Anulare proces verbal de receptie si restituire intocmit de agentia de plati si interventie pentru agricultură –Centrul Judetean

Sentinţă civilă 1 din 22.01.2013


Prin acţiunea înregistrată sub nr. x/63/2012, la data de 13 septembrie 2012, reclamantul P.C. a chemat în judecată pe pârâta Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea actului administrativ intitulat proces verbal de recepţie şi restituire nr. x/2008 - în temeiul art. 1 din legea nr. 554/2004 -, precum şi exonerarea de la plata sumei de 1.370 lei. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a învederat faptul că, la data de 11.06.2012, pârâta i-a comunicat Notificarea de plata si punere in întârziere nr. y/31.05.2012, prin care era somat sa plătească suma de 1.370 lei cu titlu de creanţa, precum si majorări de întârziere începând cu data scadentei si pana la stingerea obligaţiei - conform procesului verbal de recepţie si restituire nr. x/2008.

Reclamantul a pretins că procesul verbal anterior menţionat nu i-a fost comunicat niciodată şi a precizat faptul că s-a adresat paratei in termenul prevăzut de art. 7 alin 1 din legea nr. 554/2004, arătând ca a depus documentele justificative la sediul A.P.I.A. - Centrul Zonal B. si, totodată, cu sesizarea nr. z/l5.06.2012, a comunicat paratei si documentele justificative.

Parata nu a ţinut însă cont de înscrisurile depuse si i-a comunicat faptul ca documentele justificative trebuiau depuse pana la data de 15.06.2008.

Reclamantul a menţionat că a formulat cerere pentru acordarea de sprijin financiar prin bonuri valorice pentru însămânţarea cu grâu a suprafeţei de 3,70 ha in toamna anului 2007, utilizând suma respectiva pentru cumpărarea unei cantităţi de 500 kg grâu.

Conform art. 15 din Ordinul 678/2007, reprezentanţii APIA verifica in prezenta beneficiarilor de sprijin financiar prin bonuri valorice, suprafeţele înfiinţate de către acestea in toamna anului 2007 si întocmesc pana la data de 15 iunie 2008 inclusiv, procese-verbale de recepţie si restituire, potrivit legii.

La încheierea proceselor-verbale de recepţie si restituire, beneficiarii de sprijin financiar prin bonuri valorice au obligaţia de a face dovada utilizării de sămânţa certificata si de calitate, conform disp. art. 5 alin 3 din acelaşi act normativ.

In cazul in care se constata ca nu au fost realizate suprafeţele pe culturi - menţionate in cererea de acordare a sprijinului financiar -, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentând sprijinul financiar nejustificat.

Referitor la procesul verbal contestat, reclamantul a invocat faptul că nu a fost convocat niciodată de către reprezentanţii APIA in vederea întocmirii acestuia, în contextul în care deţinea documentele justificative cerute de legiuitor.

De asemenea, reclamantul a arătat că procesul verbal ar fi fost întocmit tardiv - cu mult peste termenul prevăzut de art. 15 din Ordinul 678/2007.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Pentru termenul de judecată din data de 27.11.2012, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind netemeinică.

În motivarea întâmpinării, pârâta a învederat faptul că, prin cererea nr. xy/03 octombrie 2007, reclamantul a solicitat sprijin financiar pentru înfiinţarea unei culturi de grâu - în baza art. 1 şi 2 din OMADR nr. 687/2007 privind modificarea anexei F la OMADR nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate -, pe suprafaţa de 2,75 ha, situată pe raza localităţii Celaru, judeţul Dolj, valoarea subvenţiei plătite de instituţia pârâtă fiind de 1.375 lei (prin bonuri valorice).

Potrivit art. l din OMAPDR nr. 687/2006, „se acordă sprijin prin subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului, precum şi a altor resurse materiale (seminţe şi/sau pesticide şi/sau îngrăşăminte), necesare pentru culturile din toamna anului 2007 ", iar în conformitate cu prevederile art. 2 al aceluiaşi act normativ, „sprijinul financiar, în cuantum de 500 lei/ha pentru grâu, 400 lei/ha pentru rapiţă şi 450 lei/ha pentru alte culturi, se acordă beneficiarilor acestui sprijin financiar prin atribuirea gratuită de bonuri valorice nominale, în valoare proporţională cu suprafaţa de teren pe care se înfiinţează culturi agricole în toamna anului 2007".

Beneficiarii sprijinului financiar, în conformitate cu prevederile art. 4 din OMAPDR nr. 687/2007, coroborat cu prevederile art. 6, alin. 1 din OUG nr. 123/2006 „sunt producătorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/ Registrul fermelor / alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare (...) ".

Sprijinul financiar în valoare de 500 lei/ha (pentru cultura de grâu) s-a acordat beneficiarilor proporţional cu suprafaţa de teren pe care urmau a fi înfiinţate culturi agricole în toamna anului 2007, pe baza unor cereri - tip prevăzute de actul normativ anterior menţionat, sub forma atribuirii gratuite de bonuri valorice nominale.

Pe baza cererii nr. xyz/03.10.2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a acordat reclamantului suma de 1.375 lei, suma aferentă suprafeţei de grâu pe care acesta declarase că o va însămânţa, respectiv 2,75 ha.

Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, conform art. 5 alin. 1 din OMAPDR nr. 687/2007, producătorii agricoli care au solicitat sprijinul financiar trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii: a) „să facă dovada proprietăţii sau a dreptului de folosinţă, asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi în toamna anului 2007; b) să facă dovada utilizării de seminţe certificate şi de calitate, să facă dovada asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007 la societăţi de asigurare-reasigurare; c) să nu figureze ca debitor la DADR-uri sau la sucursalele judeţene APIA, ca urmare a nerespectării condiţiilor de eligibilitate aferente formelor de sprijin financiar acordate în ultimii 3 ani, sau să îşi lichideze debitele existente, până la data depunerii cererii de sprijin financiar pentru culturile din toamna anului 2007".

Conform alin. 3 al art. 5 din OMADR nr. 687/2007, „dovada utilizării de seminţe certificate şi de calitate şi a asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007 se face la recepţia suprafeţelor cultivate şi întocmirea proceselor - verbale de recepţie şi restituire, prin: a) factura de cumpărare a seminţei certificate, însoţită de documentul de calitate şi conformitate emis de furnizorii autorizaţi sau, în cazul producătorilor agricoli care folosesc sămânţa din producţia proprie pentru semănat, copie de pe buletinul de analiză informativ, cu indicii de calitate pentru sămânţă (...), eliberat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor; b) poliţa de asigurare încheiată cu societăţile de asigurare - reasigurare.

Sancţiunea prevăzută de OMADR nr. 687/2007 privind nerespectarea alin. 3 al art. 5 este restituirea de către beneficiari a sumelor primite ca sprijin financiar sub formă de bonuri valorice (art. 5 alin. 4 din OMAPDR nr. 687/2007).

Potrivit art. 15 alin. 1 din OMAPDR nr. 687/2007 - cu completările şi modificările ulterioare - „reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene ale Agenţiei, numiţi de către directorii sucursalelor, verifică, în prezenţa beneficiarilor de sprijin financiar prin bonuri valorice, suprafeţele înfiinţate de către aceştia în toamna anului 2007 şi întocmesc până la data de 16 iunie 2008, inclusiv, procesul-verbal de recepţie şi restituire (...)".

La data verificării culturii pentru care s-a formulat cererea de sprijin prevăzută de art. 6 alin. (1) din OMAPDR nr. 687/2007 - dată la care s-a încheiat procesul-verbal de recepţie şi restituire nr. 11166/10.06.2008 -, reclamantul nu a prezentat documentele justificative prevăzute de art. 5 alin. 3 al OMAPDR nr. 687/2007, neputând face dovada utilizării de sămânţă certificată şi nici asigurarea celor 2,75 ha cultivate cu grâu pentru care primise sprijinul financiar sub formă de bonuri valorice. În acest fel, s-a stabilit că reclamantul are de restituit suma totală de 1.375 lei.

Pârâta a pretins că reclamantul a avut cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate prevăzute în actul normativ anterior menţionat, avându-se în vedere că prin cererea nr. xyz/03.10.2007 s-a obligat prin semnătură să participe „la recepţionarea lucrărilor şi, în condiţiile în care nu realizez suprafeţele pe culturi, conform prezentei cereri, să restitui sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat Mă oblig să fac dovada utilizării de seminţe certificate şi de calitate a asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007, în caz contrar voi restitui în totalitate sumele reprezentând sprijin financiar acordat sub formă de bonuri valorice".

Or, la data recepţiei culturilor – 10.06.2012 -, reclamantul nu a prezentat factura de achiziţionare a seminţei certificate, nici  documentul de calitate şi conformitate al furnizorului de seminţe şi nici poliţa de asigurare a culturilor.

Potrivit art. 19 din OG nr. 14/2010, aceste creanţe bugetare sunt asimilate creanţelor fiscale în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor şi debitorilor, termenul de prescriere al acestor creanţe fiind de 5 ani de la data constituirii debitului, fiind supuse prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 115 şi urm. C.pr.civ, şi OMADR nr. 687/2007.

În contradovadă, pârâta a depus la dosar înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 27.11.2012, pârâta a depus la dosar un înscris intitulat "completare la întâmpinare", în cuprinsul căruia a susţinut că termenul limită de întocmire a procesul verbal de recepţie - restituire nr. 11165/10.06.2008 - stipulat de alin. 1 al art. 15 din OMADR nr. 687/2007 -, a fost prorogat prin art. I din OMADR nr. 9/2008 privind modificarea alin. (1) al art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate şi art. I din OMADR nr. 260/2008 privind modificarea alin. (1) al art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.

Urmare adoptării acestor acte normative, termenul limită de întocmire a proceselor verbale de recepţie - restituire a fost 15.06.2008.

Actul administrativ unilateral a cărui legalitate a fost contestată de către reclamant este încheiat în termenul stabilit de OMADR nr. 260/2008 privind modificarea alin. 1 al art. 15 din anexa F la OMAPDR nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, respectiv 15.06.2008.

Au fost depuse la dosar: copie după procesul verbal de recepţie şi restituire încheiat la data de 10.06.2008, înregistrat la Sucursala Judeţeană A.P.I.A Dolj – Centrul local B. sub nr. 11165/10.06.2008; copie după notificarea de plată şi punere in întârziere nr. 75358/31.05.2012;  copie după contestaţia formulată de reclamant împotriva actelor anterior menţionate – înregistrată sub nr. 80380/27.06.2012 – şi răspunsul la aceasta, exprimat în cuprinsul adresei nr. 80380/18.07.2012; copii după poliţele de asigurare seria AGR, nr. 00409 – întocmită de Ardaf – Sucursala Craiova, în data de 14.12.2007 -, respectiv seria CA08, nr. 0058521 – emisă de Astra Asigurări în data de 10.11.2007; copia facturii nr. TRIU 2320/19.10.2007; copia unui înscris intitulat "Document de calitate şi conformitate al furnizorului nr. 0057902/15.11.2007"; copie după cererea de acordare a sprijinului financiar nr. xyz/03.10.2007 – formulată de reclamant; copia unui înscris intitulat "Tabel fermieri care au depus din nou actele necesare la O.U.G. 687/2007 şi care trebuie scăzuţi ca debitori la A.P.I.A. B., precum şi copia unui înscris intitulat "Tabel cu fermierii din localitatea Celaru convocaţi la recepţia culturii potrivit OMADR nr. 687/2007".

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin cererea nr. xyz/03.10.2007, reclamantul a solicitat sprijin financiar pentru înfiinţarea unor culturi de grâu, situate pe raza localităţii Celaru, judeţul Dolj, în suprafaţa de 2,75 ha, - în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 687/2007, privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.

 Art. l şi 2 din anexa 1 la Ordinul MADR nr. 687/2007 - statuează că „Se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului, precum şi a altor resurse materiale (seminţe şi/sau pesticide şi/sau îngrăşăminte), necesare pentru culturile din toamna anului 2007. Sprijinul financiar, în cuantum de 500 lei/ha pentru grâu, 400 lei/ha pentru rapiţă şi 450 lei/ha pentru alte culturi, se acordă beneficiarilor acestui sprijin financiar prin atribuirea gratuită de bonuri valorice nominale, în valoare proporţională cu suprafaţa de teren pe care se înfiinţează culturi agricole in toamna anului 2007”.

Făcând aplicarea prevederilor legale anterior menţionate, pârâta i-a acordat reclamantului sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor de grâu, în valoare de 1.375 lei - sub formă de bonuri valorice.

Ulterior, instituţia pârâtă a întocmit procesul-verbal de recepţie şi restituire înregistrat sub nr. 11165/10.06.2008, în cuprinsul căruia învedera faptul că, întrucât reclamantul nu a prezentat documentele justificative prevăzute de art. 5 alin. 3 al Ordinul MADR nr. 687/2007 (în sensul că nu a adus dovada utilizării de sămânţă certificată şi nici nu a prezentat dovada asigurării culturilor de grâu în suprafaţă de 2,75 ha pentru care primise sprijin financiar sub formă de bonuri valorice)-, are de restituit suma totală de 1.375 lei.

În data de 11.06.2012, pârâta i-a transmis reclamantului notificarea de plată şi punere in întârziere nr. nr. 75358/31.05.2012, prin care îl soma pe reclamant ca, în termen de 15 zile de la primirea respectivei notificări să vireze în conturile A.P.I.A suma de 1.375 lei.

Împotriva procesului verbal de recepţie şi restituire nr. 11165/10.06.2008, precum şi împotriva notificării de plată şi punere in întârziere nr. 75358/31.05.2012, reclamantul a formulat contestaţie – înregistrată sub nr. 80380/27.06.2012 – însă, prin adresa nr. 80380/18.07.2012, instituţia pârâtă a respins respectiva contestaţie.

Referitor la susţinerile reclamantului că procesul-verbale de recepţie şi restituire contestat ar fi fost tardiv întocmit,  în raport de disp. art. 15 alin. 1 din Ordinul MADR 687/2007 - potrivit cărora respectivele acte se întocmesc pana la data de 1 martie 2008 -, acestea apar ca fiind neîntemeiate. Astfel, termenul de întocmire al proceselor verbal de recepţie şi restituire a fost prorogat succesiv – mai întâi prin art. I din Ordinul MADR nr. 9/2008 (până la data de 15 mai 2008 inclusiv) şi, ulterior, prin art. I din Ordinul MADR nr. 260/2008 (până la data de 15 iunie 2008 inclusiv).

Prin urmare, dat fiind că procesul-verbal de recepţie şi restituire nr. 11165 a fost întocmite în data de 10.06.2008, se constată că respectivul act a fost încheiat în interiorul termenului fixat de legiuitor şi, ca atare, nu se poate susţine că acest proces-verbal ar fi nul întrucât a fost tardiv întocmit.

Însă, în ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de recepţie şi restituire anterior menţionat, instanţa constată că instituţia-pârâtă a apreciat în mod eronat că reclamantul ar fi nesocotit prevederile art. 5 alin. 3 din Ordinul MADR 687/2007, astfel încât se impune a restitui sumele primite – sub formă de bonuri  valorice -, cu titlu de sprijin financiar pentru înfiinţarea unor culturi de grâu.

Potrivit disp. art. 5 din actul normativ anterior menţionat "(1) Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să facă dovada proprietăţii sau a dreptului de folosinţă, asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi în toamna anului 2007; b) să facă dovada utilizării de seminţe certificate şi de calitate, să facă dovada asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007 la societăţi de asigurare-reasigurare;  c) să nu figureze ca debitor la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti sau la sucursalele judeţene ale APIA, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a nerespectării condiţiilor de eligibilitate aferente formelor de sprijin financiar acordate în ultimii 3 ani, sau să îşi lichideze debitele existente, până la data depunerii cererii de sprijin financiar pentru culturile din toamna anului 2007.

...

( 3) Dovada utilizării de seminţe certificate şi de calitate şi a asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007 se face la recepţia suprafeţelor cultivate şi întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi restituire, prin: a) factura de cumpărare a seminţei certificate, însoţită de documentul de calitate şi conformitate emis de furnizorii autorizaţi sau, în cazul producătorilor agricoli care folosesc sămânţa din producţie proprie pentru semănat, copie de pe buletinul de analiză informativ, cu indicii de calitate pentru sămânţă (germinaţie, puritate, masa 1.000 de boabe, umiditate), eliberat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Bucureşti; b) poliţa de asigurare încheiată cu societăţile de asigurare-reasigurare.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) atrage restituirea de către beneficiari a sumelor primite ca sprijin financiar sub formă de bonuri valorice".

În primul rând, este de remarcat că art. 15 alin. 1 si 2 din anexa 1 la Ordinul MADR 687/2007 stabileşte că: „Reprezentanţi teritoriali ai sucursalelor judeţene ale Agenţiei, numiţi de către directorii sucursalelor, verifică, în prezenţa beneficiarilor de sprijin financiar prin bonuri valorice, suprafeţele înfiinţate de către aceştia în toamna anului 2007 şi întocmesc până la data de 1 martie 2008, inclusiv, procesul-verbal de recepţie şi restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

La încheierea procesului-verbal de recepţie şi restituire, beneficiarii de sprijin financiar prin bonuri valorice au obligaţia de a face dovada utilizării de sămânţă certificată şi de calitate, respectiv dovada asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007, sens în care prezintă documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), iar o copie a acestora se anexează la procesul-verbal".

Prin urmare, acest text de lege stabileşte obligaţia efectuării verificărilor referitoare la culturile înfiinţate în toamna anului 2007 de către reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene ale A.P.I.A., în prezenţa beneficiarilor sprijinului financiar, obligaţie ce poate fi îndeplinită numai prin încunoştinţarea prealabilă a respectivelor persoane cu privire la data efectuării verificărilor, încunoştinţare ce se poate realiza prin orice modalitate de comunicare.

Or, în speţă, instituţia pârâtă nu a adus nicio dovadă că l-ar fi înştiinţat pe reclamant  despre data la care urmau a se efectua verificări cu privire la culturile de grâu înfiinţate în toamna anului 2007 şi că i-ar fi solicitat acestuia să prezinte dovada utilizării de sămânţă certificată şi de calitate, respectiv dovada asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007. Acel înscris intitulat "Tabel cu fermierii din localitatea Celaru convocaţi la recepţia culturii potrivit OMADR nr. 687/2007" nu este de natură a aduce o astfel de dovadă, atâta timp cât, pe de o parte, nu poartă data întocmirii iar, pe de altă parte, nu a fost prezentată proba – esenţială -, că fermierii nominalizaţi în respectivul tabel au primit înştiinţarea – prin poştă, cu confirmare de primire -, de a se prezenta la momentul recepţiei culturilor de grâu înfiinţate în toamna anului 2007 .

De altfel, analizând procesul verbal de recepţie şi restituire nr. 11165/10.06.2008, se poate observa că acest act nu poartă semnătura reclamantului, mai mult decât atât, respectivul proces verbal nici nu au fost comunicat reclamantului decât odată cu notificarea de plată şi punere in întârziere nr. 75358/31.05.2012 – în data de 11.06.2012 -, aşadar după 4 ani de la momentul întocmirii.

Prin urmare, fiind indubitabil că pârâta nu a respectat obligaţia instituită în sarcina sa de art. 15 alin. 1 din anexa 1 la Ordinul MADR 687/2007 – de a-l înştiinţa pe reclamant despre data când urmau a se efectua verificări cu privire la culturile de grâu înfiinţate în toamna anului 2007 şi de a-i solicita acestuia să prezinte dovada utilizării de sămânţă certificată şi de calitate, respectiv dovada asigurării culturilor înfiinţate în toamna anului 2007 -, nu se poate reţine că reclamantul ar fi în culpă pentru că nu a prezentat documentele justificative prevăzute disp. art. 5 alin. 3 din Ordinul anterior menţionat.

Ca atare, nesocotirea de către instituţia pârâtă a prevederilor art. 15 alin. 1 din anexa 1 la Ordinul MADR 687/2007 constituie un temei suficient pentru a-l îndreptăţi pe reclamant să susţină că procesul verbal de recepţie şi restituire nr. 11165/10.06.2008  a fost întocmite în mod nelegal şi să justifice anularea respectivului act.

În altă ordine de idei, este de remarcat că, în faţa instanţei, reclamantul a prezentat un înscris intitulat " Document de calitate şi conformitate al furnizorului nr. 0057902", eliberat în data de 15.11.2007 – care aduce dovada că acele 500 kg de sămânţă de grâu (achiziţionate conform facturii nr. TRIU 2320/19.10.2007) utilizate pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2007 sămânţă de grâu erau certificate şi de calitate -, precum şi copii după poliţele de asigurare seria AGR, nr. 00409 (întocmită de Ardaf – Sucursala Craiova, în data de 14.12.2007), respectiv seria CA08, nr. 0058521 (emisă de Astra Asigurări în data de 10.11.2007) – aceste din urmă acte demonstrând că reclamantul îşi asigurase culturile de grâu înfiinţate în toamna anului 2007 la  societăţi de asigurare-reasigurare. Aşadar, reclamantul deţinea toate documentele prevăzute de art. 5 alin. 3 din anexa 1 la Ordinul MADR 687/2007, iar faptul că nu le-a prezentat reprezentantului teritorial al A.P.I.A. Dolj - Centrul local B. a fost cauzat de împrejurarea că nu a fost înştiinţat despre data când urmau a se efectua verificări cu privire la culturile de grâu înfiinţate în toamna anului 2007.

În consecinţă, instanţa constată că nu există dovezi că reclamantul ar fi încălcat prevederile Ordinului MADR 687/2007, astfel încât instituţia pârâtă nu avea temei pentru a întocmi procesul verbal de recepţie şi restituire nr. 11165/10.06.2008 şi a dispune ca reclamantul să restituie suma primită cu titlu de sprijin financiar – sub formă de bonuri valorice -, în valoare de 1.375 lei.

Prin urmare, cererea de anulare a actului anterior menţionat apare ca fiind întemeiată.

Pentru considerentele expuse anterior, va fi admisă acţiunea,  în sensul că se va dispune anularea procesului verbal de recepţie şi restituire întocmit de pârâtă în data de 10.06.2008 – şi înregistrat la A.P.I.A. Dolj - Centrul local B. sub nr. 11.165 -, cu consecinţa exonerării reclamantului de restituirea sumei de 1.375 lei, acordată cu titlu de sprijin financiar sub formă de bonuri valorice.

Totodată, instanţa va da eficienţă şi prevederilor art. 274 alin. 1 C.pr.civ, şi va obliga instituţia pârâtă să achite reclamantului suma de 342 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea taxei de timbru şi a timbrului judiciar, precum şi onorariul apărătorului ales.