Fara titlu

Sentinţă civilă 3619 din 19.12.2008


Dosar nr. 5523/270/2008

ROMANIA

JUDECATORIA ONESTI

Sentinta civila nr. 3619

Sedinta publica din data de 19.12.2008

Instanta constituita din:

Presedinte: Alina Bostiog

Grefier: Sabina Bejenaru

Pe rol se afla soluţionarea plangerii contraventionale privind pe petentul, Vacariu Dumitru, in contradictoriu cu intimata, Poliţia Oneşti.

La apelul nominal facut in sedinta publica  au raspuns petentul, personal, si  intimata,  prin reprezentant – agent şef, Hînganu Neculai, cu delegaţie aflată la fila 8 dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se legitimează petentul cu C.I. seria XC, nr. 554055,  C.N.P. 1630405044421.

Intimata, prin reprezentant, depune la dosarul cauzei raport intocmit de agentul constatator. 

Nefiind cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul sub aspectul propunerii de probe.

Petentul solicită  încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv  cele existente la dosarul cauzei, pentru dovedirea situaţiei de fapt.

Intimata, prin reprezentant, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv cele existente la dosar.

Instanţa, apreciind proba cu inscrisuri, respectiv cele aflate la dosarul cauzei  (pe aspectul legalitatii si temeiniciei  procesului verbal) ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei, in baza art. 167 alin. 1 C. proc. civ., o incuviinteaza ca atare.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta acordă cuvântul in dezbateri pe fondul cauzei.

Petentul, având cuvântul, arată că a remediat neregularitatile constatate de catre agentul constatator cu ocazia controlului efectuat la sediul firmei. In acest sens, petentul solicită admiterea plângerii şi anularea procesului verbal de contravenţie şi a amenzii aplicate. In subsidiar, solicita inlocuirea amenzii contraventuionale aplicate cu sanctiunea avertismentului.

Intimata, prin reprezentant, având cuvântul, solicită  respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal contestat.  In subsidiar, arata ca este de acord si cu  inlocuirea amenzii contraventuionale aplicate cu sanctiunea avertismentului.

Instanta, constatand cauza in stare de judecata, o retine spre solutionare.

INSTANŢA,

Deliberand asupra cauzei  de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti in data de 3.12.2008 sub nr. 5523/270/2008, contestatorul, Vacariu Dumitru, a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimata, Politia Onesti, pronuntarea unei hotarari prin care sa fie anulat procesul verbal seria AZ nr. 1008238 emis in data  in data de 21.11.2008. In subsidiar, petentul a solicitat inlocuirea amenzii contraventuionale aplicate cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea plangerii, petentul a aratat, in esenta, ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. In acest sens, petentul a aratat ca la momentul controlului sistemul de televiziune cu circuit inchis nu functiona, dar acest lucru s-a datorat unui incident intervenit cu 5-10 minute inainte de control, respectiv o pana de curent.

Plangerea formulata nu  a fost intemeiata in  drept.

Plangerea contraventionala  este scutita de plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 36 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Intimata, prin Politia Onesti, nu a depus la dosarul cauzei intampinare. Interesele intimatei au fost sustinute de reprezentant, agent-sef, Hinganu Neculai.

In cauza, instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei, in fotocopie, procesul verbal seria AZ nr. 1008238 emis in data  in data de 21.11.2008, (f. 4), dovada comunicarii procesului verbal (f. 5), raport intocmit de agentul constatator (f. 9).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal seria AZ nr. 1008238 emis in data  in data de 21.11.2008, intocmit de catre Politia Onesti, contestatorului i-a fost aplicat amenda contraventionala in cuantum de 2000  de lei, deoarece,  in data de 21.11.2008, ora  13.00,  in loc. Onesti, pe str. Libertatii nr. 94, in calitate de administrator al S.C. Roberto Impex S.R.L., nu a luat masuri de mentinere in stare de functionare a sistemului de televiziune cu circuit inchis, si anume acesta nu functiona la data controlului, iar imaginile deja existente nu acopera un interval de timp de cel putin 20 de zile.

Facand aplicarea dispozitiilor legale in materie (art. 34 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor), instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de petent a fost depusa in termenul prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la data comunicarii  procesului verbal de constatare a contraventiei (art. 31 O.G. nr. 2/2001).

Din probele administrate in cauza, respectiv din procesul verbal contestat aflat la fila 4 din dosar, coroborat cu motivarea in fapt a plangerii contraventionale (care are, sub acest aspect, valoarea unei marturisiri judiciare spontane), instanta retine ca situatia de fapt a fost  retinuta in mod corect in procesul-verbal de constatare a contraventiei, fiind respectate normele legale incidente in materie.

Totodata, avand in vedere faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 17, teza finala,  “nulitatea se constata si din oficiu” (in conditiile in care este incident in cauza vreun motiv de nulitate  expresa), instanta nu poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului-verbal, acesta fiind intocmit cu respectarea conditiilor de valabilitate a actelor administrative (competenta, forma si procedura de emitere a actului, conformitatea actului cu actele juridice de forta superioara si scopul legii).

Cu toate acestea, in baza art. 34 din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 38 alin. 3 din aceeasi ordonanta, instantei ii este permis sa aprecieze sanctiunea care se impune a fi aplicata contravenientului, in cazul in care procesul-verbal este legal si temeinic intocmit. Fata de aceasta imprejurarea, instanta considera ca sanctiunea avertismentului este suficienta pentru a i se atrage atentia contestatorului asupra obligatiilor care-i incumba in baza Legii nr. 333/2003.

Opinia instantei are la baza prevederile art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ, care impun  obligatia ca, la aplicarea sanctiunii, sa se tina seama si de imprejurarile in care a fost savârsita fapta, modul si mijloacele de savârsire ale acesteia, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului, precum si ale art. 7 alin. 3, prin care se prevede ca avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor respective nu prevede aceasta sanctiune -in speta, Legea nr. 333/2003  prevede in mod expres aceasta sanctiune. Este de mentionat ca aceasta din urma dispozitie respecta principiul legalitatii sanctiunii, in conditiile in care ea, practic, creeaza o situatie mai usoara contestatorului, sanctiunea fiind legala atata timp cat ea este prevazuta expres in legea cadru-O.G. nr. 2/2001. De asemenea, instanta, in stabilirea sanctiunii care urmeaza a fi aplicata contestatorului, trebuie sa tina seama si de prevederile art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu pericolul social al faptei, necesitatea proportionalitatii intre fapta comisa si sanctiunea aplicata fiind una din cerintele impuse prin jurisprudenta CEDO (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele  interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei) in materia aplicarii oricarei masuri sanctionatorii (cauza Ozturk contra Germaniei, 21 feb. 1984, pronuntata in materie contraventionala). Fata de imprejurarile concrete ale spetei,  rezulta ca sanctiunea avertismentului este in masura sa disciplineze conduita contestatorului in circumstante asemanatoare, fiind proportionala cu pericolul social concret al faptei savarsite.

Pentru toate aceste motive de fapt si de drept, instanta urmeaza sa admita in parte cererea formulata de contestator, modificand procesul-verbal de constatare a contraventiei, cu seria AZ nr. 1008238 emis in data  in data de 21.11.2008, in sensul ca inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, punand in vedere contestatorului sa respecte dispozitiile legale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite  in parte plangerea contraventionala formulata de petentul, Vacariu Dumitru, cu domiciliul in loc. Onesti, str. Casa de Apa nr. 1, jud. Bacau, in contradictoriu cu intimata, Politia Onesti, cu sediul in loc. Onesti, str. Tineretului nr. 2, jud.  Bacau.

Modifica procesul verbal nr. AZ nr. 1008238 emis in data  in data de 21.11.2008, in sensul inlocuirii amenzii contraventionale in cuantum de 2000 de lei cu sanctiunea avertismentului.

Pune in vedere petentului respectarea dispozitiilor art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de  la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi,  19.12.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. / Tehno. A.B./  22.12..2008

4 exemplare

1

Domenii speta