Fara titlu

Sentinţă civilă 3244 din 24.11.2008


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar 2912/270/2008 PLÂNGERE ÎMPOTRIVA

ÎNREG. 23.06.2008 ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3244

Şedinţa publică din data de 24.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – IOAN AVELOAEI

GREFIER –  MIHAELA ANDREI

La ordine a venit spre  soluţionare pronunţarea în dosarul civil nr. 2912/270/2008,  având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară formulată de petenta S.C. S.C. „A…” SRL Oneşti, împotriva intimaţilor C. M. I. prin procurator  C. M., S.C C. COM SRL, OFICIUL de CADASTRU şi PUBLICITATE IMOBILIARĂ BACĂU  şi BIROUL de CADASTRU şi PUBLICITATE IMOBILIARĂ ONEŞTI.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 20.11.2008, fiind consemnate în încheierea de amânarea pronunţării de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta încheiere.

I N S T A N Ţ A

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constata ca petenta SC  A…  SRL Onesti str…. a formulat plangere impotriva incheierii nr.4313/ 21 03 2008 data de Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti,in contradictoriu cu intimatele  SC „C… COM „ SRL din …,C. M. I. din …,Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau si Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti.

Plângerea a fost legal timbrata iar in motivare petenta arata ca in mod nelegal s-a dispus inscrierea in CF nr.225/N/ a com Caşin a dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de 281,79 mp impreuna cu un spatiu comercial C1 si asupra unui teren in suprafata de 164o mp  impreuna cu construcţia C2,un garaj C3,sediu firma şi centrală termica C4 in favoarea numitei C. I. şi ca atare solicita pe fond a se respinge cererea de inscriere in Cf a imobilelor respective si sa se dispuna radierea inscrierii in CF.

Intimata OCPI Bacau a formulat intampinare in care ridica,in primul rand excepţia lipsei calitaţii procesuale pasive,iar in privinţa fondului cauzei arata ca in mod legal prin incheierea atacata cu plangere s-a dispus,in baza art.518 al.3 cod pr.civ  intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor adjudecate in favoarea adjudecatarului si ca anularea incheierii se va putea face numai dupa o prealabila desfiinţare a executarii silite care s-a soldat cu pr.verbal de adjudecare,pe cale judecatorească.

Intimata  C. I. n-a formulat intampinare,in schimb, la ultimul termen de judecata a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale active a intimatei.

In cauza s-a administrat probe cu inscrisuri.

Din  administrarea probatoriului rezulta urmatoarele:

Intimata C. I. a depus la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cerere intabulare a dreptului de proprietate supra unor imobile situate in com.Casin Jud.Bacau cu nr. cadastrale nr.8o4 şi 805 in cartea funciara nr.225/N a localitatii Caşin deschisa pe numele SC „C…Com” SRL Caşin fosta proprietara a imobilelor în cauza,drept de proprietate dobandit prin Actul de adjudecare imobil din 28 mart.2008 intocmit de Biroul executorului judecătoresc P. C. S. de pe lângă Judecătoria Oneşti in dos. nr.430/2007(fila 7).

Potrivit art.518 al.2 cod.pr. civ. prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar,iar potrivit al.3 al aceluiaşi  articol, de la data intabularii imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Dupa inregistarea cererii de intabulare la Biroul de cadastru si publicitate imobiliara registratorul are ca sarcina să verifice daca inscrisul pe care se bazeaza cererea intruneşte condiţiile prevăzute de art.48 al.1 din Legea nr.7/1996 republicata.

Analizand excepţia lipsei calitaţii procesuale active a petentei, aşa cum s-a reţinut,imobilul adjudecat nu este in proprietatea acesteia, cartea funciara figureaza pe numele intimatei SC”C… –Com” SRL Caşin,iar in actul de adjudecarea nu figureaza intimata.

Ca atare se apreciaza că excepţia menţionata este intemeiata, urmand sa fie admisa.

De altfel, in privinţa fondului cauzei,analizand actul de adjudecare, se constata ca acesta conţine toate cerinţele pentru a se opera intabularea: este intocmit conform legii in materie, de catre un organ competent, precizeaza bunurile mobile adjudecate,preţul adjudecării,numele proprietarului debitor precum şi faptul ca actul constituie titlu de proprietate, constituie titlul executor şi ca poate fi intabulat.

In plus, in cererea de intabulare sunt menţionate coordonatele cadastrale ale imobilelor,nr. carţii funciare şi titularul ei.

Verificand copia xerox a carţii funciare nr.225/N a loc. Caşin se constata ca imobilele respective figureaza in aceasta carte funciara iar titularul ei este intimata SC „C…-Com”SRL.

Deci, sunt indeplinite toate condiţiile legale pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin actul de adjudecare,iar motivele expuse in detaliu de catre petenta in conţinutul plangerii nu prezinta nici o relevanţă în prezenta cauza.

Pe cale de consecinţă, instanta apreciaza ca in mod corect şi legal  BCPI Oneşti a admis cererea de intabulare prin încheierea nr.4313/21 03 2008.

Ca atare, faţă de cele reţinute, urmeaza sa fie respinsa plangerea pe excepţia lipsei calitaţii procesuale active a petentei.

Potrivit celor statuate prin Decizia nr.LXXII(72)/15 X 2007 a I.C.C.J-Secţiile reunite,Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasiva.

In consecinţă, se va admite şi excepţia lipsei calitaţii procesuale pasive a intimatelor OCPI Bacău şi a BCPI Oneşti.

Totodata, in temeiul art.274 cod pr. civ. intimata va fi obligata să-i plătească intimatei C. M. I. onorariul de avocat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T  E:

Admite excepţia lipsei calitaţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Bacau şi a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oneşti.

Respinge pe excepţia lipsei calitaţii procesuale active plângerea formulata de  petenta SC A… SRL Oneşti, str…. împotriva încheierii nr.4313/4.04.2008 data de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oneşti,în contradictoriu cu intimaţii SC „C…Com” –SRL Caşin jud.Bacău,C. M. I. cu domiciliul în …, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău şi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Oneşti.

In baza art.274 c.pr.civ. obligă petenta la plata onorariului de avocat in suma de 5oo lei către intimata C. M. I.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 24 nov.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. I.Av. – 24.11.2008

Dact.M.I. 25.11.2008

Pr.dact.  24.11.2008

Ex.7

Com. Părţi 26.11.2008

3

3