Lipsa încheierii de amânare a pronunţării. Nulitatea hotărârii

Decizie 786 din 05.10.2009


Lipsa încheierii de amânare a pronunţării. Nulitatea hotărârii

C. proc. civ., art. 260, art. 261 alin. (1) pct. 1), 3) şi 5)

Potrivit art. 260 C. proc. civ., dacă instanţa nu poate hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen care nu poate fi mai mare de 7 zile, iar conform art. 261 alin. (1) pct. 1), 3) şi 5) C. proc. civ., hotărârea trebuie să cuprindă arătarea instanţei care a pronunţat-o, numele judecătorilor care au luat parte la judecată, obiectul cererilor, susţinerile părţilor, precum şi motivele de drept şi de fapt care au format convingerea instanţei.

În consecinţă, în cazul în care încheierea de amânare a pronunţării lipseşte de la dosar, hotărârea atacată este lovită de nulitate absolută.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă,

Decizia civilă nr. 786 din 5 octombrie 2009

Prin decizia civilă nr. 786/05.10.2009, Curtea de Apel Timişoara a admis recursul declarat de reclamanţii S.A., S.E., M.M., K.H., K.R. şi T.N. împotriva Deciziei civile nr. 248/13.03.2008 a Tribunalului Timiş, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Timişoara a reţinut că Tribunalul Timiş, învestit cu soluţionarea apelului declarat de pârâtul L.S., a avut un prim termen de judecată a apelului în data de 16 ianuarie 2009, când s-a dispus amânarea judecăţii la termenul din 27 februarie 2009.

Prin examinarea înscrisurilor depuse la dosar, Curtea a constatat că lipseşte încheierea de şedinţă din 27 februarie 2009, când, potrivit menţiunilor din practicaua Deciziei civile nr. 248/13.03.2008 a Tribunalului Timiş, au fost consemnate concluziile părţilor, precum şi a doua încheiere de amânare a pronunţării din 06.03.2009, dată în acelaşi dosar.

Întrucât încheierile mai sus menţionate fac corp comun cu hotărârea atacată, iar ele lipsesc de la dosar, Curtea a apreciat că hotărârea recurată este lovită de nulitate absolută, motiv pentru care a casat-o cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare.