Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 16 din 10.10.2008


Sentinţa 2063 bis /20.11.2008

Instanţa,

Prin plângerea contravenţionala inregistrata pe rolul instanţei sub nr. 2699/260/2008 petenta Primăria Palanca, reprezentata prin primar, in contradictoriu cu intimata Direcţia Aăelor Şiret Bacău a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie din data de 22.05.2007.

Acţiunea este scutita deplata TT potrivit Lg. 146/1997,OG 2/2001.

In motivare s-a arătat ca in data de 22.05.2007 reprezentanţi ai Direcţiei Apelor Şiret au efectuat un control cu privire la modul in care au fost aduse la indeplinire masurile dispuse prin procesul verbal intocmit in data de 14.03.2007.

Petenta a invocat ca si motive de nulitate următoarele aspecte: vz. plângerea. 1.

In drept s-au invocat prevederile art 31 din OG 2/2001

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca nefondaat a plângerii contravenţionale.

Intimata a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a primăriei Palanca arătând ca unitatea administrativ teritoriala corn Palanca are calitatea de subiect activ al contravenţiei.

In drept s-au invocat prevederile cod proc. civ., Lg. 107/1996, OG 2/2001.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte, planşe foto.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civila 2063/2007 pronunţata de Judecătoria Moinesti s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual active a Primăriei Palanca.

Prin decizia civila 81/2008 pronunţata de Tribunalul Bacău a fost admis recursul impotriva sentinţei civile 2063/2007 si s-a dispus trimiterea cauzei spre continuarea judecaţii.

Plângerea contrvaentionala a fost formulata in termenul legal prevăzut de art 31 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal încheiat in data de 22.05.2007 comuna Palanca reprezentata prin primar a fost sancţionată contravenţional pentru săvârşirea

contravenţiei prev. de art 87 alin 47 si sancţionată cu amenda contravenţionala in suma de 35.000 lei potrivit art 88 alin 1 lit. b din Lg. 107/1996.

In actul de constatare al contravenţiei s-a reţinut ca subiectul activ al contravenţiei, corn Palanca nu a indeplinit la termenele stabilite masurile dispuse cu ocazia incheierii procesului verbal nr. 841/14.03.2007, in sensul ca nu a evacuat depozitele de deşeuri identificate in zona de protecţie a curusurilor de apa, nu a amenajat platforma speciala de depozitare a deşeurilor de orice fel si nu a asigurat starea de curăţenie a cursurilor de apa.

Analizând actul de constatare al contravenţiei dpdv al legalităţii instanţa constata ca nu exista nici un motiv de nulitate care sa atragă sancţiunea anularii actului de constatare.

Cu privire la primul motiv de nulitate invocat de petenta, instanţa constata ca subiect activ al contravenţiei sus menţionate este unitatea administrativ teritoriala.

Este adevărat ca in conformitate cu prevederile art 36 alin 2 lit.c din Lg. 215/2001 consiliul local exercita atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului.

Potrivit dispoziţiilor legii speciale aplicabile in cauza pendente , art 4 alin 2 din Lg. 107/1996 „apele din domeniul public se dau în administrare Administraţiei Naţionale "Apele Române" de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în condiţiile legii".

Mai mult comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale iar conf. art 23 din Lg. 215/2001 unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Din prevederile legii administraţiei publice locale rezulta ca unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, iar primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Conform art 63 alin 5 lit. d din legea administraţiei publice locale si primarul, in calitate de organ executiv al aparatului administraţiei publice locale ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit.a pct. 9 (protecţia si refacerea mediului, pct. 14 servicii publice de salubrizare), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. In acest sens trebuie menţionata dispoziţia primarului de la îl. 10 dosar prin care acesta a convocat şedinţa Consiliului Local in data de 30.05.2006 pentru a împuternici viceprimarul comunei in vederea soluţionării problemelor de igienizare a cursurilor de apa.

Fata de dispoziţiile legale sus menţionate, instanţa apreciază ca subiect activ al contravenţiei prev. de art 87 alin 47 din legea apelor este unitatea administrativ teritorial comuna Palanca in cauza de fata, reprezentata prin primar contrar aserţiunilor petentei.

Deasemeni susţinerile petentei in sensul ca martorul, Zaflu Mihai care a semnat procesul verbal de contravenţie are calitatea de agent constatator nu are suport probatoriu in prezenta cauza.

Din fisa postului ( fl. 39) rezulta ca martorul are calitatea de agent hidrotehnic si nu de agent constatator asa cum a declarat si martorul in fata instanţei. Simplul fapt ca martorul colaborează cu organele de control nu determina calitatea de agent constatator a acestuia . Potrivit declaraţiei testimoniale activitatea de colaborare consta in deplasare efectiva împreuna cu organele de control pe malul apelor si oferă suport tehnic organelor de constatare.

Aşadar, martorul care a semnat procesul verbal de contravenţie nu are atribuţii de agent constatator asa cum reiese din fisa postului depusa la dosarul cauzei.

Dispoziţiile art 19 alin 2 din OUG 2/2001 statuează ca nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator, insa din probele administrate rezulta ca martorul este doar angajat al intimatei nu si agent constatator.

Martorul Zafiu Mihai nu are calitatea autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

d) comisarii Gărzii de Mediu.

Dispoziţiile art 19 alin 2 din OUG 2/2001 statuează ca nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator, insa din probele administrate rezulta ca martorul este doar angajat al intimatei nu si agent constatator.

Cu privire la celelate motive invocate de petenta, respectiv imprejurarea ca primarul sau viceprimarul nu au fost contactaţi de organul constator sa participe la efectuarea controlului sau ca procesul verbal nu a fost intocmit pe raza corn. Palanca, asa incat situaţia de fapt reţinuta prin actul de constatare a contravenţiei cu corespunde realităţii, nu reprezintă cauze de nulitate ale procesului verbal de contravenţie.

Legea nu instituie obligaţia pentru agentul constatator sa convoace contravenientul la intocmirea procesului verbal de contravenţie, proces verbal ce poate fi intocmit si la sediul organului constatator.

Referitor la modalitatea de efectuare a controlului, susţinerile petentei sunt contrazise de procesul verbal de constatare de la fl. 8 din care rezulta ca la efectuarea acestui control a participat si un reprezentant al primăriei, ing. Avadani Gheorghe.

Temeinicia procesului verbal este susţinuta si de depoziţia martorului Zafiu Mihai care a declarat ca in data de 22.05.2007 s-a constatat cu ocazia controlului efectuat de reprezentanţii intimatei, existenta deşeurilor menajere in zona Rebreanu, aval pod Ciughes.

Fata de considerente anterior menţionat, instanţa apreciază ca procesul verbal de contravenţie a fost intocmit cu respectarea dispoziţiilor legale in materie, pastrandu-si astfel valabilitatea dpdv al legalităţii dar si temeinciei.

In ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a sancţiunii contravenţionale aplicate, instanţa considera ca aceasta este prea severa in raport cu persoana contravenientului.

Astfel, contravenientul este o persoana juridica de drept public si intr-adevar amenda aplicata nu ar fi de natura sa-si atingă scopul punitiv ci ar determina diminuarea fondurilor acestei persoane dar si a investiilor ce ar fi trebuit sa aibă loc pe raza comunei.

De menţionat este faptul ca potrivit dispoziţiei primarului corn. Palanca din 30.05.2006 s-a demarat activitatea de curăţare si igienizare a malurilor si albiilor apelor curgătoare cu ajutorul cetăţenilor având in vedere lipsa fondurilor pentru contractarea unei firme de specialitate in acest scop. Totodată prin dispoziţia din 19.01.2007 s-a adus la cunoştinţa cetăţenilor obligaţia respectării prevederilor legale de mediu pe cursul de apa din dreptul proprietăţii lor. Aşadar, petenta a depus diligente in vederea indeplinirîi atribuţiilor sale legate de protecţia mediului, salubrizarea cursurilor de apa.

Având in vedere dispoziţiile art 5 alin 5 din Og 2/2001 sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite iar art 21 alin 3 din acelaşi act normativ statuează „sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal".

Pe cale de consecinţa, instanţa va admite ... .minuta