locuin?ei p?r?ii v?t?mate VA întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de distrugere prev. de art.217 al.1 din C.p.

Fapta inc. AA  de a deposeda prin violen partea v?t?mat? GS aflat pe o strad? din loc. Hemeiu?i , de suma de 50 lei întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de tâlh?rie prev. de art. 211 al. 1, 2 lit. c din Cp.

Pentru infrac?iunea de distrugere comis? în dauna p?r?ii v?t?mate Fodor Petric? , aceasta ?i inculpatul au declarat c? s-au împ?cat , astfel încât instan?a  , în temeiul art. 345 al. 3 cu referire la art. 11 pct. 2 lit. b ?i 10 lit. h din Cpp va dispune încetarea  procesul penal pornit împotriva inculpatului AA pentru infrac?iunea de distrugere, prev?zut? de art. 217 al. 1 Cp (parte v?t?mat? VF).

În temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instan?a va dispune condamnarea inculpatului pentru celelalte infrac?iuni re?inute în sarcina sa.  .

  La alegerea pedepselor , precum ?i la individualizarea cuantumului acestora instan?a , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor s?vâr?ite, determinat atât de modul de producere, cât ?i de importan?a valorilor sociale afectate, limitele de pedeaps? prev?zute de lege pentru aceast? infrac?iune, datele ce caracterizeaz? persoana inculpatului , dar ?i împrejur?rile care atenueaz? sau agraveaz? r?spunderea penal?.

În concret instan?a constat? c? faptele inculpatului prezint? pericol social pentru valorile ocrotite de art.192, 217 ?i 211din C.p. ( . patrimoniul persoanei,  inviolabilitatea domiciliului, integritatea fizic? a persoanei ),  inculpatul are antecedente penale , dar a cooperat cu organele judiciare , aspect ce va fi considerat o circumstan atenuant? conform art. 74 lit.c din C.p. Totodat? instan?a va avea în vedere limitele de pedeaps? prev. la art.211 al.2, 192 al.2 ?i art.217 al.1 din C.p.  reduse cu o treime conform art.3201 al.7 din C.p.p. fiind aplicabile regulile pentru procedura simplificat? prev. de art.3201 din C.p.p. 

Având în vedere aceste aspecte instan?a apreciaz? c? o pedeaps? de 2 ani închisoare pentru infrac?iunea de tâlh?rie, 1 an ?i 6 luni pentru infrac?iunea de violare de domiciliu ?i o amend? de 300 lei pentru infrac?iunea de distrugere  sunt de natur? s? asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

Existând un concurs de infrac?iuni , în temeiul art. 36. alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit.a ?i art. 34 lit.e C.p. va contopi cele trei pedepse ?i va aplica pedeapsa cea mai grea de  2 ani închisoare.

Prin sentin?a penal? nr. 1675/16.09.2008 a Judec?toriei Bac?u , definitiv? la data de 07.10.2008 , inculpatul a  fost condamnat  la  pedeapsa de 2 ani închisoarea pentru infrac?iunea de tâlh?rie prev. de art. 211 al.1,2 lit.b,c ?i al.21 lit. a din C.p ( fapt? comis? la 13.05.2005 ), dispunându-se ?i suspendarea condi?ionat? a execut?rii acestei pedepse pe durata unui termen de încercare de 4 ani conform art.81 din C.p.

Prin sentin?a penal? nr. 1309/24.06.2008  a Judec?toriei Bac?u , definitiv? la data de 14.07.2008 , inculpatul a  fost condamnat  la  pedepsele  de  luni închisoarea pentru infrac?iunea de violare de domiciliu  prev. de art. 192 al.1 din C.p ( fapt? comis? în luna aprilie 2006 )  , 2 ani închisoare pentru infrac?iunea de furt calificat ( comis? în luna martie 2006 ) ?i 4 luni închisoare pentru infrac?iunea de distrugere prev. de art.217 al.1 din c.p. cu aplic. art.41 al.2 din C.p. ( comis? în lunile martie ?i aprilie 2006 ), pedepse contopite în pedeapsa de  2 ani închisoare,  dispunându-se ?i suspendarea condi?ionat? a execut?rii acestei pedepse pe durata unui termen de încercare de 3 ani conform art.81 ?i 110 din C.p.

Instan?a constat? c? infrac?iunile ce au f?cut obiectul celor 2 cauze sunt concurente , motiv pentru care , dup? repunerea în individualitatea lor a pedepselor de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare ?i 4 luni închisoare aplicate prin sp 1309/24.06.2008 a Judec?toriei Bac?u, în temeiul art. 36 al. 2 din Cp ?i art. 34 lit. b ?i 33 lit. a Cp, va contopi aceste pedepse cu cea de 2 ani închisoarea aplicat? prin sentin?a penal? nr.  1675/16.09.2008 a Judec?toriei Bac?u  urmând a o aplica pe cea mai grea de 2 ani închisoare, men?inând suspendarea condi?ionat?.

Având în vedere c? faptele ce fac obiectul prezentei cauze sunt comise cu inten?ie ?i în termenele de încercare, conform art. 83 al.1,4 C.p. instan?a urmeaz? a revoca suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei rezultante de  2 ani  pe care inculpatul o va executa în întregime al?turi de cea aplicat? în cauza dedus? judecii , în total 4 ani închisoare.

În ceea ce prive?te pedeapsa accesorie, re?ine c? natura faptelor s?vâr?ite ?i circumstan?ele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemniti în exercitarea drepturilor de natur? electoral? prev. de art. 64 lit. a ?i b din C.p. , cu excep?ia dreptului de a alege.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest , fiind re?inut ?i arestat preventiv în prezenta cauz? începând cu data de 02.10.2010, astfel încât , având în vedere ?i condamnarea acestuia prin prezenta hot?râre, conform art.350 instan?a va men?ine aceast? m?sur? ?i va deduce perioada executat? de la 02.10.2010  la zi , conform art.88 din C.p.

În ceea ce prive?te latura civil? , instan?a va constata c? prin faptele sale ilicite inculpatul a cauzat pagube celor trei  p?r?i v?t?mate .

Conform art.14 ?i art.346 din C.p.p. va obliga inculpatul s? pl?teasc? p?r?ii civile Amariei Virginia suma de 1000 de lei reprezentând daune materiale.

 P?r?ii v?t?mate GS i-a fost restituit? suma de bani sustras? înc? din timpul urm?ririi penale ?i nu s-a constituit parte civil?, iar partea v?t?mat? VF a primit în timpul judecii din partea inculpatului contravaloarea pagubei cauzate.

În temeiul art. 118 al. 1 lit. b Cp instan?a va dispune confiscarea unui topor de la inculpat, topor utilizat de acesta la comiterea infrac?iunilor de distrugere.

Întrucât nu a f?cut dovada cheltuielilor de transport la termenele de judecat?, instan?a va respinge ca nefondat? cererea p?r?ii v?t?mate VA referitoare la cheltuieli de judecat? ( cheltuieli de transport ) .

Conform art.191 alin.1 ?i art. 192 al. 1 pct. 2 lit. b Cod procedur? penal? va obliga pe inculpatul AA  s? pl?teasc? statului suma de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Conform art. 192 al. 1 pct. 2 lit. b Cpp va obliga partea v?t?mat? VF s? pl?teasc? statului suma de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta.