Partaj succesoral

Sentinţă civilă 6667 din 03.05.2012


Sentinţa civilă nr. 6667/03.05.2012. Partaj succesoral

La data de 05.12.2005, reclamanta M.D.E.a chemat în judecată pârâta I - T C. I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa,să se dispună ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă totală de 5 ha şi 4100 mp., pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate şi s-a eliberat TDP nr.2455/6.04.2005 în baza Legii 18/1991.

În motivare arată că la data de 06.08.1961 ,  a decedat P. Gh.D.,cu ultimul domiciliu în comuna Cîrcea, jud.Dolj, iar moştenitori ai succesiunii au rămas T.D.E. şi M.D.E., în calitate de fiice, care au solicitat în numele autorului lor reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991.

Mai arată că T. D.E. a decedat,având ca moştenitoare pe pârâta T.E.C. care vine la succesiune prin reprezentarea mamei sale T.D.E..

Solicită împărţirea terenurilor în cote egale de1/2 pentru fiecare parte.

Prin sentinţa civilă nr.7806 din 30.05.2007, pronunţată de Judecătoria Craiova,  a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantă.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a avut în vedere disp. Art.1169 C.Civil.

In termen legal a declarat recurs reclamanta, criticând sentinţa ca nelegala si netemeinica

 In motivare se arata ca hotărârea este lipsita de temei legal si nu cuprinde motivele pe care se sprijină. Instanţa nici măcar din oficiu nu a depus rol activ, nu a luat interogatoriu paratei, ci a impus proba cu martori, deşi la dosar exista titlul de proprietate pentru terenul asupra ceruia se solicitase ieşirea din indiviziune, proba testimoniala nefiind utilă în această situaţie.

Părţile nu au solicitat administrarea de alte probatorii.

Prin decizia nr. 1689/ 25.09.2007 , Tribunalul Dolj –Sectia Civilă a admis recursul declarat de recurenta reclamantă M. D. E. împotriva sentinţei civile nr. 7806 din 30/05/2007 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxxx/215/2005 (nr. vechi xxxx/C/2005), în contradictoriu cu intimata pârâtă ‚ I.-T.C. E., a  casat  sentinţa civilă şi a trimis cauza în rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a se pronunta astfel instanta de comntrol judiciar , a retinut următoarele:

Dispoziţiile art. 261 alin 5 c.pr.civ. reglementează care anume sunt considerentele, respectiv motivele de fapt si drept care au format convingerea instanţei.

Acestea sunt elementele silogismului judiciar, premisele de fapt si de drept, care conduc instanţa la soluţia litigiului cuprinsa in dispozitiv, rezultatul logic fiind acela ca intre aceste considerente si dispozitiv trebuie sa fie deplina concordanta sub aspectul înţelegerii, iar lipsa de concordanta sau, în condiţiile legii, inexistenta motivării, atrage după sine casarea sentinţei.

In esenţă, motivarea trebuie sa fie pertinentă, completă, întemeiată, omogenă, concretă, convingătoare si aşa cum s-a precizat in deplina concordanta cu dispozitivul hotărârii.

In speţa de faţă se constată că instanţa nu a oferit părţilor nici un fel de motivare a soluţiei pronunţate, ci s-a limitat doar sa invoce art. 1169 c.civ., apreciind ca nu s-au solicitat probe in dovedirea acţiunii. Insa, obiectul material al acţiunii era ieşirea din indiviziune pentru terenul înscris in titlul de proprietate nr. 2455/2005 depus la dosar la fila 4, astfel încât, daca instanţa aprecia ca mai era necesara administrarea altor probe decât înscrisurile, din oficiu, in virtutea rolului activ putea sa supună discuţiei părţilor prelungirea probatoriului.

Procedând la respingerea acţiunii fără vreo motivare  s-au încălcat dispoziţiile art. 261 pct. 5 c.pr.civ., dar si rolul activ al instanţei consacrat de art. 129 c.pr.civ. şi în acest sens s-a produs părţilor o vătămare in sensul art. 105 c.pr.civ.

In rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 04.10.2007 ,  sub nr. xxx.3./215/2005 .

În şedinţa publică din 14.12.2007, reclamanta a depus la dosarul cauzei următoarele acte: certificate de naştere, certificate de căsătorie, buletin de identitate, certificate de deces, acte în dovedirea cheltuielilor de judecată.

La data de 01.02. 2008, pârâta I. T.C.E. a depus întâmpinare, precum şi următoarele înscrisuri: certificat de deces, certificat de moştenitor, declaraţie, adeverinţa nr. 743/1992,  s.c. nr. 2340/2002, carte de hotărnicie.

Prin încheierea de admitere in principiu din data de 01.02.2008 ,  instanţa a admis în principiu acţiunea, a constat că reclamanta şi pârâta în calitate de moştenitoare legală a defunctei  T. D E.,se află în indiviziune cu privire la terenurile înscrise  în  titlul de proprietate nr. 2455/06.04.2005,în suprafaţă de 5,41 ha, s-a dispus ieşirea din indiviziune în cote de ? pentru fiecare dintre părţi, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice specialitatea agricultură ,având ca obiective: evaluarea  terenurilor,propuneri de lotizare ,ţinându-se cont şi de  posesia părţilor,opţiunile acestora, s-a stabilit onorariul de expert în cuantum de 400 lei ce va fi plătit în mod  egal de ambele părţi.

A fost numit în vederea efectuării expertizei  dispuse expertul S.C..

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut că la data de 06.04.2005, a fost emis titlul de proprietate nr. 2455 prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenului în suprafaţă de 5 ha şi 4100 mp, situat în comuna Coşoveni, sat Cârcea, jud. Dolj,  pe numele reclamantei M. D. E. şi a lui T.D. E., în calitate de moştenitori ai defunctului P. D., decedat la data de 06.08.1961.

S-a mai reţine că reclamanta M. E. este fiica defunctului P. D., astfel cum reiese din certificatul de naştere al acesteia.

De asemenea, potrivit actelor de stare civilă, T.  E. este fiica lui P. D., şi a decedat la data de 10.10.1991, având ca moştenitori pe pârâta I. T. C.E., în calitate de descendent de gradul I şi pe T.N., în calitate de soţ supravieţuitor, în prezent decedat.

Astfel, instanţa constată că reclamanta şi pârâta, cea din urmă în calitate de moştenitor legal a defunctei T. D. E.  se află în stare de indiviziune cu privire la terenurile în suprafaţă de 5ha şi 4100 mp, în comuna Coşoveni, sat Cârcea, jud. Dolj, terenuri asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlul arătat mai sus.

Având în vedere disp. art. 728 C. civ., potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, şi ţinând cont de calitatea fiecărei părţi, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune în cote de 1/2 pentru reclamantă şi pentru defuncta T.E., cota acesteia din urmă, urmând a fi culeasă de pârâta I. T. C. E..

În ceea ce priveşte apărările formulate de pârătă în întâmpinarea depusă la data de 01.02.2008, instanţa constată că acestea nu au legătură cu obiectul cauzei, titlul de proprietate prin care se recunoaşte dreptul de proprietate aflat în indiviziune fiind un act juridic valabil aflat în circuitul civil.

Potrivit art. 6736 al. 1 C.p.c., instanţa va dispune efectuarea unei expertize tehnice specialitatea agricultură, care va avea obiectivele prev. de art. 6736 al. 2 C.p.c., urmând ca la stabilirea variantelor de lotizare să se aibă în vedere şi posesia exercitată de părţi asupra terenurilor partajabile, precum şi, pe cât posibil, de opţiunile exprimate de fiecare parte.

La data de 03.04.2008 , intre  reclamanta M.D.E. şi numitul L.M. D. , s-a incheiat contractul de vanzare –cumpărare de drepturi litigioase  autentificat sub nr. 788/03.04.2008, de BNP N. şi G. , prin care reclamanta a transmis drepturile sale litigioase ce fac obiectul prezentei cauze, iar la data de 04.04.2008 ,  instanţa a introdus in cauză numitul L.M.D. , in calitate de succesor in drepturi cu titlu particular al reclamantei.

La data de 07.05.2008 ,  expertul S. C.., a depus raportul de expertiza .

La termenul de judecată din data de 16.05.2008 , parata a depus la dosarul cauzei o copie a acţiunii depusa la Judecătoria Craiova , ce a avut ca obiect nulitatea titlului de proprietate a titlurilor de proprietate  si a solicitat suspendarea judecării prezentei cauze pana la soluţionarea irevocabilă a acţiunii privind nulitatea titlurilor de proprietate, cerere ce  a fost găsita întemeiata de către instanţa , cauza fiind suspendată pana la soluţionarea cauzei înregistrată sub nr. xxxx/215/2008 ( xxxx/215/2009), potrivit art.244 c.pr.civ.

Prin sentinta  17589/ 03.11.2010,  pronuntata de JUDECĂTORIA CRAIOVA -

 SECŢIA CIVILĂ in dosarul nr.  xxxx/215/2009,  s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta T. I. C. E. , în contradictoriu cu pârâţii M. D. E., COMISIA LOCALĂ COŞOVENI PT. APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR , COMISIA LOCALĂ CÂRCEA, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR - PREFECTURA DOLJ , intervenientul în interes propriu L.M.D., şi intervenientul în interes propriu P.I.C.D., s –a respins ca neîntemeiate cererile de intervenţie în interes propriu formulate de L.M.D.şi P.I.C.D..

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut următoarele: în urma cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate  reconstituire formulate de autoarea reclamantei-defuncta T.E. – şi pârâta M.E., inregistrate la Primăria Comunei Coşoveni sub nr. 760/21.03.1991, 761/21.03.1991 (f 76, 77) şi 786/21.03.1991 (f 9 d. 10286/215/12008), a fost emis TDP 2392/08.12.2003. Ulterior ca urmare a pierderii originalului TDP 2392/08.12.2003, a fost emis un duplicat al acestuia şi anume TDP 2455/06.04.2005.

Instanţa reţine că validitatea 2392/2003 a constituit obiectul investirii instanţei prin cererea înregistrată sub nr. xxxx/F/2006.

Argumentele reclamantei privind gresita aplicare a disp. art. 8 alin. 3 Lg 18/1991 au fost analizate cu putere de lucru judecat de către instanţa de judecată în cuprinsul sentinţei civile 1451/09.02.2007. Reanalizarea acestor motive de nulitate ar presupune incălcarea exclusivităţii, ca efect al puterii de lucru judecat al sentintei civile anterior menţionate.

Astfel, în prezenta cauză, vor fi analizate exclusiv argumentele privind includerea in titlul de proprietate contestat a suprafeţei de 250 mp aflată in indiviziune intre autoarea petentei şi fratele său P.D..

Prin sentinţa civilă nr. 6167/10.07.1985 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 11063/1984 a fost partajată averea succesorală a rămasă in urma decesului defuncţilor P.E.şi P.D., o suprafaţă de teren de 250 mp fiind atribuită in indiviziune numitei T.E. –autoare reclamantei- şi lui P. I.–autorul intrevenientului P.C.D..

Potrivit  concluziilor raportului de expertiză întocmit in cauză de expert D.V., suprafaţa de 250 mp individualizată in sentinta civilă de partaj anterior menţionată a fost inclusă in titlul de proprietate contestat.

Instanţa reţine, aşadar, că suprafaţa de teren de 250 mp categoria de folosintă curţi construcţii ce a aparţinut autorilor P.E.şi P.D. a fost dobândită  prin succesiune legală de moştenitorii celor doi defuncţi, acceptanţi ai succesiunii, potrivit sentinţei civile nr. 6167/10.07.1985 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 11063/1984

Este fondată susţinerea reclamantei că terenul nu putea face obiectul aplicării Legii 18/1991, întrucât el nu se afla la dispoziţia Comisiei Locale, dreptul de proprietate asupra acestuia existând deja în patrimoniul autoarei sale şi al autorului intervenientului P.C.D., în virtutea devoluţiunii succesorale legale.

Terenul în litigiu reprezintă obiectul material al unui drept de proprietate  privată sau, mai  exact, un bun imobil în sensul art.463 C.civil, iar cu privire la  unul şi acelaşi bun nu pot  coexista două drepturi de proprietate dobândite prin două moduri distincte, consacrate ca atare de legislaţia civilă.

Astfel, modul de dobândire a proprietăţii care trebuia  avut în vedere la soluţionarea speţei este succesiunea, în aplicarea dispoziţiilor art.644 şi 651 C.civil. Or, incidenţa dispoziţiilor legale referitoare la succesiune au conferit bunului respectiv o anumită situaţie juridică peste care nu se poate suprapune o altă situaţie juridică, aceea a  reconstituirii dreptului de proprietate funciară în temeiul Legii 18/1991.

Reconstituirea dreptului de proprietate  în baza actului normativ  menţionat concretizează un alt mod de dobândire a proprietăţii, şi anume legea (bunul devenind  proprietatea unui subiect de drept în urma  unei aplicări a procedurii reglementate de lege), reconstituirea  semnificând, din punct de vedere juridic, o  reîmproprietărire; în consecinţă, instituţia juridică a reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra unui teren are la bază premiza că nu există un asemenea drept asupra terenului respectiv şi că el se găseşte la dispoziţia comisiei locale.

 Este  de neconceput, din punct de vedere juridic, să coexiste două drepturi de proprietate asupra aceluiaşi bun, un drept de proprietate în indiviziune aparţinând comoştenitorilor din sentinţa civilă 6167/10.07.1985 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 11063/1984, dobândit prin succesiune şi un drept de proprietate aparţinând  unui copropietar al acestui drept şi pârâtei M.E., dobândit  prin reconstituire.

Faţă de cele arătate, se reţine că titlul de proprietate 2455/06.04.2005 (duplicat al TDP 2392/08.12.2003) emis numitelor T. D E.si M. D E.in calitatea de mostenitoare ale defunctului P.D. este lovit de nulitate parţială, cu privire la terenul intravilan in suprafaţă de 250 mp situat in intravilanul satului Cîrcea,  categoria de folosinta curti-constructii, in T 101 P 1389 avand (conf raportului de expertiză întocmit in cauză de expert D.V.) următoarele dimensiuni si vecinatăţi: la N pe o distanţa de 7,69 m N. V., la S pe o distanţa de 7,96 m Ds 1841, la E pe o distanţa de 34,65 m restul proprietatii T.M., la V pe o distanta de 19,51m N. V.si pe o distanţa de 14,85 m T. I.C. , conform art.III , alin.1 , lit.a din Legea 169/1997, modificată şi completată prin Legea 247/2005, fiind  emis unor persoane care nu era îndreptăţite la reconstituire.

În ceea ce priveste cererea de intervenţie in interes propriu formulată de intervenientul L. M. D., instanţa pentru argumentele anterior dezvoltate urmează a o respinge ca neintemeiată, reţinând totodată că excepţia puterii de lucru judecat reiterată in cuprinsul precizărilor depuse la dosar la data de 04.11.2009, a fost analizată in primul ciclu procesual.

Analizând pe fond cererea de intervenţie in interes propriu formulată de interveninetul P.C.D. (interesul acestuia în promovarea cererii, precum si admisibilitatea acesteia fiind verificate cu ocazia incuviinţarii în principiu) prin care solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 900 mp din cei 1800 cuprinsi in TDP contestat la rubrica „suprafaţă primită in intravilan”, instanţa reţine că acesta a dobândit de la tatăl său-defunctul P.I.-cota parte indiviză din dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 250 mp anterior individualizată.  În raport de situaţia juridică a acestei suprafeţe de teren, instanţa nu poate reţine ca întemeiate argumentele reclamantei şi intervenientului L.M.D.potrivit cărora acesta avea obligaţia de a formula cerere de reconstituire, întrucât acesta dobândise dreptul prin devoluţiune succesorală legală. În ceea ce priveşte diferenţa dintre suprafaţa asupra căreia intervenientul justifică un drept de proprietate şi cea asupra căreia solicită recunoaşterea acestui drept în temeiul legilor de reconstituire, instanţa reţine că avea obligaţia de a urma procedura instituită de lege pentru aducerea acestui drept in patrimoniul său.

Regula de principiu consacrată de Legile fondului funciar este aceea că instanţele judecătoreşti nu se pot substitui organelor care potrivit legii au obligaţia de a emite actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, respectiv comisiile şi organele administraţie abilitate in acest sens. Ca atare, legea 18/1991 instituie o procedură specială în materia reconstituirii dreptului, cel indrituit trebuind să urmeze această procedură pentru a-şi readuce dreptul în patrimoniu şi numai după aceea să uzeze de atributele pe care i le conferă acesta.

Prin decizia irevocabilă nr. 2107/09.09.2011,  pronunţata de TRIBUNALUL

DOLJ- SECŢIA I CIVILĂ,  in dosarul nr.  xxx/215/2009,  a respins  ca nefondate, recursurile declarate de recurenta pârâtă M.D.E., recurenta reclamantă T.I.C.E. şi recurentul intervenient L.M.D.împotriva sentinţei civile nr. 17589/03.11.2010 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr.  16283/215/2009, în contradictoriu cu intimatele pârâte COMISIA LOCALĂ COŞOVENI PT.APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGIILOR FONDULUI FUNCIAR-PREFECTURA DOLJ, COMISIA LOCALĂ CÂRCEA DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi intimatul intervenient în nume propriu P.I.C.D..

In sedinta publică din data de 08.12.2011, a fost admisa cererea reclamantului privind repunerea pe rol a cauzei  fiind redeschisă judecată .

La acelasi termen de judecată  instanţa in temeiul art. 129 alin 4 C.p.c , a pus in dezbaterea părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei M.D.E., având in vedere contractul de drepturi litigioase nr. 788/03.04.2008 ,  aflat la dosarul cauzei , exceptie ce a fost admisă, retinandu - se  ca asa cum rezulta din contractul de vanazare cumparare autentificat sub numarul 788/03.04.2008, in urma vanzarii drepturilor litigioase, cumparatorul L.M., s-a subrogat in toate drepturile vânzătoarei, transmiţandu i se calitatea procesuală activă  in prezenta cauza .S-a mai retinut că pe parcursul  judecaţii, drepturile si obligaţiile procesuale pot fi transmise  fie unei alte parti din proces fie unei alte persoana straine, transmiterea fiind legala sau conventionala iar din cele mentionate la transmiterea conventionala făcând  parte si vanzarea bunurilor litigioase care conferă calitatea procesuala reclamantului sau pârâtului, indiferent de felul transmiterii calităţii procesuale dobândita, preia procesul in starea in care se găseşte, astfel s-a  dispus scoaterea din cauza a reclamantei M.D.E..

Totodată, instanţa in temeiul art. 129 C.p.c , a pus in dezbaterea părţilor necesitatea completării raportului de expertiza specialitatea agricultura de catre expert C.S.si refacerea propunerilor de lotizare, având in vedere  noua situaţie juridica creata ca urmare a anularii partiale a TDP 2455/2005 (  duplicat TDP 2392/08.12.2003 ) , prin sentinţa nr. 17589/2010 pronunata de Judecatoria Craiova ramasa irevocabilă potrivit deciziei nr.2107/2011 pronuntat de Tribunalul Dolj ,  cu privire la terenul intravilan in suprafaţa de 250 mp categoria curti construcţii situat in  T101 P 1389 in intravilanul comunei Cârcea, judetul Dolj, , suprafaţa ce a fost inclusa in masa partajabila prin încheierea de admitere in principiu iar raportul de expertiza efectuat de expert C.S.a avut in vedere si aceasta suprafaţa de teren, stabilind  următoarele obiective pentru completarea raportului de expertiza: sa se individualizeze prin dimensiuni, amplasament si vecinătati suprafeţele retinute in incheierea de admitere in principiu din data de  01.02.2008 , dar cu excluderea de la masa partajabilă a suprafeţei  de 250 mp situat T 101, P 1389 in intravilanul comunei Cârcea,  categoria curţi - construcţii, care a făcut obiectul litigiului soluţionat prin sentinţa civila irevocabilă  nr. 17589/2010 pr. de Judecatoria Craiova in dosarul numarul xxxx/215/2009, sa se propună loturi in funcţie de art. 673 ind. 9 C.p.c ,  de posesie, şi de  principiul impartirii in natura, cu menţiunea ca expertul sa aiba in vedere toate înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Cu  adresa nr. 92.04.01.2012,  BLET DOLJ ,  a comunicat raportul de expertiza completat ( f. 95-103), raport impotriva caruia parata a formulat obiectiuni , care au foit admise de catre instanta de judecată ; astfel la data de expertul desemnat a depus  raspunsul la obiectiuni (f.129-146).

La termenul de judecată din data de 05.04.2012, instanta  in temeiul art. 129 alin. 5  C.pr.civ raportat la art. 212 din acelaşi cod, a  pus in dezbaterea părţilor necesitatea repetării adresei către expert specialitatea agricultura C.S., pentru a întregi raportul de expertiza in sensul de a propune o noua varianta de lotizare in care părţilor să li se respecte cotele părţi a fiecăruia stabilite prin încheierea de admitere in principiu din data de 01.02.2008, astfel cum a fost completata si sa tina seama de criteriile prev. de art. 673 ind. 9 C.pr.civ, de principiul partajării in natura, să se elimine sultele pe cat este cu putinta , iar in ceea ce priveşte valoarea bunurilor succesorale expertul sa arate actele normative in baza cărora au fost evaluate aceste bunuri.

La data de 25.04.2012 , expertul desemnat a depus completarea la raportul de expertiză , propunand o unică variantă de lotizare a masei partajabile.

Analizând pe fond cererea de chemare in judecată in raport de sustinerile reciproce ale părtilor , de incheierea de admitere in principiu, de concluziile raportului de expertiza  si de dispozitiile legale incidente: art. 728 si urm. C.civil din 1864 , art 673 si urm c.pr.civ, instanta  o apreciază intemeiată si urmeza a o admite.

 Prin încheierea de admitere in principiu din data de 01.02.2008 ,  instanţa a admis în principiu acţiunea, a constat că reclamanta şi pârâta în calitate de moştenitoare legală a defunctei  T.D.E.,se află în indiviziune cu privire la terenurile înscrise  în  titlul de proprietate nr. 2455/06.04.2005,în suprafaţă de 5,41 ha, s-a dispus ieşirea din indiviziune în cote de ? pentru fiecare dintre părţi, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice specialitatea agricultură ,având ca obiective: evaluarea  terenurilor,propuneri de lotizare ,ţinându-se cont şi de  posesia părţilor,opţiunile acestora, s-a stabilit onorariul de expert în cuantum de 400 lei ce va fi plătit în mod  egal de ambele părţi.

Avand in vedere statuarile  sentinţei nr. 17589/2010,  pronunata de Judecatoria Craiova ramasa irevocabilă potrivit deciziei nr.2107/2011 pronuntat de Tribunalul Dolj ,  cu privire la terenul intravilan in suprafaţa de 250 mp categoria curti construcţii situat in  T101 P 1389 in intravilanul comunei Cârcea, judetul Dolj,  această suprafaţa  a fost scoasă din masa partajabilă.

Prin raportul de expertiza tehnica  specialitatea agricultura astfel cum a fost completat  , efectuat de expert tehnic S.C. ,  s-a identificat terenul situat in com. Cosoveni,sat Carcea, retinut in compunerea masei partajabile , s-a propus unica varianta de lotizare  a terenului.

Valoarea de circulatie a terenului a fost stabilita la data efectuarii expertizei la suma de 612.544,48 lei, calculată pe baza actelor normative aratate in cuprinsul raportului.

Instanta retine ca , potrivit art.728 c.civ.nimeni nu poate ramane in indiviziune , oricare dintre coindivizari  putand cere sistarea starii de indiviziune , solicitand partajul oricand , acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capăt starii de indiviziune , prin impărtirea in natura  si/sau in echivalent a bunurilor aflate in indiviziune  avand ca efect inlocuirea cu effect retroactiv a cote-părti ideale ,indivize ,asupra acestora , cu drepturi exclusive ale fiecaruia dintre coindivizari asupra unor bunuri determinate in materialitatea lor.

Prin urmare , pe calea acestui partaj judiciar , instanta este tinuta de a hotarâ modalitatile concrete de partajare , adica de a stabili fie atribuirea bunului in proprietate exclusive a unuia dintre copărtasi ,fie de a forma loturi  si de a le atribui in natura fiecarui coindivizar , fie in ultima analiza de adispune vanzarea bunului si de a impărti echivalentul banesc intre copartasi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul in natura prin formarea de loturi  si atribuirea acestora coindivizarilor.

La formarea si atribuirea  in loturi a bunurilor  vor fi avute in vedere dispozitiile art.777 c.civil dar si ale art.741 c.civil care prevad ca in fiecare lot  vor fi repartizate pe cat posibil aceleasi cantitati de mobile, imobile , creante si datorii de aceeasi natura .

În acest sens instanta urmeaza sa aibaunica varianta de lotizare  din raportul de expertiza tehnica specialitatea agricultură propusa de expertul tehnic C.S..

In temeiul art. 673 /9 c.pr.civ.,  se va dispune sistarea starii de indiviziune prin formarea si atribuirea de loturi , in ceea ce priveste terenul la stabilirea componentei loturirilor se va avea in vedere faptul ca fiind vorba despre o suprafata de teren este posibila partajarea in natura.

Astfel instanta urmeaza sa stabileasca loturile după cum urmeaza  :

-Lotul nr.  I,  în valoare de 306.938,39 lei , se atribuie reclamantului L.

 M.D., şi se compune din  :

-teren intravilan  situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 101 parcela

1390 cu suprafaţa de 775 m.p.(arabil intravilan) cu vecinii: Nord - Ds 1482, Est-D.V. Sud - Cc 1389, Vest-N.V.;  Tarlaua 60 parcela 78 cu suprafaţa de 1800 m.p.(fostă vie, intravilan) cu vecinii: N - DN 416, E – D. V.,  S - De 543/1,  V – C. Şt.; Tarlaua 37 parcela 87 cu suprafaţa de 1190 m.p. cu vecinii: N - De 406/1, E – M.Z.,  S - De 406,  V – l.-T. C.E.,

-teren extravilan situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 130 parcela

14 cu suprafaţa de 2, 14 hectare teren arabil cu vecinii: N - Pupăză Florea. E - De 532. S – l.-T. C. E.. V - De 534;_Tarlaua 60 parcela 78/1 suprafaţa 1200 m.p., arabil fost vie,  cu vecinii: N  - De 593/1. E – D. V.,  S - NP. V – D. S ; Tarlaua 34 parcela 84, suprafaţa 1300 m.p.,  arabil „V.”,  cu vecinii: N – C. I.,  E – V. F.,  S – P., V - Drum.

Valoarea totală a lotului nr. I este de  306.938,39 lei (teren  intravilan = 293.998,39 lei şi teren  extravilan = 12.940 lei).

-Lotul nr. II, în valoare de 306.295.046,9 lei  se atribuie paratei  T.

C. E. şi se compune din:

- teren intravilan , situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 101

parcela 1389 cu suprafaţa de 775 m.p.,  curţi construcţii, cu vecinii: N - A 1390. E – D. V..,  S - Ds 1481. V – N. V.; Tarlaua 37 parcela 74 cu suprafaţa de 1500 mp, arabil fost vie,  cu vecinii: N - De 406. E – M.Z.,  S - DN 416.,  V – F.E.; Tarlaua 37 parcela 87 suprafaţa de 210 m.p.,  arabil fost vie,  cu vecinii: N - De 406/1. E – L. M.D.,  S - De 406. V – F.E..; Tarlaua 60 parcela 97 cu suprafaţa de 1300 m.p.,  arabil fost vie,  cu vecinii: N - DN 416, E – M. C.,  S - De 543/1,  V – S. Şt.

-  teren extravilan situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea, Tarlaua 130 parcela 14 suprafaţa 2, 14 hectare, teren arabil, cu vecinii: N – L.M. D.,  E - De 532,  S – R. C..,  V - De 534 ; Tarlaua 34 parcela 84 cu suprafaţa de 1000 m.p.,  arabil extravilan, cu vecinii: N – P.I, E - HR 383/1, S - Sălcii-pârâu, V - Drum.

Valoarea totală a lotului nr. II este de  306.606,9 lei ( teren intravilan = 295.046,9 lei, teren  extravilan = 11560 lei).

In  temeiul art. 673 ind. 5  c.pr.civ ., rap. la art. 673 ind. 10 .c.pr.civ, pentru egalizare de loturi , lotul nr. I , va plăti sultă de  331, 49 lei, lotului nr. II .

Având in vedere solicitarea părţilor  precum si dispoziţiile art. 276 c.pr.civ, va compensa cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare in judecată formulata de reclamantul L.M.D., cu domiciliul in comuna Cârcea, str. Sergentului, judeţul Dolj in contradictoriu cu pârâta I. T.C.E., cu domiciliul in comuna Cârcea, str. Sergentului, judeţul Dolj.

Omologhează raportul de expertiză tehnică  refăcut şi completat  întocmit de expert S.C. , în unica  varianta  de lotizare.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune  cu formarea şi atribuirea loturilor după cum urmează:

-Lotul nr.  I,  în valoare de 306.938,39 lei , se atribuie reclamantului L.

 M.D., şi se compune din  :

-teren intravilan  situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 101 parcela

1390 cu suprafaţa de 775 m.p.(arabil intravilan) cu vecinii: Nord - Ds 1482, Est-D.Vict., Sud - Cc 1389, Vest-N. V.;  Tarlaua 60 parcela 78 cu suprafaţa de 1800 m.p.(fostă vie, intravilan) cu vecinii: N - DN 416, E – D. V.,  S - De 543/1,  V - . Şt.; Tarlaua 37 parcela 87 cu suprafaţa de 1190 m.p. cu vecinii: N - De 406/1, E – M. Z.,  S - De 406,  V – l.-T.C. E.,

-teren extravilan situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 130 parcela

14 cu suprafaţa de 2, 14 hectare teren arabil cu vecinii: N - Pupăză Florea. E - De 532. S – l.-T.C.E.. V - De 534;_Tarlaua 60 parcela 78/1 suprafaţa 1200 m.p., arabil fost vie,  cu vecinii: N  - De 593/1. E – D. V.,  S - NP. V – D. S ; Tarlaua 34 parcela 84, suprafaţa 1300 m.p.,  arabil „V.”,  cu vecinii: N – C.I.,  E – V. F.,  S - Pârâu, V - Drum.

Valoarea totală a lotului nr. I este de  306.938,39 lei (teren  intravilan = 293.998,39 lei şi teren  extravilan = 12.940 lei).

-Lotul nr. II, în valoare de 306.295.046,9 lei  se atribuie paratei  T.

C.E.şi se compune din:

- teren intravilan , situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea ,  Tarlaua 101

parcela 1389 cu suprafaţa de 775 m.p.,  curţi construcţii, cu vecinii: N - A 1390. E – D.V. S - Ds 1481. V – N. V. ; Tarlaua 37 parcela 74 cu suprafaţa de 1500 mp, arabil fost vie,  cu vecinii: N - De 406. E – M. Z.,  S - DN 416.,  V – F. E.; Tarlaua 37 parcela 87 suprafaţa de 210 m.p.,  arabil fost vie,  cu vecinii: N - De 406/1. E – L. M.D.,  S - De 406. V – F. E. Tarlaua 60 parcela 97 cu suprafaţa de 1300 m.p.,  arabil fost vie,  cu vecinii: N - DN 416, E – M. C.,  S - De 543/1,  V – S.Şt.

- teren extravilan situat in comuna Coşoveni , sat Cârcea, Tarlaua 130 parcela 14 suprafaţa 2, 14 hectare, teren arabil, cu vecinii: N – L. M. D.,  E - De 532,  S – R.C..,  V - De 534 ; Tarlaua 34 parcela 84 cu suprafaţa de 1000 m.p.,  arabil extravilan, cu vecinii: N – P. I, E - HR 383/1, S - Sălcii-pârâu, V - Drum.

Valoarea totală a lotului nr. II este de  306.606,9 lei ( teren intravilan = 295.046,9 lei, teren  extravilan = 11560 lei).

Pentru egalizare de loturi , Lotul nr. I , va plăti sultă de  331, 49 lei, lotului nr. II .

Obligă reclamantul sa plătească sulta de 331,49 lei , paratei , în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile  a prezentei hotărâri.

Compensează cheltuielile de judecată .

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.05.2012.

PREŞEDINTE GREFIER

Domenii speta