Partaj judiciar

Sentinţă civilă 1337 din 05.05.2014


Prin cererea înreg. sub nr.3365/207/2008, reclamanţii RSG, RV, BIG, şi BM, au chemat în judecată pe pârâţii Comisia locală de aplicarea Legii l8/9l, Drăgăneşti Olt, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului din cadrul Prefecturii Olt, AM, BM, BMa, BAN,prin reprezentanţii săi MD şi MMH solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa, să se constate nulitatea absolută a titlurilor de proprietate nr…./54/27.0l.2008 şi nr…./55/27.0l.l998, urmând ca  cele 2 comisii de fond funciar să fie obligate să elibereze un singur titlu de proprietate, autor BG,pentru suprafaţa totală de 6,77 ha.teren  pe numele moştenitorilor BG, BGN,AM,RE,şi BIN,conform adeverinţei de proprietate nr.202406/ll.04.l994.;

Au solicitat de asemenea să se constate nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.850/l0.08.l993 şi  a contractului de vânzare cumpărare nr.2576/29.07.l997.

In motivarea acţiunii,  au arătat că, în baza Legii nr.l8/9l,de pe urma autorului BG,decedat în l952, au formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa cu care acesta figura în evidenţele agricole, moştenitorii lui: BGN-fiu ( in prezent decedat  ai cărui moştenitori sunt: pârâta BM-soţie, şi BMa-P, fiu); AM fiică; RE fiică (în prezent decedată  având ca moştenitori pe RSG şi RV-fii); BIG, BIN desc.gr.II (tatăl lor BI, fiul autorului fiind decedat în l0.ll.l988).

In ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate aceasta s-a făcut pentru suprafaţa de 6,77 ha.pe raza oraşului Drăgăneşti Olt,conform adeverinţei de proprietate nr.202406/ll.04.l999,iar conform legii urma să se întocmească titlul de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă şi  moştenitori.

Au susţinut reclamanţii că au fost eliberate  2 titluri de proprietate a căror nulitate absolută o solicită, deoarece in titlul de proprietate nr.l3l42/55/27.0l.l998,a fost trecută o suprafaţă mai mică decât cea menţionată în adeverinţa de proprietate adică 6,5090 ha. teren extravilan,în loc de 6,77 ha,  iar pentru diferenţa de  2495 m.p. teren aflat în intravilanul oraşului Drăgăneşti Olt ,comisiile de fond funciar au emis titlul de proprietate cu nr.l3l42/54/27.0l.l998,  pe numele autorului BI, ş moştenitori BIN şi BM.

Acest ultim titlu de proprietate este nul,deoarece  suprafaţa de 2495 m.p. nu a aparţinut autorului BI, care  nu figura în evidenţele agricole cu vreo suprafaţă de teren în proprietate şi pentru el nu s-a făcut nici o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de către moştenitorii BIN, fiul lui BI şi BM, soţie supravieţuitoare a lui BI, reclamanta in această cauză.

În aceste condiţii,se impune constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate şi eliberarea unui singur titlu de proprietate pe numele moştenitorilor autorului BG pentru suprafaţa de 6,77 ha. conform adeverinţei de proprietate ,care să cuprindă şi suprafaţa de 2495 m.p. teren intravilan inclus in prezent in titlul de proprietate nr.l3l42/54/27.0l.l998.

Atât reclamanţii cât şi pârâţii au aflat de existenţa celor două titluri de proprietate după decesul numitului BN, decedat la 3.l2.2007, într-un accident rutier, el fiind cel care s-a ocupat de emiterea acestora, lucru pe care l-a ţinut ascuns.

Au solicitat de asemenea  să se constate nulitatea absolută a  certificatului de moştenitor nr.850/l0.08.l993, emis ca urmare a succesiunii autorului BI, în care  se menţionează nereal, că  averea succesorală  se compune din l/2 dintr-o casă situată în oraşul Drăgăneşti Olt,construită in timpul căsătoriei pe un teren moştenit de autor de la părinţi, fiind menţionaţi ca moştenitori legali BM- soţie supravieţuitoare şi BIN – fiu, iar BIG, este străin de succesiune prin neacceptare conform art.700 cod civil.

În realitate, imobilul casă de locuit menţionat în certificatul de moştenitor nu a fost construit de BI,in timpul căsătoriei şi nici nu l-a dobândit in proprietate in vreun alt mod; acest imobil a fost proprietatea autorului BG şi toţi moştenitorii acestuia au acceptat succesiunea, având acces în imobil ,iar cu privire la suprafaţa de teren pe care se află imobilul,până în l990 toţi moştenitorii autorului au avut posesia şi folosinţa lui, iar după anul l990 li se reconstituise dreptul de proprietate şi nu putea fi vorba să fie proprietatea autorului BI.

Reclamantul BG,susţine că nu avea cum să fie străin de succesiune prin neacceptare,deoarece a locuit în acest imobil de la naştere până la căsătorie iar după căsătorie împreună cu soţia sa, inclusiv la data când s-a emis certificatul de moştenitor,iar dacă ar fi vrut să renunţe la moştenire,ar fi dat declaraţie în acest sens.

BIN a decedat la data de 3.l2.2007,împreună cu soţia sa in urma unui accident rutier, rămânând ca moştenitoare fiica sa minoră BAN, reprezentată de tutorii MDşi MMH.

BI.N,este fiul reclamantei BM,frate cu BIG şi văr cu  RV şi RSG.

BIN a devenit proprietarul casei şi al terenului aferent în baza unui contract de vânzare cumpărare nr.2576/29.07.l997,pe care l-ar fi încheiat cu reclamanta BM care i-ar fi vândut cota de 5/8  , conform certificatului de moştenitor,împreună cu suprafaţa de 2495 m.p. pentru suma de 300.000 lei.

Se menţionează în contract că l/2 din casă ar fi reprezentat cota sa de contribuţie in timpul căsătoriei,la construirea casei in anul l970,iar cota de l/4,ar fi  moştenită de soţul său,conform certificatului de moştenitor nr.850/l993.

Cu privire la suprafaţa de teren de 2495 m.p., se menţionează în contract că ar fi proprietatea sa dobândită prin reconstituire în baza Legii l8/9l,punerea in posesie fiind efectuată conform p.v.nr.l2l/24.07.l997.

Arată reclamanta că toate aceste menţiuni sunt nereale,fiind întocmite in fals de BINcare a abuzat de funcţiile pe care le-a deţinut in cadrul Cons.Local Drăgăneşti Olt.

Astfel, imobilul ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare mai sus menţionat nu a fost construit de BI, ci are peste l00 de ani,fiind construit de autorul BG iar suprafaţa de 2495 m.p. aferentă imobilului nu putea să o înstrăineze fiului său,deoarece nu a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi nu a fost pusă in posesie conform procesului verbal mai sus menţionat.

A arătat reclamanta că in ce priveşte contractul,  este o vânzare simplă,fără dreptul  de a mai locui in casă şi fără  obligaţia cumpărătorului de a o întreţine, precizând că  nu are cunoştinţă de existenţa vânzării,nu a primit nici o sumă de bani cu titlul de preţ şi locuieşte în continuare în  casă .

  Au susţinut reclamanţii despre toate aceste acte că sunt încheiate prin falsuri,in frauda moştenitorilor care au aflat de existenţa lor,  după decesul  lui BIN.

Pentru dovedirea acţiunii, au depus la dosar: copia titlului de proprietate rn.l3l42/55/27.0l.l998; copie T.P.l3l42/54/27.0l.l994; adeverinţa de proprietate nr.202406/ll.04.l994,certificat de moştenitor nr.850/l0.08.l993,contract de vânzare cumpărare nr.2576/29.07.l997,p.v.de punere in posesie nr.l21/27.07.l997 , certificat de moştenitor nr.l0/3.03.2008, certificat de moştenitor nr.ll/03.03.2008, copie s,.civ.nr.2427/2.06.2008; copia certificatelor de deces precum şi acte de filiaţie ale moştenitorilor faţă de aceştia.

Comisia locală  Drăgăneşti Olt de aplicare a Lg.fondului funciar, a depus întâmpinare în conf.cu prevederile art.ll5 C.p.c.,susţinând că la data de 20.03.l99l,la Primăria  Drăgăneşti,au fost înregistrate la nr.l747 două cereri in termen legal, una fiind făcută de BM,din oraşul Drăgăneşti, nora decedatei BTşi a doua cerere de BIM,BIG şi BIN,  moştenitorii aceleiaşi BT.

In ambele cereri se menţionează clar că in urma înţelegerii cu ceilalţi moştenitori ai decedatei şi anume N, D, E şi M,se solicită împroprietărirea cu 6,25 ha. teren arabil, şi 0,50 ha. teren plantat cu viţă de vie, iar punerea in posesie şi eliberarea titlurilor a avut loc după efectuarea măsurătorilor,după stabilirea vecinătăţilor,în baza schiţei amplasamentului stabilit şi numai după ce s-au întocmit documentele contatoare prealabile.

Au depus întimpinare pârâţii AM, BMşi BMa - P solicitând admiterea acţiunii reclamanţilor aşa cum a fost formulată.

Prin întâmpinarea depusă la dosar de către BA,reprezentată de MDşi MMH, se solicită respingerea  acţiunii sub aspectul petitelor prin care se solicită ca instanţa să constate nulitatea absolută a celor două titluri de proprietate , a certificatului de moştenitor  emis în anul 1993 şi a contractului de vânzare cumpărare 2576/29.07.1998 cu motivarea că titlurile de proprietate  au fost emise legal conform actelor premergătoare necontestate de titulari , nu există motiv de nulitate absolută a certificatului de moştenitor şi în consecinţă nici a contractului de vânzare cumpărare.

La solicitarea reclamanţilor  s-a luat  interogatoriu pârâtei AM şi declaraţie martorilor BM, şi PA,filele l24,l25 fiind depuse la dosar, de către aceştia copii ale filelor registrului agricol.

Pârâta BA a renunţat la proba cu martori iar Comisia locală de aplicarea L.l8/9l cu modificările ulterioare din oraşul Drăgăneşti Olt,a înaintat actele solicitate de instanţă .

În baza probelor administrate in cauză, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată reţinând că din actele depuse de Comisia locală Drăgăneşti Olt de aplicare a Legii 18/1991 rezultă că între moştenitorii autorului BGa existat o înţelegere, motiv pentru care titlurile de proprietate nu au fost contestate nici in baza Legii l69/l997,în conformitate cu prevederile art.3(l).

Pe de altă parte, din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă că  BI a rămas în  casa bătrânească  până la deces, ceilalţi moştenitori ai autorului BG având  imobile in alte localităţi şi  întâlnindu-se in această casă.

După decesul lui BI,au rămas in imobil  BM şi copii acesteia, BG,cu soţia şi copilul până când s-au mutat în apartament.

In ce priveşte construcţia imobilului,martorii au declarat că acesta a fost construit de  BGiar din adresa  cu nr.853/23.09.2008, rezultă ca an al construirii 1970, neexistând nici un act de proprietate cu privire al suc cesiunea în timp a imobilului.

Raportat la probatoriu existent cu privire la petitul prin care se solicită constatarea nulităţii certificatului de moştenitor instanţa a apreciat că ceilalţi moştenitori ai autorului BG, cu excepţia lui BI, nu au făcut acte de acceptare expresă a succesiunii.

Certificatul de moştenitor a fost emis la data de l0.aug.l993, stipulându-se  că BG,este străin de succesiune conform art.700.

Deşi este contestat că nu corespunde realităţii şi că are la bază acte false, nu există la dosar probe în acest sens, respectiv înscrierea în fals, astfel că potrivit art.ll73 cod civil,”actul autentic are deplină credinţă în privirea oricărei persoane,despre dispoziţiile şi convenţiile ce constată”.

A apreciat  instanţa că în speţă nu există nici una din cauzele de  nulitate absolută prevăzute de  lege, neexistând la dosar dovezi din care să rezulte cu certitudine  fraudarea legii,lipsa consimţământului,despre care reclamanta a făcut vorbire în acţiunea iniţială, nevalabilitatea obiectului ,precum şi lipsa cauzei etc.

In consecinţă,nici actul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2576/29.iul.l997, nu este lovit de nulitate absolută, iar susţinerile reclamanţilor că nu au avut cunoştinţă despre actele considerate a fi întocmite în mod fraudulos de către B I. N, nu au la bază un probatoriu solid ,având în vedere coroborarea actelor şi lucrărilor dosarului şi probatoriului administrat în cauză.

Tribunalul Olt prin dec.civilă nr.236/17.02.2009 a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza pentru rejudecare la instanţa de fond în vederea administrării de probe suplimentare pentru stabilirea exactă a  situaţiei de fapt şi de drept pentru toate capetele de cerere , apreciind că probele administrate sunt insuficiente pentru a duce la o concluzie de natură a preveni orice greşeală în aflarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii temeinice şi  legale.

Pe rolul Judecătoriei Caracal cauza a fost reinregistrată la nr.1405/207/2009, reclamanţii completând acţiunea,pg.57 , cu petite prin care solicită ca instanţa să constate deschise succesiunile autorului B F.G, decedat in anul 1952, BT, decedată în anul 1975, B Gr. I dec.in anul 1988, şi BIN decedat in anul 2007, averea rămasă în succesiunile acestora şi moştenitorii acceptanţi cu cotele ce le revin, cu precizarea că–şi menţin toate celelalte petite formulate prin acţiunea introductivă.

A solicitat de asemenea, ca instanţa să constate că pasivul succesiunilor autorilor I şi F a fost suportat in exclusivitate de BM şi se ridică la suma de 15000 lei, reactualizată urmând să fie imputat activului şi suportat de fiecare erede in funcţie de cota de moştenire ce va culege.

In temeiul art. 728 C.civ. s-a solicitat ca instanţa să dispună ieşirea din indiviziune .

În motivarea completării acţiunii au arătat că sunt moştenitorii autorului B F.G care a decedat in anul 1952 şi care a avut împreună cu soţia sa 5 copii, respectiv  B Gr. N, B Gr. I, ET, RE şi AM.

B Gr. N a avut un singur copil, respectiv B Gr. M iar B Gr. I are ca moştenitori pe BM, BIG şi BIN.

RE are ca moştenitor pe RV şi RSG iar AM trăieşte şi în prezent.

Averea succesorală rămasă de pe urma autorilor G şi T este compusă din  casa situată în Drăgăneşti Olt str. D nr. ..., terenul extravilan şi intravilan în suprafaţă de 0,2495 ha şi respectiv 6,5080 ha  iar averea succesorală a autorului B Gr.I se compune din cota de 1/5 din bunurile rămase în succesiunea părinţilor săi.

De aceea, titlul de proprietate  emis pentru terenul intravilan lui N şi M, in calitate de moştenitori ai autorului BI este nul, terenul aparţinând tatălui său BG.

Reclamantul BIG  a precizat că nu a renunţat niciodată al succesiunea tatălui său BI, pe care a acceptat-o tacit locuind în casa bătrânească mulţi ani după decesul părinţilor săi folosind şi însuşindu-şi o parte din bunuri,  dar nu a fost  chemat la notariat atunci când s-a dezbătut succesiunea.

Reclamanta BM  a susţinut că a suportat cheltuielile  de înmormântare pentru G T şi I cheltuieli ce depăşesc suma de 15000 lei reactualizată.

La cererea reclamanţilor s-a luat interogatoriu pârâtei ETşi au fost audiaţi martorii C I şi PC.

Comisia locală Drăgăneşti Olt, a formulat concluzii scrise.

În baza întregului material probator administrat in cauză a fost admisă  în parte şi în principiu acţiunea, cu completarea ulterioară , prin incheierea din 24 iunie 2009.

A constatat instanţa deschisă succesiunea aut. B F.G, decedat in anul 1952 de pe urma căruia a rămas ca moştenitor BTsoţie supravieţuitoare cu cota de ¼, BI desc.gr.I cu cota de ¾ fiind străin de moştenire prin  neacceptare conf.art. 700 C.civl. B Gr. N , AM, RE şi ETtoţi desc.gr.I.

Averea succesorală  se compune din casa situată în Drăgăneşti Olt str. D nr.... construită în anul 1908 , şi terenul reconstituit cu cele două titluri de proprietate,  constatând că pentru terenul în suprafaţă de 6,5090 ha din TP 13142/55/27.01.1998 au formulat cerere in condiţiile Lg.18/1991 BM, BIN şi BG in calitate de moştenitori ai autorului B Gr. I, decedat la 10.11.1988, fiul lui BG şi că din acest  teren îi revine reclamantului BIG cota de ½ iar lui BIN cota de 1/2.

A constatat de asemenea instanţa că RE, AM, B Gr. N şi ET toţi desc.gr.I nu au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafaţă de 6590 ha şi nu lise cuvine nici un drept din acest teren iar pentru terenul in suprafaţă de 0,2495 ha ( TP 13142/54/27.01.1998)  a formulat cerere reclamanta BM , soţia def. B Gr.I ca proprietar exclusiv, în timp ce BIN şi BIG nu au formulat cerere pentru acest teren şi nu lise cuvine nici un drept.

Prin aceeaşi incheiere s-a constatat deschisă succesiunea autoarei BTdecedată în anul 1975 de pe urma căreia au rămas ca moştenitori B Gr. I desc.gr.I cu cota de 1/1 fiind străini de succesiune prin neacceptare conf.art. 700 C.civl. B Gr. N, AM, RE şi Ene T, toţi desc.gr.I.iar ca averea succesorală  cota de ¼ din casa situată în Drăgăneşti str. D nr...., jud.Olt.

S-a constatat deschisă şi succesiunea aut. BGIdecedat al 10.11.1988 , s-a constatat nulitatea absolută a certif. de moştenitor nr.850/10.08.1993, şi că după autor au rămas ca moştenitor BM soţie suprav. Cu cota de ¼, BIN şi BIG cu cota de 3/8 fiecare iar ca avere succesorală casa situată în Drăgăneşti str. D nr...., jud.Olt.

Au fost respinse capetele de cerere nr.10,11,12,şi 13 din completarea acţiunii pentru lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor precum şi capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate iar cu privire la petitul prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 2576/29.07.1997, instanţa a dispus soluţionarea odată cu fondul.

In vederea individualizării, evaluării şi propuneri de lotizare in natură a fost numit un expert constructor şi altul agricol.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa  a reţinut că B F.G a fost căsătorit cu BTiar din căsătoria lor au rezultat 5 copii respectiv B Gr. N, B Gr. I, ET, RE şi AM.

Cei doi soţi au locuit in casa moştenită de BG de la părinţii săi, aşa cum a  declarat martorul PC, casă construită în anul 1908 ce apare şi  in registrul  agricol.

Tot din reg. agricol rezultă  că BG a deţinut înainte de colectivizare şi suprafaţa de 6,77 ha teren.

Acesta a decedat in anul 1952 când , potrivit art. 651 C.p.c, de deschide succesiunea, instanţa constatând că  moştenitorii sunt BTsoţie suprav. şi unul din cei 5 copii şi anume B Gr. I fiind străini de succesiune ceilalţi patru  copii.

Acest fapt, rezultă din lipsa unor probe care să confirme că au acceptat fie expres, fie tacit succesiunea,  printr-un act autentic sau privat sau printr-un act pe care nu puteau să-l facă decât în calitate de erede, act menit să ateste intenţia de acceptare aşa cum prevede art. 689 C.civ.

Pe de altă parte, chiar fiica autorului ETa recunoscut la interogatoriu că iniţial între toţi copii lui B F.G a existat o înţelegere ca fiului său BI să-i revină casa bătrânească, fapt confirmat şi de împrejurarea că atâta timp cât au trăit cei 4 copii N, M, E şi T nu au solicitat dezbaterea succesiunii şi nu şi-au însuşit vreun bun din averea succesorală a tatălui lor.

Mai mult, această concluzie se impune având în vedere că şi după apariţia lg.18/1991 şi a celorlalte legi funciare, ET, AM şi RE, în viaţă fiind şi nici moştenitorii celuilalt descendent respectiv B Gr. N nu au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,77 ha.

A reţinut instanţa că au formulat cerere în condiţiile Lg.18/1991 pentru terenul aflat la rolul  autorului BG în suprafaţă de 6,77 ha , numai BM soţia lui B Gr.I, fiul autorului, BIN şi BIG cei doi nepoţi ai acestuia, cerere înregistrată la nr. 1747/20.03.1991, cu respectarea art. 8 şi 13 din lege, numai pentru  terenul extravilan.

Dreptul de proprietate i s-a reconstituit în mod provizoriu cu adeverinţa nr.202406/11.04.1994, numai nepoţilor autorului, respectiv BIN şi BIG şi la 3 dintre copii , B Gr. N, AM şi RE, cu toate că aceştia din urmă nu au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 6,77 ha.

Ulterior, s-a emis titlul de proprietate 13142/55/27.01.1998, in care apar toţi moştenitorii înscrişi în adeverinţa tip, pentru suprafaţa de 6,5090 ha, teren extravilan şi TP 13142/54/27.01.1998 in care apar ca titulari BM, BINpentru 0,2495 ha, teren intravilan, acte necontestate până al 30 iunie când s-a formulat acţiunea.

Potrivit art. 13 alin.2 din Lg.18/1991 moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor.

Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac Comisiei.

Din interpretarea acestor prevederi legale rezultă că, deşi  în titlul de proprietate nr.13142/55 pe lângă B  I. N şi B I. G apar şi  descendenţii autorului, respectiv B Gr. N, AM şi RE, acestora din urmă nu li se cuvine nici o cotă pentru că nu au formulat cerere şi astfel sunt consideraţi că nu au acceptat nici succesiunea, dar acest lucru nu afectează legalitatea titlului, pentru că, prin titlu se recunoaşte doar existenţa unor drepturi sau cote  de drept şi nu se creează un drept nou pentru titulari.

Prin urmare, instanţa a constatat că din terenul extravilan în suprafaţă de 6,5090 ha din titlul nr.13142/55 celor doi nepoţi BI.G şi BINli se cuvine câte o cotă de ½ fiecăruia.

Cât priveşte terenul intravilan în suprafaţă de 0,2495 ha din titlul nr.1314/54 din 27.01.1998 aşa cum s-a menţionat , pentru acest teren s-a formulat cerere numai de către BM, soţia lui BI, fiul autorului B F. G, dar în titlu este trecut şi BN, deşi acesta nu a formulat cerere.

Şi în acest caz, ţinând seama de prev.  art.13 din Legea 18/1991, instanţa a constatat că numitului B I: N în prezent decedat nu i se cuvine nici o cotă din terenul intravilan, tot terenul revenindu-i reclamantei BM..

 BTa decedat şi ea în anul 1975, dată de la care se deschide şi în cazul ei succesiunea iar de pe urma sa a rămas un singur moştenitor acceptant legal din cei cinci copii şi anume B Gr. I.

Ca şi în cazul autorului B F. G, instanţa  a constatat că din probele administrate în cauză, nu rezultă că ceilalţi  patru descendenţi B Gr. N, AM, RE şi ET,  ar fi acceptat expres sau tacit succesiunea, fiind astfel străini de moştenirea mamei lor prin neacceptare conf. art.700 c.civil.

Ca avere succesorală de pe urma acestei autoare, instanţa a constatat că a rămas cota de 1/4 din casa situată în Drăgăneşti Olt, str.D nr.... jud. Olt, moştenită de la soţul ei.

La data de 10 nov. 1998 a decedat şi B Gr. I , dezbaterea succesiunii acestuia având loc la fostul BNP Caracal care a eliberat certificatul de moştenitor nr.850/10.03.1993 din care rezultă că averea succesorală se compune din: cota de ½ din casa situată în Drăgăneşti Olt, str.D nr.... , magazia din scândură acoperită cu carton, pătul din nuiele şi fântână împreună cu suprafaţa de 250 mp, casa fiind construită în timpul căsătoriei pe terenul moştenit de la părinţi, restul cotei de ½ din aceste bunuri aparţinând soţiei supravieţuitoare BM care este reţinută ca moştenitoare alături de BN în calitate de fiu.

Din acelaşi certificat de moştenitor rezultă că, BG , celălalt fiu al autorului nu a acceptat succesiunea conf. art.700 C. civil.

Instanţa a constatat că, acest certificat de moştenitor este lovit de nulitate absolută, având în vedere că,  din probele administrate în cauză, inclusiv din declaraţiile martorilor C I şi PC, din interogatoriile luate pârâtelor AM şi ET rezultă că şi B I. G a acceptat tacit moştenirea tatălui său.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte averea succesorală, instanţa a constatat că, de pe urma  autorului nu a rămas cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti ca bunuri dobândite în timpul căsătoriei cu reclamanta BM, având în vedere că bunurile respective au aparţinut tatălui său B F. G.

Instanţa a constatat că, moştenitorul lui BIN decedat la data de 3.12.2007 este  fiica sa BAN, desc.gr.I. care face parte din prima clasă de moştenitori şi conform uneia dintre regulile care guvernează moştenirea legală înlătură de la moştenire toate celelalte trei clase de moştenitori legali.(ascendenţi şi colaterali privilegiaţi, ascendenţi ordinari şi colaterali ordinari).

Dezbaterea succesiunii acestuia a avut loc deja şi aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr.180/3.03.2008 (fila 16, dosar 3365/207/2008) singura moştenitoare a defunctului  este fiica sa BA N, având  calitatea procesuală activă de a solicita partajarea averii succesorale rămasă de pe urma tatălui ei  inclusiv a pasivului succesoral nu şi reclamanţii care nu au calitatea de moştenitori legali sau testamentari.

In cazul în care reclamanta BM ar fi suportat pasivul succesoral are posibilitatea să formuleze o acţiune de drept comun în pretenţii împotriva moştenitorilor defunctului B I. N.

Aceeaşi concluzie a lipsei calităţii ei procesuale active se impune şi în cazul partajării pasivului succesoral al moştenirii autoarei  BT, şi de această dată reclamanta având deschisă doar calea dreptului comun de a solicita cheltuielile de înmormântare suportate eventual de către ea de la moştenitorii acesteia .

Cu privire la constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.13142/54 din 27.01.1998 instanţa a reţinut că s-a  reconstituit dreptul de proprietate reclamantei BM şi fiului ei B I. N, moştenitorii lui BI, pentru suprafaţa de 0,2495 ha, titlu în legătură cu care reclamanţii susţin că ar fi lovit de nulitatea absolută pentru că, terenul respectiv  nu ar fi aparţinut lui BI ci tatălui său B F. G.

O astfel de inadvertenţă însă nu este sancţionată de lege cu nulitatea absolută a titlului de proprietate menţionat, având în vedere dispoz. art.III din Legea nr.169/1997 care prevede cauzele  de nulitate absolută.

Pe de altă parte, chiar dacă terenul respectiv nu apare la rolul lui BI, acesta aşa cum s-a menţionat mai sus a fost  singurul moştenitor legal în afară de soţia supravieţuitoare a primului autor care a acceptat moştenirea tatălui său.

De aceea, în cazul în care acesta ar fi trăit la momentul adoptării Legilor fondului funciar era singurul îndreptăţit să formuleze cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, inclusiv pentru suprafaţa de 0,2495 ha.

Cum acesta era decedat, dreptul său de moştenire, inclusiv dreptul de a formula cerere s-a transmis potrivit art.692 C.civil moştenitorilor săi BM soţie supravieţuitoare, BINşi B I. G descendenţi gr.I.

Dintre aceştia a formulat însă cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate numai BM , în condiţiile art.8 şi 13 din Legea nr.18/1991.

Instanţa a constatat prin urmare că au fost respectate prevederile legale la emiterea titlului de proprietate chiar dacă pe titlu este trecut şi unul dintre  fii săi pe nume BINdeşi nu a formulat cerere, pentru că acest lucru nu are nici un efect cu privire la dreptul acestuia în ceea ce priveşte terenul respectiv.

Neîntemeiată este şi cererea reclamanţilor de a se constata nulitatea absolută şi a titlului de proprietate nr.13142/55 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate numai pentru terenul extravilan în suprafaţă de 6,5090 ha deţinut de B F. G, din documente rezultând că a deţinut tocmai  această suprafaţa iar faptul că nu corespunde cu suprafaţa trecută în adeverinţa nr.202406/11.04.1994 nu atrage sancţiunea nulităţii absolute ci doar cel mult sancţiunea nulităţii relative, având în vedere că pentru diferenţa de teren deţinută de acelaşi autor intravilan s-a reconstituit dreptul de proprietate printr-un alt titlu.

Nici chiar emiterea a două titluri de proprietate pentru terenul deţinut de autorul B F. G nu este sancţionată cu nulitatea absolută, pentru că nu este încălcată o normă de drept care să protejeze un interes obştesc.

Ulterior, la 27.08.2009 pârâta BAN, rpin reprezentanţii săi legali a formulat cerere reconvenţională, solicitând instanţei să constate dreptul său de creanţă constând in c/valoarea îmbunătăţirilor realizate la casa bătrânească din Drăgăneşti Olt str. D nr. ..., jud. Olt supusă partajului şi să instituie un drept de retenţie asupra casei, până la plata efectivă a contravalorii acestor îmbunătăţiri în situaţia în care va cădea în lotul altor moştenitori.

Motivând cererea arată că tatăl său a decedat la 3.12.2007, fiind moştenitorul celor doi autori ale căror succesiuni se dezbat.

În perioada 1997 – 2007 a realizat numeroase îmbunătăţiri la casa supusă partajului şi anume: schimbat acoperiş, izolaţie exterioară cu vopsea decorativă,schimbat tocării in interior din lemn iar in exterior termopan culoarea lemnului, parchetat toata casa, gresie bucătărie, extindere  construcţii, baie nouă în 2007 cu toate utilităţile, centrală gaze cu 10 calorifere, gletuit interior şi zugrăvit, construit garaj, modificat gard şi porţi noi, montat aer condiţionat, racordat canalizare, construit toaletă în prima baie. Apreciază că aceste îmbunătăţiri se ridică la suma de 20000 Euro.

În dovedirea cererii reconvenţionale pârâta a ataşat la dosar factura fiscală nr. 341719/3.07.2006 şi a solicitat audierea martorilor  RGşi SA, declaraţiile lor fiind la dosar.

Reclamanţii nu au formulat întâmpinare şi au solicitat audierea martorului C I şi şi-au însuşit unul dintre martorii propuşi de către pârâtă.

În baza probelor administrate în cauză instanţa a reţinut că după decesul soţului ei reclamanta B A. M s-a gospodărit împreună cu fiul ei B I N şi în perioada respectivă printr-o contribuţie egală au dobândit garajul situat la aceeaşi adresă cu casa din Drăgăneşti Olt, str. D, nr. ..., jud.Olt, fapt  confirmat de către martorul RG.

In acelaşi timp instanţa a reţinut că după ce BINs-a casatorit cu B  M, s-au gospodărit tot împreună cu reclamanta B A M şi printr-o contribuţie egală , pe principiul coachiziţiei au reparat acoperişul casei, respectiv au întors tabla cu cealaltă faţă, a fost izolată în exterior şi vopsită casa, au fost parchetate două camere şi holul, raşchetat şi lăcuită pardoseala într-o cameră, s-a faianţat şi s-a pus gresie în bucătărie, s-au pus geamuri termopan, s-a amenajat o baie cu duş, chiuvetă şi WC, centrală termică şi instalaţie de încălzire, instalaţie de aer condiţionat la casă şi a fost modificat gardul de la stradă şi anume: s-a schimbat şi s-a înălţat partea aflată deasupra fundaţiei de beton.

Dobândirea acestor bunuri de către reclamant , BIN şi soţia acestuia M este confirmată, de către martorii SA, RG şi C I.

Astfel martorul SA a declarat că din discuţiile purtate cu BN a aflat că s-a placat casa cu polistiren, a pus geamuri termopan, s-a refăcut gardul la stradă, s-a pus parchet, s-a amenajat o baie,s-a montat instalaţie de aer condiţionat şi încălzire centrală.

Martorul RG a declarat că el a fost meşterul care a  executat îmbunătăţirile la casa famIi B şi a placat întreaga casă cu polistiren şi a vopsit-o cu lavabil, a compartimentat dintr-un hol cu o încăpere cu destinaţie de baie amenajată cu duş, chiuvetă, WC,  gresie şi faianţă, în 2 camere a pus parchet, iar într-una a şlefuit pardoseala şi a dat cu lac, bucătăria a fost faianţată şi s-a pus gresie.

In perioada când el a executat aceste lucrări o altă persoană a parchetat 1/4 din hol. De asemenea martorul a auzit că în urmă cu 10 ani tabla de pe casă a fost întoarsă cu cealaltă faţă. In perioada în care a efectuat aceste lucrări a observat că la casă erau montate geamuri termopan, că imobilul era dotat cu centrală termică, şi a auzit că a fost înălţat gardul de la stradă. In casă exista şi instalaţie de aer condiţionat.

Martorul C I a declarat că nu ştie ce îmbunătăţiri s-au făcut la casa famIi B dar a ajutat-o pe reclamanta B A M să procure diferite materiale, ca multibat, ciment, şi ştie că acoperişul casei a fost  renovat, respectiv schimbată tabla cu cealaltă faţă, iar la gardul de la stradă s-au înlocuit gratiile, respectiv s-au înălţat.

În considerarea celor reţinute  şi ţinând seama că părţile nu s-au înţeles cu privire la partajarea acestor bunuri, iar pentru formarea şi atribuirea loturilor sunt necesare operaţii de individualizare şi evaluare, instanţa a dat o încheiere  potrivit art-673 indice 6  c.p.c. la data de 09.12.2009 prin care a admis în principiu, în parte cererea reconvenţională, a constatat că  reclamanta B A M şi fiul ei B I N au dobândit pe principiul coachiziţiei printr-o contribuţie egală garajul  atribuindu-le fiecăruia cota de ½ din valoarea acestui imobil  şi tot pe principiul coachiziţiei împreună cu B I N şi soţia acestuia BM au suportat  manopera de întoarcere şi remontare pe cealaltă faţă de pe acoperişul casei, izolaţia exterioară şi vopsirea în exterior a casei, parchetatul a 2 camere şi holul şi raşchetatului şi lăcuirii  pardoselii dintr-o cameră, faianţat şi pus gresie în bucătărie, geamuri termopan la casă,amenajat o baie cu duş, chiuvetă, centrală termică şi instalaţie încălzire, instalaţie aer condiţionat la casă şi modificat gardul de la stradă, respectiv schimbat şi înălţat partea aflată deasupra fundaţiei de beton  atribuindu-le  câte o cotă de 1/3 din valoarea acestor bunuri.

În ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită  instituirea unui drept de retenţie asupra casei  instanţa a dispus să fie soluţionat odată cu fondul având în vedere că este necesar să se stabilească în lotul cărui moştenitor va cădea acest imobil.

În vederea individualizării, evaluării  casei şi acestor îmbunătăţiri a fost desemnat un expert constructor cu acordul părţilor.

Prin sentinţa civilă nr. 956/1.03.2010 a fost admisă în parte acţiunea , cu completarea ulterioară,  s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare 2576/29.07.1997 şi au fost omologate rapoartele de expertiză întocmite de  experţii TGşi CD.

S-a constatat că valoarea succesiunii autorului B F. G este de 148.172,50 lei din care soţiei supravieţuitoare BTîi revine 9682,50 lei iar desc.gr.I. BI suma de 28047,50 lei.

S-a constatat că din valoarea succesiunii aut. B F.G, desc.gr.II cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 6,5090 ha cu TP nr. 13142/55/27.01.1998 respectiv BIG şi B I., N le revine câte 7326,25 lei ( cota de ½ fiecare)

S-a constatat că din valoarea succesiunii aut.B F.G îi revine reclamantei B A. M, soţia lui BI, fiul autorului ( căreia i s-a reconstituit dr. d e proprietate pentru suprafaţa de 0,2495 ha  cu TP nr. 13142/54/27.01.1998) suma de 94.790 lei.

S-a constatat că sunt străini de moştenire prin neacceptare conf.art. 700 C.civ. B Gr. N, AM, RE şi ET, desc.gr.I şi că aceştia nu au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in condiţiile ,lg.18/1991 pentru suprafaţa de 6,5090 ha şi pentru suprafaţa de 0,2495 ha deci nu li se cuvine nici un drept din aceste suprafeţe de teren.

S-a constatat că BIN şi BIG desc.gr.II, fii lui BI nu au formulat  cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru 0,2495 ha ) TP 13142/54/27.01.1998 şi nu li se cuvine nici un drept din această suprafaţăde teren.

S-a constatat că valoarea succesiunii autoarei BTdecedată în anul 1975 este de 9682,50 lei , care revine descendentului gr.I. B gr. I fiind străini de succesiune prin neacceptare conf. art., 700 C.civ.B Gr. N, AM, RE şi Ene T toţi desc.gr.I.

S-a constatat că valoarea succesiunii rămasă după autorul B Gr. I  decedat la 10.11.1988 este de 38730 lei, moştenitorilor săi revenindu-le:

- B A.M soţie suprav. 9682,50 lei cota ¼

- BIN desc.gr.I 14523,75 lei cota 3/8

- BIG desc.gr.I 14523,75 lei cota 3/8

S-a constatat că valoarea garajului dobândit pe principiul coachiziţiei de B A.M şi BINeste de 4735 fiecăruia revenindu.i câte 2367,50 lei  în raport de cota de ½ atribuită şi că  valoarea îmbunătăţirilor, la casa situată în Drăgăneşti Olt , str. D nr.... jud.Olt, dobândite pe principiul coachiziţiei de B A.M, BINşi BM, soţia ultimului  este de 30563 lei, fiecăruia revenindu-i:

- B A. M 10187,66 lei

- BIN  10187,67 lei

- BM 10187,67 lei

S-a dispus partajarea bunurilor succesorale şi coachizite prin  atribuirea  de loturi .

Au fost respinse capetele de cerere nr.10,11,12,13 din completarea acţiunii pentru lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor şi capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate nr.13142/54/27.01.1998 şi nr. 13142/55/27.01.1998.

A fost admis petitul din cererea reconvenţională privind instituirea unui drept de retenţie asupra casei situată în Drăgăneşti Olt str. D nr. ... jud.Olt  în favoarea pârâtei BAN.

Prin decizia civilă nr.37/8.02.2011 a fost admis apelul declarat de pârâta BAN,  prin reprezentanţii săi legali şi schimbată sentinţa în sensul că a fost respinsă cererea privind constarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare aut. sub nr. 2576/29.07.1997 precum şi cererea de partaj succesoral ca prematur  formulată de  reclamanţi, apreciind că este necesară mai întâi soluţionarea irevocabilă a cererii privind nulitatea  celor două titluri de proprietate.

A fost respins apelul declarat de reclamanţi şi menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Curtea de Apel Craiova, prin  decizia nr.1169/15.09.2011 a admis recursurile declarate de părţi , a casat decizia Tribunalului Olt şi a trimis cauza aceleiaşi instanţe cu motivarea că este greşită soluţionarea pe excepţia prematurităţii a  cererii de partaj încălcându-se dreptul de acces la justiţie prev. de art.6 din CEDO.

Prin decizia civilă nr. 63/15.03.2012 Tribunalul Olt  a respins ca nefondate apelurile declarate d e reclamanţi şi pârâta BAN iar Curtea de Apel  Craiova prin decizia civilă nr.7955/9 iulie 2012 a admis recursurile declarate de  reclamanţi , s-a casat decizia tribunalului Olt şi s-a trimis cauza la  aceeaşi instanţă pentru rejudecarea apelurilor , apreciindu-se că  instanţa a fost investită cu mai multe cereri între care  există o strânsă legătură iar instanţa de fond trebuia să examineze capătul privind constatarea nulităţii absolute a două titluri  de proprietate.

Cu ocazia rejudecării Tribunalul Olt prin decizia civilă nr. 67/4 aprI 2013  a admis apelurile formulate de reclamanţi, ca şi cele formulat de pârâta BA  N, a anulat sentinţa civilă nr. 956/1.03.2010 a Judecătoriei Caracal şi a trimis cauza spre rejudecare acestei instanţe.

Se reţine din decizia de casare că instanţa de fond nu a analizat cazurile  de nulitate invocate in acţiune, criticile formulate de reclamantul BIG că deşi apare în cererea de reconstituire alături de mama sa şi fratele său BIN, nu este trecut în titlul de proprietate emis pentru terenul intravilan.

Nu este argumentat in ce calitate figurează reclamanta in titlul de proprietate pentru terenul intravilan, de moştenitoarea soţului său sau a socrului.

In această perspectivă este necesar  să se administreze probe cu privire la dreptul de proprietate al autorilor B F.G  şi BT asupra imobilelor casă şi teren , dacă a existat o înţelegere intre moştenitorii autorului B F. G atunci când au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul Lg.18/1991 şi in ce a constatat presupusa înţelegere invocată de intimaţi.

Se vor solicita de asemenea relaţii de la comisia locală  cu privire la aducerea la cunoştinţă comisiei locale a conţinutului înţelegerii existente intre moştenitori şi ce efect a avut asupra adeverinţei de proprietate şi titlurilor;  va fi verificată legalitatea procesului verbal nr. 309/17.10,.1997 in conformitate cu prevederile  HG.890/2005 , acceptarea succesiunii aut. B F.G de către BIG , stabilirea datei edificării construcţiilor menţionate în certificatul de moştenitor 850/1993, naturii juridice a acestui imobil , actele care au stat la baza emiterii TP nr. 142/54/27.01.1998, şi dovada dreptului de proprietate al vânzătoarei BM.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la nr. 1405/207/2009**, ocazie cu care au fost trimise adrese Primăriei Drăgăneşti Olt – Comisia locală de fond funciar şi Serviciului Taxe şi Impozite Locale pentru a fi solicitate relaţiile conform deciziei de casare .

Reclamanţii au depus la dosar adeverinţa nr.11/09.09.2013 eliberată de Societatea Agricolă 20 Decembrie Drăgăneşti Olt .

Analizând susţinerile părţilor şi probele făcute în cauză, instanţa  prin încheierea nr. 47/28 oct.2013  a admis în principiu şi în parte acţiunea cu completarea ulterioară , reţinând că  B F.G a fost căsătorit cu B F.T , din căsătoria acestora rezultând 5 copii şi anume B Gh. N, B Gr. I, ET, RE şi AM.

Cei doi soţi au lcouit in casa moştenită de B F.G de la părinţii săi aşa cum a  declarat martorul PC şi cum rezultă din registrul agricol şi adresa primăriei Drăgăneşti Olt – serviciul taxe şi impozite locale cu privire al rolul din str. D nr.....

B F.G a decedat in anul 1952 lăsând ca moştenitori pe BT, soţie supravieţuitoare şi B Gr. I desc.gr.I singurii care au acceptat moştenirea conform dispoz.art.659,669 şi 700 C.ciuv.

A reţinut ca  fiind străini  de succesiunea autorului ceilalţi 4 copii respectiv B Gr. N , AM , RE şi ET, acceptarea succesiuni nefiind confirmată de acte sau martori, probe din care să rezulket neîndoielnic intenţia de acceptare, aşa cum prevăd disp.art. 689 C.civ., în condiţiile în care una din moştenitoare a recunoscut la interogatoriu că BI trebuia să rămână în casa părintească iar la rolul agricol este trecută BTcap de gospodărie in componenţa famIi fiind consemnaţi BI şi soţia acestuia.

Pe de altă parte, nici unul din moştenitori nu a solicitat dezbaterea succesiunii,m nu există probe că şi-ar fi însuşit vreun bun din succesiunea autorului împrejurări ce ar fi lăsat să se presupună  neîndoielnic acceptarea moştenirii. În acest context participarea lor al muncile agricole după decesul tatălui şi plecarea lor din casa părintească a apreciat instanţa că nu echivalează cu un act de acceptare tacită şi poate constitui un ajutor dat mamei şi fratelui care a rămas să locuiască în casă .

S-a reţinut că averea succesorală se compune din casa situată în Drăgăneşti Olt str. D nr...., jud.Olt, terenul intravilan şi extravilan în suprafaţă de 6,7585 ha, teren pentru care sunt moştenitori acceptanţi în conformitate cu dispoz.Lg.18/1991, B Gr. N cu cota de ¼ , RE, în prezent decedată cu cota de ¼ ce va culeasă de moştenitor, BIG şi B I,. N cu cota de ¼ în mod egal.

Au fost avute in vedere disp.ar.t 8 din lg.18/1991 potrivit cărora stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, în speţă  formulând cerere moştenitorii autorului B F.G pentru terenul  ce i-a aparţinut înainte de colectivizare, chiar dacă acest teren era trecut la rolul soţiei sale B T – autorul decedând în anul 1952.

Menţiunea făcută de BM, BIN şi BG in cererile adresate  Comisiei locale de fond funciar „ în înţelegere cu ceilalţi moştenitori ai autorului” moştenitori care au fost nominalizaţi, atestă faptul că cererea era făcută şi pentru ei atâta timp cât i s-a dat eficienţă de către comisie prin eliberarea adeverinţei  de proprietate nr.202406/11.04.1994, în care sunt trecuţi toţi moştenitorii şi suprafaţa de teren proprietatea autorului.

După retrocedarea terenului, aceşti moştenitori şi-au însuşit recolta conform înţelegerii înscriindu-se în SC ...OLT.

A reţinut instanţa că în anul 1975  a decedat BT lăsând ca unic moştenitor pe fiul său B Iie cu cota de 1/1 , ceilalţi 4 descendenţi  respectiv BGN, AM, RE, şi ET, fiind străini de suc cesiune prin neacceptare conform disp.art. 700 C.civ. , apreciind că din probe nu rezultă că ar fi acceptat expres sau tacit succesiunea ( acte sau fapte din care să rezulte neîndoielnic acest lucru), ca şi in cazul succesiunii autorului B F.G.

Ca bun rămas in succesiunea autoarei s-a reţinut cota de ¼ din casa situată în Drăgăneşti str. D nr.... având in vedere că terenul moştenit de la B F.G a fost preluat de CAP ca urmare a colectivizării.

Instanţa a reţinut de asemenea  că la 10 nov.1988 a decedat B Gr. I şi că dezbaterea succesiunii acestuia s-a făcut cu certificatul de moştenitor nr. 850/10.03.1993 din care rezultă că averea succesorală se compune din  cota de ½ din casa situată în Drăgăneşti Olt str. D nr...., suprafaţa de 250 m.p. casa fiind construită în timpul căsătoriei iar restul cotei de ½ aparţine soţiei supravieţuitoare BM.

Moştenitori sunt consemnaţi ca fiind BM şi BN, in calitate de fiu iar străini de moştenire prin neacceptare conform .art. 700 C.civ. celălalt fiu B I.-G.

S-a apreciat că acest certificat de moştenitor este lovit de nulitate , pe de o parte pentru că averea succesorală  nu este cea consemnată, casa şi terenul aferent aparţinând autorului B F.G iar  cel de-al doilea fiu, reclamantul BIG a acceptat succesiunea autorului , aşa cum rezultă  din declaraţiile martorilor audiaţi. Au arătat  martorii că reclamantul a  continuat să locuiască în casa bătrânească după decesul tatălui său chiar şi după căsătorie o bună perioadă de timp, lucru confirmat de pârâtele AM şi ET prin răspunsurile date la interogatoriu, împrejurare ce atestă acceptarea tacită a moştenirii autorului B Gr. I.

 Ca urmare, a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor,  şi a constata deschisă succesiunea autorului B Gr.I de pe urma căruia au rămas ca moştenitori soţia supravieţuitoare BM cu cota de ¼ , BINşi BIG, desc.gr. I cu cota de ¾ in mod egal iar ca avere succesorală casa situată în Drăgăneşti Olt, str. B nr.... şi cota de ¼  din terenul in suprafaţă de 6,7585 ha.

Pentru petitele nr.10.11,12 şi 13 din cererea de completare a acţiunii iniţiale s-a reţinut că reclamanţii nu au calitatea procesuală activă , petite prin care se solicită să  se constate deschisă succesiunea autorului BIN, calitatea de unică moştenitoare a fiicei sale BAN şi că pasivul succesiunilor autorilor B Gr. I şi BTa fost suportat in exclusivitate de reclamanta BM.

Dezbaterea succesiunii autorului BIN a avut loc deja eliberându-se certificatul de moştenitor nr.11/3.03.2008 în care  apare ca unică moştenitoarea  defunctului fiica acestuia BA N, aceasta fiind  singura care are calitate procesuală activă de a solicita partajarea averii succesorale rămasă de pe urma tatălui ei inclusiv a pasivului succesoral nu şi reclamanţii care nu au calitatea de moştenitori legali sau testamentari, aceeaşi concluzie a lipsei calităţii procesuale active impunându-se şi in cazul pasivului succesiunii autorilor BIN şi BT, reclamanta nefiind moştenitoare legală sau testamentară a acestora.

În cazul în care într-adevăr, BM ar fi suportat pasivul succesoral, are posibilitatea să formuleze acţiune in pretenţii pentru recuperarea creanţei de la moştenitori.

Instanţa a constatat însă  că cele două titluri de proprietate  au fost emise  cu incălcarea dispoz.Lg.18/1991, la apariţia  căreia au formulat cerere moştenitorii in viaţă ai autorului B F.G, nepoţii şi soţia moştenitorului decedat BI pentru terenul ce i-a aparţinut, înscris în registrul agricol la rolul soţiei sale BT.

Cererea a fost aprobată şi s-a eliberat adeverinţa nr.202406/11.04.1994 în care sunt trecuţi toţi moştenitorii legali şi toată suprafaţa de teren intravilan şi extravilan proprietatea autorului, ca prim act eliberării titlului de proprietate prin care s-a recunoscut calitatea de moştenitori a solicitanţilor şi s-a stabilit mărirea suprafeţei de teren pentru care se reconstituia dreptul de proprietate.

Ulterior, s-au emis două titluri de proprietate unul pentru toţi moştenitorii dar numai pentru terenul extravilan cu reducerea prevăzută de lege şi altul pentru terenul intravilan.

Comisia locală Drăgăneşti Olt a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii titlurilor, respectiv  cererile înregistrate la nr.1747/20.03.1991 , copia registrului agricol şi fişa cu date pentru completarea titlului de proprietate, din care numai cea pentru terenul intravilan este completată.

Deşi pe fiecare fişă este consemnată Anexa 4 m, aceasta nu a fost depusă la dosar pentru a se verifica dacă datele consemnate corespund adeverinţei tip, in ceea ce priveşte numele proprietarului şi al moştenitorilor.

Pe de altă parte, numai pentru terenul intravilan s-a întocmit proces verbal de punere în posesie, act ce face parte din documentaţia ce trebuie înaintată în vederea  avizării, Comisiei jud.Olt de fond funciar .

Procesul verbal de punere în posesie nu cuprinde toate datele privind categoria de folosinţă a terenului, amplasamentul  fiecărei parcele şi  nu este semnat de proprietar, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 27 din Lg.18/1991 R, cu modificările  şi completările ulterioare şi art.19 din HG 890/2005.

A reţinut instanţa că deşi cele două cereri de retrocedare făcute in aceeaşi zi şi înregistrate sub acelaşi număr privesc tot terenul proprietatea autorului B F.G, decedat anterior cooperativizării, înscris la rolul soţiei sale, motiv pentru care numele acesteia este menţionat de  solicitanţi, titlul de proprietate pentru terenul intravilan a fost emis pentru autor B Gr.I, moştenitorilor BM şi BIN.

Din acest punct de vedere, titlul este lovit de nulitate, terenul înscris nefiind proprietatea autorului B Gr.I, pentru acest teren nu au făcut cerere separată moştenitorii iar B Gr.I nu a avut teren in proprietate preluat de CAP, aşa cum statuează dispoz.art. 8 din lg.18/1991.

Pe de altă parte, pentru terenul proprietatea autorului B Gr.Ilei, inclusiv intravilan  s-a recunoscut dreptul de proprietate tuturor moştenitorilor,  fiind  trecut în adeverinţa tip eliberată de comisia locală de fond funciar.

În consecinţă, instanţa a constatat nulitatea absolută a  celor două titlu de proprietate pentru a se emite un singur titlu pentru suprafaţa totală de  6,7585 ha, moştenitorilor autorului B F.G respectiv B Gr. N, AM, RE, BIG şi BIN.

Asupra petitului privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare 2576/29.07.1997,  a dispus că se va pronunţa odată cu fondul.

A reţinut instanţa  că după decesul soţului ei reclamanta B A. M s-a gospodărit împreună cu fiul ei B I N şi în perioada respectivă printr-o contribuţie egală au dobândit garajul situat la aceeaşi adresă cu casa din Drăgăneşti Olt, str. D, nr. ..., jud.Olt, fapt confirmat de către martorul RG.

În acelaşi timp a reţinut că după ce BIN s-a casatorit cu B  M, s-au gospodărit tot împreună cu reclamanta B A M şi printr-o contribuţie egală , pe principiul coachiziţiei in cote de 1/3 fiecare:au reparat acoperişul casei, respectiv au întors tabla cu cealaltă faţă, a fost izolată în exterior şi vopsită casa, au fost parchetate două camere şi holul, raşchetat şi lăcuită pardoseala într-o cameră, s-a faianţat şi s-a pus gresie în bucătărie, s-au pus geamuri termopan, s-a amenajat o baie cu duş, chiuvetă şi WC, centrală termică şi instalaţie de încălzire, instalaţie de aer condiţionat la casă şi a fost modificat gardul de la stradă şi anume: s-a schimbat şi s-a înălţat partea aflată deasupra fundaţiei de beton.

Dobândirea acestor bunuri de către reclamantă, BN şi soţia acestuia M este confirmată, de către martorii SA, RGşi C I. Astfel martorul SA a declarat că din discuţiile purtate cu BN a aflat că s-a placat casa cu polistiren, a pus geamuri termopan, s-a refăcut gardul la stradă, s-a pus parchet, s-a amenajat o baie,s-a montat instalaţie de aer condiţionat şi încălzire centrală. Martorul RGa declarat că el a fost meşterul care a  executat îmbunătăţirile la casa famIi B şi a placat întreaga casă cu polistiren şi a vopsit-o cu lavabil, a compartimentat dintr-un hol cu o încăpere cu destinaţie de baie amenajată cu duş, chiuvetă, WC,  gresie şi faianţă, în 2 camere a pus parchet, iar într-una a şlefuit pardoseala şi a dat cu lac, bucătăria a fost faianţată şi s-a pus gresie.

In perioada când el a executat aceste lucrări o altă persoană a parchetat 1/4 din hol. De asemenea martorul a auzit că în urmă cu 10 ani tabla de pe casă a fost întoarsă cu cealaltă faţă.

In perioada în care a efectuat aceste lucrări a observat că la casă erau montate geamuri termopan, că imobilul era dotat cu centrală termică, şi a auzit că a fost înălţat gardul de la stradă. In casă exista şi instalaţie de aer condiţionat.

Martorul C I a declarat că nu ştie ce îmbunătăţiri s-au făcut la casa famIi B dar a ajutat-o pe reclamanta B A M să procure diferite materiale, ca multibat, ciment, şi ştie că acoperişul casei a fost  renovat, respectiv schimbată tabla cu cealaltă faţă, iar la gardul de la stradă s-au înlocuit gratiile, respectiv s-au înălţat.

În considerarea celor  expuse, prin încheierea de admitere în principiu instanţa  a constatat deschisă succesiunea succesiunea defunctului B F.G, decedat in anul 1952, de pe urma căruia au rămas ca moştenitori  BT, soţie supravieţuitoare cu cota de ¼ şi BI  desc.gr.I cu cota de ¾ fiind străini de succesiune  prin neacceptare conform art. 700 C.civ.BGN, AM, RE şi ET, toţi desc.gr.I.

A constatat că averea succesorală se compune din: o casă situată în Drăgăneşti Olt, str. D nr...., jud.Olt, teren intravilan şi extravilan în suprafaţă de  6,7585 ha situat pe teritoriul oraşului Drăgăneşti Olt  şi că  pentru terenul ce face parte din averea defunctului sunt  moştenitori acceptanţi conform dispoziţiile Lg.18/1991 B Gr. N cu cota de ¼, AM cu cota de ¼, RE, în prezent decedată cu cota de ¼ ce va fi culeasă de moştenitori, BIG şi BN cu cota de ¼ ce le revine în mod egal.

 A constatat deschisă succesiunea autoarei BT, decedată  în anul 1975, de pe urma căreia au rămas: ca moştenitori: BI, desc.gr.I cu cota de 1/1, fiind străin de succesiune prin neacceptare conform art.700 C.civ., BN, AM, RE şi ET, desc.gr.I. iar ca avere succesorală cota de ¼ din casa situată în Drăgăneşti Olt, str. D nr...., jud.Olt;

 A constatat deschisă succesiunea defunctului BI decedat în anul 1988, de pe urma căruia au rămas: ca moştenitori BM , soţie supravieţuitoare cu cota de ¼, , BINşi BIG, desc. gr.I. cu cota de ¾ in mod egal iar ca  avere succesorală:  casa situată în Drăgăneşti Olt, str. D nr...., jud.Olt şi cota de ¼ din terenul în suprafaţă de 6,7585 ha.

 A constatat nulitatea absolută a certificatului de  moştenitor nr. 850/10.08.1993 şi a respins  petitele nr.10,11,12 şi 13 din completarea acţiunii pentru lipsa calităţii procesual active a reclamanţilor.

 A admis petitul acţiunii privind constatarea nulităţii absolute a celor două titluri de proprietate şi a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate rn.l3l42/54/27.0l.l998 şi  T.P.l3l42/55/27.0l.l998, dispunând  eliberarea unui singur titlu de proprietate pentru suprafaţa de 6,7585 ha moştenitorilor autorului B F.G respectiv B Gr. N, AM, RE, BIG, BIN.

Asupra petitului privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.2576/29.07.1997, instanţa  a dispus că se va  pronunţa odată cu fondul.

 A fost admisă  în principiu şi in parte cererea reconvenţională şi a constatat instanţa că reclamanta BM  a dobândit pe principiul coachiziţiei împreună cu fiul său B I. N, în cote egale,  garajul situat în Drăgăneşti Olt, str. D nr...., jud.Olt.

 A constatat că reclamanta împreună cu fiul B I.Nicoale şi nora BM, au dobândit pe principiul  coachiziţiei in cote de 1/3 fiecare următoarele îmbunătăţiri ale imobilului situat in Drăgăneşti Olt, str. D nr...., jud.Olt: manoperă pentru întoarcere tablă pe cealaltă faţă,  renovare acoperiş, izolare  exterior şi vopsit casa, parchet două camere şi hol, raşchetat şi lăcuit pardoseala 1 cameră, faianţă şi gresie în bucătărie,  geamuri termopan la casă , amenajat  baie cu duş, chiuvetă, WC, centrală termică şi instalaţie încălzire, instalaţie de aer condiţionat, modificat gardul  la stradă ( schimbat şi s-a înălţat partea aflată deasupra fundaţiei de beton).

Petitul prin care se solicită  instituirea unui drept de retenţie  a fost lăsat spre soluţionare odată cu fondul.

Pentru identificarea , evaluarea şi propuneri de lotizare au fost numiţi doi experţi, agricol şi constructor conform disp.art.673/6 CPC.

Expertizele au fost întocmite de expertul CD, expert constructor şi DM, expert agricol.

Împotriva celor două rapoarte de expertiză au fost formulate obiecţiuni admise în parte numai cu privire la propunerile de lotizare , fiecare expert întocmind câte un supliment pentru a prezenta mai multe variante de lotizare.

Faţă de considerentele expuse şi cele reţinute în incheierea de admitere în principiu  precum şi  dispoziţiile art. 728 C.civ., instanţa  urmează să admită  în parte acţiunea şi să constate nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.850/10.08.1993.

Vor fi respinse petitele 10.,11,12 şi 13 din completarea acţiunii, pentru lipsa calităţii procesual active a reclamantei.

Va fi admis petitul acţiunii privind constarea nulităţii absolute a celor două titluri de proprietate şi se va constata nulitatea absolută a TP nr.13142/54/1998 şi Tp nr. 13142/55/1998 urmând a se elibera un singur titlu pentru suprafaţa de 6,7585 ha. moştenitorilor autorilor BG, respectiv B Gr. N, AM, RE, BIG şi B I. N.

Va fi admisă cererea reconvenţională  şi petitul  prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a contractului  nr. 2576/29.07.1997 precum şi petitul din cererea reconvenţională prin care pârâta B  A N  solicită instituirea unui drept de retenţie asupra imobilului situat in Drăgăneşti Olt str. D nr.....

Instanţa reţine  că este întemeiată cererea prin care se  solicită  constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare, apreciind că preţul de 300.000 lei ROL este vădit neserios, BM înstrăinând fiului nsăui BN 5/8 din casa cu 4 camere, magazie, pătul din nuiele, fântână împreună cu suprafaţa de 2495 m.p.,bunuri situate in Drăgăneşti Olt str. D nr.... jud.Olt.

Dispoz.art. 1303 C.civ. dar şi practica judiciară au statuat că preţul trebuie să fie serios încât să constituie o cauză suficientă a obligaţiei vânzătorului de  a transmite proprietatea această condiţie nefiind îndeplinită în cauză având in vedere valoarea bunurilor înstrăinate şi preţul ce se situează al nivelul venitului minim lunar.

Constatând ca fiind întemeiat şi petitul prin care se solicită instituirea unui drept de retenţei, instanţa reţine că BAN este moştenitoarea părinţilor săi BN şi BM care au efectuat îmbunătăţiri la imobilul succesoral.

În această calitate culege dreptul de creanţă reprezentând c/valoarea cotei din îmbunătăţirile aduse imobilului evaluate de expertul constructor al 19566 lei.

Dispoz.art.997 C.civ. îndreptăţesc la restituirea tuturor cheltuielilor făcute cu conservarea lucrului sau care au crescut preţul, nerecunoaşterea dreptului de creanţă al pârâtei BAN conducând la o îmbunătăţire fără justă cauză a reclamanţilor.

În consecinţă,  instanţa va constata nulitatea absolută a contractului  nr. 2576/29.07.1997  şi va institui un drept de retenţie asupra imobilului situat în Drăgăneşti Olt str. D nr...., în favoarea acestei pârâte.

Vor fi omologate rapoartele de expertiză în varianta a doua de lotizare propusă de cei doi experţi şi se va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor prin atribuire de loturi.

La formarea loturilor , instanţa va avea in vedere mărimea cotei ce revine fiecărei părţi din masa bunurilor de împărţit, natura acestor bunuri , propunerile de atribuire in natură a casei care este lejer partajabilă,  precum şi faptul că doi dintre reclamanţi coproprietari locuiesc efectiv în imobil .

Va fi admisă cererea reclamanţilor de compensare a cheltuielilor de judecată.

Postat 30.05.2014

Domenii speta