Partaj judiciar al unui imobil tere

Hotărâre 1769 din 23.12.2008


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR.11/338/2004

(Dosar in format vechi nr.772/C/2004)

SENTINTA CIVILA NR.1769

 Sedinta publica din data de 23.12.2008

PRESEDINTE - CRISTIAN GHIDARCEA – JUDECATOR

GREFIER - MARIA BALAU

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din data de 09.12.2008, cand partile prezente au pus concluzii conform celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi si care face parte integranta din prezenta hotarare, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea succesiv pentru data de 16.12.2008 si 23.12.2008.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura legal indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

J U D E C A T O R I A

Constata ca pe rolul instantei a fost inregistrata cererea reclamantilor C.V si C.M de partaj a imobilului inscris in CF 494 P situat pe nr. top 11014 si 11300/1.

In motivarea cererii lor reclamantii arata ca sunt coproprietari impreuna cu paratii asupra imobilului in discutie si in temeiul art.728 C.civ. solicita sistarea starii de indiviziune.

Pe parcursul solutionarii cauzei cererea a fost precizata avand in vedere ca situatia proprietatii a suferit modificari, respectiv F.I.I a devenit proprietar asupra unei cote din teren prin mostenire de la proprietarul tabular F.M iar paratul  a dobandit prrin cumparare cotele de proprietate ale proprietarilor tabulari F.I, M.L, B.B.E, C.A si F.I.I, acesti din urma parati pierzand aceasta calitate procesuala si fiind scosi din cauza.

In concluzie, urmare a tranzactiei incheiate, coproprietari asupra imobilului in discutie au ramas, C.V si C.M, V.B.A, P.X, M.I si M.L.A si C.N, situatie ce rezulta din copia CF 494 P.

In vederea sistarii starii de indiviziune dintre parti in cauza au fost administrate probe constand in  copie CF 494 P, declaratii ale martorilor C.I, C.I.I, interogatorii luate partilor, contract de schimb imobiliar autentificat sub nr.75/20.01.2006 de BNP S.C. A, copia contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.483/30.05.2005 al BNP L. A. D, doua expertize tehnice judiciare specialitatea topografie.

Din inscrisurile depuse la dosar rezulta, asa cum s-a aratat anterior caliltatea de proprietari tabulari pe terenurile in discutie, a numitilor C.V si C.M, V.B.A, P.X, M.I si M.L.A si C.N.

Declaratiile de martori au relevat faptul ca, intre parti ar fi existat un partaj de folosinta insa, prin interogatoriile ce au fost administrate, P.X, M.L.A, C.A si F. I, au aratat ca doresc iesirea din indiviziune potrivit cotelor de proprietate ale fiecaruia si nu folosintei faptice. 

Intrucat partile nu au fost de acord cu expertiza tehnica topografica efectuata initial de expertul H. M., la solicitarea acestora, s-a administrat o noua expertiza, efectuata de expertul F.G, expertiza prin care s-a propus partajul imobilului in discutie potrivit cotelor de proprietate avute de parti si tinand cont de vointa majoritatii partilor cu privire la amplasarea loturilor, astfel incat sa se asigure front stradal fiecarui lot la drumul comunal din vecinatate.

Instanta verificand suprafata loturilor propuse prin expertiza a fi atribuite fiecarei parti, a constatat ca expertul, la stabilirea suprafetei fiecarui lot a respectat cotele de proprietate ce-i revin fiecarui proprietar cei revin conform cotelor din cartea funciara, respectiv C.V si C.M – 1906/3584, V.B.A1432/3584, C.N 128/3584, P.X 434/3584 si M.I si M.L464/3584 parti, in conditiile in care suprafata totala a celor doua topuri pe care este situat imobilul supus partajului este de 70826,4 mp iar unei parti din cele 3584 care alcatuiesc intregul ii corespunde suprafata de 19,67.

Ca atare, instanta luand act de concluziile raportului de expertiza, care respecta situatia actuala a proprietatii asupra imobilului supus partajului astfel cum este reflectata de copia CF 494 P, va da efect acestei lucrari de specialitate si va dispune partajul acestui imobil conform expertizei intocmita de expert F.G.

In temeiul art.274 C.pr.civ. paratii vor fi obligati la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces., respectiv onorariul platit pentru expertiza administrata in cauza, urmand ca fiecare parata sa achite reclamantilor cate 500 cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite cererea formulata de reclamantii C.V si C.M, ambii domiciliati in X in contradictoriu cu paratii: P.X, domiciliata in X, C.N, domiciliat in X, M.I si M.L.A, ambii domiciliati in X, V.B A., domiciliat in X si, in consecinta:

Dispune partajul imobilului inscris in CF nr.494 top 11014 si 11013/1 conform expertizei intocmita de expert F.G, care face parte integranta din hotarare.

Obliga paratii la plata a cate 500 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 23.12.2008.

PRESEDINTE GREFIER

CRISTIAN GHIDARCEA MARIA BALAU