Punere sub interdicţie

Sentinţă civilă 649 din 03.07.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr......./259/2013,  petentul A. R. a solicitat punerea sub interdicţie a numitei A. V. şi numirea sa în calitate de tutore al acesteia bapreciind ca este in interesul acesteia sa fie numit tutore pentru administrarea bunurilor.

În motivarea cererii petentul a aratat faptul ca intimata este sotia sa iar potrivit certificatului nr.4749/02.05.2012 aceasta a fost incadrata la gradul de handicap grav, avand nevoie de asistent personal, pentru o perioada determinata  de 12 luni, incepand cu data de 01.06.2012 pana la data de 31.05.2013 .

Petentul a invederat faptul ca impreuna cu bolnava A. V. au cumparat o locuinta, fiind achitata un avans din pretul convenit urmand ca diferenta sa fie achitata dupa vanzarea apartamentului pe care cei doi soti il detin conform titlului de proprietate nr.8/13.10.1983 si care este situat in Mizil, str..... , nr...., judetul Prahova motiv pentru care solicita ca instanta sa autorizeze vanzarea acestui imobil.

În dovedirea cererii petentul a depus la dosar înscrisuri, respectiv certificatului nr.4749/02.05.2012 aceasta a fost incadrata la gradul de handicap grav, copie acte de identitate parti, copie certificat de casatorie, copie contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.1713/10.10.2012, copia Titlului de proprietate nr.8/13.10.1983, cazier judiciar petent, adeverinta salariat pentru petent precum si imputernicire avocatiala.

Instanta, in cadrul procedurii prealabile in temeiul dispozitiilor art.937 instanta a comunicat Parchetului de pe langa Judecatoria MIzil cererea de punere sub interdictie  şi a dispus ca acesta sa efectueze cercetari în cauză  fiind efectuată o expertiză medico-legală, având ca obiectiv stabilirea existenţei sau inexistenţei discernământului intimatei iar la dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiza nr.548/15.05.2013 emis de catre Serviciul Judetean de Medicina Legala Prahova precum si referatul procurorului privind cercetarile efectuate in cauza.

In temeiul dispoz art.170 raportat la art.113 si urmatoarele din Codul civil instanta a dispus emiterea unei adrese catre Consiliul Local al Orasului Mizil- Serviciul Autoritatea Tutelara in vederea efectuarii unei anchete psihosociale la domiciliul petentului precum si efectuarea de verificări privind existenta unuia disntre cazurile de incapacitate prevazute de art.113 Cod civil referitor la persoana petentului A. R. cu privire la care se solicita numirea in calitate de tutore al bolnavei A.V., relatiile solicitate fiind inaintate prin raportul de ancheta sociala si referatul de evaluare psihologica. (f.45-46).

In temeiul art. 937 alin.3 Cod proc civ coroborat cu art.176 Cod civil, instanta a dispus emiterea unei adrese catre Consiliul Local al Orasului Mizil- Serviciul Autoritatea Tutelara pentru indicarea unei persoane care poate fi numita in calitate de curator special al bolnavei A. V. pentru ingrijirea si reprezentarea persoanei a careia interdictie a fost solictat precum si pentru administrarea bunurilor acesteia pana la ramanerea efinitiva a hotararii judecatoresti prin care va fi numit un tutore, fiind indicata numita M.I. conform adresei nr.17 175/01.07.2013.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul A. R., in calitate de sot al numitei A. V. a solicitat punerea sub interdicţie a acesteia data fiind starea sa de sanatate de natura sa afecteze discernământul acesteia ; numirea petentului în calitate de tutore al acesteia precum si autorizarea incheierii actului de vanzare cumparare avand ca obiect imobilul apartament situat in Mizil, str..... , nr......, judetul Prahova si detinut de petent si bolnava, in calitate de soti, titlului de proprietate nr.8/13.10.1983  .

Din concluziile raportului medico-legal psihiatrică  nr. 548/15.05.2013, întocmit de Serviciul Judetean de Medicina –Legală  Ploieşti, a  rezultat că bolnava a fost diagnosticată cu „demenţă alzheimer”, având discernământ abolit, nu este capabila de auto-îngrijire,auto-servire fiind imobilizata la pat, nu vorbeste , nu are capacitatea psihică de a-şi apăra propriile interese supraveghere şi necesita îngrijire permanentă, concluzionând în final că se justifică din punct de vedere medical (psihiatric) punerea intimatei sub interdicţie .

Fata de aceste considerente, in raport de probele administrate precum şi de dispoziţiile legale incidente in cauza, instanţa  a constatat că cererea petentului A. R. este întemeiată şi în consecinţă urmează să fie admisă în temeiul art. 164 alin. 1 c.civ. şi să se dispună punerea sub interdicţie a numitei A.V., născută la data de ..........în loc. Breaza, judeţul Buzău,  domiciliată în Mizil, str......, nr...., , jud.Prahova,  întrucât bolnava nu are discernământ, neputându-se îngriji de interesele sale,  fiind astfel îndeplinite condiţiile prev. de art. 164 si urmat din Codul Civil

In vederea apărării intereselor bolnavei, în temeiul art.167 c.civil, instanţa va numi in calitate de curator al bolnavei, până la soluţionarea definitiva a hotărârii ce se va pronunţa in prezenta cauza, pe numita M. I., domiciliată în Mizil, str. ..... bl. ...., judeţul Prahova.

Totodată, în  temeiul dispoziţiilor art. 170 C.civ. rap la art.941 Cod proc civ,  va dispune numirea în calitate de tutore al bolnavei, pe petentul A.R. domiciliat în Mizil, str........, nr...., bloc .....,  jud.Prahova si care va indeplini obligatiile prevazute de art.174  Cod civil in sensul ca este dator sa ingrijeasca persoana pusa sub interdictie astfel incat sa ii grabeasca vindecarea si sa ii imbunatateasca conditiile de viata iar in acest scop se vor intrebuinta veniturile si la nevoie toate bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca.

Conform dipoz art.940 Cod proc civ instanta va dispune ca după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copia legalizata a dispozitivului sentintei  se fie  comunicata Direcţiei de Sănătate Publică Prahova pentru instituirea unei supravegheri medicale permanente ,Serviciului de Stare Civilă şi Consiliului Local al localitatii Breaza, jud. Buzău, locul de naştere al bolnavei ( in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare pe marginea actului de nastere) precum si  Oficiului de cadastru si Publicitatea imobiliara Prahova.

De asemenea in temeiul dispoz art.170 coroborat cu art.119 Cod civil, prezenta sentinta se va comunica tutorelui A. R.si se va afisa la sediul instantei precum si la cel al Primariei Orasului Mizil.

Potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. 1 C.civ.”interzisul judecatoresc nu  are capacitatea de exerciţiu”, iar în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 c.civ. „ pentru cei care nu au capacitate de exercitiu actele juridice se încheie de către reprezentantul legal, in speta tutorele, in conditiile prevazute de lege.

Articolul 171 Cod civil stabileste faptul ca regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit 14 ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca in masura in care legea nu prevede altfel.

Astfel dispoz art.144 alin. 2 C.civ. stabilesc că, pentru încheierea în mod valabil a oricărui act ce depăşeşte dreptul de administrare, este necesară autorizarea instanţei de tutelă, autorizare ce se acordă  în conformitate cu prevederile art. 145 c.civ., respectiv, instanţa de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru interzisul judecatoresc.

În consecinţă, observand contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1713/10.10.2012 din care rezulta faptul ca petentul a achizitionat de curand un alt imobil (constructii si terenul aferent situate de asemenea in Mizil, acest bun avand calitatea de bun comun al petentului si al intimatei, in  calitate de soti, ceea ce a implicat un efort finanaciar considerabil privind achitarea pretului, context in care vanzarea imobilului situat in Mizil, str........, nr......, bloc....., jud.Prahova raspunde si nevoilor interzisului judecatoresc, instanta apreciind ca este intemeiata cererea petentului urmează să o admită şi să autorizeze încheierea contractului de vânzare-cumpărare de catre tutorele A.R., reprezentantul legal al interzisului judecatoresc A. V., în calitate de vânzător pentru imobilul situat în intravilanul Mizil, str.... , nr....., bloc .....,  jud.Prahova., urmând ca suma obţinută cu titlul de preţ ( fara a se putea stabili cot ce îi revine persoanei puse sub interdictie intrucat bunul este detinut in codevalmasie)sa fie folosita si in vederea satisfacerii nevoilor si intereselor persoanei puse sub interdictie