Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1752 din 20.11.2009


Nr. operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI JUDEŢUL GORJ

Dosar nr. 1674/267/2009

Sentinţa Civilă Nr. 1752

Şedinţa publică din 20 Noiembrie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE A. N. M.

Grefier M.G. P.

 Pe rol judecarea cauzei  civile,  privind pe petenta SC N.  C. SRL  şi pe intimatul  I. T. M. GORJ, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul personal şi asistat de avocatul ales, Buduran Ion, cu delegaţie la dosar (f. 27), fiind  lipsă intimatul. 

Procedura de citare a fostlegal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Se depune de către avocatul petentului, în copie, un set de acte: declaraţie fiscală pentru stabilirea comisionului pe luna august 2009, stat de salarii pe luna august şi septembrie, chitanţă nr. GJ-84691/25.09.2009

A fost audiat martorul  T. D., a cărui declaraţie a fost consemnată şi ataşată, după citire şi semnare, la dosar.

Avocatul B. I. solicită şi încuviinţarea probei cu martorul P. C., pentru a se dovedi încheierea contractului de muncă de către petentă cu angajatul T. D..

Instanţa respinge cererea formulată, apreciind că proba solicitată nu este concludentă în soluţionarea cauzei, faţă de actele existente la dosar şi văzând şi dispoziţiile art. 138 alin 1 C.p.c, potrivit cărora dovezile care un se cer prin acţiunea iniţială sau la prima zi de înfăţişare nu se mai pot invova în cursul instanţei, petenta fiind reprezentată de avocat, necesitatea probei nerezultând din dezbateri şi totodată administrarea dovezii pricinuind tergiversarea judecăţii în mod nejustificat.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocatul petentului solicită să se constate că în mod netemeinic petenta a fost amendată contravenţional, existând un contract de muncă încheiat de aceasta pentru angajatul T. D. şi pe cale de consecinţă  anularea procesului –verbal de contravenţie contestat.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci, jud. Gorj,  la data de 11.09.2009, sub numărul 1674/267/2009, petenta SC N. C. SRL, prin avocat B. I, în termenul legal şi în contradictoriu cu  I.  T. M. GORJ (ÎN CONTINUARE, ITM GORJ), a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria GJ, nr. 0006127, încheiat de  Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj la data de 21.08.2009.

În motivarea plângerii, petenta a  arătat că, în mod greşit, a fost sancţionată contravenţional pentru  faptul că muncitorul T. D. ar fi prestat muncă în folosul său fără a avea contract de muncă, contractual fiind înregistrat la ITM Gorj cu trei zile înainte de controlul efectuat de inspectorii de muncă .

În dovedirea celor afirmate  s-a solicitat încuviinţarea probei testimoniale şi proba cu contractul de muncă, fiind anexat procesul-verbal de contravenţie seria GJ nr. 0006127 din data de 21.08.2009 (f.4-5), înştiinţarea de plată (f.6), procesul-verbal de control seria GJ nr. 0015974 din 21.08.2009 şi anexele 1 şi 2 la acesta(f.7-9) , dovada comunicării acestor acte cu data poştei 27.08.2009 (f.10).

Prin serviciul registratură, la data de 17.09.2009, s-a mai depus de către petentă şi contractual de muncă  al angajatului T. D. (f. 14-16)

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 31 din OG nr. 2/2001.

Acţiunea este scutită de plata timbrajului, conform art.15 lit.i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificările ulterioare şi art. 1 alin.2 din OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările ulterioare.

La 08.10.2009, intimatul a depus, prin registratura instanţei, întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată, arătând că T. D. a efectuat muncă în folosul petentei fără a avea încheiate forme legale de angajare, încheierea contractului de muncă fiind încheiat şi înregistrat după efectuarea controlului.

S-a mai solicitat şi judecarea în lipsă potrivit art. 242 C.p.c.

În dovedire, au fost anexate, în copie, declaraţia extrajudiciară a lui T. D. (f.26) , procesul verbal de contravenţie şi actele ce au stat la baza acestuia (f.20-25).

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115-118 C.p.c.

Prin încheierea din 23.10.2009 au fost încuviinţate petentului proba cu martorul T. D. şi proba cu înscrisuri, respectiv copia registrului de evidenţă a angajaţilor.

În cauză, s-a administart proba cu acte şi proba testimonial, declaraţia martorului T. D. fiind consemnată şi ataşată la f.33

 A n a l i z â n d  a c t e l e  ş i  l u c r ă r i l e  d o s a r u l u i, instanţa constată că prin procesul-verbal de contravenţie seria  GJ nr. 0006127 din 21.08.2009, s-a reţinut în sarcină petentei contravenţia prevăzută de art.276  alin 1 lit. e din  Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare( CODUL MUNCII), constând în aceea că în data de 20.08.2009,  la punctual de lucru al petentei, situat în localitatea Rânca, jud. Gorj, a fost depistat T. D. care efectua muncă în beneficial acesteia, fără a avea semnat contract de muncă.

Petenta a fost sancţionată cu amendă în limita minimă prevăzută de lege, respectiv 1500 lei .

 Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea normelor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar  putea fi invocate din oficiu, după cum nici petenta nu a contestat legalitatea procesului verbal.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, instanţa reţine următoarele:

Potrivit  dispoziţiilor art. 16 alin.1 din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractual individual de muncă înainte de începerea raporturilor de muncă.

 În temeiul art. 29 alin. 1, art.31 alin 1, 3, 4 şi art. 32 alin 4 din actul normativ amintit, angajatorul poate verifica aptitudinea profesională şi personală a celui ce solicită angajarea, sens în care se poate stabili la încheierea contractului de muncă o perioadă de probă, perioadă în care salariatul are toate drepturile şi obligaţiile din contractual individual de muncă şi care totodată constituie vechime în muncă.

 În situaţia în care, cu nerespectarea prevederilor art. 29 alin 1, persoanele sunt primite la muncă  şi nu s-a încheiat un contract individual de muncă,  fapta constituie contravenţie şi se sancţionează  de art. 276 alin 1 lit.e, Codul Muncii .

În cauza de faţă, nu este contestată împrejurarea că T. D. efectua muncă în beneficiul petentei la data controlului realizat de  reprezentanta intimatului, aspect recunoscut de acesta în declaraţia dată la acel moment (f.26), dar şi în faţa instanţei (f.33),  cat şi de petentă.

În declaraţia dată inspectorului de muncă, T. D.  a recunoscut însă, şi că nu avea contract de muncă, deşi muncea pentru petentă şi a arătat că nu stie care îi este salariul lunar, element de bază al contractului de muncă.

În faţa instanţei, martorul T. D. a revenit şi şi-a modificat declaraţia în sensul că, în momentul efectuării controlului de inspectorul de muncă, nu a ştiut că actul semnat a fost un contract de muncă, necunoscând acest termen, dar că se afla în perioada de probă de 5 zile, stabilită prin actul semnat, act prin care nu se stabilea şi salariul după cum a precizat acesta (f.33).

Totuşi, în  contractul depus la dosar de petentă, semnat de martor şi care, potrivit susţinerilor celor doi, era încheiat la data efectuării controlului, apare stabilit şi salariul.

 Mai mult, analizând contractual individual de muncă al lui T. D., depus la f.15-16, instanţa constată că în acesta nu este trecută data încheierii şi nici numărul sub care ar fi fost înregistrat documentul în evidenţa societăţii petente , respectiv numărul din registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Singura dată este cea de 24.08.2009 când s-a efectuat înregistrarea documentului la ITM Gorj şi care este ulterioară efectuării controlului de către inspectorul de muncă-20.08.2009- şi nu anterioară aşa cum a susţinut petiţionara prin plângerea formulată.

Instanţa mai reţine că, deşi avocatul petentei a solicitat şi i s-a încuviinţat, la termenul din 23.10.2009, dovada cu copia registrului de evidenţă a angajaţilor pentru a demonstra că la data controlului, contractual era înregistrat în evidenţa societăţii, acest înscris nu a mai fost depus la dosar, fiind prezentate alte acte, fără relevanţă în cauză în condiţiile în care ele vizează perioda ulterioară controlului efectuat.

Or, data contractului de muncă care este un înscris sub semnătură privată, nu numai că nu se poate proba cu martori faţă de terţi (instanţă), dar pentru a fi opozabilă acestora trebuie să fie certă,

Potrivit art. 1182 C.civ, dispoziţii ce devin aplicabile în temeiul art. 295 alin 1 Codul Muncii care stabileşte că legislaţia civilă se aplică în completare, data certă se dobândeşte prin una din cele patru modalităţi prevăzute limitativ de textul de lege menţionat, respectiv: prin prezentarea actului la o instituţie public, prin înscrierea lui într-un registru anume destinat, prin trecerea actului în acte întocmite de funcţionari, la moartea uneia dintre părţile semnatare.

Pentru aceste considerente, instanţa va înlătura apărarea petentului în sensul că  la data efectuării controlului de către inspectorul de muncă exista un contract de muncă încheiat cu T. D., apreciind  contractul depus la dosar ca fiind  un act pro cauza.

Instanţa va înlătura şi declaraţia martorului audiat, fiind evident că este una îndoielnică în ceea ce priveşte sinceritatea, nefiind susţinută de nici o altă probă şi având în vedere calitatea martorului de angajat al societăţii petente.

 În consecinţă, instanţa constată că, prezumţia de temeinicie a procesului verbal atacat, prezumţia că el reflectă adevărul, nu a fost rasturnată prin proba contrară, prezumţie de la care se porneşte în analizarea fondului cauzei atunci când procesul-verbal de contravenţie cuprinde constatări personale ale agentului constatator şi a fost legal întocmit.

Astfel, din interpretarea sistematică a prevederilor art. 16 şi art. 34 din OG. nr. 2 /2001 reiese că procesul verbal de contravenţie face dovada situaţiei de fapt până la proba contrară, iar instanţa de judecată este abilitată de lege să verifice legalitatea şi temeinicia acestuia. Or, dacă procesul-verbal ar fi lipsit de forţă probantă, nu s-ar mai pune problema verificării lui .

 Pentru considerentele expuse,  în temeiul art. 34 din O.G nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa urmează să constate că plângerea formulată este neîntemeiată şi pe cale de consecinţă să o respingă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta SC N.C.SRL, cu sediul în oraşul Novaci, str. Câmpului nr. 16, jud. Gorj, în contradictoriu cu intimatul I. T. M.GORJ, cu sediul în Tg.-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, jud. Gorj  împotriva procesului-verbal de contravenţie seria GJ nr.0006127 din data de 21.08.2009,ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicarea hotărârii.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.11.2009.

Preşedinte,

Andreia Nicoleta Martin