Contestaţie la executare, prin solicitare ca procesul verbal de constatare sa fie anulat

Sentinţă civilă 17 din 26.09.2008


SENTINŢA CIVILA 1948/26.09.2008

Prin cererea înregistrată sub numărul 2814/ 260 / 2 008 la Judecătoria Moineşti la data de 5.08.2008, contestatorul G P a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu intimaţii Ş M şi Biroul Executorului Judecătoresc B E solicitând instanţei ca prin hotărârea pronunţată să anuleze procesul verbal de constatare nr.371 emis de BEJ B E la  28.07.2008.

Cererea a fost legal timbrată cu 3 9 lei taxă de timbru si 2 lei timbru judiciar.

în motivarea cererii contestatoarea a precizat că executorul judecătoresc în mod greşit a calculat numărul de zile de întârziere luând drept termen de plecare data pronunţării hotărârii şi nu data rămânerii definitive a acesteia.

în drept contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.399 şi urm C.proc.civilă.

în dovedirea cererii, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri şi ataşarea dosarului de executare, depunând copie după decizia privind măsuri asigurătorii nr. 665 din 15.02.2008 ( fila 5 ).

La termenul din data de 26.08.2008, contestatorul a completat acţiunea în baza art 132 C.pr.civila solicitând anularea formelor de executare silită emise de Biroul Executorului Judecătoresc B E întrucât hotărârea judecatoreascaprin care s-au stabilit daunele cominatorii nu constituie titlu executoriu, aceasta nefiins susceptibilă de executare silită, fiind necesar ca daunele cominatorii să fie transformate în prealabil în daune compensatorii.

Instanţa a solicitat BEJ B E înaintarea documentaţiei care a stat la baza emiterii deciziei contestate, ataşată cauzei.

La termenul din data 12.09.2008 s-a invocat din oficiu de către instanţă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc B E, excepţie care a fost admisă cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la aceeaşi dată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1240/28.05.2008 definitivă şi irevocabilă contestatorul a fost obligat să demonteze gardul din zona fântânii cu suprafaţa corespunzătoare unei părţi pentru a permite accesul  intimatei la apă sub

sancţiunea  daunelor  cominatorii  de  100  lei-zi  de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Prin procesul verbal de constatare nr.371/2008 din da-ta de 09.07.2008 s-a constatat faptul ca la data de 2 6 iulie 2008 contestatorul s-a conformat sentinţei civile mai sus menţionate .S-au calculat un număr de 72 de zile de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la data de 26 iulie 2008, rezultând o sumă de 7200 lei la care s-a adăugat suma de 72 0 lei reprezentând onorariu executor.

Prin procesul verbal de constatare cu nr. 371/01.08.2008, executorul judecătoresc a revenit asupra calculului iniţial şi a reţinut că de la data rămânerii definitive a sentinţei civile în discuţie şi până la data când contestatorul s~a conformat prevederilor conţinute în hotărâre a trecut un număr de 4 0 de zile şi astfel suma datorată este de 4000 lei la care s-a adăugat onorariul de executor în cuantum de 400 lei.

Instanţa reţine faptul că daunele cominatorii au un caracter provizoriu întrucât sunt acordate până la data îndeplinirii obligaţiei de a face, cu posibilitatea ca instanţa să le modifice în cazul în care va aprecia necesar şi reprezintă un mijloc de constrângere.

Datorită caracterului incert şi nelichid al unor asemenea creanţe, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus obligarea contestatorului debitor la plata daunelor cominatorii nu poate fi pusă în executare, fiind necesar ca în prealabil să se stabilească -după regulile dreptului comun în materia răspunderii civile - suma care reprezintă prejudiciul efectiv cauzat prin întârzierea executării obligaţiei.

Faţă de caracterul lor provizoriu, în cazul în care debitorul execută obligaţia, situaţie incidenţă şi în prezenta cauză, daunele cominatorii vor trebui reduse la cuantumul despăgubirilor datorate pentru întârzierea executării, iar în cazul în care debitorul refuză executarea,, cuantumul lor ar trebui convertit la valoarea exactă a prejudiciului suferit prin neexecutoare.

Cum în cauză intimata creditoare nu a prezentat o hotărâre judecătorească în care să se constate existenţa şi întinderea prejudiciului suferit ca urmare a intârzierii în executarea obligaţiei prevăzute în titlu, în mod greşit s-a procedat la începerea executării silite pentru recuperarea daunelor calculate la nivelul celor 4 0 de zile , cu nesocotirea faptului că sentinţa civilă nr.1240/28.05,2008 nu constituie titlu executoriu pentru daunele cominatorii.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a admite contestaţia la executare formulată de G P în contradictoriu cu intimata Ş M şi va anula procesele verbale de constatare nr 371/ 28.07.2008 şi nr. 371/01.08.2008 în baza art.404 C.pr.civilă.

în temeiul dispoziţiilor art. 274 C. proc. civ. , instanţa, , urmează a obliga intimata la plata către contestator a sumei de 896 lei lei, cu titlu de cheltuieli ele judecată.