Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 203/2013 din 04.02.2013


JUDECĂTORIA NOVACI, JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Civilă Nr. 203/2013

Şedinţa publică de la 04.02.2013

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale, formulată de petenta ..........împotriva procesului-verbal de contravenţie seria GJ nr........ din 18.06.2012, în contradictoriu cu intimatul ITM ...........

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru petentă, administratorul societăţii petente, .............., asistat de avocat ........., prezenţi fiind şi martorii...........  lipsă fiind reprezentantul intimatului. 

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, au fost audiaţi sub prestare de jurământ martorii, declaraţii care după citire şi semnare s-au ataşat la dosar.

Nemaifiind  cereri prealabile de formulat şi nici probe de administrat instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat............., pentru petentă a solicitat admiterea  plângerii şi exonerarea de plata amenzii contravenţionale.

INSTANŢA:

 Asupra cauzei civile de faţă:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei..........la data de 28.06.2012, sub nr. ........./318/2012............ a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul ITM........, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria GJ nr. ..........din 18.06.2012 şi exonerarea sa de plata amenzii aplicate.

În motivarea plângerii, a arătat că, în data de 12.06.2012, la locul de muncă al societăţii petente, situat în........., inspectorii ITM .............au efectuat un control în urma căruia s-a reţinut faptul că numiţii.............., prestau activitate în folosul societăţii fără forme legale de angajare, aplicându-i-se o amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei.

A menţionat petenta că starea de fapta reţinută în sarcina sa, nu concordă cu realitate, întrucât în momentul efectuării controlului, cele două persoane nu prestau activităţi, ci doreau să obţină informaţii în vederea angajării, motiv pentru care solicită anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea sa de plata amenzii aplicate.

În drept, petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile OG 2/2001.

În dovedirea plângerii, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.

S-au ataşat cererii de chemare în judecată, în copie: procesul verbal de contravenţie contestat.

Intimatul ITM ..........., a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, pe considerentul că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa, respectiv pentru primirea la lucru a unor persoane fără a li se încheia contract individual de muncă.

În dovedirea stării de fapt reţinută prin procesul verbal, intimata înţelege să se folosească de declaraţiile persoanelor găsite la lucru, cărora nu le-a fost încheiat contract de muncă şi care au fost surprinşi prestând servicii în beneficiul petentei.

Reţinându-se  astfel caracterul absolut al competenţei teritoriale în această materie, de la care nici părţile, nici instanţa nu poate deroga, în baza art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2/ 2001, a art. 158 şi a art. 159 pct. 3 C. proc. civ., Judecătoria......, prin sentinţa civilă nr.13148 din 25 octombrie 2012  a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei.........., invocată de instanţă din oficiu şi a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Novaci.

Pe rolul Judecătoriei ..........cauza a fost înregistrată la data de 08.11.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin procesul-verbal, seria GJ nr..........., încheiat la data de 18.06.2012, petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 20.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 260 alin 1 lit. e din Legea 53/2003.

S-a reţinut în procesul-verbal atacat că la data de 12.06.2012, orele 10.00, cu ocazia controlului inopinat de către inspectorii din  cadrul ITM........, la locul de muncă organizat de..........., în oraşul........., judeţul ...........au fost depistaţi la lucru numiţii........, care prestau activitate în beneficiul............, fără a avea întocmite formele legale de angajare, respectiv fără a avea încheiate în formă scrisă, contractele individuale de muncă.

Potrivit art. 260 alin(1) lit. e din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, constituie contravenţie primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Potrivit art.34 din OG 2/2001, actualizată,  instanţa învestită cu soluţionarea pricinii  analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Având în vedere aceste dispoziţii şi implicit principiul preeminenţei dreptului, instanţa examinează mai întâi legalitatea procesului-verbal  şi ulterior temeinicia sa.

Verificând  legalitatea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa reţine că, deşi O.G nr.2/2001,actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor,nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de contravenţie,din economia textului art.34,rezultă că  acesta face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, probă ce nu a fost făcută în prezenta cauză.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, ca act administrativ, se bucură de prezumţiile de legalitate şi veridicitate, care îi conferă acestuia forţa juridică aparte de care se bucură,iar pe de altă parte, în considerarea jurisprudenţei CEDO, literatura de specialitate şi practica juridică sunt unanime în a considera că aceste prezumţii sunt relative.

Petenta, în baza prezumţiei sale de nevinovăţie,poate răsturna, prin probele administrate, aceste prezumţii.

Cu actele depuse, intimata a făcut dovada celor reţinute în actul de contravenţie.

Pe de altă parte, este cunoscut faptul că întreaga legislaţie a muncii, se bazează pe principii generale care au menirea să asigure desfăşurarea raporturilor juridice de muncă într-un cadru legal, judicios şi echitabil, apărarea deopotrivă a intereselor legitime, atât ale angajatorilor,cât şi ale salariaţilor.

Desfăşurarea raporturilor juridice de muncă se efectuează în condiţii anume reglementate, în deplină cunoştinţă a drepturilor şi îndatoririlor părţilor.

Siguranţa şi stabilitatea acestor raporturi prezintă interes general, dar şi interes particular, atât pentru angajatori, cât şi pentru salariaţi.

Un rol deosebit de important pentru asigurarea acestor cerinţe, îl reprezintă contractul individual de muncă, care nu a putut fi prezentat de petiţionară la controlul inopinat şi nici în instanţă, fără să poată aduce argumente legale în acest sens sau să invoce vreo cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale.

De aceea, actele normative din acest domeniu au ca scop reglementarea raporturilor de muncă, a legalităţii şi stabilităţii acestor raporturi, a drepturilor şi a îndatoririlor corelative ale angajatorilor şi ale salariaţilor,în conformitate cu drepturile fundamentale la muncă şi la protecţie socială, norme pe care petiţionara avea obligaţia să le respecte.

Dat fiind că procesul-verbal de constatare a contravenţiei conţine constatările personale ale agentului constatator, face dovada situaţiei de fapt ce a dus la încheierea sa( situaţie neconfirmată printr-un probatoriu contrar).

Simpla negare a petentei că cele reţinute nu corespund adevărului, nu este suficientă,atâta timp cât nu se infirmă prin probe situaţia de fapt reţinută şi nici nu s-au invocat împrejurări credibile, pentru a putea răsturna prezumţia de temeinicie a procesului-verbal.

În consecinţă, instanţa reţine că petenta a încălcat prevederile art. 16 alin. 1 din Legea 53/2003, prin neîncheierea şi neînregistrarea contractului individual de muncă.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, instanţa urmează a respinge plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie seria GJ, nr. .............din data de 18.06.2012 emis de ITM............., ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge plângerea contravenţională, formulată de petenta............, cu sediul în ..........strada......., nr.........., judeţul ...........împotriva procesului-verbal de contravenţie seria GJ nr. 008907 din 18.06.2012, în contradictoriu cu intimatul ITM Gorj, cu sediul în municipiul........., str..........., nr......, Judeţul .......

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de  04.02. 2013, la Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj.