Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 13 din 10.01.2011


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Dosar nr. 23627/318/2010

ÎNCHEIERE nr. 13

Sedinta publica de la 10 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol fiind  solutionarea contestatiei la  executare  formulata  de  contestatorul  ..............  în contradictoriu cu  intimatii BEJ ..............  si  SC  .............. SA.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns reprezentantul contestatorului, avocat  ............, lipsa fiind  intimatii.

Procedura de citare  este legal îndeplinita.

 S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata depus dosarul de executare nr. .............. al BEJ ...............

Aparatorul contestatorului a depus la dosarul cauzei cupoane de pensie pentru contestator  si sotia acestuia pe lunile august si octombrie 2010, copia chitantei nr. 504-348 -0004 din 14.12.2010, contract de intermediere imobiliara din data de 30.10.2010 încheiat de SC ....... SRL si numitul .........

Nemaifiind alate cereri de formulat, nici probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ....... a solicitat admiterea cererii asa cum a  fost formulata, urmând a se încuviinta de catre instanta ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare sa le poata face contestatorul din veniturile proprii pe timp de 6 luni.

JUDECATA

Prin cererea formulata la data de 29.10.2010 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 23627/318/2010, contestatorul .............. a solicitat instantei ca , în contradictoriu cu BEJ .............. si SC  .............. SA,  sa se dispuna încuviintarea platii integrale a datoriei, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare, pe timp de 6 luni, din veniturile propriii ale sale.

În motivarea cererii , contestatorul a aratat ca a achizitionat un autoturism marca ...., în baza contractului de leasing nr. ......, încheiat cu SC  .............. SA, iar ca urmare  a neplatii ratelor de leasing, societatea în cauza i-a ridicat autoturismul, conform procesului verbal din data de 25.07.2008, data la care avea un debit restant in cuantum de 2801, 83 lei.

Arata contestatorul ca la data predarii autoturismului catre societatea de leasing, i s-a comunicat ca odata cu predarea autoturismului nu mai are de plata nici un debit, însa în data de 30.09.2010 executorul judecatoresc s-a deplasat la domiciliul sau , întocmind procesul verbal de situatie în dosarul de executare nr. ...............

Precizeaza ca prin acest proces verbal de executare, i s-a adus la cunostinta faptul ca pentru recuperarea creantei de 4563,18 lei si a sumei de 5809, 24 lei s-a dispus scoaterea la vânzare a imobilului proprietatea sa, în suprafata de 44 mp, si a terenului curti-cladiri, in suprafata 100 mp, precum si a terenului intravilan in suprafata de 400 mp.

Ca, pentru a preîntâmpina procedura de vânzare a imobilelor descrise mai sus la licitatie, a formulat prezenta cerere, solicitând încuviintarea platii datoriei, inclusiv a dobânzilor si cheltuielilor de executare pe or perioada de 6 luni. 

În drept, contestatorul si-a întemeiat cererea în baza disp. art. 499 Cpc.

Pentru dovedirea contestatiei, a depus la dosar proces verbal de situatie, încheiat la data de 30.09.2010, comunicarea nr. ........., ambele emise de BEJ .............. si proces verbal de predare-primire a autovehiculului din data de ........

Instanta, din oficiu, a solicitat BEJ .............. dosarul de executare nr. .............., care a fost înaintat în copii certificate la data de 5.01.2011.

Analizând actele si lucrarile dosarului si prin prisma dispozitiilor legale ale art. 449  Cpc si art. 1101 Cod.civ,  instanta apreciaza ca cererea formulata de contestator nu este întemeiata, urmând a fi respinsa cu urmatoarea motivare:

Conform art. 499 alin. 1 Cpc " dupa primirea somatiei, debitorul poate cere instantei de executare, in termen de 10 zile de la comunicare, sa-i încuviinteze ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare sa se faca din veniturile imobilului urmarit sau din alte venituri ale sale, pe timp de 6 luni".

Din cuprinsul acestor dispozitii legale, instanta retine ca acestea reglementeaza o înlesnire pe care instanta de executare o poate acorda debitorului , la solicitarea acestuia, încuviintându-i ca plata integrala a datoriei sale catre creditor, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare sa se realizeze din veniturile imobilului urmarit sau din alte venituri ale debitorului pe timp de 6 luni.

Suspendarea urmaririi silite a imobilului se poate acorda pentru un termen limitat de  6  luni  si doar daca debitorul învedereaza împrejurari din care sa rezulte ca veniturile pe care acesta le - ar putea obtine în aceasta perioada sunt suficient de mari pentru a determina stingerea creantei.

În speta de fata, instanta constata ca ,prin actele depuse la dosar, respectiv contractul de intermediere imobiliara încheiat la data de 30.10.2010 între Agentia Imobiliara ....... ( SC ....... SRL) si ........ si cupoanele de pensie ale contestatorului si sotiei  sale, nu dovedesc ca veniturile sale pe urmatoarele 6 luni acopera restul debitului restant în cuantum de 4563,18 Euro, plus 5809,24 lei, asa cum rezulta din înscrisurile existente la dosarul  de executare.

Desi dispozitiile Codului civil, respectiv art. 1101, arata ca debitorul nu poate sili pe creditor a primi parte din datorie, fie datoria divizibila chiar, însa, cu toate acestea, judecatorii pot, în considerarea pozitiei debitorului, sa acorde mici termene pentru plata si sa opreasca executarea urmaririlor, lasând lucrurile în starea în care se gasesc, totusi dispozitiile alin. 3  al aceluiasi text de lege precizeaza ca judecatorii nu vor uza de aceasta facultate decât cu mare rezerva.

În temeiul dispozitiilor legale mai sus enuntate si pentru cele ce preced, instanta va respinge cererea formulata de contestator.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea formulata de contestatorul .............., cu domiciliul în ..... ......., în contradictoriu cu intimatii BEJ .............., cu sediul în .......  si  SC  .............. SA., cu sediul în ..............

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 10.01.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE

RAMONA BIANCA TUFAN

GREFIER

 DIANA-GEORGIANA COTOI

Red. R.T. /D.C./13 Ianuarie 2011/ 5 ex

1