Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Sentinţă civilă 140 din 21.01.2013


3. Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

-art.1890 din vechiul Cod civil

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA CIVILĂ NR.140 DIN 21.01.2013

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr./269/2013  reclamantul CL a solicitat  în contradictoriu cu UAT Olteniţa – prin Primar,  să se constate că numitul  CP – tatăl său, decedat la 23.12.1997, cu ultimul domiciliu în mun. Olteniţa  b-dul Tineretului nr. … jud. Călăraşi a dobândit dreptul de proprietate, ca efect al uzucapiunii  asupra terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p. (din măsurători 396 m.p.)  situat în Olteniţa b-dul Tineretului nr. … jud. Călăraşi cu vecini la  N – AI,  la  E – b-dul Tineretului, la  S – NT şi la  V – PL.

In  motivarea actiunii reclamantul arată că numitul CP, a primit de la tatăl său CR,  în anul 1947, un teren în suprafaţă de 400 m.p.  din  suprafaţa totală de 800 m.p. pe care acesta o deţinea,  situată în Olteniţa str. Alex. Sahia nr. … (actualmente b-dul Tineretului nr. …) pentru a-şi construi o locuinţă.

Pe acest teren, în anul 1950, în baza autorizaţiei nr. 19 din 29.03.1950, a edificat cu contribuţie egală  a soţiei sale CC, un imobil casă de locuit, construit din cărămidă,  compus din două camere şi dependinţe şi acoperit cu ţiglă.

După decesul lui CR, în casa bătrânească şi pe lotul său de teren  de 400 m.p. a rămas fiica acestuia ( si sora lui CP), ME în prezent decedată, care a vândut casa şi terenul familiei N cu peste 45 de ani în urmă.

Din anul 1950, anul construcţiei casei, CP şi CC s-au înscris  în evidenţele fiscale ale primăriei şi au achitat impozitele aferente.

Intre anii 1950 – 1997, CP a stăpânit aceste imobile, casă şi teren (casa prin construcţie autorizată, terenul ca patrimoniu de fapt ) peste 47 de ani, exercitând asupra lor o posesie continuă, netulburată, publică , utilă şi sub  nume de proprietar,  în temeiul prev. art. 1846 – 1847 C. civil.

Faţă de aceste motive, solicită să se constate întrunite condiţiile pentru a invoca  în baza art. 1890 C. civil,  uzucapiunea de lungă durată ca mod de dobândire  de către CP  a dreptului de proprietate  asupra terenului intravilan  în suprafaţă de 400 m.p. (din măsurători 396 m.p.) situat în Olteniţa b-dul Tineretului nr. … jud. Călăraşi.

Reclamantul arată că este singurul moştenitor al părinţilor săi CP şi CC,  calitate în care a promovat  această actiune, aşa cum rezultă din certificatele de moştenitor pe care le depune în copie la dosar.

In drept, a invocat art.  1846 – 1847 şi art. 1890 C. civil.

Pârâta  nu a formulat întâmpinare şi nu a fost reprezentată în proces.

In cauză au fost administrate probele  cu înscrisuri şi cea testimonială cu martorii NT şi SF propuşi de reclamant.

Din materialul probator instanţa reţine că  reclamantul a moştenit de la mama sa  CC  (decedată la 16 mai 2007) imobilul situat în mun. Olteniţa  b-dul Tineretului nr. … compus din locuinţă cu teren aferent de 400 m.p. conform CM nr. 202/2012 eliberat de  BN „ Notariatul  Public Olteniţa „ defuncta dobândind terenul  şi cota de 1 din locuinţă  prin moştenire de la soţul său predecedat CP  conform CM nr. 57/1999.

Conform planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate efectuat  de SC T SRL , persoană juridică autorizată ANCPI, terenul aferent locuinţei este în suprafaţă  măsurată de  396 m.p.  şi se învecinează  la N – cu AI, la  E – b-dul Tineretului, la  S – NT, la  V -  PL.

Reclamantul nu deţine titlu de proprietate pentru terenul aferent locuinţei  în cele 2 certificate de  moştenitor  fiind mentionat că locuinţa a fost dobândită de soţii CP şi CC, în timpul căsătoriei, conform autorizaţiei de construcţie nr. 19/1950,  iar terenul a fost moştenit de CP de la părinţii săi şi stăpânit  ca patrimoniu de fapt.

Din declaraţiile martorilor rezultă că autorul  (bunicul reclamantului) CR a deţinut o locuinţă cu teren aferent de 800 m.p., teren din care a dat fiului său CP 400 m.p., pe care acesta din urmă şi-a  făcut casă împreună cu soţia CC. Lotul rămas de 400 m.p. aferent casei bătrâneşti a rămas în posesia numitei ME (sora lui CP)  care ulterior l-a vândut martorului  NT . Mai rezultă că  numitul CP a stăpânit  în mod continuu imobilul  în care a locuit până a decedat, fiind cunoscut ca proprietar. Din adresa AFP Olteniţa rezultă că la adresa din  b-dul Tineretului nr…. a figurat cu imobilul proprietate personală şi teren  de 400 m.p. numitul CP, conform matricolelor nr. 352 şi 368 în perioada 1967 – 1993.

Din declaraţiile martorilor coroborate cu  CM nr. 57/1999 şi CM nr. 202/2012 rezultă  că  reclamantul a avut o singură soră, pe CM  şi potrivit certificatului de calitate  de moştenitor nr. 201/2012, aceasta a decedat la 3.11.2010 şi are un singur moştenitor, pe reclamantul din cauză.

Instanţa constată că actiunea este întemeiată.

S-a făcut dovada  că autorul CP, a stăpânit terenul  aferent locuinţei,  o perioadă mai mare de 30 de ani,  conf. art. 1890 C. civil iar posesia sa a fost utilă, adică întruneşte calităţile prev. de art. 1847 C. civil, în sensul că a fost continuă, neîntreruptă,  netulburată, publică şi sub  nume de proprietar, astfel că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în baza uzucapiunii de  30 de ani.