Principiul unităţii folosirii unei căi de atac. Inadmisibilitatea recursului împotriva unei hotărâri irevocabile date în recurs

Decizie 383/R din 15.04.2009


1. Principiul unităţii folosirii unei căi de atac. Inadmisibilitatea recursului împotriva unei hotărâri irevocabile date în recurs

C.proc.civ., art. 299 alin. (1)

Potrivit art. 299 alin. (1) C.proc.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională sunt supuse recursului.

Din economia textului de lege mai sus menţionat, rezultă că recursul declarat împotriva unei hotărâri irevocabile date în recurs este inadmisibilă.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă,

Decizia civilă nr. 383/R din 15 aprilie 2009

Prin Decizia civilă nr. 383/R din 15 aprilie 2009, Curtea de Apel Timişoara a respins ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta S.I. şi continuat de moştenitorii B.L. şi S.P. împotriva Deciziei civile nr. 1551 din 11 decembrie 2008 a Tribunalului Arad.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Timişoara a avut în vedere considerentele ce în continuare sunt enunţate.

Acţiunea din dosarul de faţă, având ca obiect rezoluţiunea unui contract de întreţinere, este o acţiune patrimonială, iar instanţa competentă şi căile de atac sunt stabilite în funcţie de valoare.

Reclamanta, prin reprezentantul său, a precizat că valoarea imobilului în litigiu este de 17.000 lei, fapt consemnat de Tribunalul Arad în încheierea din 6.11.2008.

În raport de această valoare, hotărârea primei instanţe, conform art. 2821 alin. (1) C.proc.civ., poate fi atacată numai cu recurs.

Recursul reclamantei a fost soluţionat prin decizia civilă nr. 1551 din 11 decembrie 2008 de către Tribunalul Arad, iar această hotărâre este irevocabilă, neputând fi atacată la rândul ei pe calea recursului.

Principiul unicităţii folosirii unei căi de atac este unul dintre principiile care guvernează procedura civilă, fără a se putea afirma că se aduce atingere în acest fel accesului părţii la justiţie sau dreptului la un proces echitabil.

În consecinţă, recursul declarat de reclamanta S.I. şi continuat de moştenitorii acesteia împotriva unei hotărâri pronunţate în soluţionarea unui recurs este inadmisibil.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 2821 alin. (1) şi a art. 299 alin. (1) C.proc.civ., Curtea a respins ca inadmisibil  recursul declarat de reclamanta S.I. şi continuat de moştenitorii  B.L. şi S.P.