Drepturi reale carte funciară. notarea unei hotărâri judecătoreşti privind imobilul în litigiu. admisibilitate.

Decizie 1330 din 27.11.2009


SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ

MATERIE: DREPT CIVIL

DREPTURI REALE CARTE FUNCIARĂ. NOTAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI PRIVIND IMOBILUL ÎN LITIGIU. ADMISIBILITATE.

Prin sentinţa civilă nr. 755 din 21 aprilie 2008 pronunţată în dosar nr. 585/218/2008, Judecătoria Carei a admis plângerea petentei S.C. M. – S.R.L. Carei împotriva încheierii nr. 1396/14.02.2008 dată în dosar nr. 1396/2008 al O.C.P.I. S.M., Biroul C.P.I., în contradictoriu cu intimatele B.R.D.  şi T.E., şi prin urmare a anulat ca nelegală şi netemeinică încheierea atacată, iar în consecinţă a dispus radierea înscrisurilor de sub N 18 din C.F. nr. 1 Carei nedefinitiv; a constatat că O.C.P.I. S.M. nu are calitate procesuală pasivă; nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că imobilul înscris în C.F. nr. 1 Carei nedefinitiv, nr. top. 314/4, în natură arabil cu abator în strada Căplenilor, nr. 62, în suprafaţă totală de 2 ha., formează proprietatea tabulară a petentei, drept înscris în baza încheierii de carte funciară nr. 5199 din 2 noiembrie 2004 (B 13).

Anterior, imobilul a fost proprietatea S.C.B – S.R.L., împotriva căruia creditoarea B.C.R. a pornit executare silită imobiliară contestată de societatea debitoare sub dosar nr. 353/2004, litigiu notat în C.F. nr. 1 Carei la B 10.

Pe timpul procesului notat, imobilul a fost cumpărat la licitaţie publică de S.C. P – S.R.L. (B 11) şi apoi vândut prin act autentic petentei (B 13), inserându-se în contractul autentic faptul că imobilul este grevat de sarcina de sub B 10.

În rejudecarea dosarului nr. 353/2004 al Judecătoriei Carei (înscris la B 10) s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 871 din 22.07.2005 în dosar nr. 1009/R/2005 al Judecătoriei Carei, prin care s-a anulat procesul verbal de licitaţie prin care s-a vândut imobilul în litigiu, precum şi actul de adjudecare în favoarea S.C. P – S.A., sentinţă devenită irevocabilă prin respingerea recursului.

Prin sentinţa civilă nr. 760 din 16.04.2007 dată în dosar nr. 29/218/2007, irevocabilă prin anularea ca netimbrat a apelului şi prin respingerea recursului (decizia civilă nr. 190/Ap/27.06.2007 a Tribunalului Satu Mare, decizia civilă nr. 1307/2007/R din 22.11.2007 a Curţii de Apel Oradea), petenta a obţinut radierea sarcinii de sub B 10.

În motivarea hotărârii s-a reţinut, în esenţă, că fiind soluţionate definitiv şi irevocabil toate capetele de cerere din dosar iniţial nr. 353/2004 al Judecătoriei Carei, respectiv anulate proces verbal nr. 117/2004 de licitaţie imobiliară şi proces verbal nr. 116/2004 şi nr. 118/2004 de licitaţie mobiliară, menţinerea notării de sub B 10 nu se mai justifică.

Notarea a fost radiată în baza încheierii de carte funciară nr. 19 din 30.01.2008 (B 16).

În aceste condiţii, s-a solicitat de către intimata T.E., notarea sentinţei civile nr. 871 din 22.07.2005 a Judecătoriei Carei (prin care s-a soluţionat irevocabil cererea de anulare a licitaţiei imobiliare), cerere admisă prin încheierea de carte funciară nr. 1396 din 14.02.2008 emisă de B.C.P.I. Carei şi atacată prin plângerea formulată la instanţa de fond.

Având în vedere sentinţa civilă nr. 760 din 16.04.2007 a Judecătoriei Carei, prin care s-a admis radierea sarcinii de sub B 10 din considerentele mai sus arătate,  faptul că hotărârea notată este consecinţa procesului notat iniţial la B 10 şi în principal împrejurarea că hotărârile judecătoreşti nu fac obiectul notărilor la cartea funciară, potrivit art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 republicată, instanţa de fond, în baza art. 50, 51 din Legea nr. 7/1996 republicată, a admis plângerea şi a anulat ca nelegală şi netemeinică încheierea atacată, cu consecinţa radierii înscrierilor de sub B 18 din C.F. nr. 1 Carei nedefinitiv. A constatat ca O.C.P.I. S.M. nu are calitate procesuală pasivă, aşa cum s-a arătat în întimpinarea depusă. Nefiind depuse acte justificative, nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal, a declarat apel pârâta T.E., solicitând admiterea apelului, casarea sentinţei şi, în urma rejudecării procesului, respingerea acţiunii reclamantei S.C. M. – S.R.L. Carei, ca inadmisibilă.

Tribunalul Satu Mare, prin decizia civilă nr. 9 din 27 ianuarie 2009 pronunţată în dosar nr. 585/218/2008, a respins ca nefondat apelul, precum şi cererea intimatei S.C. M. – S.R.L. Carei pentru obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa în acest mod, în primul rând, tribunalul a constatat că raţionamentul judecătoriei, raţionament care are la bază compararea sentinţei civile nr. 760/2007 cu sentinţa civilă nr. 871/2005, ambele ale Judecătoriei Carei, este corect şi, în acelaşi timp, suficient pentru a justifica soluţia de anulare a încheierii atacate şi de radiere a înscrierilor efectuate la B 18 în C.F. nr. 1 N. Carei.

În al doilea rând, instanţa de apel observă că în C.F. nr. 1 N. Carei, pe baza încheierii atacate prin plângerea ce formează obiectul acestui dosar, la poziţia B 18, se menţionează: „Se notează sentinţa civilă nr. 871 din 22 iulie 2005 emisă de Judecătoria Carei înch. nr. 1396/2008 cf”, fără să se înscrie vreun drept, vreun fapt juridic, vreun drept personal sau alte raporturi juridice. În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că prin menţiunea efectuată la B 18 în coala de carte funciară enunţată, au fost încălcate şi prevederile art. 19 alin. 1 lit. b din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

În fine, instanţa de apel remarcă faptul că hotărârea judecătorească care stă la baza încheierii de carte funciară atacată nu-i este opozabilă reclamantei S.C. M. – S.R.L. Carei şi, de aceea, consideră că înscrierea vreunui drept stabilit prin acea hotărâre nu este posibilă, fiindcă s-ar încălca prevederile art. 22 lit. a din Legea nr. 7/1996, în conformitate cu care înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută.

Pentru considerentele expuse, tribunalul a respins ca nefondat apelul pârâtei T.E. şi a păstrat în întregime soluţia primei instanţe.

Totodată, în temeiul art. 274 şi art. 298 Cod procedură civilă, instanţa de apel a respins cererea intimatei-reclamante S.C. M. – S.R.L. Carei pentru obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere împrejurarea că reprezentantul judiciar al acestei părţi nu a depus chitanţa care dovedeşte încasarea onorariului avocaţial şi nici nu a menţionat nivelul onorariului pe împuternicirea avocaţială aflată la fila nr. 11 din dosarul tribunalului.

Împotriva acestei decizii, în termen a declarat recurs petenta T.E., solicitând admiterea acestuia şi menţinerea notării sentinţei civile nr. 871/2005 a Judecătoriei Carei.

În motivarea recursului se arată că prin sentinţa civilă nr. 871/2005 a Judecătoriei Carei au fost anulate toate formele de licitaţie, precum şi actul de adjudecare în baza căruia imobilul în litigiu a fost transcris în proprietatea S.C. „P” – S.A.

Raportat la această împrejurare, atât S.C. „P” – S.A., cât şi S.C. M. – S.R.L. Carei, sunt de rea credinţă, notarea sentinţei mai sus evocate în cartea funciară făcând să apară situaţia reală de carte funciară.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata S.C. M. – S.R.L. Carei a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că sentinţa civilă nr. 871/2005 nu-i este opozabilă şi drept urmare aceasta nu poate avea nici o consecinţă juridică asupra exercitării prerogativelor dreptului de proprietate de către intimată.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit art. 19 alin. 1 partea a III-a lit. b din Legea nr. 7/1996, cartea funciară este alcătuită din titlu, precum şi din trei părţi.

Partea a treia va cuprinde printre altele, faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte, care vor putea fi notate conform art. 26 alin. 4 pct. c din aceeaşi lege.

Astfel, potrivit acestui din urmă articol, notarea are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele în litigiu.

Raportat la textele de lege mai sus evocate, cererea de înscriere formulată de petenta T.E. este pe deplin fondată.

Astfel, câtă vreme legea permite notarea acţiunilor în justiţie privind imobilul în litigiu, nu există nici o justificare pentru a refuza notarea hotărârii judecătoreşti pronunţată în astfel de acţiuni.

În altă ordine de idei, nu se poate susţine de către intimată faptul că este complet străină de hotărârea ce face obiectul notării, în condiţiile în care procesul de contestaţie împotriva executării silite a fost notat în cartea funciară, iar actele de adjudecare de către S.C. „P” – S.A., respectiv de cumpărare de către S.C. M. – S.R.L. Carei, au fost încheiate pe parcursul desfăşurării acestuia.

În fine, notarea solicitată de recurentă nu este de natură să restrângă sau să împiedice exercitarea de către intimată a prerogativelor dreptului său de proprietate, rolul acesteia fiind doar unul de informare a terţilor, cu privire la situaţia juridică exactă a imobilului în cauză.

Faţă de considerentele mai sus reţinute, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 combinat cu art. 316 şi 296 Cod procedură civilă, a admis ca fondat recursul, a modificat decizia atacată,a admis apelul pârâtei şi a schimbat hotărârea instanţei de fond, în sensul respingerii ca nefondată a plângerii formulată de petenta S.C. M. – S.R.L. Carei.

Sursă primară decizia nr. 1330/27 octombrie2009- R

Curtea de Apel Oradea

 - secţia civilă mixtă -