Refuz de eliberare a certificatului fiscal. Lipsa dreptului vătămat

Decizie 1313 din 10.11.2009


Refuz de eliberare a certificatului fiscal. Lipsa dreptului vătămat

OMFP nr. 2052 bis/2006

OMFP 725/2006, art. 2

Nu există drept vătămat în cazul refuzului autorităţii publice locale de eliberare a certificatului fiscal, dacă reclamantul solicită numai atestarea plăţii taxelor şi impozitelor locale, contrar OMFP nr. 2052 bis/2006. 

Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal,

 Decizia civilă nr. 1313  din 10 noiembrie 2009

Prin sentinţa civilă nr. 548/13.05.2009 pronunţată în dosarul nr. 787/30/2009, Tribunalul Timiş a admis acţiunea formulată de reclamanta societate comercială, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi a obligat pe pârâtă să elibereze reclamantei certificat de atestare fiscală (cazier fiscal) fără menţiunea de a fi însoţit de certificatul emis de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Soluţia s-a întemeiat pe dispoziţiile OMFP nr. 2052 bis/2006.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta şi prin decizia nr. 1313 din 10 noiembrie 2009 pronunţată în dosarul nr. 787/30/2009, Curtea de Apel Timişoara a admis cererea, a modificat sentinţa respingând acţiunea ca nefondată, cu motivarea că reclamanta a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. E22009-002357/26.01.2009 eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice, acesta fiindu-i necesar pentru înstrăinarea imobilului situat în Timişoara. Ca urmare a acestei cereri s-a eliberat certificatul fiscal privind creanţele bugetare cât şi certificatul ce atestă existenţa unor restanţe de plată către bugetul local.

Reclamanta a contestat menţiunea cuprinsă în certificatul emis de Direcţia Fiscală potrivit căruia acesta este valabil numai însoţit de cel emis de Direcţia Patrimoniu, susţinând greşita aplicare a OMFP nr. 725/2006 care nu prevede posibilitatea inserării unor menţiuni de natura celor anterior prezentate.

Raportat la cele invocate de reclamantă Curtea reţine că Ordinul MFP nr. 725/2006 a fost emis pentru aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice precum şi a certificatului de obligaţii bugetare. Acest ordin instituie procedura de eliberare a unor asemenea certificate, şi are un caracter general, certificatul astfel emis atestând modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri şi nu face referire expresă la sumele astfel datorate către bugetul local.

În speţă reclamanta a solicitat eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale precum şi alte venituri ale bugetului local, situaţie în care sunt incidente dispoziţiile Ordinului MFP nr. 2052 bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a altor venituri ale bugetelor locale.

Acesta prevede la art. 1 formularul tip pentru cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, model 2006ITL-015 precum şi formularul pentru certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local pentru persoane juridice model 2006ITL-016.

Reclamanta în demersul său pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală a completat cererea model 015 şi i s-a eliberat certificatul model 016 care, fiind emis de două structuri diferite ale Primăriei Timişoara cuprinde în fapt 2 pagini: una emisă de Direcţia Fiscală pentru impozite şi taxe locale şi una emisă de Direcţia de Patrimoniu pentru alte venituri la bugetul local.

Reclamanta se declară nemulţumită de menţiunea cuprinsă în certificatul eliberat de Direcţia Fiscală potrivit căreia acesta este valabil numai însoţit de certificatul emis de Direcţia de Patrimoniu, apreciind că pârâta a acţionat într-un exces de putere întrucât o asemenea menţiune adaugă nejustificat la lege şi în fapt a împiedicat utilizarea certificatului pentru scopul solicitat (vânzare imobil).

Instanţa nu poate reţine aceste argumente întrucât se observă faptul că ambele certificate, atât cel emis de Direcţia Fiscală cât şi cel emis de Direcţia Patrimoniu au fost emise având la bază cererea singulară a reclamantei şi sunt emise pe modelul tip 2006ITL-016 ce reprezintă exact modelul prevăzut de OMFP nr. 2052 bis/2006 pentru certificatul solicitat, iar ambele conţin menţiunea potrivit căreia sunt valabile numai împreună. Astfel, certificatul eliberat de Direcţia Patrimoniu cuprinde şi el menţiunea potrivit căreia trebuie însoţit de certificatul eliberat de Direcţia Fiscală. Această menţiune apare ca fiind logică de vreme ce pentru o singură cerere a reclamantei de eliberare a certificatului de atestare fiscală acesta cuprinde obligaţii de natură diferită, pe de o parte impozite şi taxe locale, iar pe de altă parte alte sume datorate la bugetul local.

Reclamanta a solicitat eliberarea certificatului de atestare fiscală fiindu-i necesar la vânzarea imobilului situat în Timişoara, iar conform art. 113 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, pentru înstrăinarea imobilelor este necesară prezentarea unui certificat de atestare fiscală care să ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale locale datorate autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. În categoria obligaţiilor fiscale locale nu intră numai impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul local ci şi orice alte sume ce se constituie venituri la bugetul local, chiriile datorate în baza unei hotărâri a consiliului local făcând parte din această ultimă categorie conform art. 28 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

În aceste condiţii nu se poate reţine că pârâta a acţionat cu exces de putere întrucât nici OMFP nr. 725/2006 şi nici OMFP nr. 2052 bis/2006 nu prevăd faptul că certificatul de atestare fiscală are o singură filă şi ca atare, de vreme ce în fapt acesta conţine 2 file distincte, este legală precizarea privind valabilitatea concomitentă, precizare făcută pe fiecare dintre ele.

Art. 2 din OMFP nr. 725/2006 prevede faptul că certificatul de atestare fiscală pentru persoanele juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor iar raportat la obiectul de activitate, Direcţia Fiscală a atestat achitarea obligaţiilor fiscale privind impozite şi taxe locale, iar Direcţia Patrimoniu a confirmat existenţa unor obligaţii de plată ce se încadrează în noţiunea de venit la bugetul local.

Toate aceste considerente de fapt şi de drept conduc la concluzia potrivit căreia hotărârea primei instanţe este dată cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii, astfel încât fiind în prezenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Curtea a admis recursul declarat de pârâtă şi a modificat sentinţa recurată în sensul respingerii acţiunii reclamantei ca neîntemeiată.