Partaj judiciar

Sentinţă civilă 2114 din 18.12.2008


Pe rol soluţionarea cererii civile având ca obiect partaj judiciar privind pe reclamanta R. L. în contradictoriu cu pârâţii B. N. şi B. F şi B. T. precum şi a cererii reconvenţionale formulate de pârâta B. T.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta, personal şi asistată de apărător B. L. şi pârâtele B. F., personal, B. T. personal şi asistată de apărător N. N., lipsă pârâtul B. N.

Procedura legal indeplinita. Acţiune timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 19 lei ,conform chitanţei nr. 1897474 din 08.07. 2008 emisă de Trezoreria Roşiorii de Vede şi timbru judiciar de 3 lei şi cererea reconvenţională, timbrată cu taxă judiciară de timbru, în cuantum de 201 lei, conform chitanţei nr. 2145406/ 24.09.2008 emisă de Trezoreria Roşiorii de Vede şi timbru judiciar de 6,45 lei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se învederează instanţei că s-a depus la dosar completarea la raportul de expertiză dispus în cauză, câte un exemplar înmânându-se părţilor prezente.

Apărătorul pârâtei B. T. învederează că în completarea la raportul de expertiză efectuat în cauză, există greşeli de dactilografiere cu privire la valori, respectiv totalul îmbunătăţirilor este de 270 lei şi nu cum, în mod eronat, s-a menţionat, respectiv 27 lei, la fel totalul masei partajabile, în raportul de expertiză este trecut 30877 lei, iar în completarea la raport este trecut 27.486 lei.

Apărătorul reclamantei arată că într-adevăr sunt greşeli de dactilografiere în completarea la raportul de expertiză, reclamanta nefiind mulţumită nici de aspectul că nu s-a reţinut în încheierea nr.72/ 11 noiembrie 2008 pronunţată în cauză, plantaţia cu viţă de vie.

Pârâta B. F. arată că nu are obiecţiuni cu privire la lucrarea depusă la dosar.

Atât apărătorul reclamantei cât şi al pârâtei B. T. şi pârâta B. F. arată că nu mai au cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat şi solicită instanţei acordarea cuvântului pe fond.

Instanţa, constatând că nu mai sunt cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Instanţa apreciază că erorile materiale cuprinse în raportul de expertiză pot fi îndreptate prin calculele efectuate de instanţă, întrucât nu s-au contestat valorile stabilite pentru fiecare bun în parte, iar în ceea ce priveşte plantaţia de viţă-de-vie aflată pe terenul arabil intravilan, aceasta nu putea fi reţinută în încheierea interlocutorie, întrucât niciuna dintre părţi nu a solicitat prin cererile formulate şi partajarea acestui bun.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea acţiunii, în cauză fiind pronunţată o încheiere în temeiul disp.art. 6735 Cod procedură civilă, urmând să se constate deschisă succesiunea defunctului R. G. şi atribuirea bunurilor rămase în succesiunea acestuia, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert C. I., aşa cum a fost completat, în unica sa variantă, iar în ceea ce priveşte terenul extravilan, părţile au ajuns la un acord. Astfel, suprafaţa de 4200 m.p. solicită să fie atribuită pârâtei B. F., terenul intravilan şi imobilul casă de locuit reclamantei R. L., iar suprafaţa de 0,25 ha, să fie atribuită pârâtei B. T. cu compensarea cheltuielilor de judecată.

Apărătorul pârâtei B. T. arată că are aceleaşi concluzii, omologarea raportului de expertiză aşa cum a fost completat, în unica sa variantă, atribuirea reclamantei a imobilelor casă de locuit, anexe şi teren intravilan, cu obligarea la sultă, iar terenul extravilan să fie atribuit, conform înţelegerii părţilor, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

Pârâta B. F. arată că este de acord cu admiterea acţiunii reclamantei, cu omologarea raportului de expertiză aşa cum a fost completat, având aceleaşi concluzii ca şi apărătorul pârâtei B. T.

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea formulată şi înregistrată la această instanţă la nr.1735/292 din 22 iulie 2008, reclamanta R. L. a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtele B. F. şi B. T. pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate deschisă succesiunea defunctului R. G. decedat la 01.12.1998, să constate calitatea de moştenitori a celor trei pârâţi, cotele ce li se cuvin,  masa partajabilă şi să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la aceasta.

În motivarea acţiunii, a arătat că la data de 01 decembrie 1998 a decedat R. G. cu ultimul domiciliu în comuna Măldăieni, judeţul Teleorman. De pe urma defunctului au rămas ca moştenitori, reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare şi cele două pârâte în calitate de fiice. Reclamanta a invocat în ceea ce o priveşte pe pârâta B. T. excepţia neacceptării succesiunii în termen de 6 luni de la data deschiderii acesteia, astfel încât, cotele pe care instanţa urmează să le reţină sunt de 1/4 pentru reclamantă şi de 3/4 pentru pârâta B. F.

Masa partajabilă se compune din suprafaţa de 0,85 ha din care 0,18 ha teren intravilan şi cota de 1/2 dintr-o casă din paiantă, acoperită cu ţiglă şi anexe gospodăreşti situate pe terenul intravilan din comuna Măldăieni, judeţul Teleorman.

Reclamanta a solicitat atribuirea efectivă a tuturor bunurilor.

Acţiunea a fost motivată în drept pe disp.art.669, 728 şi următ. şi art. 685 Cod civil.

Pentru dovedirea acţiunii reclamanta a depus copii de pe următoarele acte : titlul de proprietate nr.4501242/9.11.1995, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale din 8.07.2008, certificatul de căsătorie seria C8, nr.028996 pentru căsătoria defunctului cu reclamanta, certificatul de naştere al pârâtei B. F. şi certificatul de deces al defunctului (filele 5-10).

La data de 2.09.2008 pârâta B. T. a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională (fila 26) .

Prin întâmpinare aceasta a arătat că de pe urma defunctului au rămas soţia supravieţuitoare şi cele două pârâte, în calitate de fiice şi a solicitat respingerea excepţiei neacceptării succesiunii, întrucât în termenul de 6 luni de la data decesului a acceptat în mod tacit succesiunea acestuia. Astfel, la aproximativ două săptămâni de la data decesului, a luat din domiciliul acestuia o serie de bunuri mobile acceptând astfel succesiunea ( un aparat radio, un pat, o căruţă şi doi măgari).  A mai precizat că a folosit şi bunurile imobile venind şi locuind la fiecare sfârşit de săptămână câte două-trei zile în casa rămasă în succesiunea defunctului.

Pârâta a mai arătat că, prin contractul de întreţinere autentificat la nr.403/5.02.1997, reclamanta şi defunctul i-au transmis ei şi soţului ei dreptul de proprietate asupra imobilului compus din teren intravilan şi construcţiile situate pe acesta însă, în baza sentinţei civile nr.815/12.06.2008, s-a dispus rezoluţiunea acestui contract şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii lui.

Pârâta a mai precizat că a participat şi a efectuat toate cheltuielile necesare pomenirii din ziua înmormântării şi celorlalte pomeniri creştineşti de până la 7 ani efectuate pentru defunct.

Pe cale de cerere reconvenţională, pârâta- reclamantă B. T. a solicitat raportarea donaţiei consfinţită prin contractul autentificat sub nr.67 din 17.01.1979 prin care defunctul R. G. şi reclamanta R. L. au transmis pârâtei B. F. şi soţului acesteia B. N. un imobil compus din teren, casă de locuit şi anexe gospodăreşti, situat în comuna Măldăieni, judeţul Teleorman şi aducerea acestora la masa partajabilă.

Pentru aceasta, a solicitat citarea în cauză, în calitate de pârât, a lui B. N. De asemenea, a solicitat obligarea reclamantei şi a pârâtei B. F. la suportarea, conform cotei din succesiunea defunctului a pasivului succesoral constând în cheltuieli de înmormântare, în sumă de 600 lei, pentru pomenirea de 6 luni în sumă de 400 lei, pentru pomenirea de un an, în sumă de 300 lei şi pomenirile ulterioare de până la 7 ani ( efectuate din 6 în 6 luni), în sumă de 300 lei pentru fiecare.

Printr-un alt capăt de cerere, a solicitat obligarea reclamantei-pârâte R. L. să o despăgubească cu contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobilul suspus partajării în sumă de 2500 lei, îmbunătăţiri constând în: montat gard la stradă din plăci de beton (20 bucăţi cu o lungime de 2 m, fiecare), montat tavan din pal pe o sală (4/4m) confecţionat cavou din bolţari din ciment cu două locuri şi montat gard din scândură în spatele curţii.

Cererea a fost întemeiată în drept pe disp.art. 728 şi art. 751 Cod civil.

Odată cu această cerere, pârâta-reclamantă a depus copii de pe următoarele acte: actul de donaţie, autentificat la nrt.67/17.01.1979, certificatul de naştere şi de căsătorie,  cartea de identitate şi sentinţa civilă nr.815/12.06.2008 a Judecătoriei Roşiorii de Vede (filele 29-35).

Pârâta B. F. nu a formulat întâmpinare în cauză dar a depus în copie certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (filele 39-40).

La data de 25.09.2008, reclamanta-pârâtă R. L. a formulat o întâmpinare faţă de cererea reconvenţională şi a invocat excepţia prescripţiei dreptului de acţiune pentru raportarea donaţiei. În motivarea acesteia, a arătat că cererea are un caracter personal, patrimonial şi s-a prescris în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii conform disp.art. 3 alin 1 din Decret 167/1958.

A mai precizat că susţinerile pârâtei-reclamante cu privire la modalitatea acceptării tacite a succesiunii nu corespund realităţii, pârâta luând aceste bunuri la câţiva ani de la data deschiderii succesiuni.

Cu privire la cheltuielile de înmormântare, a precizat că B. T. nu a contribuit cu bani, ci doar a ajutat-o pe reclamanta-pârâtă cu muncă, astfel, reclamanta şi defunctul aveau bani economisiţi pentru astfel de evenimente existând un depozit din care au fost retraşi bani pentru efectuarea înmormântării.

Defunctul a avut pregătite pentru înmormântare prosoape, batiste, pânzuială iar o parte din alimente au fost din gospodărie. În ceea ce priveşte parastasele ulterioare înmormântării, a precizat că fiica sa făcea cumpărăturile însă banii proveneau de la reclamanta-pârâtă.

Aceasta a suportat şi contravaloarea îmbunătăţirilor pretinse de B. T.

În cauză a fost administrată proba cu interogatoriile părţilor (filele 59-64) şi proba cu declaraţiile martorilor D. M., R. S., M. F., F. M. şi P. V. I.

Prin încheierea nr.72 pronunţată la 11 noiembrie 2008, instanţa a stabilit că de pe urma defunctului R. I. G., decedat la data de 1.12.1998, cu ultimul domiciliu în comuna Măldăeni, judeţul Teleorman, au rămas ca moştenitori R. L., în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 2/8 din succesiune, B. F. şi B. T., în calitate de fiice, cu o cotă de 3/8 fiecare din succesiunea defunctului.

S-a stabilit că masa succesorală se compune din următoarele bunuri: suprafaţa de 0,85 ha situată în perimetrul comunei Măldăeni, judeţul Teleorman, individualizată în titlul de proprietate nr. 4501242/ 9.11.1995, emis pe numele defunctului, din care 0,18 ha teren intravilan şi 1 dintr-o casă din paiantă, acoperită cu ţiglă şi anexe gospodăreşti situate pe terenul intravilan. Restul de 1 din aceste construcţii reprezintă cota de contribuţie a reclamantei R. L., în calitate de soţie, construcţiile fiind edificate în timpul căsătoriei reclamantei cu defunctul.

S-a constatat că pârâta – reclamantă B. T. a efectuat următoarele lucrări la imobilul rămas în succesiune: montat un tavan la un hol, din pal, în suprafaţă de 4/4 m;  montat un gard din scândură, în partea din spatele curţii ( 10 plăci a 2 m fiecare) şi confecţionat 50 bolţari din ciment folosiţi pentru cavou.

A fost numit în cauză expert C. I., cu un onorariu de 750 lei, suportat în mod egal de cele trei părţi, pentru evaluarea şi formularea propunerilor de lotizare pentru suprafaţa de 1800 m.p. teren intravilan, a construcţiilor aflate pe acesta şi a îmbunătăţirilor edificate de pârâta B. T., în conformitate cu dispoziţiile art.6736 Cod procedură civilă.

La data de 2 decembrie 2008, expertul judiciar C. I. a depus raportul de expertiză întocmit în cauză (f.102 – 105), expertiză ce a fost completată la data de 11 decembrie 2008, cu evaluarea unei diferenţe de 300 m.p. teren intravilan şi cu ataşarea schiţei imobilului aflat în intravilan.

Toate părţile din proces au fost de acord cu valorile stabilite de expert pentru bunurile reţinute de instanţă în încheierea interlocutorie, erorile de calcul fiind remediate de instanţă cu acordul părţilor.

În ceea ce priveşte obiecţiunea formulată de pârâta B. T., cu privire la faptul că în masa partajabilă rămasă de pe urma defunctului, nu s-a reţinut şi plantaţia de viţă-de-vie înfiinţată pe o suprafaţă de 300 m.p. teren intravilan, instanţa a respins-o, ca nefondată.

Prin cererile formulate de părţi, niciuna dintre ele nu a solicitat includerea în masa partajabilă şi cu privire la această plantaţie de viţă-de-vie, astfel încât, dacă instanţa ar fi reţinut-o prin încheierea interlocutorie, s-ar fi pronunţat plus paetita.

În conformitate cu dispoziţiile art.728 şi art.741 şi următ.Cod civil, instanţa va dispune atribuirea bunurilor conform singurei variante întocmite de expert, variantă convenită şi de părţi.

Astfel, va atribui lotul nr.1 reclamantei R. L., compus din suprafaţa de 1800 m.p. teren intravilan, loc de casă situat în comuna Măldăieni, judeţul Teleorman în valoare de 18.000 lei, o casă din paiantă, acoperită cu ţiglă în valoare de 14.836 lei, anexă gospodărească în valoare de 940 lei şi şopron în valoare de 101 lei, construcţii situate pe terenul intravilan.

Având dreptul la bunuri în valoare de 21.166,50  lei şi primind bunuri în valoare de 33.877 lei va plăti sultă pârâtelor B. T. şi B. F. câte 6.355, 25 lei fiecăreia.

Urmează să ia act că pentru egalizarea loturilor prin atribuirea terenului extravilan părţile au convenit să nu se mai achite sultă şi va atribui lotul nr. 2 pârâtei B. T., compus din suprafaţa de 0,25 ha teren arabil intravilan situat în T 52, P.97 conform titlului de proprietate nr. 4501242 din 9.11.1995.

Va atribui lotul nr. 3 pârâtei B. F. compus din suprafaţa de 0,42 ha teren extravilan, individualizat în acelaşi titlu de proprietate, în T 57 II ,P 27.

Prin încheierea nr.72 din 11.11.2008, instanţa a constatat că pârâta-reclamantă B. T. a efectuat o serie de lucrări la imobilul casă de locuit rămas în succesiune, respectiv: montat un tavan la un hol, din pal, în suprafaţă de 4/4 m;  montat un gard din scândură, în partea din spatele curţii ( 10 plăci a 2 m fiecare) şi confecţionat 50 bolţari din ciment folosiţi pentru cavou.

Faţă de această situaţie, va obliga reclamanta, în calitate de dobânditoare a imobilului, să-i plătească pârâtei B. T. suma de 270 lei, stabilită prin raportul de expertiză efectuat în cauză, sumă ce reprezintă contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului, respectiv: montat tavan – 20 lei; confecţionat şi montat panouri de gard scândură – 200 lei şi confecţionat 50 bolţari din ciment – 50 lei.

 În ceea ce priveşte capătul din cererea reconvenţională privind pasivul succesoral, instanţa va dispune respingerea acestuia, întrucât, aşa cum s-a motivat şi în încheierea nr.72/ 11.11.2008, din probele administrate în cauză, a rezultat că defunctul R. G. a avut economisită o sumă de bani pentru înmormântare, sumă pe care reclamanta-pârâtă B. T. a folosit-o în acest scop.

De asemenea, s-a dovedit că pentru parastasul din ziua înmormântării, ca şi pentru parastasele ulterioare, au fost folosite produse alimentare şi băuturi alcoolice din gospodărie.

Mai mult decât atât, pârâta a fost beneficiara unui contract de întreţinere, prin care se obligase să efectueze înmormântarea şi să suporte toate obiceiurile şi datinile creştineşti.

Deşi acest contract a fost desfiinţat ulterior, contractul de întreţinere fiind un contract nenumit, aleatoriu, în practica judiciară s-a decis că prestaţiile efectuate nu se restituie în cazul rezoluţiunii sau rezilierii acestuia.

Faţă de această situaţie şi în cazul în care instanţa ar fi reţinut că pârâta-reclamantă a suportat o parte a cheltuielilor ocazionate de înmormântare şi parastasele ulterioare, aceste cheltuieli nu pot fi recuperate de la ceilalţi moştenitori, drept pasiv succesoral, tocmai datorită caracterului aleatoriu al contractului de întreţinere.

Instanţa va respinge ca prescris capătul din cererea reconvenţională formulată de B. T. în contradictoriu cu B. F. şi B. N. privind raportarea donaţiei.

Astfel, prin actul de donaţie autentificat la data de 17 ianuarie 1979 de fostul Notariat de Stat Local Roşiorii de Vede, defunctul R. G. şi reclamanta R. L. au donat fiicei lor B. F. şi soţului acesteia B. N., o casă cu anexe gospodăreşti, situată pe un teren intravilan, care, ca efect al dispoziţiilor Legii nr.58/1974, a trecut în proprietatea statului.

Acţiunea în raportarea unei donaţii, având ca efect aducerea imobilului la masa partajabilă, este o acţiune personală, patrimonială şi în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958, privind prescripţia extinctivă, se prescrie în termen de 3 ani de la data încheierii donaţiei sau de la data la care persoana interesată a luat cunoştinţă de această donaţie.

Faţă de excepţia invocată de reclamanta R. L., prin întâmpinarea aflată la fila 44 din dosar, respectiv excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în raportarea donaţiei, pârâta-reclamantă B. T. nu a administrat nicio probă din care să rezulte că termenul de prescripţie nu s-a îndeplinit. În aceste condiţii, a rezultat că pârâta-reclamantă B. T. a cunoscut încă de la încheierea sa, conţinutul actului de donaţie, situaţie faţă de care, instanţa va respinge ca prescris, capătul de cerere privind raportarea donaţiei.

Având în vedere dispoziţiile art.276 Cod procedură civilă, precum şi poziţia exprimată reclamanta R. L. şi pârâta-reclamantă B. T., prin apărătorii lor, instanţa va compensa cheltuielile de judecată avansate de cele două părţi.

Admite în parte acţiunea principală având ca obiect partaj judiciar privind pe reclamanta R. L. în contradictoriu cu pârâţii B. N., B. F. şi B. T. şi cererea reconvenţională.

Constată deschisă succesiunea defunctului R.I.G. decedat la data de 1.12.1998, cu ultimul domiciliu în comuna Măldăeni, judeţul Teleorman, de pe urma căruia au rămas ca moştenitori R. L. în calitate de soţie supravieţuitoare, B. F. şi B. T. în calitate de fiice.

Dispune partajarea bunurilor rămase în succesiunea defunctului, masa partajabilă şi cotele fiind reţinute în încheierea nr. 72 din 11.11. 2008, conform valorilor stabilite prin raportul de expertiză efectuat de inginer C. I.

Atribuie lotul 1 reclamantei R. L. compus din suprafaţa de 1800 m.p. teren intravilan, loc de casă situat în comuna Măldăieni, judeţul Teleorman în valoare de 18.000 lei, o casă din paiantă, acoperită cu ţiglă în valoare de 14.836 lei, anexă gospodărească în valoare de 940 lei şi şopron în valoare de 101 lei, construcţii situate pe terenul intravilan.

Având dreptul la bunuri în valoare de 21.166,50  lei şi primind bunuri în valoare de 33.877 lei va plăti sultă pârâtelor B. T. şi B. F. câte 6.355, 25 lei fiecăreia.

Ia act că pentru egalizarea loturilor prin atribuirea terenului extravilan părţile au convenit să nu se mai achite sultă şi atribuie lotul nr. 2 pârâtei B. T. compus din suprafaţa de 0,25 ha teren arabil intravilan situat în T 52, P.97 conform titlului de proprietate nr. 4501242 din 9.11.1995.

Atribuie lotul nr. 3 pârâtei B. F. compus din suprafaţa de 0,42 ha teren extravilan, individualizat în acelaşi titlu de proprietate, în T 57 II ,P 27.

Obligă reclamanta să-i plătească pârâtei B. T. suma de 270 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului.

Respinge ca nefondat capătul din cererea reconvenţională privind pasivul succesoral.

Respinge ca prescris capătul din cererea reconvenţională formulată de B. T. în contradictoriu cu B. F. şi B. N.  privind raportarea donaţiei.

Compensează cheltuielile de judecată.

Definitivă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 decembrie 2008.

Domenii speta