Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 275 din 19.01.2010


DOSAR NR Numar operator 2445

plângere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG- JIU,  JUDETUL  GORJ

SENTINTA  CIVILA  NR. 275

SEDINTA  PUBLICA  DIN DATA  DE  19.01.2010

PRESEDINTE:

GREFIER :

Pe rol solutionarea plângerii contraventionale formulata de petentul C.  A., domiciliat în  .......împotriva procesului verbal de contraventie seria JP nr. 0070940, încheiat la data de 13.06.2009 de catre intimatul I.J. cu sediul în........

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns aparatorul petentului, avocat G. M., lipsa fiind intimatul si martorii F. C. si L.M.

Procedura de citare legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,

Este vizionat DVD ul depus de intimata la dosarul cauzei.

Având în vedere dispozitiile art. 188, alineat 3 Cod de procedura civila conform caruia daca, dupa mandatul de aducere, martorul nu se înfatiseaza, instanta va putea pasi la judecata si, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat G.M solicita admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie contestat, invocând nulitatea acestuia pe motiv ca agentul constatator nu a completat corect rubrica la care se prevede ca se poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii, respectiv comunicarii procesului verbal de contraventie jumatate din minimul amenzii prevazuta de actul normativ, suma mentionata acolo reprezentând jumatate din amenda aplicata petentului si nu jumatate din minimul amenzii prevazuta de lege pentru fapta retinuta în sarcina petentului. Pe de alta parte aparatorul petentului învedereaza ca din probele administrate în cauza nu s-a facut dovada vinovatiei petentului având în vedere practica CEDO conform careia faptele contraventionale sunt asimilate celor penale sarcina probei revine intimatului, petentul beneficiind de prezumtia de nevinovatie.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cauzei civile fata constata urmatoarele:

 Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.07.2009, sub nr......, petentul C. A a solicitat instantei de judecata ca prin sentinta ce se va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria JP nr. 0070940 încheiat la data de 13.06.2009 de catre intimatul I.J. 

În motivarea plângerii petentul a aratat ca nu se face vinovat de savârsirea faptei retinuta în sarcina sa prin procesul verbal de contraventie contestat, învederând ca la data de 13.06.2009 s-a aflat pe stadionul din municipiul Tg Jiu la un meci de fotbal, locatie unde au avut loc câteva busculade între fortele de ordine si anumiti spectatori, recurgându-se la raspândirea de gaze lacrimogene si la evacuarea persoanelor aflate în acel sector al stadionului. Petentul a precizat ca în urma interventiei organele de ordine, neputând identifica în mod cert persoanele vinovate au legitimat la întâmplare câtiva spectatori carora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

A mai aratat petentul ca fapta nu exista, învederând ca în procesul verbal de contraventie contestat se precizeaza ca ar fi savârsit fapta retinuta în sarcina sa în data de 13.06.2009, ora 23,45 or este de notorietate faptul ca spectatorii timisoreni au fost evacuati din incinta stadionului în minutul 87 al meciului, respectiv cel târziu la ora 22,45.

S-a invocat de asemenea ca agentul constatator nu face dovada faptei imputate, în speta operând prezumtia de nevinovatie în conformitate cu dispozitiile art. 6, paragraful 2 din CEDO. În acest sens petentul a invocat faptul ca în cauza Anghel c. României Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca petentul ar trebui sa faca dovada neveridicitatii celor consemnate în procesul verbal de contraventie doar în situatia în care probele administrate de agentul constatator pot convinge instanta în privinta vinovatiei acuzatului, dincolo de orice îndoiala rezonabila.

A mai aratat petentul ca în cuprinsul procesului verbal de contraventie agentul constatator nu a mentionat instanta competenta sa solutioneze plângerea contraventionala, mentionându-se ca aceasta se depune la "judecatoria competenta", apreciind ca neindicarea instantei competente reprezinta o grava eroare care trebuie sa conduca la anularea actului întrucât este de natura sa induca în eroare justitiabilul în scopul de a-i cenzura liberul acces la justitie.

În drept au fost invocate dispozitiile  art. 31, alineat 1 din OG nr. 2/2001, art. 6, paragraf 2 din CEDO si cauza Anghel c. României.

Au fost anexate în fotocopie actul de identitate al petentului si procesul verbal de contraventie contestat.

Plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform art. 36 din OG nr.2/2001.

 Prin întâmpinarea formulata în cauza intimatul a solicitat respingerea plângerii formulata de petentul C. A., învederând ca fapta retinuta în sarcina petentului a fost constatata personal de agentul constatator, petentul refuzând sa ia la cunostinta continutul procesului verbal de contraventie, aspect mentionat de agentul constatator în cuprinsul actului contestat.

În ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petent intimatul a aratat ca este vorba de o nulitate relativa iar cu privire la invocarea de catre petent a dispozitiilor art. 6 paragraf 2 din Conventia EDO a învederat ca procesul verbal de contraventie este un act administrativ care nu intra sub incidenta legii penale.

Intimatul a invocat de asemenea ca în decizia nr. 183/08.05.2003 a Curtii Constitutionale s-a retinut ca faptele contraventionale au fost scoase de sub incidenta legii penale si au fost supuse unui regim administrativ, ca prin decizia nr. 787/03.07.2008 a Curtii Constitutionale s-a statuat ca prin procesul verbal agentul constatator dovedeste o stare de fapt care poate fi rasturnata cu probe pertinente, iar potrivit art. 1169 Cod civil cel ce face o propunere în fata judecatii trebuie sa o dovedeasca.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost vizionat DVD-ul cu înregistrarea meciului de fotbal dintre Poli Timisoara si CFR Cluj depus de intimata.

.Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria JP nr. 0070940, încheiat la data de 13.06.2009 de catre intimatul I.J Gorj, petentul C. A. a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 400 lei, retinându-se în sarcina sa savârsirea contraventiei prevazuta de art. 22, litera b din Legea nr. 4/2008, constând în aceea ca la data de 13.06.2009 aflându-se pe stadionul din localitatea Tg Jiu în calitate de suporter a adresat injurii si expresii jignitoare la adresa fortelor de ordine si a personalului de ordine si siguranta.

Împotriva procesului verbal a fost formulata de catre petent prezenta plângere.

Procedând potrivit art. 34 alineat 1 din OG nr.2/2001 la verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal de constatare a contraventiei instanta constata ca acesta a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cauze de nulitate absoluta ce ar fi putut fi invocate si din oficiu.

În ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petent instanta constata ca acesta nu se regaseste printre cele strict si limitativ prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001 care reglementeaza cazurile de nulitate absoluta a proceselor verbale de contraventie, nerespectarea la încheierea acestora a celorlalte dispozitii prevazute de OG nr. 2/2001 fiind sanctionata cu nulitatea relativa a actului, nulitate care se poate constata numai în conditiile dovedirii unei vatamari.

Or în cauza nu s-a facut în cauza dovada unei astfel de vatamari, plângerea împotriva procesului verbal de contraventie fiind formulata de catre petent în termenul prevazut de lege si depusa la instanta competenta sa o solutioneze.

Instanta retine ca nici cel de-al doilea motiv de nulitate invocat de aparatorul petentului la cuvântul pe fond nu este un motiv de nulitate absoluta din cele prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001 iar la dosarul cauzei nu exista date din care sa se poata trage concluzia certa ca petentul ar fi achitat în termen de 48 de ore de la comunicarea procesului verbal de contraventie jumatate din minimul amenzii prevazut de lege în situatia în care acesta ar fi fost corect mentionat în cuprinsul actului contestat.

Sub aspectul temeiniciei instanta retine ca desi OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului verbal de contraventie, din economia textului art.34 rezulta ca acesta face dovada deplina a situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara, prezumtia de temeinicie a prezentului proces verbal de contraventie retinându-se avându-se în vedere faptul ca fapta contraventionala pentru care a fost sanctionat petentul a fost constatata personal de agentul constatator. Astfel, având în vedere faptul ca procesul verbal de contraventie este un act administrativ, doctrina si jurisprudenta fiind unanime în a asocia prezumtia de legalitate a actului administrativ cu prezumtia de autenticitate si veridicitatea acestuia, putem afirma ca prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie este o prezumtie prevazuta de lege în sensul pe care instanta europeana îl da acesteia.

În ceea ce priveste celalalt aspect invocat de petent în aparare, respectiv faptul ca agentul constatator nu face dovada faptei imputate, în speta operând prezumtia de nevinovatie consfintita de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului conform careia orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pâna ce vinovatia sa va fi stabilita instanta constata ca nu poate fi retinut în cauza.

Astfel petentul invoca faptul ca desi este vorba de o contraventie si nu de o infractiune, aceasta se încadreaza în notiunea de materie penala în acceptiunea CEDO, invocând cauza Anghel c. României în care Curtea a retinut ca petentul ar trebui sa faca dovada neveridicitatii celor consemnate în procesul verbal de contraventie doar în situatia în care probele administrate de agentul constatator pot convinge instanta în privinta vinovatiei acuzatului dincolo de orice îndoiala rezonabila.

Instanta retine ca pentru a se stabili daca o persoana este acuzata de savârsirea unei fapte penale Curtea a stabilit în jurisprudenta sa urmatoarele trei criterii: calificarea ei ca infractiune în legea nationala, natura infractiunii, natura si gradul de gravitate ale sanctiunii ce urmeaza a fi aplicata autorului ei, aceste criterii fiind alternative, pentru ca art. 6, paragraf 1 sa se aplice unei acuzatii în materie penala fiind suficient ca  "infractiunea în cauza sa fie, prin natura ei, penala prin raportare la dispozitiile conventiei sau sa fi expus pe autor unei sanctiuni ce poate primi calificarea de sanctiune penala, nefiind exclusa adoptarea unei abordari cumulative daca analiza separata a fiecarui criteriu nu permite a se ajunge la o concluzie clara privitoare la existenta unei acuzatii în materie penala.

Este adevarat ca în jurisprudenta sa Curtea a statuat (cauzele Engel c. Olandei, Kaubec c. Slovaciei, Lutz c. Germaniei) ca unele fapte scoase în afara penalului, în principal contraventiile la normele privind circulatia pe drumurile publice, intra în sfera "acuzatiilor în materie penala" la care se refera art. 6 din Conventie însa în speta instanta constata ca petentul a fost sanctionat pentru savârsirea unei fapte prevazuta ca infractiune în Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei  cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, fiind astfel o masura ce tine de prerogative disciplinare si nu de aplicarea unei sanctiuni penale.

De altfel Curtea a statuat în sensul ca sanctiunile disciplinare au, în general, ca scop respectarea de catre membrii unor grupuri determinate de particulari a unor reguli de comportament ce le sunt proprii.

Astfel se constata ca nici unul dintre criteriile stabilite de Curte pentru a se stabili daca o persoana este acuzata de savârsirea unei fapte penale nu se regaseste în speta, respectiv:

- fapta de care este acuzat petentul nu este calificata ca infractiune în legea nationala

- în ceea ce priveste natura infractiunii comise, masurile stabilite pentru prevenirea si combaterea violentei  cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive urmaresc un scop legitim, respectiv asigurarea ordinii publice, a protectiei si sigurantei spectatorilor, sportivilor si oficialilor, sanctiunea nerespectarii unei astfel de exigente neputând constitui o masura punitiva si represiva

- cu privire la natura si gradul de gravitate ale sanctiunii se retine ca aceasta nu poate fi înlocuita cu o pedeapsa privativa de libertate în caz de neplata si prin urmare se deosebeste net de cauze similare în care Curtea a decis aplicabilitatea dispozitiilor art. 6, paragraf 1 din CEDO sub aspect penal .

În ceea ce priveste Hotarârea CEDO din 04.10.2007 pronuntata în cauza Anghel vs. România invocata de petent instanta retine ca situatia analizata de Curte în respectiva hotarâre nu este similara cu cea care face obiectul prezentei cauze.

Astfel instanta retine ca legislatia contraventionala româna la data solutionarii plângerii contraventionale analizata de Curte în Hotarârea Anghel vs. România prevedea posibilitatea transformarii amenzii contraventionale în închisoare în situatia în care aceasta nu era platita, posibilitate ce nu mai exista în prezent. Mai mult instanta retine ca în cauza Anghel s-a analizat contraventia prevazuta de art. 2, punctul 1 din Legea nr. 61/1991, faptele incriminate de aceasta dispozitie legala fiind similare cu cele sanctionate de art. 205, 206 Cod Penal în vigoare la acea data. Instanta apreciaza astfel ca atâta timp cât aspectele aratate care au condus la concluzia Curtii ca procedura de contestare a procesului verbal de contraventie poate fi asimilata unei proceduri penale si în consecinta sarcina probei ar trebui sa revina agentului constatator, nu mai este de actualitate în conditiile modificarilor legislative intervenite, modificari care de altfel au fost subliniate si de Curte în cuprinsul hotarârii.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga plângerea formulata de petentul C.A împotriva procesului verbal de contraventie seria JP nr. 0070940, încheiat la data de 13.06.2009 de catre intimatul IJ

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge plângerea formulata de petentul C. A., domiciliat ........ împotriva procesului verbal de contraventie seria JP nr. 0070940, încheiat la data de 13.06.2009 de catre intimatul I.J cu sediul în......

Cu  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi  19.01.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

RED SM/ THRED SM

4 ex/ 08.02.2010