Cerere de intervenţie accesorie

Sentinţă civilă 69/CC din 25.06.2012


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 SENTINŢA CIVILĂ NR. 69/CC

Şedinţa Camerei de Consiliu  din data de 25 iunie 2012

Completul constituit din:

PREŞEDINTE – M. O.

GREFIER – D. M.

Pe rol fiind soluţionarea cererii de amendare pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti, formulată în temeiul art. 24 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 de reclamanta C.M. în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI.

La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu, la ultima strigare, se constată lipsa reclamantei C.M.; pentru pârâtul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI se prezintă dl. G.M., în calitate de consilier juridic.

Procedura de citare legal îndeplinită.

  S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată depusă la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, la data de 25 iunie 2012, întâmpinare formulată de pârâtul  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI prin care solicită respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă şi pe fond, ca fiind neîntemeiată.

La data de 25 iunie 2012, s-a depus la dosar cerere de intervenţie accesorie formulată de pârâtul  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI. 

Reprezentantul pârâtului DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI depune la dosar delegaţie în dovedirea calităţii.

Reprezentantul pârâtului invocă excepţia inadmisiblităţii acţiunii din două motive:  1) prevederile art. 24 al. 1 şi 2  din Legea contenciosului administrativ şi natura civilă şi nu de contencios administrativ a litigiului în  care s-a pronunţat sentinţa pentru neexecutarea căreia se solicită aplicarea amenzii şi 2) Decizia nr. 3708/17.09.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a stabilit că în cazul obligaţiilor de a face nu se poate face aplicarea art. 24 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004. 

Instanţa apreciază că nu se impune comunicarea întâmpinării formulate de pârât, chestiunea inadmisibilităţii fiind antamată de instanţă prin citarea reclamantei cu menţiunea că se va discuta admisibilitatea acţiunii în  contencios administrativ, faţă de prevederile art. 24 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004  şi de instanţa care a pronunţat Sentinţa nr. 1984/2010. Instanţa uneşte cu fondul excepţia invocată, inadmisibilitatea vizând fondul cauzei.

Instanţa acordă cuvântul asupra admiterii în principiu a cererii de intervenţie accesorie formulată de  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI. 

Reprezentantul pârâtului solicită admiterea în principiu a cererii de intervenţie accesorie.

Având în vedere dispoziţiile art. 41 şi următoarele, precum şi temeiul de drept ales de reclamantă, instanţa respinge, în principiu cererea de intervenţie formulată de MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI.

Reprezentantul pârâtului arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în baza art. 150 Cod procedură civilă, acordă cuvântul asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, precum şi asupra acţiunii.

Reprezentantul pârâtei solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Pe fond, solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată, constând în cheltuieli privind transportul, sens în care depune la dosar dovezi.

Faţă de actele şi lucrările de la dosar, instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 6040/62/2012 la data de 31/05/12, reclamanta C.M. a chemat în judecată pe pârâtul E.H., Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului solicitând obligarea acestuia la plata unei amenzi civile de 20% din salariul minim pe economie, pe zi de întârziere, începând cu data de 29/04/11 şi până la momentul punerii în  executare a Sentinţei Civile nr. 1948/M/02.12.2010 pronunţată de Tribunalul Braşov în  dosarul nr. 7174/62/2009, irevocabilă prin Decizia nr. 356/R/29.03.2011 a Curţii de Apel Braşov, la plata unor despăgubiri de 10.000 lei şi a cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta arată, în esenţă, că sentinţa menţionată a rămas irevocabilă prin respingerea recursului şi, deşi a solicitat Ministerului de resort, printr-o notificare din 13/02/12 să se conformeze dispoziţiilor instanţei, acesta, prin reprezentantul său nu a procedat în  consecinţă.

În drept, reclamanta invocă dispoziţiile art. 24, 25 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004.

În probaţiune, reclamanta a depus Sent. Civ. nr. 1948/M/2010 a Tribunalului Braşov, Dec. Civ. nr. 356/R/2011 a Curţii de Apel Braşov, notificarea adresată pârâtului, certificatul de naştere al minorei C. M., chitanţa ce atestă plata onorariului de avocat.

Acţiunea, faţă de temeiul de drept invocat, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, cf. art. 25 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004.

La solicitarea reclamantei (fila 16), termenul de judecată stabilit aleatoriu a fost preschimbat, prin Încheierea din data de 12.06.2012 (fila 17). Pentru termenul astfel preschimbat, reclamanta a fost citată cu menţiunea că se va discuta admisibilitatea acţiunii în  contencios administrativ.

Prin întâmpinare (fila 21), pârâtul a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii iar pe fond s-a solicitat respingerea acţiunii.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a formulat cerere de intervenţie accesorie în  interesul pârâtului (fila 26), care, la termenul din data de 25/06/12 a fost respinsă în principiu.

Vizând fondul, excepţia inadmisibilităţii a fost unită cu fondul cauzei.

În  cauză a fost administrată roba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi deliberând cu prioritate asupra excepţiei inadmisibilităţii, instanţa constată că excepţia este fondată şi va fi admisă, pentru argumentele care vor fi prezentate în  continuare:

Potrivit art. 24 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004, „(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

Dispoziţiile citate fac parte din capitolul III al Legii nr. 554/2004, care se referă la procedura de executare iar din interpretarea art. 22 şi urm. rezultă clar că acestea se aplică hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au soluţionat acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

Hotărârea judecătorească invocată de reclamantă, respectiv Sent. Civ. nr. 1948/M/2010, a fost pronunţată de Secţia Civilă (în  prezent Secţia I Civilă) a Tribunalului Braşov, nefiind o hotărâre pronunţată în temeiul Legii contenciosului administrativ Nr. 554/2004. Litigiul în care a fost pronunţată sentinţa în  discuţie a fost un litigiu de muncă.

Având în vedere argumentele de fapt si de drept expuse, este evident că nu este admisibil să se aplice sancţiunea prevăzută de art. 24 al. 2 şi să se acorde despăgubirile prevăzute de acelaşi articol pentru neexecutarea unei hotărâri care nu a fost pronunţată de instanţa de contencios în soluţionarea unei acţiuni formulate în  baza Legii contenciosului administrativ.

Aşadar, nu orice hotărâre judecătorească este susceptibilă să fie invocată în acţiunile formulate în  temeiul art. 24 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004, ci numai hotărârile date în  materia contenciosului administrativ prin care autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască, să modifice un act administrativ, să elibereze un înscris sau să efectueze o operaţiune administrativă.

Raportat considerentelor expuse, în temeiul art. 24, 25 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004, va fi respinsă, ca inadmisibilă, acţiunea reclamantei.

În temeiul art. 274 Cod Procedură Civilă, va fi obligată reclamanta să achite pârâtului Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului cheltuielile de judecată constând în sumele alocate pentru transportul reprezentantului său, calculate la un consum de 7% pentru distanţa Bucureşti-Braşov şi retur.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanta C.M., cu domiciliul ales în Braşov, Str. X, nr. X Sc. X, Ap. X, jud. Braşov, în contradictoriu cu pârâtul E.H., Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu sediul în Bucureşti, Bvd. X, nr. X, Latura Nord, Sector X.

Obligă pârâta să achite pârâtului Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 154 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în  5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25/06/12.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 M. O. D. M.

Tehnored. M.O./27.06.2012

Dact. D.M./27.06.2012

- 4 ex. -