Plangeri impotriva proc.verb. de constat. a contrav.in domeniul silvic.

Sentinţă civilă 212 din 12.02.2009


Prin plângerea înregistrată la această instanţă la data de 12.06.2008 petentul T.A. în contradictoriu cu intimaţii Inspectoratul de poliţie al judeţului Harghita şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia generală de control silvic şi vânătoare a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie nr.001303/29.05.2008 şi a procesului verbal de confiscare valorică a materialului lemnos.

În motivarea plângerii sale petentul arată că a fost sancţionat contravenţional deşi avea documente de provenienţă şi s-a dispus confiscarea materialului lemnos.

În probaţiune a depus: bonul de vânzare fiscal seria HRIda nr.1859318 din data de 28.05.2008, în xerocopie, avizul de însoţire HRIbb nr.6237886 din data de 28.05.2008, în xerocopie, procesul verbal de constatare a contravenţiei silvice nr.001303 din data de 29.05.2008, în xerocopie, procesul verbal de confiscare valorică a materialului lemnos din data de 29.05.2008, în xerocopie.

Şi-a întemeiat  plângerea pe prev.art.31 alin.(2) din OG 2/2001 actualizată, cu privire la partea vătămată în ceea ce priveşte măsura confiscării, art.7 alin.(4) din HG 427/2004 cu modificările ulterioare, Codul de procedură civilă.

În întâmpinarea depusă intimatul Inspectoratul de poliţie al judeţului Harghita a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a sa şi lipsa calităţii procesuale a petentului. Sancţiunea a fost aplicată numitului T.L. astfel petentul nu are calitatea de a ataca procesul verbal de contravenţie.

Conducătorul auto nu a formulat obiecţiuni, a semnat procesul verbal astfel prezumţia de vinovăţie este răsturnată şi urmează să-şi probeze nevinovăţia.

Petentul a formulat răspuns la întâmpinare (f.21) arătând că în mod greşit materialul lemnos s-a confiscat de la conducătorul auto  când proprietarul este petentul.

În întâmpinarea depusă Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare B. invocă lipsa calităţii procesuale pasive arătând că angajatul Ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale a întocmit procesul verbal.

Prin încheierea nr.3/11.11.2008 instanţa a admis excepţia invocată şi a dispus citarea intimatului.

Intimatul Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active solicitând respingerea plângerii. Intimatul a arătat că lui T.L. i s-a încheiat procesul verbal astfel petentul poate face plângere doar în ce priveşte măsura confiscării el neavând calitate procesuală activă. Pe fondul cauzei solicită respingerea plângerii arătând că avizul a fost emis la data de 28.05.2008 şi controlul s-a efectuat la 29.05.2008 astfel este absurd să se pretindă că o distanţă de 24 km s-a parcurs în 17 ore. Rezultă fără echivoc că s-au efectuat mai multe transporturi cu acelaşi aviz. Procesul verbal se bucură de prezumţia de legalitate petentul nefăcând dovada unei alte stări de fapt.

În drept intimatul a invocat art.115-118 Cod procedură civilă, O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor silvice, Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin H.G.nr.427/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Petentul şi-a precizat plângerea arătând că solicită anularea procesului verbal de confiscare şi restituirea materialului lemnos.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr.001303/29.05.2008  numitului T.L. i s-a aplicat o amendă de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.3 lit.e din HG.427/2004 şi s-a dispus confiscarea materialului lemnos respectiv a 4,8 mc lemne de foc.

În calitate de agenţi constatatori figurează angajaţi ai ambilor intimaţi astfel excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimatul 1.Inspectoratul de poliţie al judeţului Harghita urmează a fi respinsă.

Avizul de însoţire prezentat de numitul T.L., la control nr.6237886/28.05.2008 şi bonul de vânzare fiscal nr.1859318/28.05.2008, arătate de altfel şi în cuprinsul procesului verbal de contravenţie cuprind menţiunea de cumpărător al petentului T.A..

Astfel art.31 al.2 din OG 2/2001 îi conferă legitimitate procesuală activă în ce priveşte procesul verbal de confiscare, bunurile confiscate formând proprietatea sa.

Faţă de petent nu s-a luat nici o măsură contravenţională astfel este nelegală aplicarea măsurii confiscării, măsură complementară care este întotdeauna adiacentă unei măsuri principale: amendă contravenţională sau avertisment.

Pe baza considerentelor de mai sus instanţa va respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi pasive invocate de intimatul 1. Inspectoratul de poliţie al judeţului Harghita.

Va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de intimatul 2. Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale – Direcţia generală de control silvic şi vânătoare.

Va admite plângerea petentului T.A. în contradictoriu cu intimaţii: 1. Inspectoratul de poliţie al judeţului Harghita şi 2. Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale – Direcţia generală de control silvic şi vânătoare.

Va dispune anularea procesului verbal de confiscare a materialului lemnos din data de 29.05.2008.

Fără cheltuieli de judecată.