Uzucapiune. Diferenţa de suprafaţă de teren existentă între cea rezultată din măsurătorile cadastrale şi cea înscrisă în titlul de proprietate.

Sentinţă civilă 2241 din 19.10.2012


Uzucapiune. Diferenţa de suprafaţă de teren existentă între cea rezultată din măsurătorile cadastrale şi cea înscrisă în titlul de proprietate.

- Art.1846 – 1847 Cod civil de la 1864

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA CIVILĂ NR.2241 DIN 19.10.2012

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instante la data de 04.09.2012, sub nr. /269/2012, reclamantele  EE, EV si PM au chemat in judecata pe parata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI OLTENITA, prin PRIMAR, pentru ca, in baza prevederilor art. 1890 C. civ,  sa se constate ca autorii lor, ET, decedat la 28.07.1988 si EI, decedata la 14.07.2005, au dobandit, ca efect al uzucapiunii, dreptul de proprietate asupra terenului intravilan in suprafata de 47 m.p., situat in Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. XX, cu vecinatatile : la Nord -GC, la Est - str. 23 Aprilie, la Sud - SM, la Vest -LF.

In motivarea actiunii, se arată că, autorii lor, fata de care reclamanta, EE are calitatea de nora ( sotie a fiului lor decedat, EN), iar  EV si PM au calitatea de nepoate ( fiicele lui EN), au fost proprietari ai terenului in suprafata de 400 mp., situat in Oltenita, str. 23 Aprilie,nr. XX, precum si ai imobilului casa de locuit, edificata cu contributia lor comuna in timpul casatoriei.

Suprafata reala a terenului detinut de sotii E ( care s-au mai numit si E), asa cum a reiesit din masuratorile efectuate pentru intocmirea documentatiei cadastrale, este de 447 mp, cu 47 mp mai mult fata de suprafata din acte, fapt ce le impiedica in realizarea intabularii dreptului lor de proprietate, ca mostenitoare legale ale lui EN.

Istoricul acestui teren, conform actelor pe care le detin este urmatorul :

La data de 22.07 1988 a decedat ET, iar mostenitoare a cotei de ?  din masa succesorala, compusa din terenul respectiv si imobilul casa de locuit aflat pe teren a devenit sotia sa supravietuitoare EI, conform certificatului de mostenitor nr. XX/1989. La randul sau, EI a instrainat in timpul vietii cele doua imobile, in baza contractului de intretinare autentificat sub nr. xxxx/1 1.08.1992, catre fiul sau, EN si nora EE.

La data de 09.07.2008 a decedat EN, iar mostenitorii sai sunt reclamantele care au promovat aceasta actiune, in calitate de sotie si fiice ale defunctului.

Intrucat sotii ET si EI au stapanit terenul de 447 mp in integralitatea sa peste 40 de ani, pana la decesul lor, exercitand asupra lui o posesie continua, neintrerupta, publica, utila si sub nume de proprietari, in temeiul prevederilor art. 1846-1847 C. civ.,  solicită să se  constate ca sunt intrunite conditiile pentru a invoca uzucapiunea de lunga durata ca mod natural de dobandire de catre acestia a dreptului de proprietate si asupra diferentei de teren de 47 mp., situat in Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. xx.

In  dovedirea actiunii, au depus la dosar inscrisuri, constand in:certificat de mostenitor nr. xx/1989, contract de intretinere nr. xxxx/1992, certificat de mostenitor nr. xx/2012, certificat fiscal nr. xxxxx/24.08.2012, certificate de deces, plan de amplasament si delimitare  a corpului de proprietate, precum si declaratie de notorietate.

Deşi legal ciatată, parata nu s-a prezentat la sediul instantei instantei prin reprezentant legal si nici nu a formulat intampinare.

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform probelor administrate in cauză, respectiv declaratiile martorilor PT şi PM, rezultă că defuncţii ET şi EI au fost căsătoriţi, din relaţia lor de căsătorie rezultand mai mulţi  copii printre care si sotul reclamantei, EN, decedat la data de 9.07.2008.

Certificatul de moştenitor nr. xx/1989 din 26.01.1989 intocmit in cazul defunctului ET, decedat la 22.07. 1988, atestă că de pe urma respectivului  defunct a rămas ca moştenire, printre altele, cota parte indiviză de ?  din imobilul bun comun  situat in mun.Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. xx, jud. Călărasi, compus in totalitate din suprafata de 400 m.p. teren aferent  si din locuinta aflată pe respectivul teren, moştenirea fiind culeasă de către soţia supravieţuitoare, EI, persoană care, la randul său, in calitate de coproprietar devălşmaş, deţinea cota de ? din imobilul descris mai sus.

Potrivit contractului de intreţinere aut.sub nr. xxxx/11.08. 1992, defuncta EI, a cedat proprietatea imobilului amplasat in mun.Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. xx, jud. Călăraşi, fiului său, EN si nurorii sale, EE, reclamanta din prezenta cauză civilă, în schimbul acordarii intreţinerii din partea ultimilor doi pe tot restul vieţii.

Certificatul de moştenitor nr. xxx/3.08.2012 intocmit in cazul defunctului EN, soţul reclamantei EE,  atestă faptul că de pe urma acestuia  a rămas ca moştenire jumătate din imobilul  situat in mun. Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. xx ( fost xx), jud. Călăraşi, moştenitorii respectivului fiind soţia supravieţuitoare si fiicele sale, EV si PM, respectiv celelalte doua reclamante din prezenta cauză civilă.

Masuratorile cadastrale efectuate  cu privire la imobilul din litigiu, certifica faptul că  suprafaţa terenului aferent al casei de locuit de la adresa din mun.Oltenita, str. 23 Aprilie, nr. xx, jud.Călăraşi, este de 447 m.p. si nu de 400 m.p. cum figurează in acte.

Relatarile martorilor PT şi PM, atesta faptul că defunctii ET şi EI, autorii reclamantelor din prezenta cauză civilă,  au stapanit imobilul compus din casă şi teren de la adresa din str. 23 Aprilie, nr. xx ( fost xx),  o perioadă de peste 60 de ani. Martorii arată  că suprafata din prezent a curţii  si stabilita prin masuratori cadastrale este una şi aceeasi cu cea deţinuta, pe timpul vieţii, de către defunctii ET şi EI, gardul imprejmuitor al imobilului aflandu-se pe acelasi amplasament.

Constatand indeplinite condiţiile prev. de art.1846-1847 din Cod civil de la 1864, in persoana defuncţilor ET şi EI, cu privire la imobilul din litigiu, instanţa va admite acţiunea şi, va constata ca autorii reclamantelor, respectiv defunctii ET si EI, au dobandit, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului intravilan in suprafata de 47 mp, parte componenta a suprafetei totale de 447 mp, ce constituie curtea imobilului amplasat in mun. Oltenita, str. 23 aprilie, nr. xx( fost nr. xx), jud. Calarasi, avand urmatoarele vecinatati: la N- GC, la E- str. 23 Aprilie, la S- SM, la V- LF.

Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata