Plângere contravenţională. Tardivitate. Verificare de scripte.

Sentinţă civilă 1888 din 11.09.2012


Plângere contravenţională. Tardivitate. Verificare de scripte.

- O.G. 2/2001

SENTINŢA CIVILĂ NR.1888 DIN 11.09.2012

Prin plângerea contravenţională, înregistrată de Judecătoria Olteniţa la data de 20. 07. 2012, sub nr. /269/2012, petentul SG,  a solicitat anularea procesului – verbal de constatarea contravenţiei seria JO nr.0509994, emis la data de 25. 03. 2012 de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, ca netemeinic şi nelegal şi exonerarea sa de plata amenzii în cuantum de 500 lei.

În motivarea plângerii , petentul susţine că, în ziua de 25. 03. 2012, se afla în târgul care se organizează săptămânal în comuna Mânăstirea, jud. Călăraşi, oferind, spre comercializare, ceaune din aluminiu fabricate de el. La ora 9:30 a venit o doamnă jandarm şi i-a cerut cartea de identitate, motivând că „vrea să-l aibă în evidenţă „. S-a conformat, jandarmul i-a notat  datele pe un carneţel, i-a înapoiat cartea de identitate şi a plecat. Precizează că jandarmul nu i-a cerut  actele de exercitare a profesiei de comerciant ambulant şi nu i-a spus că –l amendează . Nu a semnat nici un proces- verbal de contravenţie.

La data de 10. 07. 2012, a primit, de la Primăria Comunei Dor- Mărunt- Serviciul impozite şi taxe, înştiinţarea nr. 62 din 9. 07. 2012, privind plata amenzii în sumă de 500 lei, conform procesului – verbal de constatare a contravenţiei seria JO nr.0509994, emis la data de 25. 03. 2012. Arată că el nu a semnat acest proces- verbal de contravenţie , care este semnat, în fals, de agentul constatator, şi nici nu i-a fost  comunicată copia acestuia .Nu a cunoscut că a fost amendat până la data primirii „înştiinţării”.

În continuare, susţine că, dacă agentul constatator i-ar fi solicitat documentaţia în baza căreia desfăşoară activităţi comerciale în târgul săptămânal  din comuna Mînăstirea, i-ar fi prezentat toate actele doveditoare, pe care le enumeră în plângerea sa.

Consideră că procesul – verbal de contravenţie seria JO nr.0509994, emis la data de 25. 03. 2012 a fost încheiat fictiv şi abuziv, în lipsa lui, a fost semnat în  acestui proces- verbal de contravenţie.  Pe fond, a solicită să se constate că procesul – verbal de contravenţie  este nelegal, întrucât  posedă acte legale pentru exercitarea comerţului  ambulant în târguri şi oboare, cu ceaune şi obiecte din aluminiu, conform actelor depuse la dosar .

În drept, petentul a invocat dispoziţiile O.U.G. nr. 2/2002.

Petentul a depus la dosar copia procesului – verbal de contravenţie seria JO nr.0509994, emis la data de 25. 03. 2012 de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, înştiinţarea de plată a amenzii nr. 62/9. 07. 2012,  emisă de Primăria Dor Mărunt, certificat de înregistrare menţiuni, rezoluţia nr. 1517/27. 05. 2009 şi certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi .

Intimatul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia  tardivităţii plângerii,  întemeiată pe art. 31 alin. 1 din O.G. nr.2/ 2001, cu motivarea că plângerea contravenţională a fost formulată de petent după expirarea termenului de 15 zile de la înmânarea procesului – verbal de contravenţie. Dovada comunicării  procesului- verbal de contravenţie rezultă din conţinutul acestuia, prin semnarea, de către petent, de luare la cunoştinţă. Procesul – verbal de contravenţie nu a fost contestat în termen legal, devenind titlu executoriu, fiind înaintat Primăriei Comunei Dor Mărunt, jud. Călăraşi, în vederea punerii lui în executare silită, în temeiul  dispoziţiilor  art. 39, din O.G. nr. 2/2001.

În drept,  întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 115- 118 Cod proc. civ.  şi ale art. 242 alin. 2 Cod proc. civ.

La termenul din 11. 09. 2012, petentul a contestat, în şedinţă publică, semnătura sa de pe procesul – verbal de contravenţie, motiv pentru care, instanţa a procedat la verificarea de scripte, conform procesului – verbal existent la dosar, petentul executând semnătura sa,  indescifrabilă, în poziţia aşezat şi în picioare, pentru a fi  verificată  în raport cu semnătura existentă pe procesul- verbal de contravenţie.

 Analizând semnăturile executate de petent în cadrul procedurii verificării de scripte, şi semnătura existentă pe procesul  – verbal de contravenţie, instanţa constată că lit. S din ambele semnături sunt similare, ceea ce conduce la concluzia că petentul a semnat procesul – verbal de contravenţie, recunoscând fapta comisă, respectiv contravenţia prev. de art. 1 lit. h din Leg. nr. 12/1990, proces- verbal întocmit la data de 25. 03. 2012.

Pe de altă parte, petentul  a depus plângerea prin poştă, la data de 16. 07. 2012, conform ştampilei aplicate de poştă  pe plicul de la fila 13- verso.

Aceasta înseamnă că petentul a formulat plângerea contravenţională cu mult după împlinirea termenului de 15 zile, prev. de art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2 /2001.

În consecinţă, instanţa va admite excepţia tardivităţii plângerii  contravenţionale, invocată de intimat prin întâmpinare şi pusă în discuţie la termenul din 11. 09. 2012, urmând, pe cale de consecinţă, să respingă, ca tardivă, plângerea formulată de petent împotriva procesului – verbal de contravenţie seria JO nr.0509994, emis la data de 25. 03. 2012 de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, încheiat de intimat.