Acordare premiu anual aferent an 2010 corela?ie cu legea nr. 285/2010

Sentinţă civilă 714/M din 02.05.2011


R O M A N I A

T.BV.

SECTIA CIVILa

SENTINTA CIVILa NR. 714/M DOSAR NR. 3041/62/2011

Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari soc.

Sedinta publica de la 02 Mai 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE – Diana Otilia Pop

ASISTENT JUDICIAR – Corina Dascalu

ASISTENT JUDICIAR - Dan Foca

GREFIER – Simona Joitaru

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra  cauzei Litigii de munca privind pe reclamantii D.P.C,  M.R.G.,  M.A.G,  M.D.I,  S.C.O,  M.L.,  C.N.,  C.R.M.,  M.M.,  S.A.V.,  L.M.,  N.D.,  A.M.,  B.E.,  V.I,  Z.M.,  P.L.S.,  A.A.E.,  G.C.,  L.I.,  N.M.,  M.C.,  M.E.C,  P.C.M.,  B.E.R.,  M.B.M.,  N.C.,  R.C.E.,  L.M.G.,  I.M.M.,  S.M.si pe paratii STATUL ROMAN prin MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR prin DGFP BRASOV, M.J.,  CABV,  T.BV., avand ca obiect drepturi banesti

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este  legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care,

Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 26.04.2011, cand se constata lipsa partilor, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea pentru data de 28.04.2011 si apoi pentru data de astazi.

T R I B U N A L U L

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata ca, prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov la data de 03.03.2011 sub nr. dos.3041/62/2011, reclamantii D.P.C, M.R.G., M.A.G, M.D.I, S.C.O, M.L., C.N., C.R.M., M.M., S.A.V., L.M., N.D., A.M., B.E., V.I, Z.M., P.L.S., A.A.E., G.C., L.I., N.M., M.C., M.E.C, P.C.M., B.E.R., M.B.M., N.C., R.C.E., L.M.G., I.M.M. si S.M.au solicitat, in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin M.F.P., M.J., CABV si T.Bv. sa se dispuna acordarea premiului anual aferent anului 2010, cunoscut sub denumirea de „al 13-lea salariu”.

In motivarea cererii reclamantii au invederat instantei ca, prin art.18 din OUG nr.27 din 29 martie 2006, privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei se prevedea ca "pentru activitatea desfasurata personalul beneficiaza la sfarsind anului calendanstir de un.premiu anual egal cu indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna a anului pentru cavr se face premierea, iar pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calul indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna de activitate".

Acest articol a fost abrogat de Legea 330/2009, care a prevazut, insa, acordarea acestui drept in continuare, conform art. 25 care are urmatorul continut:

„Pentru activitatea desfasurata, personalul beneficiaza de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea.

Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare realizate in perioada in care a desfasurat activitate.

Premiile anuale pot fi. reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

Plata premiului anual se va face pentru intregul personal salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul.”

Dispozitiile sus aratate au fost, de asemenea, abrogate de art.39 pct. w din Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010, ce a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2011 (art. 46).

De asemenea, prin art.8 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 878 din 28 decembrie 2010 (in vigoare de la data de 31.12.2010) s-a prevazut in mod expres ca sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar.

Dreptul reclamantilor de a beneficia de acest premiu este castigat atat timp cat prevederile legale ce il prevedeau erau in vigoare la data de 31.12.2010, doar plata sumelor banesti fiind amanata pentru luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se acorda premiul, orice prevedere contrarii incalcand principiul neretroactivitatii.

In legatura cu acest principiu, este de observat ca prin art. 1 din Codul civil este consacrat, in concordanta cu prevederea inscrisa la art. 15 alin. (2) din Constitutie, principiul neretroactivitatii legilor. Potrivit acestui principiu, o lege devine obligatorie numai dupa promulgare si dupa aducerea ei la cunostinta prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, ea ramanand in vigoare pana cand intervine o alta lege care o abroga pe cea anterioara in mod explicit sau implicit.

Drept consecinta, ori de cate ori o lege noua modifica starea legala anterioara cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, daca s-au realizat inainte de intrarea in vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptarii noii legi, care trebuie sa respecte suveranitatea legii anterioare.

De aceea, in determinarea campului de aplicare a legilor in timp trebuie sa se tina seama nu numai de prioritatea pe care o are legea noua fata de cea veche, ci si de siguranta raporturilor sociale, care impune sa nu fie desfiintate sau modificate, fara un motiv deosebit de ordine sociala, drepturile care, in momentul intrarii in vigoare a legii noi, erau deja concretizate in acte de vointa sau in raporturi definitiv incheiate valabil dupa legea existenta in momentul incheierii lor.

Norma neretroactivitatii, inscrisa in art. 1 din Codul civil, se refera la toate raporturile nascute sub legea veche care nu si-au epuizat toate efectele.

Este adevarat ca aplicarea imediata a legii noi constituie principiul, iar supravietuirea legii vechi, exceptia si fara a admite ca legea noua poate fi interpretata in sensul de a guverna si asupra trecutului, principiul aplicarii imediate presupune intrarea in vigoare a noilor dispozitii pentru toate situatiile ale caror efecte nu erau susceptibile sa se produca sub imperiul legi vechi

Or, in cazul reclamantilor, dreptul de a incasa premiul anual aferent anului 2010 era deja castigat, legile sus mentionate ce au abrogat posibilitatea acordarii lui intrand in vigoare ulterior perioadei prevazuta pentru acordarea lui.

Privarea reclamantilor de dreptul salarial invocat incalca si art 1 al Protocolului 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. In aceasta privinta Curtea EDO face o distinctie intre dreptul angajatului de a continua sa primeasca in viitor un salariu intr-un anumit cuantum si dreptul de a primi efectiv salariul castigat pentru o perioada in care munca a fost prestata. ( Cauza Lelas c. Croatiei din 20.05.2010, par 58)

De asemenea in Cauza Kchko c. Ucrainei din 8.11.2005 Curtea a statuat ca, „daca printr-o dispozitie legala in vigoare se stabileste plata unor sporuri si conditiile pentru aceasta au fost indeplinite, autoritatile nu pot in mod deliberat, sa amane plata lor, atata vreme cat dispozitiile legale sunt in vigoare".(par. 23).

Toti intimatii au formulat intampinari, prin care au solicitat, pe fond, respingerea actiunii, in temeiul dispozitiilor art.8 din Legea nr.285/2010, raportat la dificultatile economice deosebite ce au impus masura neacordarii premiului anual pentru anul 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 aratand, totodata, ca actul normativ mentionat nu vine in contradictie cu art.1 din Protocolul aditional nr.1 la Conventia europeana a drepturilor omului.

In fine, in sprijinul pozitiei sale, paratul M.J. a invocat mai multe spete ale Curtii Europene a Drepturilor Omului.

De asemenea, pe cale de exceptie, paratii Statul Roman, prin M.F.P., CABV si T.Bv. au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Analizand actele si lucrarile dosarului, cu prioritate prin prisma exceptiei de fond dirimante invocata de catre parati, care ar face de prisos in parte analizarea pe fond a pricinii, tribunalul retine urmatoarele:

Paratul Statul Roman are calitate procesuala pasiva in cauza date fiind anumite caracteristici ale raporturilor de munca pe care se grefeaza actiunea de fata. In acest sens se observa ca reclamantii au calitatea de judecatori, angajati in cadrul J.B., ce ocupa aceasta functie prin numire de catre Presedintele Romaniei ori de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dupa caz, conform dispoziilor Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Raporturile lor de munca nu au ca izvor contracte individuale de munca incheiate cu o anumita persoana juridica, respectiv instanta la care isi desfasoara activitatea ori M.J.. Exercita o functie publica in cadrul uneia dintre autoritatile publice ale statului, respectiv autoritatea judecatoreasca.

In speta reclamantii tind la apararea unui drept salarial care, dat fiind specificul raportului de munca, este stabilit prin lege, iar nu prin contract. Libertatea contractuala a acestora este suplinita de catre stat care, prin intermediul autoritatii legislative, stabileste prin lege nivelul salariilor.

In concluzie, dreptul pretins de catre reclamanti nu este unul negociat de acestia, ci unul impus prin lege, de catre una dintre autoritatile Statului Roman, respectiv Parlamentul Romaniei, in numele statului, in procesul de reglementare a functionarii unei alte autoritati a statului, respectiv a autoritatii judecatoresti.

Pretentiile reclamantilor se intemeiaza pe acte normative interne care instituie obligatii in sarcina Statului Roman, precum si pe reglementari internationale ratificate de catre acesta si anume pe Primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului, a carei obligatie de respectare ii revine, de asemenea, Statului Roman ca parte semnatara.

Raportat la aceasta imprejurare, se constata ca paratul Statul Roman este titular al obligatiei din raporturile juridice deduse judecatii.

Alaturi de acesta, au calitate procesuala pasiva in cauza paratii CABV si T.Bv. ca ordonatori, secundar respectiv tertiar, de credite, pozitie care presupune atributii de executare a normelor legale pe care se intemeiaza pretentiile reclamantilor si care asigura executarea hotararii ce se va pronunta, in caz de admitere a actiunii.

In consecinta, pentru aceste considerente si in temeiul prevederilor art.137 alin.1 C.proc.civ. exceptiile invocate de catre parati vor fi respinse.

Pe fond, tribunalul constata ca reclamantii au calitatea de judecatori la Judecatoria Brasov. Pentru activitatea desfasurata in anul 2010 nu au beneficiat de premiu anual, cunoscut sub denumirea uzuala de „al 13-lea salariu”, datorita refuzului paratelor de a-l acorda.

Fata de aceasta stare de fapt sunt incidente in speta urmatoarele norme de drept material:

LEGEA  nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

ART. 25

„(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul beneficiaza de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare realizate in perioada in care a desfasurat activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

(4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul”.

LEGEA Nr. 285 din 28 decembrie 2010

privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

  ART. 8

„Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi”.

Raportat la prima dintre aceste norme legale se constata cu usurinta ca dreptul invocat de catre reclamanti este unul prevazut de legislatia interna, adica are o baza legala.

Astfel, la finele anului 2010, respectiv la data de 31.12.2010, dispozitiile art.25 din Legea nr.330/2009 erau in vigoare si le erau aplicabile reclamantilor raportat la calitatea acestora, necontestata, de judecatori in functie, salarizati din fonduri bugetare de stat, ale caror drepturi salariale sunt expres stabilite prin acest act normativ. Dispozitiile in discutie statueaza in favoarea lor dreptul reclamat in speta, respectiv acela de a beneficia de un premiu anual, proportional cu perioada in care si-au desfasurat activitatea.

Dreptul reclamantilor la incasarea premiului anual s-a nascut cel mai tarziu la data de 31.12.2010, adica la sfarsitul anului pentru care era instituit. Pentru plata sa, la momentul respectiv nu exista niciun impediment legal sau de fapt. Activitatea care ii indrituia pe reclamanti la beneficiul sau era prestata, nu s-a invocat ori dovedit faptul ca aceasta activitate ar fi fost nesatisfacatoare sau ca reclamantii ar fi savarsit abateri disciplinare si nici ca ar fi fost suspendati ori inlaturati din functie pentru fapte imputabile lor.

Acordarea primei anuale nu era conditionata de lege de indeplinirea altor conditii.

Plata sa era prevazut a se efectua incepand cu luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se acorda, ceea ce inseamna ca pentru anul 2010 trebuia facuta incepand cu luna ianuarie a anului 2011.

Acest demers nu a mai avut loc fata de prevederile art.8 din Legea nr.285/28.12.2010, anterior citate.

Cele din urma prevederi legale mentionate au avut efect retroactiv, intrucat au impus neacordarea premiului anual reclamantilor pentru anul 2010, adica pentru o perioada anterioara intrarii lor in vigoare, in conditiile in care reclamantii indeplineau toate conditiile legale anterioare pentru a beneficia de respectivul drept si acesta era deja nascut la data intrarii in vigoare a noii reglementari. Cu alte cuvinte, prin aceasta din urma norma legala s-a abolit un drept salarial deja castigat de catre reclamanti, exigibil la momentul aparitiei sale.

In atare situatie, se constata ca art.8 din Legea nr.285/2010 incalca principiul neretroactivitatii legii civile, consacrat de art.15 alin.2 din Constitutia Romaniei si art.1 din Codul civil. De la acest principiu de baza din dreptul civil, cu valoare constitutionala, nu exista exceptii, contrar asertiunilor paratei CABV din intampinarea formulata in cauza.

Prevederea finala a normei legale in discutie, conform careia prima anuala a fost avuta in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar este inexacta, deoarece in timp ce premiul anual se acorda doar persoanelor care nu au fost sanctionate disciplinar si intr-un cuantum proportional cu perioada lucrata, majorarile salariale s-au acordat in anul 2011 in mod egal tuturor angajatilor bugetari care ocupau aceeasi functie, nediferentiat fata de perioada lucrata in anul anterior si de eventualele sanctiuni disciplinare primite.

Ca urmare, este evident ca majorarile salariale acordate in anul 2011 au o cu totul alta natura si regim de acordare, neputandu-se pune semnul egalitatii intre acestea si prima anuala, prevazuta doar pentru activitatea satisfacatoare din punct de vedere profesional desfasurata in anul 2010 si proportional cu perioada in care a fost prestata aceasta. Diferentele sunt sugestiv reliefate inclusiv de denumirile specifice adoptate de catre legiuitor, majorarile salariale fiind, prin natura lor, cresteri salariale acordate in considerarea unei anumite categorii de personal salariat, iar prima anuala un premiu, o recompensa pecuniara acordata in considerarea unei anumite activitati, desfasurata intr-o anumita perioada de timp, in anumite conditii.

In acest context, prin inlaturarea retroactiva la data de 01.01.2011 a posibilitatii reclamantilor de a-si realiza un drept deja castigat, prevazut de legislatia in vigoare la data de 31.12.2010, pentru o activitate deja prestata s-au incalcat, pe langa dispozitiile din legislatia interna anterior mentionate, care consacra principiile de aplicare a legii civile in timp si dispozitii din dreptul international, respectiv art.1 din Primul Protocol Aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Sub acest aspect se retine ca norma internationala mentionata are urmatorul continut:

„ART. 1

Protectia proprietatii

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor”.

Dreptul reclamantilor la plata primei anuale pentru munca prestata in anul 2010 este de necontestat ca se circumscrie notiunii de bun in acceptiunea Conventiei.

Jurisprudenta CEDO invocata de catre paratul M.J. vine in sprijinul pozitiei reclamantilor, intrucat pentru perioada aflata in discutie in speta, respectiv anul 2010, cererea acestora formulata in fata prezentei instante are la baza o prevedere expresa si efectiva a legii interne si anume art.25 din Legea nr.330/2009, aflata in vigoare in perioada mentionata. Venitul pretins a fost castigat de catre reclamanti prin activitatea prestata sub imperiul actului normativ mentionat si constituie o posesie in sensul art.1 din Protocolul aditional nr.1, deoarece in perioada de referinta era prevazut de lege (in acest sens a se vedea in special hotararile pronuntate in cauzele Kechko versus Ucraina si Lelas versus Croatia).

Intregul esafodaj logico-juridic pe care se intemeiaza apararea paratului este valabil exclusiv pentru anul 2011, perioada pentru care, prin lege, s-a prevazut anticipat (deci pentru viitor) ca nu se mai acorda premiul anual consacrat de legislatia anterioara, dar care nu este vizata de reclamanti in speta.

In atare situatie, se retine, in concluzie, ca pentru activitatea prestata in anul 2010 reclamantii trebuia sa beneficieze de premiul anual pretins, pentru simplul motiv ca era prevazut de legislatia aflata in vigoare pe parcursul acestuia si indeplinesc toate conditiile impuse de legiuitor pentru acordarea sa.

In concluzie, dreptul invocat in speta este unul care are o baza clara si suficienta in dreptul intern, obligatia corelativa de plata revenindu-le paratilor. Posibilitatea inlaturarii in fapt a unui act normativ, in ceea ce priveste acordarea unor drepturi nascute in perioada in care acesta isi producea efectele, fiind in vigoare, pentru motive de natura economica nu exista intr-un stat de drept si este contrara ordinii constitutionale. La fel se prezinta situatia abrogarii sale retroactive.

Pentru considerentele expuse, tribunalul va respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de catre paratii Statul Roman, prin M.F.P., CABV si T.Bv..

Va admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii D.P.C, M.R.G., M.A.G, M.D.I, S.C.O, M.L., C.N., C.R.M., M.M., S.A.V., L.M., N.D., A.M., B.E., V.I, Z.M., P.L.S., A.A.E., G.C., L.I., N.M., M.C., M.E.C, P.C.M., B.E.R., M.B.M., N.C., R.C.E., L.M.G., I.M.M. si S.M.impotriva paratilor Statul Roman prin M.F.P., M.J., CABV si T.Bv. si, in consecinta, va obliga paratii sa le acorde reclamantilor premiul anual aferent anului 2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de catre paratii Statul Roman, prin M.F.P., CABV si T.Bv..

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii D.P.C, M.R.G., M.A.G, M.D.I, S.C.O, M.L., C.N., C.R.M., M.M., S.A.V., L.M., N.D., A.M., B.E., V.I, Z.M., P.L.S., A.A.E., G.C., L.I., N.M., M.C., M.E.C, P.C.M., B.E.R., M.B.M., N.C., R.C.E., L.M.G., I.M.M. si S.M.impotriva paratilor Statul Roman prin M.F.P., M.J., CABV si T.Bv. si, in consecinta:

- obliga paratii sa le acorde reclamantilor premiul anual aferent anului 2010.

Definitiva.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata azi, 02.05.2011, in sedinta publica.

PRESEDINTE

D. O. P.

Cu votul consultativ al asistentilor judiciari

C. D. D. F.

GREFIER

S. J.

Red.DP/27.05.2011

Dact.SJ/27.05.2011, 38 ex.

1