Civil-partaj succesoral-nulitate absolută.contract de întreţinere încheiat sub forma unui înscris sub natură privată

Sentinţă civilă din 25.02.2010


Asupra prezentei acţiuni civile de ieşire din indiviziune şi asupra cererilor de intervenţie în interes propriu, retine urmatoarele:

A) PRIMUL CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. a) Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată initial sub nr…../….2005, reclamantul NN a chemat în judecată pe pârâtele DIC, SM, CI şi OV  şi a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999 şi CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005.

b) În motivarea acţiunii sale, reclamantul a învederat instanţei că defuncţii CV şi CN nu au copii, căsătoria acestora fiind încheiată la data de 15.07.1977, că el şi pârâtele DIC şi SM sunt nepoţii de soră ai defunctului CN , că pârâtele CE şi OV sunt fiicele defunctei CV dintr-o altă căsătorie anterioară, ca, din masa succesorală rămasă de pe urma acestor defuncti fac parte toate bunurile comune ale defuncţilor dobândite în timpul căsătoriei lor, enumerate în petitul cererii şi consemnate în procesul-verbal de inventariere nr…../...2005 încheiat de executorul judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, aceste bunuri aflându-se în custodia pârâtelor CE şiOV, dar şi bunurile proprii ale defuncţilor CN, respectiv: imobilul casă de locuit construită în anii 1948-1954, suprafaţa de 2,79 ha teren, conform titlului de proprietate nr….. şi o maşină de cusut marca SINGER, precum si ca bunurile proprii ale defunctului CN au fost dobândite de către autorul său prin moştenire de la părinţii săi ori anterior încheierii căsătoriei cu defuncta CV, aşa cum rezultă din extrasele de rol agricol pentru perioadele 1956-1958 şi 1959-1962 şi adeverinţa nr…./… 2005.

c) În drept, au fost invocate prevederile art.673/1 Cod procedură civilă.

d) În susţinerea cererii formulate reclamantul a depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: certificatul de deces nr…., certificatul de căsătorie nr…/...1977, certificatul de deces nr…./….2005, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzătoare perioadei 1956-1958, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzătoare perioadei 1959-1962, titlul de proprietate nr….. 996, adeverinţa nr…..  eliberată de Primăria comunei…, judeţ Buzău, procesul-verbal de inventariere nr….. întocmit de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, certificatul de naştere nr…., certificatul de naştere nr……, certificatul de deces nr……, certificatul de căsătorie nr……, certificatul de naştere nr….., certificatul de naştere nr….., certificatul de deces nr….., certificatul de naştere nr……, certificatul de deces nr….., adresa nr…… emisă de C.E.C – Sucursala Judeţeană Buzău, adeverinţa nr….. eliberată de Primăria comunei ……..

2. La termenul de judecată din data de 02.11.2005, pârâta CE a precizat că maşina de cusut marca Singer este bun propriu al mamei sale, defuncta CV, dobândit prin moştenire, iar reclamantul a solicitat ca prin intermediul instanţei, C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău să comunice valoarea nominală a depozitelor constituite pe numele defunctului CN la data decesului acestuia, corespunzătoare unui numar de 7 carnete C.E.C ce au aparţinut acestuia, precum şi dacă acestea au fost lichidate, la ce date şi de către cine, în vederea includerii sumelor de bani la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN (fila 32-dosar nr. …/2005).

3. a) La acelaşi termen de judecată - 02.11.2005 - în cauză a fost formulată cerere de intervenţie în interes propriu de către intervenienţii PND şi PT (filele 35-36-dosar nr. 9597/2005).

Prin aceasta cerere de interventie principala, intervenientii  PND şi PT au solicitat instantei (1) a se constata dreptul lor de proprietate asupra bunurilor imobile- casă de locuit, situată în comuna….., judeţ Buzău, terenul aferent acesteia, grădina, terenul agricol în suprafaţă totală de 2,79 ha, conform titlului de proprietate nr….., asupra bunurilor mobile constând în depozite bancare de la B.R.D. şi C.E.C. deţinute la data încheierii contractului de întreţinere (21.04.2005) de către defunct, precum şi ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, in urma admiterii cererii lor de interventie principala, (2) să se constate că bunurile enumerate nu fac parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, fiind înstrăinate anterior decesului acestuia printr-un act oneros inter vivos şi (3) să fie obligat reclamantul la restituirea către intervenienţi a sumelor de bani ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău şi C.E.C. – Agenţia…, în baza contractului de depozit nr…… şi a libretului C.E.C. nr……, deoarece reprezintă în privinţa reclamantului o îmbogăţire fără just temei.

De-asemenea, intervenienţii PND şi PT au formulat, in cadrul aceleiasi cereri de interventie principala, (4) cerere de prestaţie tabulară, solicitând ca instanţa să dispună înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului lor de proprietate asupra imobilelor aflate în proprietatea întreţinutului – defunctul CN la data încheierii contractului de întreţinere -21.04.2005.

b) În motivarea cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT, aceştia au arătat că, prin actul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, au încheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o convenţie conform căreia, în schimbul întreţinerii (a  asigurării tuturor celor necesare traiului), pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului, acesta le-a transmis dreptul de proprietate asupra casei de locuit, formată din 5 camere, bucătărie, cămară, pivniţă, magazie, situată în comuna …. judeţ Buzău, cu terenul aferent acesteia (curte şi grădină), terenurile arabil şi vie-în suprafaţă de 2,79 ha, situate în aceiaşi localitate, precum şi sumele de bani reprezentând depozitele bancare la B.R.D. şi C.E.C., pe care întreţinutul le deţinea la data încheierii contractului, în valoare totală de 9883,3 lei şi dobânzile aferente.

S-a mai aratat ca, având în vedere valabilitatea contractului de întreţinere, ca şi faptul că ei, intervenienţii, şi-au îndeplinit obligaţiile stipulate în privinţa defunctului CN, aceştia au solicitat constatarea dreptului lor de proprietate asupra acestor bunuri, dar şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a acestui drept de proprietate privind bunurile imobile, situate în comuna ….judeţ Buzău.

c) În drept, au fost invocate dispoziţiile art.942, 943, 945, 948, 969, 970, 971, 973, 994 Cod civil, art.49 şi următoarele Cod procedură civilă, art.22-24 din Legea nr.115/1938 şi art.274 Cod procedură civilă.

d) În susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu, intervenienţii PN şi PT au depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: înscrisul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, încheiat la data de 21.04.2005 între transmiţătorul CN şi dobânditorii PND şi PT , contractul de depozit nr…. 1996 încheiat la B.R.D. SA…, libretul C.E.C. nr….., lista cheltuielilor de spitalizare şi înmormântare, factura fiscală nr……, 2 bonuri de casă din data de 14.06.2005, bon fiscal nr….., alte 11 bonuri fiscale din 15.06.2005, lista cheltuielilor privind pomana defunctului CN de 40 zile, 2 bonuri fiscale din datele de 16.07.2005 şi 20.07.2005, dovada de achiziţii de la SC Plastor SA …din data de 19.07.2005, bon fiscal nr….., factura fiscală nr……, bon fiscal nr…… eliberat de SC Petrom SA-Staţia 4…., factura fiscală nt……, chitanţa nr….., factura fiscală nr……, chitanţa nr……, factura fiscală nr……, factura fiscală nr……, chitanţa nr……, chitanţa nr……, chitanţa nr……, contractul de depozit  nr…… încheiat la C.E.C. Unitatea …..certificatul fiscal nr….. eliberat de Primăria comunei …...

4. a) La termenul de judecată din data de 16.11.2005, reclamantul NN a formulat cerere completatoare la acţiunea introductivă şi întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT (filele 65-68-dosar nr. …/2005), solicitând respingerea cererii de intervenţie formulate.

b) În motivarea cererii completatoare la acţiunea introductivă, reclamantul a învederat că trebuie a se constata nulitatea absoluta a înscrisului denumit „contract de întreţinere”, intrucat acesta are natura juridică a unui contract de donaţie, că acest înscris nu a fost semnat de către defunctul CN, ca,  contestă validitatea înscrisului intitulat de către intervenienţi „contract de întreţinere”, pretins încheiat cu defunctul CN, precum si că ceea ce se prezintă cu titlu de contract nu reflectă voinţa defunctului, în condiţiile în care reclamantul defăimează semnătura din cuprinsul înscrisului, pretinzând că aceasta nu a aparţinut defunctului CN.

A mai precizat reclamantul că toate actele defunctului au rămas în locuinţa sa, ca intervenienţii sunt în posesia acestora de la data decesului autorului său, reclamantul neavând acces în imobil, că bănuiala ce-i confirmă temerile legate de cele susţinute în cererea completatoare este în legătură cu faptul că în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată este inclusă şi suprafaţa de 6000 m.p. teren arabil ce fusese vândută chiar de defunct mai înainte de data de 21.04.2005, astfel că înscrisul încheiat cu intervenienţii PND şi PT este întocmit în totală necunoştinţă de cauză de către intervenienţi, precum si ca, in subsidiar, reclamantul solicita ca, în situaţia în care se constată că înscrisul intitulat de intervenienţii PND şi PT „contract de întreţinere” a fost semnat de către defunct, să se constate nulitatea absolută a acestuia, sub aspectul înstrăinării suprafeţelor de teren aferente construcţiei şi din extravilanul localităţii.

În continuare, reclamantul a mai arătat că nu se află în posesia libretului C.E.C. nr…… 1999, acesta aflându-se la intervenienţi, că nu a ridicat nicio sumă de bani din depozitele bancare ale defunctului CN, că, în baza unei clauze de retragere, a încasat o sumă de bani după decesul autorului său, în considerarea înţelegerii avute cu acesta din timpul vieţii sale, că intervenienţilor le-a profitat în totalitate folosinţa imobilului defunctului după decesul acestuia, că înmormântarea şi pomenirile ulterioare au fost organizate de intervenienţi, dar cu banii defunctului şi cei constând în ajutor de deces de la primărie şi Casa Judeţeană de Pensii, că, de la data de 21.04.2005 şi până la decesul unchiului său, intervenit la data de 13.06.2005, intervenienţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere în favoarea acestuia, câtă vreme aceştia locuiau în Braşov, iar autorul său s-a întreţinut singur până la deces gospodărindu-se singur, că intervenienţii l-au luat din domiciliu la data de 11.06.2005, când se afla într-o stare gravă, situaţie despre care a aflat după înmormântarea lui, precum si ca, referitor la natura juridica a înscrisului intitulat „contract de întreţinere”, opus de către intervenienţii PND şi PT, reclamantul l-a calificat ca fiind un contract de donaţie, în condiţiile în care din cuprinsul textului rezultă fără putinţă de tăgadă că defunctul avea mijloace necesare pentru a se întreţine şi de fapt, dona sume de bani şi proprietatea sa intervenienţilor, invocând prevederile art.813 Cod civil, conform cărora „toate donaţiile se fac prin act autentic”, forma autentică a contractului de donaţie fiind cerută de lege ad solemnitatem şi un element esenţial al contractului.

c) În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art. 178 Cod procedură civilă.

5. Prin precizările formulate la data de 16.11.2005 la cererea de intervenţie în interes propriu (fila 72-dosar nr. …/2005), intervenienţii au învederat instanţei că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterală, sinalagmatică de înstrăinare, un contract valabil în sensul dispoziţiilor art.942 Cod civil, având putere de lege între părţile contractante, conform art.969 Cod civil, precum si ca, la data încheierii contractului de întreţinere, bunicul lor, defunctul CN le-a înmânat înscrisurile în original (titlul de proprietate nr….., contractele de depozit şi libretul C.E.C.), precum şi un rând de chei al imobilului casă de locuit.

6. a) La acelaşi termen de judecată -16.11.2005-, în conformitate cu dispoziţiile art.115 şi următoarele Cod procedură civilă, pârâta CE a depus întâmpinare la acţiunea principală formulată de reclamantul Neagu Nicolae (fila 80-dosar nr. …/2005).

b) Prin aceasta intampinare, parata amintita a învederat instanţei că este moştenitoarea defunctei sale mame, CV, pentru cota de 3/8 din masa succesorală compusă din bunurile comune ale acesteia cu defunctul ei soţ, CN, că mama sa a locuit efectiv în gospodăria din comuna …., judeţ Buzău în perioada 1959-1999, că, în timpul căsătoriei sale cu defunctul CN , cei doi au extins imobilul casă de locuit de la 44 m.p. la aproximativ 120 m.p., ca, în această situaţie, o cotă din imobil reprezinta bun comun al celor doi defuncţi, ca bunurile mobile comune ale defuncţilor au fost supraevaluate, având o vechime de peste 40 ani şi că maşina de cusut marca Singer este bun  propriu al defunctei CV, aceasta având meseria de croitoreasă.

c) În susţinere, pârâta CE a depus la dosar o schiţă a imobilului casă de locuit şi a celorlalte construcţii din gospodăria defunctului CN (fila 81-dosar nr. …/2005).

d) Pârâta CE a mai solicitat, prin cererea reconvenţională aflată la fila 97 din dosarul  nr. …/2005, ca, la masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor CV şi CN, să fie incluse şi certificatele de acţionar ale acestora înregistrate sub nr…… -CN  şi nr…… -CV, aceasta ataşând cererii sale, în copii, cele două certificate de acţionar (filele 99-100-dosar nr. …./2005).

7. În temeiul dispoziţiilor art.52 Cod procedură civilă, instanţa, in compunerea completului de judecata de la acel termen, prin incheierea interlocutorie pronuntata la termenul de judecată din data de 16.11.2005, a incuviintat în principiu, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT.

8. a) În şedinţa publică din data de 30.11.2005, în cauză intervenientul VF a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr.116 din titlul de proprietate nr……, precum si ca, in consecinta, aceasta suprafata de teren nu face parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN.

b) In motivare, s-a invederat ca defunctul, prin înscrisul denumit „chitanţă”, i-a vândut acest teren, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor, a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului, precum si că, în prezent, exploatează acest teren.

c) În drept, intervenientul VF a invocat prevederile art.49-56 Cod procedură civilă.

d) În susţinere, intervenientul VF a depus la dosarul cauzei copia înscrisului sub semnătura privată intitulat „chitanţă”, încheiat la data de 13.04.2005 (fila 87-dosar nr. …/2005).

9. Intervenienţii PND şi PT au depus precizare la petitul 3 din cererea de intervenţie în interes propriu pe care au promovat-o, precum şi întâmpinare la cererea completatoare formulată de reclamant, în temeiul dispoziţiilor art.115 şi următoarele Cod procedură civilă şi art.132 Cod procedură civilă (filele 101-102-dosar nr. …./2005), solicitând instantei a se dispune restituirea catre intervenienti de către reclamant a sumei ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău, în baza clauzei înscrise în contractul de depozit nr…../… 1996.

In motivare, intervenientii au invederat ca, reiterându-şi punctul de vedere referitor la natura juridică a înscrisului sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 cu defunctul CN , această convenţie este un contract de întreţinere şi nu un contract de donaţie, ca Legea nr.54/1998 a fost abrogată prin Legea nr. 247/2005, care, în Titlul X, art.5 alin.2, stipulează că, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract, precum si ca, in considerarea acestor prevederi legale, actul încheiat cu defunctul este un astfel de antecontract, iar publicitatea înstrăinării nu putea fi efectuată atâta timp cat antecontractul nu s-a finalizat prin încheierea unui act autentic apt de intabulare.

10. Intervenienţii PND şi PT depun, la termenul de judecată din data de 30.11.2005 (filele 114-116-dosar nr. …/2005), întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientuL VF , solicitând respingerea acesteia şi constatarea nulităţii absolute a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” încheiat între acesta şi defunctul CN la data de 13.04.2005, ca şi contract de vânzare-cumpărare.

In motivare, se arata ca se impune a se avea în vedere că, în cuprinsul acestuia, nu este stabilit obiectul prestaţiei cumpărătorului, respectiv preţul, ceea ce atrage nulitatea absolută  a contractului de vânzare-cumpărare.

II) PROBELE ADMINISTRATE

11. În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat, la termenul de judecată din data de 11.01.2006, relaţii în privinţa depozitelor constituite pe numele defunctului CN la C.E.C. – Sucursala Buzău, în sensul dacă pe carnetele C.E.C nr…., …., …., ….., ….. şi …. existau sume de bani disponibile la data decesului acestuia, 13.06.2005, dacă acestea au fost lichidate, de către cine şi la ce dată.

Astfel, cu adresa nr. …..emisă de C.E.C. - Sucursala Judeţeană Buzău (fila 133-dosar nr. …/2005) s-a dat curs solicitării instanţei, comunicându-se că, pe numele defunctului CN , exista activ la data decesului acestuia-13.06.2005- numai libretul nr….., cu suma de 2448,67 lei, acesta fiind şi la data comunicării în stare activă, precizându-se că despre celelalte librete nu mai există relaţii în sensul solicitării instanţei, deoarece sunt lichidate înainte de data decesului titularului CN.

Pentru a fi obţinute relaţii similare celor comunicate de C.E.C. – Sucursala Buzău la termenul de judecată din data de 15.03.2006, au fost emise două adrese către C.E.C. - Agenţia ….. şi B.R.D. - Sucursala Buzău în baza aceloraşi dispoziţii legale, respectiv art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă.

Astfel, cu adresa nr…… emisă de C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău au fost transmise relaţii despre contractul nr.1038/2532-12, pe numele defunctului CN, care la data respectivă se afla în stare activă având un sold de 12798,12 lei. Aceiaşi situaţie a fost confirmată şi în privinţa libretului C.E.C nr….. (cu două depozite), care a fost lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND , în baza unei clauze, valoarea lichidării fiind de 4591,81 lei - depozitul 1 şi 4041,85 lei - depozitul 2 (fila 145-dosar nr. …/2005).

Cu adresa nr….., emisă de C.E.C. Sucursala Judeţeană Buzău (fila 175-dosar nr. …./2005), a fost precizată natura clauzei stipulate în favoarea intervenientului PND , care a lichidat la data de 15.06.2005 libretul C.E.C. nr….., în sensul că aceasta a fost o dispoziţie testamentară, înscrisă pe baza certificatului de deces al titularului libretului, defunctul CN.

Prin adresa nr.5580/9.05.2006 emisă de B.R.D.-S.A. Sucursala Buzău (fila 164-dosar nr. …/2005) a fost comunicată situaţia depozitului bancar nr…. /1996 al numitului CN, în sensul că, la data decesului titularului-13.06.2005-, contractul de depozit nr…. /1996, cu clauză de retragere în favoarea reclamantului NN, era activ, în cont existând suma de 7580,01 lei, contul fiind lichidat la data de 11.07.2005 de către împuternicit, întreaga sumă, respectiv 7588,52 lei fiind transferată într-un alt contract de depozit pe numele reclamantului NN.

12. În temeiul dispoziţiilor art.167-168 Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 21.06.2006 au fost încuviinţate probele solicitate de părţi şi de către intervenienţi, respectiv probele cu interogatoriu, martori, înscrisuri şi cu expertiză grafică, avându-se în vedere că, atât semnătura defunctului CN din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” încheiat la data de 21.04.2005, cât şi cea din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” redactat la data de 13.04.2005 au fost contestate de părţi şi de intervenienţi reciproc, în condiţiile dispoziţiilor art.177 alin.2 Cod procedură civilă.

13. a) Astfel, conform art.218 şi următoarele Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 20.09.2006 au fost consemnate răspunsurile părţilor şi intervenienţilor la interogatoriile propuse reciproc: interogatoriul luat intervenientului în interes propriu PND la propunerea reclamantului NN(filele 227-230-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat pârâtei DIC la propunerea intervenienţilor PND şi PT (filele 231-234-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat pârâtei DIC la propunerea intervenientului în interes propriu VF (fila 235-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat reclamantului NN la propunerea intervenientului VF (fila 236-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientului PND la propunerea intervenientului VF (fila 237-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea intervenientului VF (fila 238-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea reclamantului NN (filele 241-244) -dosar nr. …/2005, interogatoriul luat pârâtei CE la propunerea reclamantului NN (fila 269-dosar nr. …/2005) şi interogatoriul luat pârâtei CE la propunerea intervenienţilor PND şi PT (fila 270-dosar nr. …/2005).

Deşi citate cu menţiunea personal la interogatoriu, pârâtele SM şi OV nu s-au prezentat în instanţă, iar, în privinţa acestora instanţa a facut aplicarea dispoziţiilor art.225 Cod procedură civilă în măsura coroborării tuturor probelor administrate în cauză de către părţi şi intervenienţi.

b) În aceeaşi şedinţă publică din data de 20.09.2006, au fost consemnate declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea părţilor şi intervenienţilor, astfel: martorii AD (fila 260-dosar nr. 9597/2005) şi BD (fila 261-dosar nr. …/2005) la propunerea reclamantului, martorul DM(filele 245-246-dosar nr. ../2005) la propunerea intervenientului în interes propriuVF , martorii MA(filele 251-255-dosar nr. …/2005), PMC (filele 256-258-dosar nr. …/2005) şi MM  (fila 259-dosar nr. …/2005), la propunerea intervenienţilor în interes propriu PND şi PT şi martorul VG (filele 247-250-dosar nr. …/2005), la propunerea intervenientului în interes propriu VF.

La termenul de judecată din data de 15.11.2006 a fost audiată, la propunerea reclamantului NN, şi martora ŞM(fila 316-dosar nr. …/2005), căruia instanţa i-a încuviinţat suplimentarea probatoriului testimonial, în condiţiile dispoziţiilor art.138 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

c) La data de 30.01.2007, a fost înaintat la dosarul cauzei raportul de expertiză criminalistică nr…. întocmit de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti (filele 356-366-dosar nr. …/2005). Concluziile raportului de expertiză grafică dispusă de instanţă sunt în sensul că:

1. Semnătura de la menţiunea „CN” de pe contractul de întreţinere datat 21.04.2005 a fost executată de către titularul acesteia;

2. Actul intitulat „chitanţă” datat 13.04.2005 nu a fost scris de cătreCN, dar semnătura de la menţiunea „CN” de pe acelaşi înscris a fost executată de către titularul acestuia.

d) Intervenientul PND a mai depus  la dosarul cauzei, la termenul de judecată din data de 20.09.2006 şi în completarea probatoriului cu înscrisuri încuviinţat, copiile următoarelor înscrisuri: procesul-verbal încheiat la data de 28.04.2005 între SC Ringer România S.R.L şi intervenient, la Bucureşti, ordinul de deplasare (delegaţie) nr….. emisă de SC Panificaţie Postăvaru SA Pentru intervenient pentru o deplasare pe ruta Piteşti – Bucureşti - Ploieşti şi chitanţa nr…...

e) În baza dispoziţiilor art.175 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat Sucursalei Judeţene C.E.C. relaţii suplimentare în privinţa libretului C.E.C. nr…… cu două depozite, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND , precum şi documentul în temeiul căruia a fost înscrisă în contractul de depozit constituit de către titular CN clauza de împuternicire în favoarea intervenientului.

Astfel, cu adresa nr…., emisă de C.E.C. – Sucursala …(fila 288-dosar nr. …/2005) a fost înaintată copia conformă cu originalul a libretului C.E.C. nr……, depozitul 1 şi 2, titular CN (fila 289-291-dosar nr. …/2005), iar cu adresa nr….., emisă de aceeaşi instituţie bancară, a fost depusă la dosarul cauzei copia cererii de introducere a dispoziţiilor testamentare de către titularul libretului C.E.C., respectiv cererea nr…… (filele 325-326-dosar nr. …./2005).

f) Dupa pronuntarea – la data de 23.02.2007- a incheierii de admitere in principiu a cererii de partaj, prin care s-au numit trei experţi în specialităţile construcţii, topo-cadastru şi merceologie pentru identificare, evaluare şi lotizare bunuri succesorale, la data de 17.04.2007, a fost depus raportul de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în specialitatea topo-cadastru (filele 419-424-dosar nr. …./2005), la data de 24.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea construcţii întocmit de expert Poncea-Andronescu Stroe (filele 441-448-dosar nr. …./2005), iar la data de 30.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea evaluări bunuri mobile întocmit de expert Radu Gabriela (filele 451-454-dosar nr. 9597/2005).

Părţile au formulat obiecţiuni la lucrările de specialitate întocmite de expert Radu Gabriela şi Poncea-Andronescu Stroe, cărora li s-a dat răspuns prin înscrisul aflat la fila 471 de către expert Radu Gabriela.

III) HOTARARILE PRONUNTATE DEJA IN CAUZA

14. Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată de Judecatoria Buzau in dosarul nr…/2005 la data de 23.02.2007 (filele 408-416-dosar nr. …/2005), instanţa a admis în principiu acţiunea completată formulată de reclamant, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă CE , a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şi PT, a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF, a declarat deschisă succesiunea defunctei CV , constatând că, de pe urma acesteia, au rămas ca moştenitoare pârâtele CE şi OV, în calitate de descendendenţi de gradul I (fiice), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare şi soţul supravieţuitor CN (decedat la data de 13.06.2005), cu o cotă de ? din masa succesorală, compusă din cota de ? din următoarele bunuri mobile (comune ale soţilor CV şi CN ): un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT şi certificatul de acţionar nr….., bun propriu al defunctei, a declarat deschisă succesiunea defunctului CN , constatând că, de pe urma defunctului, au rămas ca moştenitori reclamantul NN şi pârâta DIC , în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de soră bună), cu câte o cotă de 5/12 fiecare din masa succesorală şi pârâta SM, în calitate de colateral-privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală compusă din: cota de 5/8 din toate bunurile mobile comune ale defuncţilor soţi CV şi CN respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT depozitul BRD, conform contractului de depozit nr…./ 1996 în valoare de 7580,01 lei lichidat de reclamant, precum şi următoarele bunuri proprii ale defunctului CN : imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p., situat în comuna…, judeţ Buzău, suprafaţa de 2,7900 ha teren situat în aceeaşi localitate, conform titlului de proprietate nr……, o maşină de cusut marca SINGER, sumele de bani aflate la data decesului în patrimoniul defunctului respectiv: suma de 2448,67 lei, conform libretului C.E.C……, suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit C.E.C. nr……, suma totală de 8606,66 lei, conform libretului C.E.C……, cu două depozite active de 4591,81 lei şi 4014,85 lei, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND şi certificatul de acţionar nr…., a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, încheiat la data de 21.04.2005 şi nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” din data de 13.04.2005, iar, in temeiul dispoziţiilor art. 673 6 C.pr.civ.

15.  Prin sentinta civila nr…../…...2008, pronuntata de Judecatoria Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …//2005- hotarare mentinuta in apel, prin respingerea apelului declarat de intervenientii PND şi PT, prin decizia civila nr…./….2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/114/2008-, s-a admis acţiunea completată formulată de reclamantul NN, în contradictoriu cu pârâţii DIC, SM, CE şi OV, s-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă CE, s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şiPT, în contradictoriu cu părţile, s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF, în contradictoriu cu părţile, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctei CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…., judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, s-au atribuit părţilor loturile formate, in modalitatea descrisa in lucrarile de expertiza ce fac parte integranta din acea sentinta, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna…, judeţ Buzău, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna …, judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, s-au atribuit partilor loturile formate conform respectivelor lucrări de expertiza, care fac parte integrantă din prezenta sentinţă, s-a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere”, din data de 21.04.2005, s-a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” din data de 13.04.2005 si s-au compensat cheltuielile de judecată, obligandu-se pe pârâta DIC la plata sumei de 1 232,90 lei cu acest titlu către reclamant şi pe pârâta SM la plata sumei de 526,56 lei cu acelaşi titlu către reclamant. 

16. Prin decizia civila nr. …/…2008, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti-Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie in dosarul nr. …/114/2008, s-a admis recursul declarat de intervenientii PND şi PT impotriva deciziei civile nr…/….2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/114/2008 si s-au casat in tot decizia, sentinta si incheierea interlocutorie, trimitandu-se cauza spre rejudecare la instanta de fond.

B) AL DOILEA CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI

I) SUSTINERI ALE PARTILOR SI PROBELE ADMINISTRATE

17. Pe rolul Judecatoriei Buzau, in urma casarii cu trimitere spre rejudecare, dosarul a fost reinregistrat la data de 2.02.2009, sub nr. …/200/2009.

18.  a) Prin cererea precizatoare a actiunii principale, depuse la data de 6.04.2009 (filele 22-24), reclamantul NN a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a „contractului de intretinere”, incheiat de catre defunctul CN cu intervenientii PND şi PT, pentru o serie de motive de nulitate- lipsa formei autentice, lipsa elementului „risc”, respectiv lipsa cauzei, a scopului imediat, fondarea conventiei pe o cauza ilicita si imorala, respectiv pe o cauza falsa, nereala-, precum si sa se constate nulitatea absoluta a „contractului de vanzare-cumparare”, incheiat de catre defunctul CN cu intervenientul VF pentru lipsa formei autentice cerute ad-validitatem pentru instrainarea terenurilor.

b) Prin precizarile depuse la data de 2.11.2009 (fila 59), reclamantul NN a sustinut ca cererile de interventie, formulate in cauza sub forma unei actiuni in constatare, sunt inadmisibile, pentru ca intervenientii ar fi avut posibilitatea de a formula o actiune in realizare, prin care sa solicite pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de instrainare.

19. La data de 29.05.2009, intervenientii PND şi PT au depus precizari, in care subliniaza ca, continutul cererii lor de interventie principala formulate este foarte clar, „romaneste scris”, precum si ca nu se impune a se pune in discutie continutul acestei cereri.

20. La data de 1.06.2009, parata DIC a depus (fila 38) la randul ei precizari, reiterand sustinerile facute in cursul procesului in sensul ca proprietatea din comuna …a defunctului ei unchi, CN , respectiv casa de locuit si terenul, a fost proprietatea bunicului sau, CI , inca inainte de casatoria acestuia cu bunica paratei, CN, ca, de pe urma defunctilor CI şi N, nu s-a dezbatut succesiunea, ca, prin urmare, unchiul paratei, defunctul CN, nu putea instraina decat o parte din aceasta proprietate si ca este inexplicabila atitudinea acestuia care, in decurs de o saptamana, a „instrainat” aceleasi bunuri catre doua persoane cu totul diferite.

21.  Instanta, prin incheierea din data de 6.07.2009 (fila 44), a respins solicitarea reclamantului in sensul de a se trimite cauza la completul initial investit, pentru considerentele aratate in cuprinsul acelei incheieri.

Prin aceeasi incheiere din data de 6 iulie 2009, instanta a incuviintat, pentru reclamant, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii, pentru parata DIC, probele cu acte si declaratia unui martor, iar, pentru intervenientii PND şi PT, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii.

Probele incuviintate – cu exceptia martorului propus de parata DIC, la a carui audiere aceasta a renuntat- au fost administrate de catre instanta la termenul de judecata din data de 7.12.2009.

Reclamantul, respectiv intervenientii PND şi PT au depus in cauza concluzii scrise, inregistrate la datele de 23.12.2009, respectiv de 18.12.2009.

II) RETINERILE INSTANTEI

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt şi în drept, următoarele:

22. Pârâtele CE şi OV sunt fiicele defunctei CV(fostă B), rezultate din căsătoria acesteia anterioară celei cu defunctul CN.

Acest aspect reiese din susţinerile coroborate şi necontestate ale reclamantului NN şi pârâtei CE, menţionate în întâmpinare şi cererea reconvenţională formulate de aceasta din urmă (filele 80 şi 97 -dosar nr. …/2005).

23. La data de 15.07.1977, mama pârâtelor CE şiOV , BV , se căsătoreşte cu unchiul reclamantului NN , CN, aşa cum rezultă din conţinutul certificatului de căsătorie  nr….. (fila 8-dosar nr. …/2005), soţia luând numele soţului, acela de „C”, potrivit art.27 alin.1 Cod familiei.

24. Din căsătoria soţilor CV şi CN nu a rezultat naşterea de urmaşi direcţi (descendenţi de gradul 1).

25. La data de 02.01.1999, căsătoria soţilor CV şi CN încetează, conform art. 37 C.fam., prin decesul soţiei, CV, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr…. (fila 8-dosar nr. …/2005).

26. Potrivit dispoziţiilor art.651 Cod civil, „succesiunile se deschid prin moarte”.

Aşa fiind, instanţa va constata deschisă succesiunea rămasă de pe urma defunctei CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău.

27. În temeiul dispoziţiilor art.673 5 alin.1 Cod procedură civilă, cu referire la art. 669 Cod civil şi la art. 1 alin. 1 litera a din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, instanţa va constata că, de pe urma defunctei CV, au rămas ca moştenitoare:

- pârâtele CE şi OV, în calitate de descendenţi de gradul I (fiice ale defunctei dintr-o altă căsătorie), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare dintre acestea;

- şi soţul supravieţuitor al defunctei CV, CN, cu o cotă de ? din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei.

Trebuie subliniat ca soţul supravieţuitor al defunctei CV, numitul CN, a decedat, la randul sau, la data de 13.06.2005, conform certificatului de deces nr….. (fila 9- dosar nr. … /2005).

28. Cât priveşte componenţa masei succesorale rămase de pe urma defunctei CV, instanţa, având în vedere recunoaşterile reciproce ale reclamantului şi pârâtei CE , recunoaşterea implicită a pârâtei OV, apreciată astfel în conformitate cu dispoziţiile art. 225 Cod procedură civilă, dar şi conţinutul adeverinţei nr….. eliberată de Primăria comunei…., judeţ Buzău (fila 373- dosar nr. …7/2005), procesul-verbal de inventariere nr….. încheiat de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel (filele 16-17- dosar nr. …/2005), dar şi copia certificatului de acţionar nr…… (fila 106- dosar nr. 9597/2005), va reţine că, în componenţa averii succesorale a defunctei CV, sunt incluse bunurile comune dobândite de aceasta în timpul căsătoriei sale cu defunctul CN(1977-1999), conform dispoziţiilor art. 30 alin. 1 Cod familiei, ce vor fi reţinute la masă în cotă de ? , dar şi bunul propriu – bun mobil incorporal- al defunctei CV, reprezentat de actiunile inscrise in certificatul de acţionar menţionat anterior.

29. Instanţa va înlătura susţinerea pârâte iCE, în sensul că în timpul căsătoriei lor, până la decesul mamei sale, CV soţii au extins imobilul casă de locuit, situat în comuna…, judeţ Buzău de la 40 m.p. la aproximativ 120 m.p., ceea ce ar converge înspre reţinerea unei cote din imobil ca fiind bun comun într-o proporţie covârşitoare.

O asemenea solutie se impune, intrucat, din cuprinsul adeverinţei nr….., eliberată de Primăria comunei …(fila 373- dosar nr. …/2005), coroborată cu fila registrului agricol al defunctului CN pentru perioada 1956-1961 (anterioară căsătoriei cu CV) - filele 10-13- dosar nr. …/2005 şi adeverinţa nr…. eliberată de Primăria comunei … (fila 15- dosar nr. …/2005), rezultă fără putinţă de tăgadă că:

- imobilul- casă de locuit, situat în comuna…, judeţ Buzău este construit înainte de căsătoria acestora (15.07.1977), respectiv în anul 1948;

- că acest imobil a avut iniţial 44 m.p., fiind extins până în anul 1974 (tot înainte de căsătoria defunctei cu CN), până la o suprafaţă de 70 m.p.;

- ca, din anul 1992, imobilul este consemnat în evidenţele registrului agricol de la Primăria comunei …cu o suprafaţă de 80 m.p.;

- ca, aşadar, extinderea preponderentă a construcţiei a avut loc în perioada 1948-1974, perioadă anterioară căsătoriei proprietarului CN cu autoarea pârâtelor CE şi OV, ce a fost încheiată în anul 1977.

30. Faţă de împrejurările reţinute, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, faţă de faptul că valoarea şi configuraţia imobilului nu a fost sporită substanţial, respectiv nu a fost modificată în perioada de sfârşit a căsătoriei autorilor părţilor 1992-1999, având în vedere dispoziţiile art.30 alin.1 Cod familiei şi art.31 alin.1 lit. a Cod familiei, instanţa va constata că, din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei CV, fac parte si bunurile mobile comune în cotă de ? dobândite în timpul căsătoriei cu ultimul ei soţ, CN, constând în bunuri de uz gospodăresc, obiecte casnice, de mobilier şi electrocasnice respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80, l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT, astfel cum aceştia au recunoscut în cuprinsul precizărilor la cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 16.11.2005 (fila 72- dosar nr. …/2005), recunoaştere ce se coroborează cu susţinerile reclamantului NN şi cele ale pârâtei CE , precum şi bunul mobil incorporal, propriu al defunctei, respectiv actiunile mentionate in certificatul de acţionar nr…..

31. Faţă de dispoziţiile art. 1169 Cod civil, conform cărora „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească” şi având în vedere declaraţia martorului AD(fila 260- dosar nr. 9597/2005), potrivit căreia defunctul CN se ocupa cu croitoria din vremea copilăriei martorului în vârstă de 73 ani, deci din perioada anterioară căsătoriei acestuia cu defuncta CV, instanţa va reţine că maşina de cusut marca SINGER este bun propriu al defunctului CN ae, în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Cod familiei şi nu bun propriu al defunctei CV, aşa cum susţine pârâta CE în cererea sa reconvenţională.

Aşa fiind, se impune ca acest bun sa nu fie inclus în masa bunurilor succesorale rămase de pe urma defunctei CV , ci în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, ca bun propriu al acestuia dobândit înaintea căsătoriei din data de 15.07.1977 şi destinat exercitării profesiunii, meseriei acestuia din urmă, aceea de croitor.

32. Defunctul CN este fiul lui CI şi N, fiind născut la data de 18.05.1924, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr…. (fila 9- dosar nr. …/2005).

În temeiul dispoziţiilor art. 651 Cod civil, instanţa va declara deschisă succesiunea defunctului CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău, in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Buzau, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr. ….(fila 9-dosar nr. …./2005).

33. Defunctul CN nu are descendenţi (copii) rezultaţi din căsătoria cu CV, ci numai moştenitori legali din categoria colateralilor privilegiaţi, astfel:

- părinţii defunctului CN , CI şi CN, au împreună trei copii: pe defunctul CN şi surorile sale bune, NP şi VE, aşa cum rezultă din copiile următoarelor acte de stare civilă: certificatul de deces nr….. (fila 9 - dosar nr. ..005), certificatul de naştere nr……fila 18- dosar nr. …/2005), certificatul de deces nr…. (fila 19- dosar nr. …/2005), certificatul de naştere nr…. şi certificatul de deces nr…. (fila 28- dosar nr. …/2005);

- surorile bune ale defunctului CN , decedat la data de 13.06.2005, NP şi VE sunt predecedate fratelui lor bun, astfel: VE - la data de 13.06.1962, conform certificatului de deces nr…. (fila 28- dosar nr. …./2005) şi NP la data de 15.03.1998, conform certificatului de deces nr…. (fila 19- dosar nr. …./2005);

- mama defunctului CN, CN (numită după celălalt soţ,P) a avut cu acest soţ, pe numele său PN, încă o fiică, PF, născută la data de 11.07.1915, conform certificatului de naştere nr…. (fila 56- dosar nr. …/2005), care prin căsătorie devine M;

- sora uterină (doar dupa mama) a defunctului CN, MF a decedat la data de 17.02.1991, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr….. (fila 58- dosar nr. …/2005);

- defuncta C (prin căsătorie N) P este mama reclamantului NN, conform certificatului de naştere nr….  (fila 18- dosar nr. …/2005);

- defuncta VE este mama pârâtei DIC, conform certificatului de naştere nr…., coroborat cu certificatul de căsătorie nr….. (filele 27, 28-dosar nr. …/2005);

- defuncta MF este mama pârâtei SM, conform certificatului de naştere nr…. (fila 56- dosar nr. …/2005).

34. În conformitate cu dispoziţiile art. 664 Cod civil, având în vedere că toate cele 3 surori ale defunctului CN sunt predecedate acestuia, fiicele lor, pârâtele DIC şi SM, ca şi reclamantul NN, vor veni la succesiunea unchiului lor, defunctul CN prin reprezentarea surorilor acestuia, mamele celor două pârâte şi a reclamantului.

35.Conform prevederilor art. 674 Cod civil, cu referire la art. 664 Cod civil şi art. 669 Cod civil, instanţa va constata că, de pe urma defunctului CN, au rămas ca moştenitori reclamantul NN şi pârâta DIC , în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de surori bune ale defunctului –CP şi VE , prin reprezentarea acestora), cu o cotă de cate 5/12 fiecare din masa succesorală, cotă calculată potrivit privilegiului dublei legături (sangvine şi uterine) cu defunctul (1/4+1/6=5/12) şi pârâta SM, în calitate de colateral privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină a defunctului -MF, prin reprezentarea acesteia), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului.

36. În privinţa componenţei masei succesorale rămase de pe urma defunctului CN, instanţa va constata, pentru aceleaşi considerente reţinute pentru averea succesorală a defunctei CV şi consemnate anterior –pct. 28 al acestor considerente-, referitoare la bunurile comune dobândite de defuncţi în timpul căsătoriei lor, că acestea, în cotă de 5/8 (1/2 cota ce revine soţului din bunurile comune, la care se adaugă cota de ? ce a revenit acestuia în calitate de soţ supravieţuitor), fac parte şi din masa succesorală lăsată de defunctul CN.

37. In consecinta, următoarele bunuri comune mobile în cotă de 5/8 compun averea succesorală rămasă de pe urma defunctului  CN : un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb.

Aceste bunuri mobile se află în posesia intervenienţilor PND şi PT pentru considerentele arătate cu privire la succesiunea defunctei CV(pct. 30).

38. Alături de aceste bunuri mobile comune, instanţa va mai reţine ca bun comun în aceeaşi cotă de 5/8 şi depozitul B.R.D. constituit de către defunct conform contractului de depozit nr.8591/1996, în timpul căsătoriei sale cu defuncta CV, depozit ce reprezintă economiile celor doi soţi şi care s-a aflat în stare activă până la data de 11.07.2005, după decesul titularului CN survenit la data de 13.06.2005, când reclamantul a lichidat contul, aşa cum rezultă din conţinutul coroborat al contractului de depozit nr…. (fila 38-dosar nr. …/2005) şi al adresei nr…. emisă de B.R.D. –Sucursala …(fila 164-dosar nr. …/2005).

Întrucât la data de 13.06.2005, data decesului titularului contului, în patrimoniul acestuia pe contul deschis la B.R.D. - Sucursala ..exista suma de 7580,01 lei, această sumă va fi reţinută ca bun succesoral de pe urma defunctului CN, în cota de 5/8, diferenţa până la 7588,52 lei cât s-a retras la data de 11.07.2005 de către reclamantul NN pe baza clauzei de împuternicire şi retragere înserată la punctul 6 din contractul bancar (fila 38-dosar nr. …/2005), reprezentând dobândă aferentă depozitului, care, fiind ulterioară decesului titularului, aparţine direct patrimoniului împuternicitului pe cont, respectiv reclamantului şi nu face parte din masa succesorală a titularului contului.

39. a) În condiţiile dispoziţiilor art. 31 alin. 1 lit. e Codul familiei,  defunctul CN a dobândit- înaintea căsătoriei sale cu defuncta CV

- ca:

- bunuri imobile proprii următoarele:

 - imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p. situat în comuna…, judeţ Buzău, conform adeverinţei nr…..eliberată de Primăria comunei …(fila 373-dosar nr. …/2005), coroborată cu fila registrului agricol aparţinând defunctului în perioada 1956-1961 (filele 10-13-dosar nr. ../2005) şi cu adeverinţa nr….. eliberată de Primăria … (fila 15-dosar nr. ../2005);

- suprafaţa de 2,7900 ha- teren situat în aceeaşi localitate asupra căruia defunctului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii fondului funciar nr.18/1991, conform titlului de proprietate nr…… (fila 14-dosar nr. …/2005);

- bunuri mobile proprii urmatoarele:

 - maşina de cusut marca SINGER, pentru considerentele reţinute anterior (vezi pct. 31 al prezentelor considerente);

- şi actiunile mentionate in certificatul de acţionar nr…. (fila 105-dosar nr. …/2005), în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Codul familiei.

b) De asemenea, din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, ca bunuri proprii dobândite după încetarea căsătoriei sale cu CV, urmare a decesului acesteia din data de 02.01.1999, conform art. 37 Cod familiei, cu referire la art. 31 Cod familiei, fac parte şi sumele de bani aflate la data decesului (13.06.2005) în patrimoniul defunctului CN, respectiv:

1. suma de 2448,67 lei, conform libretului CEC nr……., care se afla în stare activă la data decesului titularului cu suma respectivă în sold, conform adresei nr. ….emisă de CEC Sucursala Buzău (fila 133 -dosar nr. …/2005);

2. suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit CEC nr……, depozit constituit la termen cu rată fixă a dobânzii pe o perioadă de 24 luni şi care, conform adresei nr….., emisă de CEC Sucursala…, se afla, cel puţin la data respectivă (28.03.2006), în stare activă cu soldul indicat. Întrucât depozitul este la termen pe o perioadă de 24 luni, până la ultima scadenţă din data de 16.03.2008, operaţiunile efectuate beneficiază moştenitorilor legali în cotele stabilite corespunzător fiecăruia conform prezentelor considerente;

3. suma totală de 8606,66 lei, conform libretului CEC …. depozitul 1 şi 2 aflat în copie la filele 289-291 -dosar nr. …/2005 şi care a fost lichidat de către intervenientul PND la data de 15.06.2005 în baza dispoziţiei testamentare - cerere nr. …..(fila 326-dosar nr. …./2005), aşa cum rezultă din adresa nr…. emisă de C.E.C. – Sucursala …(fila 145-dosar nr. …/2005).

40. Instanţa va reţine, referitor la suma totală de 8606,66 lei, ce a fost încasată de către intervenientul PND prin lichidarea celor două depozite constituite pe libretul CEC nr…., că a fost utilizată de acesta în scopul acoperirii cheltuielilor de înmormântare şi cu pomenirile ulterioare până la 40 zile ale defunctului CN parţial, până la concurenţa sumei de 3032,47 lei, aşa cum rezultă din nota de calcul aflată la filele 40,43,46 -dosar nr. 9597/2005, alcătuită de intervenienţii PND şi PT, care se coroborează cu recunoaşterea reclamantului, în sensul că aceste cheltuieli au fost susţinute de către intervenienţi, dar din chiar economiile defunctului, recunoaştere consemnată la punctul VIII din completarea la acţiunea introductivă (fila 67-dosar nr. …/2005), care, conform dispoziţiilor art. 1204 Cod civil, are, sub aspect probatoriu, valoarea juridică a unei mărturisiri. Situaţia de fapt astfel reţinută cu privire la aceste sume de bani este confirmată şi de către pârâta DIC la răspunsul formulat de aceasta la întrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea intervenienţilor PND şi PT (fila 230-dosar nr. …/2005).

Aceste două recunoaşteri exprese ale reclamantului şi ale pârâtei DIC, în privinţa faptului că intervenienţii au efectuat cheltuieli legate de înmormântarea defunctului CN  şi datinile creştineşti corespunzătoare din economiile defunctului, sunt în concordanţă şi cu declaraţia martorei PMC (fila 258-dosar nr. …/2005), care arată că intervenientul PD a fost cel care a suportat cheltuielile (…) legate de înmormântare, haine, maşina mortuară, precum şi cu pomenirile ulterioare.

Coroborând toate aceste mărturisiri şi declaraţii cu conţinutul bonului fiscal nr….. (fila 41-dosar nr. …/2005), al bonului fiscal nr……, al bonului fiscal nr….. (fila 42-dosar nr. …/2005) şi al celorlalte bonuri fiscale aflate la filele 44, 45, 47, 48, 49-dosar nr. …/2005, instanţa va reţine că totalul cheltuielilor de înmormântare şi pomenirile ulterioare ale defunctului CN este in cuantum de 3032,47 lei, sumă provenind din economiile făcute de către defunct în timpul vieţii sale, conform libretului C.E.C. nr…. cu 2 depozite, lichidat de intervenientul PND.

41. Instanţa va înlătura din totalul cheltuielilor prezentate de intervenienţii PND şi PT în nota de calcul (filele 40, 43 şi 46-dosar nr. …/2005) sumele de 660 lei reprezentând cheltuieli spitalizare (doctor, anestezist, asistente, brancardieri), ca fiind sume plătite de către intervenient fără temei legal şi care, în plus, nu au fost dovedite în condiţiile  dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi, respectiv, de 161,28 lei, reprezentând plata facturilor la utilităţile pentru imobilul din comuna …judeţ Buzău, aparţinând defunctului CN , deoarece acestea au fost achitate după decesul proprietarului din banii provenind din depozitul CEC al cărui titular a fost defunctul şi care a fost lichidat de intervenientul PND, astfel cum rezultă din copiile facturilor fiscale şi ale chitanţelor aflate la filele 50-53-dosar nr. …/2005, conform cărora aceste utilităţi au fost plătite în perioada 17.06.2005-19.09.2005, ulterior decesului intervenit la data de 13.06.2005.

42. Întrucât, din probele administrate in cauza, rezulta ca toate sumele de bani care ar fi constituit pasivul succesoral au fost suportate exclusiv din economiile defunctului, deci din activul succesoral ce a acoperit integral pasivul, instanţa va constata că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN nu se include pasivul succesoral, ci numai bunuri corporale şi incorporale mobile şi imobile aparţinând activului succesoral.

43. Pe de altă parte, instanta retine ca, pentru diferenţa de 5574,19 lei intervenienţii PND şi PT , care şi-au însuşit întreaga sumă de 8606,66 lei de pe libretul CEC nr. …şi din care au consumat suma de 3032,47 lei, conform celor expuse anterior, sunt sub incidenţa de aplicare a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, conform căruia se instituie o obligaţie de restituie atunci când se produce o mărire a patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane.

În cauza dedusă judecăţii intervenienţii PND şi PT şi-au mărit patrimoniul pe seama patrimoniului defunctului CN prin însuşirea sumelor consemnate ca depozit CEC de către defunct din perioada vieţii acestuia, după ce a intervenit evenimentul natural al morţii sale.

Aşa fiind şi în virtutea principiului enunţat, intervenienţilor PND şi PT le incumbă obligaţia de aducere la masa de partaj a sumei de 8606,66 lei, din care vor fi deduse cheltuielile ulterioare decesului lui CN în cuantum de 3032,47 lei.

44. Referitor la pretenţiile intervenienţilor PND şi PT în sensul constatării dreptului lor de proprietate asupra bunurilor succesorale mobile şi imobile ale defunctului CN întemeiate pe existenţa unui contract de întreţinere încheiat cu acesta şi consemnat în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat în acest fel (fila 37-dosar nr. …/2005), instanţa reţine următoarele aspecte, redate in considerentele de la punctele care succed.

45. Din mărturisirile coroborate ale intervenienţilor PND şi PT, consemnate la răspunsul la întrebarea nr.9 din interogatoriul propus de reclamantul NN (filele 229 şi 243-dosar nr. 9597/2005) rezultă că înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” a fost redactat pe calculatorul personal al intervenienţilor în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005, fiind conceput după un model găsit pe internet.

În această privinţă înseşi mărturisirile intervenienţilor sunt contradictorii.

Astfel, in vreme ce intervenientul PND susţine că înscrisul a fost redactat „la iniţiativa bunicului după un model al unui nepot al său luat de pe internet”, model ce a rămas în memoria computerului şi de Florii în anul 2005 a fost semnat, intervenienta PT declară că înscrisul a fost redactat pe calculatorul personal în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005 după un model luat de pe internet.

Înlăturând aceste neconcordanţe, instanţa va reţine că înscrisul este redactat conform unui model adaptat luat de pe internet şi că, fiind stocat în iarna 2004-2005 în computerul intervenienţilor, a fost semnat de către defunctul CN în data de 21.04.2005, conform concluziilor clare pe acest aspect ale raportului de expertiza criminalistica efectuat in cauza.

46. Conform propriilor declaraţii, intervenienţii PND şi PT ar fi nepoţi ai defunctului CN , aceştia numindu-l pe defunct „bunic”, cu toate că acesta nu are descendenţi direcţi.

Din declaraţia martorului MAP (filele 251-255-dosar nr. …/2005), instanţa va reţine că martorul asistent la semnarea înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere”, CS este o rudă a defunctului, fiind soţul  avocatului ales al intervenienţilor PND  şi PT ,CC. Aceasta din urmă nu a mai asistat pe intervenienţi după consemnarea declaraţiei martorului MAP de la termenul de judecată din data de 20.09.2006, ceea ce confirmă interesul cel puţin indirect al acesteia în prezenta cauză, ceea ce contravine codului deontologic al profesiei de avocat. De la termenul de judecată din 18.10.2006 intervenienţii în interes propriu PND şi PT au fost reprezentaţi şi asistaţi de avocat TN, în baza împuternicirii avocaţiale nr…. (fila 281-dosar nr. …/2005).

Aşadar, pe baza propriilor recunoaşteri ale intervenienţilor, coroborate cu declaraţia martorului MAP , audiat la propunerea acestora şi în condiţiile în care intervenienţii au omis în mod vădit intenţionat a depune la dosarul cauzei acte de stare civilă, instanta retine ca atât intervenienţii PND şi PT, cât şi martorul asistent CS sunt rude în linie descendentă colaterală ale defunctului CN.

47. Întrucât intervenienţii în interes propriu PND  şi PT sunt moştenitori în linie descendentă colaterală ai defunctului CN în grad mai îndepărtat decât nepoţii de soră ai defunctului, respectiv pârâtele DIC , SM şi reclamantul NN, instanta concluzioneaza in sensul ca, prin efectul dispoziţiilor art. 663 Cod civil, cu referire la art.672 şi următoarele Cod civil - care contureaza principiul dupa care in cadrul aceleiasi clase de mostenitori legali, mostenitorii cu grad de rudenie mai apropiat ii inlatura pe cei cu grad de rudenie mai indepartat-, aceşti intervenienti sunt înlăturaţi de la succesiunea legala a defunctului CN de colateralii privilegiaţi în grad mai apropriat, respectiv de părţile din proces, reclamantul NN şi pârâtele DIC şi SM.

48. Instanţa constata ca, prin actul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, intervenientii PND şi PT au încheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o convenţie.

In cuprinsul acestei conventii, se stipula ca, în schimbul întreţinerii (a  asigurării tuturor celor necesare traiului), pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului, acesta-defunctul CN- le-a transmis intervenientilor mentionati dreptul de proprietate asupra casei de locuit, formată din 5 camere, bucătărie, cămară, pivniţă, magazie, situată în comuna…, nr…., judeţ Buzău, cu terenul aferent acesteia (curte şi grădină), asupra terenurilor arabil şi vie-în suprafaţă de 2,79 ha, situate în aceiaşi localitate, precum şi asupra sumelor de bani reprezentând depozitele bancare la B.R.D. şi C.E.C., pe care întreţinutul le deţinea la data încheierii contractului, în valoare totală de 9883,3 lei şi dobânzile aferente.

49. Or, este esential de observat, in primul rand, ca aceasta conventie, fiind incheiata sub forma unui inscris sub semnatura privata, nu poate avea efect translativ de proprietate cu privire la imobilele-terenuri - enumerate in cuprinsul sau.

In adevar, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea nr. 54/1998- act normativ in vigoare la data incheierii conventiei amintite, „terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică”.

Cu alte cuvinte, intrucat nu a fost respectata forma autentica, ceruta de lege ad-validitatem, aceasta conventie nu poate determina ea insasi transmiterea valabila a dreptului de proprietate asupra terenurilor enumerate in cuprinsul sau de la defunctul CN la intervenientii PND şi PT.

50. In al doilea rand, in virtutea principiului conversiunii actelor juridice, aceasta conventie se poate considera ca are valoarea unui antecontract care ar genera obligatii de a face in sarcina partilor sale, respectiv:

a) in sarcina defunctului CN - obligatia de a vinde terenurile, respectiv de a instraina celelalte bunuri imobile si mobile mentionate in cuprinsul conventiei;

b) in sarcina intervenientilor PND şi PT- obligatia de a cumpara aceste terenuri, respectiv de a dobandi dreptul de proprietate asupra lor, corelativa obligatiei de la lit. a), dar si obligatia de a asigura întreţinerea  defunctului CN in sensul  asigurării tuturor celor necesare traiului, pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului.

De altfel, chiar intervenientii recunosc aceasta natura juridica a conventiei incheiate cu defunctul CN , intrucat, prin precizările formulate la data de 16.11.2005 la cererea de intervenţie în interes propriu (fila 72-dosar nr. ../2005), intervenienţii au învederat instanţei că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterală, sinalagmatică de înstrăinare.

Mai mult, prin cererea de interventie formulata, asa cum reiese si din concluziile scrise formulate in prezenta cauza la data de 18.12.2009, intervenientii  PND şi PT au cerut a se constata dreptul lor de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile mentionate in inscrisul amintit, incheiat cu defunctul CN la data de 21.04.2005, recunoscand implicit teza in sensul ca – prin el insasi- acest act juridic nu este translativ de proprietate.

51. In al treilea rand, se impune a se sublinia ca, pentru a se putea admite cererea formulata de intervenientii amintiti, cuprinsa in cererea lor de interventie si a se pronunta o hotarare asa cum vor acestia, este esential a se proba de catre intervenienti ca acel contract este fondat pe o cauza imediata, respectiv o cauza licita si morala, ca au fost respectate dispozitiile legale privind conditiile de validitate ale conventiilor si ca intervenientii si-au indeplinit integral toate obligatiile pe care si le-au asumat fata de defunctul CN.

52. Or, faţă de împrejurarea că aşa cum s-a reţinut anterior forma contractului a fost inspirată dintr-un model aflat pe internet şi identificat de intervenienţii PND şi PT cu câteva luni înainte ca înscrisul să fie semnat de către defunctul CN , faţă de împrejurarea că în perioada 21.04.2005–13.06.2005 defunctul CN nu s-a aflat în întreţinerea directă a intervenienţilor, locuind separat de aceştia în localitatea…, judeţ Buzău şi nu în municipiul … unde locuiesc intervenienţii, iar în această perioadă părţile din pretinsul contract de întreţinere s-au întâlnit, aşa cum a rezultat din declaraţiile martorilor de două ori, respectiv la începutul lunii aprilie, de Florii şi cu două zile înainte de decesul lui CN , când acesta a fost luat la domiciliul intervenienţilor, reţinând că defunctul avea mijloace proprii de întreţinere, concretizate în mai multe economii şi depozite bancare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, dar şi faţă de împrejurarea că defunctul a consemnat în cuprinsul pretinsului contract de întreţinere întreaga sa avere mobilă şi imobilă, instanţa va reţine că, în schimbul asumarii obligatiei defunctului de a înstrăina bunurile ce formează obiectul înscrisului mentionat, defunctul nu a beneficiat de nicio contraprestaţie.

Altfel spus, clauza de întreţinere a fost consemnată exclusiv în mod formal, fără ca aceasta să fie concretizată în acte de întreţinere completă, permanentă, asupra celui ce înstrăina bunurile sale.

Mai mult, după decesul autorului părţilor, CN intervenienţii PND şi PT au folosit exclusiv sumele de bani economiste de defunct în timpul vieţii sale pentru a îndeplini ritualurile de înmormântare şi pomenirile ulterioare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, neavând intervenienţii nicio contribuţie proprie la aceste cheltuieli.

Cu alte cuvinte, este fara dubiu ca înscrisul sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere datat 21.04.2005 este lipsit de cauza, ca si conditie de validitate a conventiei, întrucât, deşi s-a stipulat o sarcina de întreţinere în favoarea înstrăinătorului, aceasta, prin conţinutul său concret, este disproporţionată în raport cu valoarea bunurilor ce au format obiectul convenţiei.

Cele două criterii de calificare a naturii juridice a contractului sunt criteriul obiectiv ce reprezintă valoarea întreţinerii ce este puternic afectată de elementul alea şi criteriul subiectiv reprezentat de intenţia părţilor.

Or, prin conţinutul convenţiei încheiată la data de 21.04.2005 au fost asigurate avantaje exclusiv de partea intervenienţilor, constând în intenţia de dobândire a bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui CN , fără ca defunctul să beneficieze de întreţinere, aşa cum s-a arătat anterior .

53. Apoi, pe de altă parte, coroborând dispoziţiile art.30-31 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu dispoziţiile legale generale ce reglementează condiţiile de validitate a convenţiilor respectiv art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa apreciaza că defunctul CN era, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000, persoană vârstnică în privinţa căreia urma a fi asigurată asistenţa socială reglementată de această lege, deoarece defunctul nu a avut reprezentarea consecinţelor juridice ale actului pe care l-a întocmit cu intervenienţii, întrucât, conform declaraţiilor martorilor acesta credea că se angajează să vândă împreună cu intervenienţii proprietăţile sale şi ale lor din ..în scopul de a cumpăra o altă locuinţă şi de a se muta împreună cu intervenienţii.

Pe de altă parte, scopul încheierii unei convenţii cu clauză de întreţinere în privinţa defunctului nu se justifică, deoarece acesta nu se afla în nevoie de întreţinere având suficiente mijloace materiale pentru a se întreţine singur şi capacitatea fizică proprie de a locui şi a se întreţine singur, ceea ce a şi făcut de altfel până la deces.

Mai mult, potrivit susţinerilor intervenienţilor, defunctul a cunoscut provenienţa modelului de contract pe care l-a încheiat cu aceştia, faptul că formularul provenea de pe internet şi fără a avea posibilitatea concretă şi reală de a influenţa clauzele contractuale.

Conform art. 30 alin. 1 din Legea 17/2000 persoana vârstnică va fi asistată la cerere ori din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce îi aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui raza teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.

Mai mult decât atât, art. 31 din aceiaşi lege stipulează că obligaţia de întreţinere şi de îngrijire precum şi modalităţile practice de executare a acestor obligaţii vor fi menţionate expres în actul juridic încheiat de notarul public .

Aşadar, orice act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit încheiat de o persoana vârstnică în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000 trebuie încheiat în forma autentică la notariat.

54. Faţă de cele ce preced (pct. 48-53 ale prezentelor considerente), văzând şi dispoziţiile art.49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa va respinge ca neintemeiata cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şi PT şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere din data de 21.04.2005.

55. Prin cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 30.11.2006, intervenientul VF a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr. 116 din titlul de proprietate nr….., aceasta nefăcând parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN , deoarece acesta prin înscrisul denumit „chitanţă” l-a vândut, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului. A precizat intervenientul VF că în prezent exploatează acest teren.

Pentru aceleaşi considerente reţinute în privinţa convenţiei încheiate cu intervenienţii P de către defunctul CN în privinţa condiţiilor de validitate a contractului cu titlu oneros încheiat de defunct cu intervenientul VF şi având în vedere faptul că în conţinutul înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă şi datat 13.04.2005 (fila 301 –dosar nr…/2005) nu este consemnat preţul vânzării celor 6000 mp teren, văzând dispoziţiile art.1295 Cod civil, instanţa va constata nulitatea absolută a convenţiei ca vânzare-cumpărare, deoarece prestaţia cumpărătorului constând în achitarea preţului vânzării nu este consemnată.

Conform art. 1294-1295 Cod civil preţul, ca şi obiect al prestaţiei cumpărătorului, urmează a corespunde valorii bunului vândut şi trebuie să fie fixat în bani, determinat sau determinabil conform art. 964 Cod civil, sincer şi serios.

În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, contractul ca şi vânzare cumpărare este nul absolut, deoarece lipseşte elementul esenţial, având ca obiect prestaţia cumpărătorului asupra căruia trebuie să se realizeze acordul de voinţă al părţilor.

Mai mult, conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/1998, in vigoare la data incheierii acelui inscris, terenurile situate în intravilan şi extravilan indiferent de destinaţia sau de întinderea lor pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii încheiate în formă autentică sub sancţiunea nulităţii absolute.

Faţă de aceste dispoziţii legale înscrisul sub semnătură privată intitulat chitanţă încheiat la data de 13.04.2005 între defunctul CN şi intervenientul în interes propriu VF este nul absolut.

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, art.1294-1295 Cod civil şi art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii 247/2005,  instanţa va respinge cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă  din data de 13.04.2005.

56. Având în vedere prevederile art. 728 C.civ. potrivit cărora „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, dar şi lucrările de specialitate efectuate în prezenta cauză de către experţii judiciari cu menţiunea că raportul de expertiză întocmit de expert Poncea Andronescu Stroe în varianta unică propusă va fi rectificată de instanţă, urmează ca acţiunea astfel cum a fost formulată de reclamantul NN să fie admisă, iar, potrivit dispoziţiilor art. 673 5 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 673 9 C.pr.civ., instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunilor rămase de pe urma defuncţilor CV şi CN , astfel:

57. Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctei CV , al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi  va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 1 – pârâtei CE compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, măsuţă dreptunghiulară, dormeză cu spătar, aragaz cu 3 ochiuri Carpaţi, masă 1/0,8 m, 502  litri vin, 337 litri ţuică, certificatul de acţionar nr….., bunuri mobile în valoare totală de 4 054 lei;

- dă sultă pârâtei OV suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar nr…….

LOTUL 2 – pârâtei OV compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, bufet bucătărie, măsuţă cu 3 picioare, dormeză cu 2 spătare, 573 litri vin, 324 litri ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 3 954 lei.

- primeşte sultă de la pârâta CE suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar nr…….

LOTUL 3 – soţului supravieţuitor CN compus din: un şifonier în 3 uşi din furnir nuc, o toaletă cu oglindă din furnir nuc, 2 mese extensibile, o masă rotundă din pal furniruit, un studio cu ladă, un recamier, 2 fotolii fixe cu faţă din stofă roşie şi braţe de lemn, 2 lustre cu 3 braţe, o lustră cu 2 braţe, 3 plăpumi din lână, un cuier pom, o canapea extensibilă cu faţă din stofă, 10 scaune de lemn cu spătar, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier în  2 uşi din pal furniruit, traversă supraelastică 0,7/3 m, un casetofon Domotec, 2 veioze, 1 cuier capitonat imitaţie piele, 1 icoană, 1 frigider, 1 masă de lemn 1,3/0,8 m, 1 instant, 1 radio, 1 maşină de spălat Albalux nouă, 1 butelie aragaz, 1 vermorel cupru, 2 bidoane de plastic de 140 l, 1 bidon plastic de 200 l, 4 bidoane de 20 l, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de plastic de 30 l, 1 zdrobitor de struguri, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de 440 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l, 1 butoi de 300  l, 1 budană de 2 000 l, 5 damigene de 50 l, 2 damigene de 50 l, 3 damigene de 10 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 2 fierăstraie de mână, 1 cântar cu  tas, 1 cântar cu greutăţi, 1 cadă baie din tablă, 864 l ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 13 181 lei, care se reiau în masa succesorală a defunctului CN.

58. De asemenea, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna…., judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 11 – reclamantului NN compus din: imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în com…., jud. Buzău împreună cu terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 700 m.p., bunuri imobile în valoare totală de 25836,14 lei, depozitul bancar deschis la BRD nr. ….în valoare de 7 580 lei;

- dă sultă pârâtei DIC suma de 937 lei;

- dă sultă pârâtei SM suma de 298,34 lei;

LOTUL 21 – pârâtei DIC compus din: 0,60 ha teren vie în tarlaua 121, 0,3867 ha teren arabil în tarlaua 131, 0,60 ha teren arabil în tarlaua 116, 0,68 ha teren arabil în tarlaua 118, 2 448,67 lei din depozitul CEC, 12 798,12 din depozitul CEC…, 1 şifonier în 3 uşi, 1 toaletă cu oglindă, 1 masă extensibilă, 1 studio cu ladă, 1 lustră cu 3 braţe, 2 plăpumi de lână, 1 cuier lemn, 1 canapea extensibilă, 10 scaune cu spătar, 1 cuier capitonat, 1 butelie de aragaz, 1 vermorel cupru, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de 39 l, 1 cadă baie, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l,  1 butoi de 300 l, 1 budană de 2 000 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 1 frigider, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de lemn de 440 l, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar cu greutăţi, 1 zdrobitor, 864 l ţuică, bunuri în valoare totală de 31 443,79 lei;

- primeşte sultă de la reclamantul NN suma de 937 lei.

LOTUL 31 – pârâtei SM compus din: 0,12 ha teren vie situat în tarlaua 121, 0,3333 ha teren arabil situat în tarlaua 131, 1 maşină de cusut Singer, 1 masă extensibilă, 1 masă rotundă, 1 recamiere, 2 lustre cu 2 braţe, 1 plapumă lână, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier cu 2 uşi, 1 traversă supraelastică, 1 casetofon Domotec, 2 veioze, 1 masă lemn, 1 bidon plastic 140 l, 1 bidon plastic 200 l, 4 bidoane plastic de 20 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 2 damigene de 5 l, 3 damigene de 10 l, 1 icoană, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar de tas, 2 fotolii fixe, 1 tocitoare de 1000 l, 1 tocitoare de 500 l, 1 tocitoare de 700 l, 1 tocitoare de 800 l, 1 radio, 1 maşină de spălat, 1 cântar cu greutăţi, 1 butelie de aragaz, 5 573,53 lei din depozitul CEC …lichidat de intervenientul PND şi certificatul de acţionar nr….., bunuri în valoare totală de 12 854,66 lei;

- primeşte sultă de la reclamantul NN suma de 298,34 lei.

59. Cât priveşte soluţionarea cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă CE , precum şi soluţionarea celor două cereri de intervenţie în interes propriu promovate de intervenienţii PND , PT şi VF, instanţa, având în vedere aceleaşi considerente de fapt şi de drept reţinute anterior, le va respinge, aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare.

60. În temeiul dispoziţiilor art. 276 C.pr.civ., instanţa va compensa cheltuielile de judecată şi având în vedere cotele succesorale culese de părţi, precum şi valoarea totală (3056,90 lei) acestor cheltuieli suportate de reclamant, va obliga pârâta DIC la plata sumei de 1232,90 lei cu acest titlu către reclamant şi pe pârâta SM la plata sumei de 526,56 lei cu acelaşi titlu către reclamant.

Domenii speta